Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 32545 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Stupava
Nadstavba modulového pavilón ZŠ Stupava – 2   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe NADSTAVBA MODULOVÉHO PAVILÓNU ZŠ STUPAVA.  Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Slovenský Grob
Prístavba základnej školy Slovenský Grob – obnova a nadstavba ZŠ   
Predmetom zákazky je realizácia projektu Prístavba základnej školy Slovenský Grob obnova a nadstavba ZŠ rozšírenie jestvujúcej modulovej stavby
Stavebné práce
Obec Dolná Poruba
ZŠ Dolná Poruba – rekonštrukcia telocvične - havária   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia telocvične v rozsahu podľa priloženého Výkazvýmer. Uchádzači predložia cenovú ponuku podľa priloženého výkazu výmer a výzvy. Obhliadku miesta plnenia objednávateľ neorganizuje. Záujemca si môže vykonať obhliadku mies-ta realizácie zákazky,aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebo-vať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavkyspojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záu-jemcu. Pre záujemcov, ktorý prejavia záujem o vykonanie obhliadkymiesta stavby, je kontaktnou osobou starosta obce JUDr. Miroslav Kopčan, obecdporuba@mail.t-com.sk
Stavebné práce
Obec Dolná Poruba
ZŠ Dolná Poruba – havária elektroinštalácie   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične a budovy základnej školypodľa priloženého Výkaz výmer. Uchádzači predložia cenovú ponuku podľa priloženého výkazu výmer a výzvy. Obhliadku miesta plnenia objednávateľ neorganizuje. Záujemca si môže vykonať obhliadku mies-ta realizácie zákazky,aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebo-vať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavkyspojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záu-jemcu. Pre záujemcov, ktorý prejavia záujem o vykonanie obhliadkymiesta stavby, je kontaktnou osobou starosta obce JUDr. Miroslav Kopčan, obecdporuba@mail.t-com.sk
Stavebné práce
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Online merania – prenos na ÚJD SR   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť Online merania prenos na ÚJD SR,realizácia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a dodávka firewall Forcepoint NGFW 335 s príslušenstvom,routovací modul Cisco HWIC-2FE do routra Cisco, switch Cisco Catalyst 2960 plus 24LCS s príslušenstvom aprevodníkmi, potrebná kabeláž (metalická a optická) so štandardizovaným normovaným ukončením v rackoch, aprevodníky na prepojenie meracích systémov na LAN JAVYS. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Mesto Jelšava
Rekonštrukcia zdravotného strediska Jelšava - zníženie energetickej náročnosti objektu   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou objektu nachádzajúceho sa v mesteJelšava na Tomášikovej ulici č.688. Od začiatku prevádzky objekt slúži ako zdravotné stredisko.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Modernizácia plavebného značenia vodnej cesty Dunaj   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby.   Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Žilinský samosprávny kraj
DSS SYNNÓMIA, Žilina - Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa, ul. Sv. Gorazda   
Predmetom zákazky ,,DSS SYNNÓMIA, Žilina - Stavebné úpravy zateplenie obvodového plášťa, ul. Sv. Gorazda je nadstavba v západnej časti a prístavba výťahu, stavebné úpravy, zateplenie, výmena okien a vnútorných dverí, riešenie bezbariérových vstupov v Žiline na Vlčincoch, v areáli DSS Synnómia, na ulici Gorazda 3 v rozsahu prác a dodávok podľaprojektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Stavebné práce
Mesto Trnava
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – revitalizácia vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj, PD   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie /PD/ pre územné rozhodnutie (DÚR), vizualizácii vo fázeDÚR a po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebnépovolenie s podrobnosťou realizačného projektu (DSPaRP), ktorá bude zredukovaná o stavebné objekty Architektonickýnávrh, rekreačná infraštruktúra, Doprava, Technická infraštruktúra. Súčasťou (DSPaRP) bude aj spracovanie vizualizáciiz tejto fázy PD. V predmete zákazky je zahrnuté i geodetické zameranie, odborný autorský dohľad počas realizáciestavby a výkon súčinnosti zhotoviteľa v prípade realizácie stavby s podporou z externých finančných zdrojov, prioritne zEÚ.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Združená dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. vrátanezabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 0000 hod. SEČ dňa01.01.2020 do 2400 hod. SEČ dňa 31.12.2021 v predpokladanom množstve 96 500 MWh (tzn. 48 250 MWh/rok).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
LOGI s.r.o.
Vývoj aplikácie a marketingová kampaň pre LOGI s.r.o.   
Predmetom zákazky je vývoj aplikácie DHZO spolu so zabezpečením marketingovej kampane.Zadanie je súčasťou súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na území samosprávnych krajov.   
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnejstarostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na územíjednotlivych samosprávnych krajov (Bratislavsky, Trnavsky Trenčiansky, Nitriansky, Žilinsky, Banskobystricky, Prešovsky, Košicky). Organizátor zabezpečí odborné a nepretržité vykonávania prehliadok mŕtvych tiel v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. Predmetom zákazky je záväzok organizátora zabezpečiť vykonanie prehliadok mŕtvych tiel zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorí majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47 f) zákona č. 581/2004 Z. z. (ďalej len prehliadajúci lekár). Organizátor je povinny vykonávať prehliadky mŕtvych tiel v súlade s metodickym usmernením verejného obstarávateľa k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a k vykonaniu pitvy (viď www.udzs-sk.sk) a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde   
Predmetom zákazky je monitorovanie a hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov na úrovni opatrení a jednotlivých operácii podľa konkrétnej priority PRV SR 2014-2020. Oblasti zamerania monitorovania a hodnotenia sú územia vysokej prírodnej hodnoty (HNV). HNV sú územia s vysokým zastúpením druhov a biotopov, ktoré sú významné z hľadiska ich ochrany na európskej úrovni. Predmetom monitorovania a hodnotenia sú nasledovné typy HNV -HNV Typ 1 - P4A - poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie (Biotopy prírodných a poloprírodných trávnych porastov). -HNV Typ 2 - P4A Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny - HŠPK) Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole C súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019   
Predmetom zákazky je  1)vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty registrované na verejného obstarávateľa,  2)pripojenie SIM kariet verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a zabezpečenie poskytovania spoľahlivýchkomplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora (hovory, SMS,MMS, internet v mobile, mobilný internet),  3)dodanie mobilných telekomunikačných zariadení (koncových zariadení).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom poskytovanej služby je pravidelné upratovanie a čistenie kancelárskych a prevádzkových priestorov MDV SR,ktoré bude vykonávané v termínoch ako služby   - denné,  - týždenné,  - mesačné,  - štvrťročné,  - polročné, - občasné,  - pohotovostné.  - v objektoch Administratívna budova Námestie slobody č. 6, Bratislava a Administratívna budova Lamačská cesta 8,Bratislava Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.  Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 ZVO Verejný obstarávateľ (ďalej len ,,VO") sa na základe porovnania výhod a nevýhod rozdelenia zákazky na časti rozhodol obstarať predmet zákazky ako jeden celok, vzhľadom na hospodárnosť vynaložených prostriedkov aadministratívnoformálne nároky na zabezpečenie požadovaných služieb. Z miestneho hľadiska sú obidve administratívne 1/5 budovy umiestnené v rámci Bratislavy.Verejný obstarávateľ zvážil vhodnosť rozdelenia zákazky na časti a na základerelevantných dôvodov zákazku na časti nedelí.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie