Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 40588 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vykonanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení železničných koľajových vozidiel (ŽKV)   
Vykonávanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení železničných koľajových vozidiel (ŽKV) jevykonanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení ŽKV v zmysle návodov na údržbu a opravuvydaných výrobcami príslušných typov klimatizačných zariadení nachádzajúcich sa v ŽKV obstarávateľa, podľaNariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č. 842/2006 Z.z. zo 17.5.2006 o určitých fluórovaných skleníkovýchplynoch v znení neskorších zmien, zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 314/2009 Z.z.,ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov v zhode s príslušnými technickými normami SN, EN a právnymi predpismi platnými v SR.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre priestory Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Predmetom zákazky je ochrana majetku výkonom strážnej služby v priestoroch Národnej diaľničnej služby, a.s. vobjekte Westend Gate A., Dúbravská cesta 14, Bratislava a v administratívnej budove Národnej diaľničnej spoločnosti,a.s. Polianky 19 Bratislava v pracovných dňoch od 1800 do 700 hod. a počas dní pracovného voľna a pracovnéhopokoja nepretržite t.j. v rozsahu 24 hodín denne. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetuzákazky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Nákup 2 ks serverov pre platformu GIS   
Predmetom zákazky bol nákup 2 ks serverov za účelom rozšírenia existujúceho HCI.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Univerzitná nemocnica Bratislava
Systémové operačné stoly - traumatologicko-ortopedické výkony – 2 ks   
Predmetom zákazky je dodávka 2 ks systémových operačných stolov s trakčnými systémami, s dvoma doskami atransportérmi pre každú základňu stola do Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len UNB), pracovisko Nemocnicaakademika Ladislava Dérera, Klinika úrazovej chirurgie, Limbová 5 , 833 05 Bratislava.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Technické vybavenie pre údržbu cestnej infraštruktúry - nákladné vozidlá s príslušenstvom a výmennými nadstavbami   
Predmetom zákazky je dodávka nákladných vozidiel s príslušenstvom a výmennými nadstavbami. Podrobný opis,množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre mechanický dlhodobý a krátkodobý podporný systém obehových funkcií srdca pre dospelých pacientov a deti   
Predmetom zákazky je  Implantabilná dlhodobá komorová podpora s pulzatilným tokom krvi  Krvná pumpa s hadicovým setom  Podrobne uvedené v súťažných podkladodch - časť B.2 - Opis predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia ll   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru- novej, nerepasovanej a nepoužívanej zdravotníckej techniky, zariadenia avybavenia pre potreby HORNOORAVSKEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ.  Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...
Univerzitná nemocnica Martin
Terapeutický röntgen   
Predmetom zákazky je dodávka 1ks terapeutického röntgenu, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českomjazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinnýchpreventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj prepotreby Onkologického centra UNM. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Súkromná stredná odborná škola technická
Škola inovujúca praktické vyučovanie - atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce   
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na objektoch školy a dielní.
Stavebné práce
Univerzitná nemocnica Bratislava
Komplexná rekonštrukcia strechy na objektoch v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave V   
Komplexná rekonštrukcia striech komplexu budov Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len UNB), pracoviskoNemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Stavebné práce
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn.   
Predmetom obstarávania je výrub porastov v ochrannom pásme vedení zvn a vvn v správe a vlastníctve obstarávateľa. Výrub porastov bude realizovaný podľa požiadaviek objednávateľa v zmysle § 11 a § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn.   
Predmetom obstarávania je výrub porastov v ochrannom pásme vedení zvn a vvn v správe a vlastníctve obstarávateľa. Výrub porastov bude realizovaný podľa požiadaviek objednávateľa v zmysle § 11 a § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Hlavné mesto SR Bratislava
Projekt pre stavebné povolenie cyklotrasy R17 – Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy   
Predmetom zákazky je vypracovanie technickej štúdie, potrebnej na zhotovenie cyklistickej radiály R17 v úseku odBajkalskej ulice po Hraničnú ulicu, ako aj vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostidokumentácie na realizáciu stavby (DSP/DRS) vybratého variantu objednávateľom. Predmetom zákazky je ajvypracovanie autorského dozoru. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. a v prílohe č. 3týchto súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mesto Prešov
Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Za Kalváriou – projekt   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vypracovanie projektovej dokumentácie. Predmet zákazky jepodrobne zadefinovaný vymedzením predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Trenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia elektroinštalácie v NsP Považská Bystrica - Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre   
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia trafostanice a VN rozvádzača v energocentre. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie