Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 29308 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
KOREMO - TOOL s.r.o.
Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti KOREMO - TOOL s. r. o.   
Obstaranie inovatívnej brúsky v počte 1 ks pre spoločnosť KOREMO - TOOL s. r. o.. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Virtual Reality Media a.s.
Letové laboratórium   
Predmetom zákazky je dodávka kompletného letového laboratória vrátane dokumentácie a podpory pri aplikáciívývojových modifikácií.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lietadlá a kozmické lode  >  Vrtuľníky, lietadlá, kozmické lode a iné...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D1 Važec - Spišský Štvrtok, doplnenie ISD, vypracovanie DÚR, DSP v podrobnosti DRS, DSZ, DP, výkon AD a KD   
Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Diaľnica D1 Važec Spišský Štvrtok, doplnenie ISD.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Obec Pribeta
„Obstaranie nájomných bytov v Obci Pribeta“   
Predmet zákazky bude financovaný z - z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, - z dotačných prostriedkov Ministerstva dopravy a výstavby SR, - z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 1. Identifikačné údaje  Akcia, názov stavby SO-1 a SO-2 Nájomné domy 2 x 6 b.j. - Pribeta Investor, obstarávateľ stavby Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta Miesto stavby Mierová ulica, 946 55 Pribeta, okres Komárno Parcela číslo SO-1 na p.č. 423/1, 450, 452 a SO-2 na p.č. 423/1, 449 Charakter stavby Novostavba Začatie a ukončenie výstavby  Začatie výstavby do 1 mesiaca od podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a zmluvy o úvere zo ŠFRB, Ukončenie výstavby do 10 mesiacov od začatia výstavby. Zaradenie stavby podľa Klasifikácie stavieb (KS) Obytný dom so šiestimi nájomnými bytmi zaradzujem nasledovne  KS 1122 trojbytové a viacbytové budovy
Stavebné práce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Levice, oprava zábradlia na toku Perec r.km 41,230 - 43,790   
SVP š. p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa v Leviciach pravidelne vykonáva od roku2010 nevyhnutné lokálne opravy zábradlia na oboch stranách upraveného úseku vodného toku Perec v intraviláne mestaLevice, v r. km 41,230 - 43,740. Čiastkové opravy zábradlia priebežne vykonávané z hľadiska jeho celkovéhonevyhovujúceho stavu je však nutné považovať za neefektívne. Je nevyhnutné neodkladné vykonanie výmeny zábradlia,pretože v dôsledku jeho súčasného stavu kedykoľvek hrozí vznik škody na životoch, zdraví, alebo majetku, pričom jenutné zároveň zdôrazniť, že zábradlie sa nachádza v intraviláne mesta, s frekventovaným voľným prístupom osôb.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín   
Dodávka priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranulesných drevín na miesto určenia v rámci SR podľa požiadaviek organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, š.p..
Chemické výrobky
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Obstaranie výstrojných súčiastok - saká, vesty, nohavice a sukne   
Predmetom zákazky je kúpa pánskych sák, viest, viest pletených, nohavíc letných, nohavíc zimných a dámskych sák, viest, viest pletených, nohavíc zimných, sukní letných, sukní zimných a náplecníkov, ktoré sú výstrojnou súčasťou, ktorá je poskytovaná colníkom Finančnej správy SR a pri obnovovaní naturálnych náležitostí.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Zvršky  >  Odevy chrániace pred počasím
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Manipulácia na expedičných skladoch   
Manipulácia, nakladanie a ostatné práce na expedičných skladoch OZ Rimavská Sobota, OZ revúca a OZ Prievidza. Objednávky za IV. Q. 2018.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení a ďalšie služby) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS) mobilného operátora.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Obec Mojmírovce
Zateplenie objektov telocviční – zníženie energetickej náročnosti   
Predmetom zákazky je Zateplenie objektov telocviční - zníženie energetickej náročnosti. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažnych podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Hviezdoslavov
„HVIEZDOSLAVOV - KANALIZÁCIA“   
Predmetom zákazky je výstavba siete odpadových vôd v aglomerácii do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránenýchvodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd. Kanalizačná sieť je jeden stavebný objekt,pozostávajúci z gravitačnej kanalizácie, čerpacej stanice ČS1, ČS2, ČS3, ČS4 z výtlaku V1, V2, V3 a V4. Kanalizačnýsystém sa skladá z kanalizačných objektov, ktoré vytvárajú kanalizačný dispečing. Na jednotlivých objektoch súnainštalované podriadené stanice ( ďalej led PS). Podriadené stanice zabezpečujú zber dát, vyhodnocovanie údajov asamostatnú automatickú prevádzku na základe dopredu zadefinovaných údajov (limitov)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018   
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií na OZ Vranov n/T, LS Humenné Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrubstromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornúčinnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide odiferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy apostupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd nalesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
DOPRAVA DREVA   
Doprava dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej hmoty (sortimentov)z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepného závodu (OZ) na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz sortimentov z OM naOM, odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa, prípadne samostatnú nakládku s krátkou dopravnouvzdialenosťou na iný dopravný prostriedok. Doprava drevnej hmoty pozostáva z pristavenia vozidla na miesto nakládky,z nakladania sortimentov na dopravný prostriedok, jazdu s nákladom, zloženie sortimentov s triedením na hromady namieste vykládky, prípadne samostatný výber (vytiahnutie) určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie na inúhromadu. Nakladanie sortimentov zahrňuje uchopenie kmeňa (sortimentu) do klieští hydraulickej ruky (HR), jeho premiestnenie naložnú plochu nákladného auta (NA) alebo iného dopravného prostriedku, zabezpečenie nákladu proti pohybu.Nakladanie zahrňuje aj prvé a druhé prestavenie vozidla, ak je to nutné z priestorových dôvodov alebo z dôvodovskompletizovania nákladu podľa potreby objednávateľa. Jazda s nákladom je premiestnenie naloženého nákladu z miesta nakládky do určeného miesta vykládky. Skladaniesortimentov zahrňuje uchopenie naloženého sortimentu do klieští HR, jeho premiestnenie a položenie na miesto určenéobjednávateľom. Určeným miestom je jedna alebo viac hromád alebo iný dopravný prostriedok. Skladanie zahrňuje ajviacnásobné prestavenie vozidla, ak je to nutné z prevádzkových dôvodov objednávateľa. Za samostatný výber (vytiahnutie) určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie na inú hromadu, sa považuje takýtovýber a preloženie vtedy, ak nie je tento sortiment predmetom odvozu. Za viacnásobné prestavenie vozidla pri nakládke sa považuje každé tretie a ďalšie.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Gymnázium Andreja Sládkoviča
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre žiakov a zamestnancov Gymnázia Andreja Sládkoviča, Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica   
Predmetom zákazky bolo Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete podľa časti B.Opis predmetuzákazky súťažných podkladov (ďalej len SP) a v prílohách SP.   Súčasťou zákazky je zabezpečenie - stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe verejného obstarávateľa, s priemerným počtom dennevydaných jedál 250 (v ojedinelých prípadoch maximálne 400) pre žiakov, zamestnancov, bývalých zamestnancov a inýchosôb s jeho súhlasom, a to výdaj stravy s obsluhou, bezhotovostnou platbou (prostredníctvom ISIC karty, resp. čipujednotlivých stravníkov), resp. vo výnimočných prípadoch aj hotovostnou platbou,  - doplnkového predaja v bufete formou hotovostnej platby, ktorý je nezariadený, úspešný uchádzač musí dodať apoužívať vlastné vybavenie; - občerstvenia, resp. stravovania s obsluhou pri rôznych akciách, prípadne plánovaných podujatiach organizovanýchverejným obstarávateľom pre účastníkov školení, porád, súťaží verejného obstarávateľa.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Obec Vyšná Šebastová
Vyšná Šebastová, Vodovod – II. etapa   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou vodovodu v obci Vyšná Šebastová.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie