Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 30883 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Žiar nad Hronom
Rekonštrukcia atletickej dráhy na 4. ZŠ v Žiari nad Hronom   
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia bežeckého oválu (dl. 300m-4 dráhy, rovinka 130m-6 dráh) na úroveňšportovisko s umelým športovým povrchom UMELÝ VODOPRIEPUSTNÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCH hr.13mm(napr. SPURTAN WS alebo CONIPUR SP), UMELÝ VODONEPRIEPUSTNÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCHhr.13mm (napr. SPURTAN WS alebo CONIPUR SP) kladený na drenážny asfalt betón hr. 90mm (50+40mm), arevitalizáciu okolitého priestoru ihriska. Rekonštrukcia bežeckej dráhy 4. ZŠ, Žiar nad Hronom katastrálne územie Žiarnad Hronom. Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Zemianske Kostoľany
Ihrisko TJ Slovan – šatne – prístavba a nadstavba   
Predmetom zákazky je realizácia prístavby a nadstavby existujúcich šatní a modernizácia objektu šatní Ihriska TJ Slovanv obci Zemianske Kostoľany. Realizácia výstavby je plánovaná v troch etapách v rokoch 2019 až 2021. Rozsah je danývýkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Psychiatrická liečebňa Sučany
LIEKY A LIEČIVÁ 2019   
Predmetom zákazky je dodávka liekov a liečiv pre potreby verejného obstarávateľa.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu
Domov seniorov Lamač
Upratovacie služby pre DS Lamač   
Predmetom zákazky je upratovanie vnútorných priestorov v objekte Domova seniorov Lamač so sídlom Na barine 5,Bratislava.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
DOCKitIN a.s.
Rozvoj funkcionality aplikácie DOCKitIN   
Zhotovenie diela rozšírenie funkcionality existujúceho softvérového riešenia aplikácie DOCKitIN.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
Mesto Banská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ Karpatská 3, Banská Bystrica – stavebné práce   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej obnove Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica,ktorá stojí na parc. č. KN-C 2537/63 (vlastný objekt) na pozemku C KN 2537/64 ( nádvorie), k. ú. Sásová zapísaných naLV č. 1000, v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Karpatská 3, Banská Bystrica. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Banská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - MŠ Strážovská 3, Banská Bystrica – stavebné práce   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej obnove Materskej školy Strážovská 6443/3, BanskáBystrica, ktorá stojí na parc. č. KN-C 2562/7 ( vlastný objekt) na pozemku C KN 2562/8 ( nádvorie), k. ú. Sásovázapísaných na LV č. 1000, v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Strážovská 3, BanskáBystrica. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Rohožník
Dodávka elektrickej energie 2019-2020   
Dodávka elektrickej energie pre obec Rohožník
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Obec Rohožník
Dodávka plynu pre obec Rohožník 2019   
Dodávka plynu pre obec Rohožník
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Obec Rimavská Baňa
Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa   
Predmetom zákazky je zriadeniekomunitného centra v obci Rimavská Baňa. Obstarávajú sa nasledujúce stavebnéobjekty SO 01.1 Komunitné centrum, SO 01.2 Zdravotné stredisko, SO 04 Odberné elektrické zariadenie Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy Beladice v spoločnosti HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o. - 2   
Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Beladice v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, vnútorných stavebných úprav, výmena dverí za kvalitatívne lepšie, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov a montáže pásového svetlíka s nutnosťou demontáže stávajúceho bleskozvodu a opätovnej montáže nového, rekonštrukcia elektrorozvodov vrátane obmeny svietidiel a montáže fotovoltaického systému, inštalácia teplovodného vykurovania vrátaneplynovej kotolne a rekonštrukcia vzduchotechniky. Zákazka realizovaná v IS EVO verzia 18.0
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
MBB a.s.
Zimný štadión B. Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny - dokončenie   
Predmetom zákazky je dokončenie prestavby severnej tribúny t. j. dostavba šatní v prízemí a príslušenstva vrátane VZT,ELI, ÚK a ZTI. Predmetom zákazky sú iba práce uvedené Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd   
Predmetom sú stavebné práce (geologické dielo) spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích (pozorovacích) objektov podzemných vôd (prameňov) tvoriacich súčasť štátnej hydrologickej siete SHMÚ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd   
Predmetom sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a obnove 169 monitorovacích objektov povrchových vôd. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v podpornej dokumentácii a výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Obec Hvozdnica
Bytový dom 2 x 18 b. j. A, B + TV Hvozdnica   
Predmet zákazky pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti, uskutočnenia stavebných prác spojených s novostavbou dvoch bytových domov vrátane technickej infraštruktúry v obci Hvodznica na základe odsúhlasenej architektonickej štúdie tvoriacej prílohu súťažných podkladov. Projekt bytového domu musí dispozične spĺňať požiadavky architektonicko technického riešenia podľa odsúhlasenej štúdie, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov. Musí byť v súlade s rámcom platných právnych predpisov upravujúcich výšku dotácie na obstaranie nájomného bytu a obstaranie technickej vybavenosti podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 326/2015 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavbya regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v znení účinnom od 01. 01. 2018.Podrobnejšia špecifikácia bola uvedená vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie