Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 39819 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Rekonštrukcia komplexu budov MH SR na Mierovej ulici v Bratislave v zmysle zmluvných podmienok FIDIC (žltá kniha)   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia komplexu budov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Mierovej ulici vBratislave (vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby). Súčasťou predmetu zákazky je aj kompletnýinžiniering (vybavenie všetkých povolení).
Stavebné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, vypracovanie DSP v podrobnosti DRS, dSZ, DP, výkon AD a výkon KD   
Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP vpodrobnosti DRS), dodatok stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) avýkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová, DSP, Projekčný podklad k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, DP, AD, KD, dSZ   
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Projekčný podklad k oznámeniu o zmene navrhovanejčinnosti, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), výkon koordinátora dokumentácie (KD) adodatok stavebného zámeru (dSZ) pre stavby Rýchlostná cesta R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou a Rýchlostnácesta R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Dodávkové automobily do 3,5 tony   
Predmetom zákazky je dodávka nových dodávkových automobilov do 3,5 tony. Podrobný opis, množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Rekonštrukcia centrálnych operačných sál a vybudovanie 2 vstavaných operačných sál – Chirurgická odsávačka pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 2 ks   
Predmetom zákazky je chirurgická odsávačka pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. ReimanaPrešov v počte 2 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musízodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v miestedodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručnýchopráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časťB. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum   
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov substancií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskumpre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorými sú bežne dostupné chemikálie nižšej čistoty, špeciálnechemikálie vysokej čistoty, chemikálie pre molekulovú biológiu, markery, proteíny, enzýmy, kultivačné média a aditíva,diagnostické kity, protilátky, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely. Predmet zákazky je rozdelený na sedem samostatných častí a to Časť AChemikália bežne dostupnej nižšej čistoty Časť BChemikálie špeciálne vysokej čistoty Časť CChemikálie pre molekulovú biológiu - markery Časť DProteíny, enzýmy Časť E Kultivačné médiá a aditíva Časť FDiagnostické kity Časť G Protilátky Uchádzač môže predložiť ponuku na 1 časť predmetu zákazky, na viacero častí predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky. V rámci 1 časti musí uchádzač predložiť ponuku na všetky položky, Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a rozsah jednotlivých položiek častí predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohách č. 5 Časť A až Časť G súťažných podkladov. Predpokladané množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohe č. 5 Časť A až Časť G súťažnýchpodkladov. 1/7
Chemické výrobky
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu   
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Mesto Lučenec
Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec   
Predmetom je realizácia stavebných prác s názvom Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec" pozostávajúca z častí a) Rekonštrukcia vnútroblokovej cesty, parkovísk, chodníka, štvrť MRŠ, pozdĺž BD č.16-21 v meste Lučenec, b) Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča v meste
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Laboratórne sklo   
Obstaranie laboratórneho skla pre potreby riešenie projektu Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd III. etapa kadičky,banky, pipety, reagenčné fľaše, zábrusové sklo, skúmavky, odmerné sklo, petriho misky, vialky. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Obec Krásnohorské Podhradie
KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE   
Predmet zákazky rieši novostavbu budovy Komunitného centra vrátane spevnených plôch a napojenia na médiá napozemku č. KN - C 2339/130 v katastrálnom území Krásnohorské Podhradie podľa vypracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB ČADCA, MODERNIZÁCIA ELEKTROINŠTALÁCIE HLAVNEJ BUDOVY ŠKOLY   
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie v riešenom objekte, vybudovanie rozvodovelektrickej požiarnej signalizácie do všetkých priestorov a miestností, vybudovanie nových rozvodov EZS (elektrickázabezpečovacia signalizácia) a kamerový rozvod do vybraných priestorov a miestností, vybudovanie nových SLProzvodov (nové dátové rozvody, telefónne TF rozvody, rozvody školského rozhlasu a rozvody ozvučenia v učebniach). Ďalšie podrobnosti v bode 36 Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Pilotný projekt parkovacej politiky v zóne BANM   
Pilotný projekt parkovacej politiky - Poskytnutie služieb v rámci dodania, implementácie a prevádzkovania informačnéhosystému pre správu regulovaného parkovania, univerzálneho platobného portálu na úhradu a kontrolu parkovnéhoprostredníctvom mobilnej aplikácie, webstránky a parkovacích automatov v pilotnej zóne BANM
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a...  >  Inštalácia meracích zariadení
Mesto Piešťany
Hygienické a čistiace prostriedky   
Predmetom tejto zákazky je nákup hygienických a čistiacich prostriedkov pre verejného obstarávateľa a pre zariadenia vpôsobnosti verejného obstarávateľa v zmysle špecifikácie určenej v prílohe č. 3, ktorá je súčasťou súťažných podkladovvrátane dodania na základe samostatných objednávok.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky
Slovenská akadémia vied (SAV)
Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab   
Stavba sa nachádza v existujúcom uzavretom Areály SAV, okres Bratislava IV, zapísaný v katastrálnom území KarlováVes, na adrese Dúbravská cesta 9, Bratislava, na liste vlastníctva č. 2582, č. parcely reg. C 2691. Jedná sa o prízemnústavbu v areáli SAV na Dúbravskej ceste z montovaných drevotrieskových stenových panelov, zastrešenú priestorovýmkrovom z drevených väzníkov. Stavba je v schátralom stave. Stavba je značne schátralá, ponechané budú ibanepoškodené časti základových konštrukcií. Ich stav posúdi prizvaný statik počas búracích prác. Búracie práce nie súpredmetom tohto verejného obstarávania. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Projektovejdokumentácii, ktorá tvori prílohu súťažných podkladov.
Stavebné práce
Slovenská akadémia vied (SAV)
Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV   
Stavba sa nachádza Areál SAV nachádzajúci sa v obci Bratislava, okres Bratislava IV, zapísaný v katastrálnom územíKarlová Ves, na adrese Dúbravská cesta 9, Bratislava, na liste vlastníctva č. 3489, č. parcely reg. C 2693. Jedná sa opôvodne prízemnú stavbu z montovaných hranolov a panelov, postavenú na základových pásoch a zastrešenú krovom zdrevených väzníkov. Nakoľko pôvodná budova je značne schátralá, ponechané budú iba nepoškodené časti základovejkonštrukcie, odkryté počas búracích prác a posúdené statikom. Búracie práce nie sú súčasťou tohto verejnéhoobstarávania. Prestavaný objekt bude dvojpodlažný, zastrešený plochou strechou. Navrhovaný objekt bude slúžiť navedecké účely.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie