Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 37881 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Smolenice
Stavebné úpravy - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Smoleniciach   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou a prístavbou k pôvodnému objektu materskej škôlky s novým účelom využitia stavby ako centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Prešov
Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A - 21   
Predmetom poskytnutia služby je vypracovanie projektovej dokumentácie podľa prílohy Vymedzenie predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Stredná športová škola
Inžinierskogeologický prieskum pre Multifunkčnú športovú halu pri Strednej športovej škole Banská Bystrica   
Predmetom verejného obstarávania je vykonanie inžinierskogeologického prieskumu (IGP) pre potreby realizácieMultifunkčnej športovej haly pri Strednej športovej škole v Banskej Bystrici. IGP zhodnotí inžinierskogeologické ahydrogeologické pomery záujmového územia, zhodnotí geotechnické vlastnosti hornín, posúdi geologické pomerybudúceho staveniska. Súčasťou predmetu zákazky je realizácia monitorovacieho vrtu podzemných a povrchových vôdSHMÚ v areáli Strednej športovej školy v Banskej Bystrici. Výsledky IGP budú podkladom pre ďalšie stupnedokumentácie (DUR, DSP, DRS).  Uchádzač predložením ponuky zároveň vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami, ktoré verejný obstarávateľ uviedolv prílohe č.2 Výzvy Návrh zmluvy o dielo.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách Výzvy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Nemocnica Komárno s. r. o.
Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebnych prác v Nemocnici Komárno s. r. o. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Stavebné práce
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Strážne služby   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmenea doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazkana poskytovanie služieb. Poskytovanie strážnej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ao zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákono súkromnej bezpečnosti) bližšie špecifikovanú v Prílohe 1, pričom zákazka bude rozdelená na 3 (tri) časti, a to   1.Ochrana majetku 2.Ochrana revízorov 3.Ochrana majetku a osoby pri preprave
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Chráničky káblové korugované - ACON   
Predmetom zákazky sú chráničky káblové korugované slúžiace na ochranu v zemi uložených 1kV a 22 kV káblov.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
Slovenská národná knižnica
Vypracovanie projektu architektonicko-výtvarného spracovania - stála Expozícia slovenskej literatúry a knihy LM SNK vrátane návrhu interiéru súvisiacich reprezentatívnych priestorov múzea   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vykonávanie geodetických prác   
Vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, na vecné bremená, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, polohopisné a výškopisnézameranie pozemku, geodetické práce súvisiace s vytýčením stavieb a porealizačným zameraním stavieb, prešetreniemajetko-právnych vzťahov, vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností alebo pre ďalšie konanie orgánovštátnej správy a samosprávy, pre potreby súdnych sporov a iných konaní pre organizačné zložky objednávateľa v súladeso všeobecne záväznými právnymi predpismi a to všetko na základe samostatných zákaziek.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl. mesta Bratislava pre roky 2019-2022   
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej aj ako DNS) bude poskytovanieslužieb údržby mestských komunikácií, a to najmä zimnej údržby komunikácií, letnej údržby komunikácií, čisteniechodníkov, vysypávanie košov a/alebo starostlivosti o cestnú zeleň.   Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek vsúlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, tj. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.Verejný obstarávateľ má záujem zadávať zákazky prostredníctvom DNS najmä po menších oblastiach (vybrané lokalitymesta) a / alebo po typologických činnostiach, a to najmä so zámerom využiť potenciál firiem, ktoré sa špecializujú naurčité činnosti (napr. na starostlivosť o zeleň) a dokážu tak pokryť reálnu potrebu. Súčasne operatívnym zadávanímzákaziek chce verejný obstarávateľ podporiť účasť aj menších firiem, ktoré sú kapacitne schopné pokryť vybrané lokalitymesta, avšak zabezpečovať služby na území celého mesta by nedokázali.  Verejný obstarávateľ plánuje prvými vyhlásenými zákazkami pokryť komplexnú letnú údržbu miestnych komunikácií a tovo vzťahu k jednotlivým lokalitám mesta. V priebehu roka (a trvania DNS) bude verejný obstarávateľ vyhlasovať ajmenšie zákazky, ktorými bude riešiť aktuálnu potrebu zabezpečenia konkrétnych činností na vybraných územiach (napr.môže ísť o operatívne zadávanie zákaziek na vysypávanie košov alebo operatívnu kosbu cestnej zelene v prípadepotreby).  Bližšie informácie o tom, čo je DNS, ako funguje zadávanie zákaziek prostredníctvom DNS a aké typy činností môžu byťpredmetom zákaziek sa nachádza v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v úvode uvedenom linku.  Verejný obstarávateľ odporúča všetkým dodávateľom, ktorí dokážu čo i len časť z uvedených činností zabezpečiť naúzemí mesta, aby sa prihlásili do DNS, aby tak mali možnosť uchádzať sa o vyhlásené zákazky. Vzhľadom na to, že lentí dodávatelia, ktorí boli zaregistrovaní v DNS v čase vyhlasovania zákazky (tj. prišla im výzva na predloženie ponuky),majú právo predložiť ponuku, verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS v 1/3 priebehu prvých 31 dní od odoslania oznámenia. V momente po vyhlásení zákazky sa nezaradení dodávatelia už nevediauchádzať o vyhlásenú zákazku. Po ich zaradení ale môžu prejaviť záujem o následne vyhlásené zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Oprava a údržba motorových vozidiel   
Predmetom tejto zákazky je vykonávanie opráv motorových vozidiel verejného obstarávateľa (vrátane zabezpečenia ichodtiahnutia v prípade potreby), zároveň je predmetom tejto zákazky komplexné vykonávanie záručnej a pozáručnejúdržby vozidiel, opravy sanitných nadstavieb vozidiel, vrátane dodania náhradných dielov súvisiacich s opravou aleboúdržbou, a administratívne zabezpečenie a technickú realizáciu likvidácie poistných udalostí, a to v dohodnutýchlehotách, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažnýchpodkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Strážna služba   
Predmetom zákazky je poskytovanie služby v súlade s § 2 ods. 1 pís. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb voblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon osúkromnej bezpečnosti), t. z. výkon strážnej služby v zmysle zabezpečenia vnútorného poriadku a bezpečnosti vobjektoch verejného obstarávateľa. Výkon strážnej služby sa vyžaduje v budovách a objektoch verejného obstarávateľaa v ich bezprostrednom okolí, potrebnej k plynulej prevádzke uvedených objektov.   Strážna služba zahŕňa ochranu majetku na verejne prístupnom mieste, ochranu majetku na inom než verejneprístupnom mieste, kontrolu zamestnancov a návštev, kontrolu monitorovacieho systému pohybu, vonkajšiu a vnútornúpochôdzkovú činnosť, kontrola oprávnenosti vynášania hmotného majetku a iných materiálov z priestorov stráženéhoobjektu, kontrola predmetov, materiálov vnášaných do stráženého objektu a inventáru súčinnosť pri riešení krízovýchsituácií, zabezpečenie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov, plnenie ohlasovacej povinnosti avykonávanie funkcie informátora počas pracovnej doby. Verejný obstarávateľ neurčuje predpokladaný rozsah hodínstráženia vzhľadom k tomu, že rozsah hodín bude závisieť od aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa počastrvania Rámcovej dohody a a maximálne do finančného limitu 3 653 472 € bez DPH. Podrobný opis predmetu zákazkyje uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám   
Predmetom zákazky je vytvorenie projektu JPPÚS Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám, ktorý poskytnenástroje a postupy pre prácu a publikovanie štandardizovaných priestorových údajov. Projekt - zahŕňa tieto aktivity analýzu, návrh, vývoj, testovanie, nasadenie, školenie, konzultáciu, systémové integrácie,bezpečnosť a prevádzkovú podporu a údržbu (ďalej len prevádzková podpora alebo služby podpory) a ďalší rozvoj(ďalej len služby rozvoja). Súčasťou dodávky je prevádzková podpora a ďalší rozvoj počas 5 rokov od odovzdania systému do produkčnejprevádzky, s možnosťou uplatnenia opcie.  Projekt Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám je súčasťou riešenia princípov definovaných v strategickejpriorite Manažment údajov, ktorá zahŕňa aj priestorové údaje. Problematika systémového manažmentu kvality adostupnosti údajov verejnej správy si vyžaduje odbornú koordináciu procesov životného cyklu údajov ako zberu, čisteniaa spracovania údajov, a zároveň technickú prevádzku riešení a odbornú asistenciu pri využívaní moderných analytickýchnástrojov. Štát vytvára a aktualizuje veľké množstvo priestorových údajov, no ich opätovné využitie zďaleka nedosahujeich potenciál. Doterajšie skúsenosti v oblasti harmonizácie vybraných najdôležitejších referenčných priestorových údajov(Témy z prílohy 1 INSPIRE ), ako aj sprístupnenia prioritných priestorových údajov z oblasti životného prostredia ,potvrdzujú vysoké nároky na dosiahnutie požadovanej miery súladu ako aj nízku pripravenosť ich poskytovateľov nanaplnenie týchto požiadaviek. Tento nesystémový prístup tvorby a zdieľania priestorových údajov, spôsobuje často neefektívne vynakladanie verejných 1/5 zdrojov a v konečnom dôsledku aj nedostatočný prístup k priestorovým údajom, respektíve tento prístup k priestorovýmúdajom je úzko limitovaný, čím sa porušuje princíp jedenkrát a dosť. To má vplyv aj na mieru ich kvality, nakoľkoobmedzené možnosti výmeny priestorových údajov eliminujú prirodzený tlak na zvýšenie samotnej kvality a je veľmimálo OVM, ktoré napríklad proaktívne spolupracujú s používateľmi na spracovávaní ich spätnej väzby aj v oblastiskvalitňovania údajov a služieb. Tvorba a samotná realizácia projektu zabezpečí vytvorenie nových funkcionalít nadväzujúcich na projekt Registrapriestorových informácií - RPI (podpora metaúdajov, údajových modelov, transformácie) a jeho následné jednotnéprepojenie s Národným geoportálom (vizualizácia, tvorba mapových podkladov) a webovým sídlom Národnejinfraštruktúry priestorových informácií (systém na správu obsahu, nástrojov pre využívanie priestorových údajov).Zároveň bude predstavovať na národnej úrovni jednotný vstupný bod pre záujemcov o priestorové údaje, cez ktorýbudú môcť efektívne vyhľadať, zobraziť, vyhodnotiť a následne buď priamo použiť, uložiť alebo v prípade potrebyzakúpiť požadované priestorové údaje. Predmetný projektový zámer predstavuje nove IT riešenie, ktoré však po jehodokončení zabezpečí integráciu RPI a rozšírenie jeho súčasných možností.  Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Slovenská národná knižnica
SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ V OBJEKTOCH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE   
Predmetom zákazky je zabezpečenie správy nehnuteľností vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok navyhradených technických zariadeniach, vrátane ich opráv v Slovenskej národnej knižnici. Ďalšie podrobnosti o predmetezákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Realitné služby (služby s nehnuteľnosťami)  >  Služby realitných agentúr na základe honoráru...  >  Služby realitných kancelárií pri správe...
Fakultná nemocnica Nitra
Nákup operačných mikroskopov, fakovitrektómie a RTG   
Predmetom zákazky je nákup fakovitrektómie a operačných mikroskopov. Predmet zákazky sa delí na časti Časť 1 predmetu zákazky - Fakovitrektómia Časť 2 predmetu zákazky - Operačné mikroskopy Uchádzač predloží ponuku na jednu časť predmetu zákazky alebo na celý predmet zákazky. Podrobné vymedzenie všetkých častí predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultná nemocnica Nitra
Centrálna sterilizácia a sterilizačné kontajnery   
Predmetom zákazky je nákup centrálnej sterilizácie a sterilizačných kontajnerov. Predmet zákazky sa delí na časti Časť 1 predmetu zákazky - Vybavenie centralnej sterilizácie Časť 2 predmetu zákazky - Kontajnery pre centrálnu sterilizáciu Uchádzač predloží ponuku na jednu časť predmetu zákazky alebo na celý predmet zákazky. Podrobné vymedzenie oboch častí predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie