Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 30883 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinský samosprávny kraj
Oprava kamenného múru na ceste III/2076; km 1,195 – 1, 240   
Predmetom zákazky je realizácia stavby poškodeného múru na úseku cesty III/2076, km 1,195-1,240 v katastrálnomúzemí obce Terchová.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trnava
Obnova MK Horné Bašty II v Trnave   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác miestnej komunikácie. Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Trnava Stred. Územie je ohraničené zo severu zástavbou bývalých želiarskych domov a mestským opevnením, zo západu Jerichovou ulicou, z východu Jeruzalemskou ulicou a z juhu zástavbou meštianskych domov a ich záhrad ulíc Jerichova a Jeruzalemská. Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby Obnova miestnej komunikácie Horné baštyII. v Trnave spracovanej spoločnosťou CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava. Filozofia obnovy predmetného priestoru spočíva v jeho vzájomnom prepojení na okolité priestory a to na Jerichovu a Jeruzalemskú ulicu. Verejný priestor ulice Horné bašty je v zmysle platného Územného plánu centrálnej mestskej zónyTrnava zaradený z hľadiska obnovy medzi mestské priestory, ktoré boli zaradené do najprísnejšieho stupňa obnovy A.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Mikrobiologické analýzy   
Predmetom zákazky sú mikrobiologické analýzy v MSVP - mikrobiologická kontrola vody v bazénoch, vzduchu v MSVP amikrobiologické analýzy RAO - analýza stanovenia mikroorganizmov v drvine zo vzduchotechnických filtrov. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Žilinská teplárenská, a.s.
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné.   
Predmetom zákazky je realizácia primárneho horúcovodného napájača pre sídlisko Solinky a realizácianadväzujúcichtepelných prípojok do objektov pripojených na systém centralizovaného zásobovania teplom.Zmena teplonosnej látkypoužívanej pre distribúciu tepla napájačom Solinky si ďalej vyžiada aj úpravycentrálnej výmenníkovej stanice. Požadovaný rozsah a komplexnosť zákazky zahŕňa Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a podrobného rozpočtu, Zabezpečenie právoplatných rozhodnutí umožňujúcich realizáciu a uvedenie predmetu zákazky doprevádzky, s výnimkoustavebného povolenia, Dodávku vecí potrebných pre realizáciu zákazky, Uskutočnenie všetkých potrebných stavebných a montážnych prác, Likvidácia odpadov, Uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, Zaškolenie obsluhy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Výmena rizikových komponentov TV, I. etapa   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - výmena kľúčových komponentov trakčného vedenia. Súčasťouvýmeny komponentov trakčného vedenia bude aj výmena poškodených a nevyhovujúcich nosných lán a kotevnýchnástavcov, nástavcov pevných bodov, prídavných lán Bz, Fe Cu, smerových lán Bz, Fe, Cu, lán AlFe zosilňovacieho aobchádzacieho vedenia, trolejových drôtov, vešiakov, svoriek, kotevných pier, strojových lán, bočných držiakov,závesných svoriek, pevných bodov nosného lana a trolejového drôtu.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Mesto Banská Bystrica
Zabezpečenie kamerového systému Mesta Banská Bystrica a jeho prevádzkovanie   
Predmetom zákazky je, za účelom rozšírenia a skvalitnenia prevádzky kamerového systému verejného obstarávateľa,poskytovanie nasledovných služieb a)Dátové prenosy b)Snímanie obrazu c)Umiestnenie, premiestnenie a alebo výmenazariadení d)Správa a údržba softvéru Molekula na princípe SaaS e)Služby dátového úložiska na princípe SaaS f)Servisnápohotovosť, zabezpečenie prehliadky a údržby zariadení
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúcivýrubstromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ideo odbornúčinnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu,aby sa uchovala ich 1/6 biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosťplniť funkcie lesov. Ide odiferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné,porastové, hospodárske, ekonomickéa spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení arealizácií programu starostlivosti o lesy a postupypodľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkovmimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Softvérové podporné služby pre IS EVIDENCE   
Kontrola, aktualizácia, diagnostika a podpora systému - Elektronický informačný a evidenčný systém na správuexpertíznych záznamov a spisov, skúmaných vzoriek a expertíz (ďalej len IS EVIDENCE).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky   
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov NKÚ SR
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
SMS žreby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie podpory prevádzkovania hazardnej hry s názvom Nové dni štastia. SpoločnosťTIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. bude držiteľ licencie udelenej v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. ohazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prevádzkovanie elektronických okamžitých lotérií nadobu 2 rokov. Unikátnym prvkom hazardnej hry je, že časť výhier je vyplatených ako stávka do vybraných číselných lotérií. Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Žilinský samosprávny kraj
SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátoraprostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením virtuálnej privátnej siete pre hlasové SIMkarty verejného obstarávateľa a vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Ideo osobitnú službu, ktorá umožňuje poskytovanie homogénneho technického, technologického prostredia a zvýhodnenejcenovej úrovne volaní za osobitných dohodnutých podmienok dohodnutých. Služba HVPS vytvára uzavretú skupinukoncových telekomunikačných zariadení využívajúcich elektronické komunikačné služby uchádzača poskytovanéprostredníctvom verejných telekomunikačných sietí uchádzača a prostredníctvom SIM kariet uchádzača registrovanýchna verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Dodávka zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Národný ústav detských chorôb
Ortopedické a spondylochirurgické systémy   
Touto verejnou súťažou sa uskutočňuje zadávanie zákazky, ktorej predmetom je dodávka Ortopedickýchaspondylochirurgických systémov (zdravotníckych pomôcok) podľa špecifikácie 4 samostatných častí zákazky,vrátanedopravných a manipulačných výkonov na distribučné miesto v sídle verejného obstarávateľa.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
FBR s.r.o.
Nové a inovatívné technológie v mäsospracujúcom priemysle   
Dodanie a montáž prístrojového zariadenia technológie na spracovanie mäsa podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie