Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 37881 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica Trenčín
Defibrilátory   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka defibrilátor najvyššej triedy prenosný bifázický defibrilátor s EKG
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Technické vybavenie pre údržbu cestnej infraštrukúry - traktory s prídavnými zariadeniami a príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodávka traktorov s prídavnými zariadeniami a príslušenstvom. Podrobný opis, množstvá aparametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Oravská Lesná
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v obci Oravská Lesná   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vobci Oravská.   Navrhovaná novostavba zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa nachádza v areáli existujúcejmaterskej školy, resp. v širšom okolí aj základnej školy v centrálnej polohe v obci Oravská Lesná. Pozemok určený prevýstavbu leží medzi budovou materskej školy a riekou Biela Orava, resp. ďalej lesom, okrajom ktorého je vedený náučnýchodník, prepojený so školským areálom pešou lávkou ponad rieku. Pozemok je rovinatý, na severnej strane sanachádza budova materskej školy, na južnom okraji sa zvažuje k rieke. Zo západnej, južnej, ako aj východnej strany jebez insolačných obmedzení, v pešom dosahu od centra obce a zároveň v tichom prostredí v blízkosti lesa. V navrhovanejbudove budú vybudované dve samostatné denné miestnosti, každá s kapacitou desať detí, spolu s kapacitou 20 detí. Vareáli stavby je vedená verejná splašková kanalizácia. Vzhľadom na to, že trasa kanalizácie prechádza cez navrhovanýobjekt ,,Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v obci Oravská Lesná,, je nutné preložiť trasukanalizácie. Objekt sa napojí do šachty na novej trase kanalizácie. Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti upozorňuje napodmienky stavebného povolenia - príloha č. 10 Súťažných podkladov.  Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B.1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Malá Domaša
Novostavba materskej školy v obci Malá Domaša   
Navrhovaná novostavba bude slúžiť ako objekt materskej školy pre deti vo veku od troch do šiestich rokov smaximálnym počtom 22 detí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Kysucké Nové Mesto
Výstavba zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa v Kysuckom Novom Meste   
Predmetom zákazky je výstavba zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa v Kysuckom Novom Meste. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
COMORRA SERVIS
„Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komárnom (SK) a Komáromom (HU)“   
Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komárnom (SK) a Komáromom (HU) 1. Logický celok Umiestnenie prístreškov autobusových zastávok v Komárne 2. Logický celok Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno 3. Logický celok Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne
Stavebné práce
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie –Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom Rekonštrukcia ciest amostov II/526 Devičie Senohrad a II/527 Dobrá Niva Senohrad projektová dokumentácia a súvisiace činnosti vrátanemostov, priepustov, odvodňovacieho zariadenia, dopravného značenia a bezpečnostných prvkov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
35001 - ZUTVestník č. 251/2019 - 10.12.2019 OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍALEBO KORIGENDE podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Užšia súťažDruh zákazky: TovaryODDIEL I: VEREJ
Náhradné diely do bojovej pásovej a kolesovej techniky   
Jedná sa o nákup náhradných dielov pre bojovú pásovú a kolesovú techniku - 1103 typov náhradných dielov do rôznejbojovej pásovej a kolesovej techniky (BVP, BVP-2, BVP/VPV, BRM, T-72) .
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Vojenské vozidlá a súvisiace časti  >  Časti vojenských vozidiel
Mesto Medzilaborce
Rekonštrukcia priestorov expozície v múzeu a spevnených plôch v rámci projektu „Otvárame bránu Karpát“   
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu priestorov v Kultúrnom dome pre historickú expozíciu a rekonštrukciu s výstavbou spevnených plôch pri malej železničnej stanici na ulici Mierová a pri cintoríne
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...
Národná zoologická záhrada Bojnice
Exteriérový výbeh pre africkú faunu   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom zabezpečenia vhodných kvalitatívne a kvantitatívne vyhovujúcich exteriérových priestorov pre živočíchy zverené do opatery. Jedná sa o najväčšie, suchozemské, chránené živočíchy, tj. jedince slona afrického, ktoré NZOO Bojnice chová ako jediná v rámci Slovenska. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Prešov, DK - vykurovanie budov č. 1, 2 a 5 - R   
Predmetom zákazky je výstavba novej kotolne v budove č. 1, nového vykurovacieho rozvodu a novej plynovej prípojky,vybudovanie novej kotolne v budove č. 5, prevedenie termostatizácie a hydraulického zaregulovania rozvodu ÚK, nováplynová prípojka a v budove č. 2 sa prevedenie termostatizácia a hydraulické zaregulovanie rozvodu ÚK a nováteplovodná prípojka k budove č. 5.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Hlavné mesto SR Bratislava
Open API rozhranie pre portál OPENDATA   
Predmetom zákazky je implementácia API interface dostupného na portáli opendata.bratislava.sk ktorý bude poskytovaťonline dáta o pohybe prostriedkov mestskej hromadnej dopravy. Vyvinuté riešenie bude prevádzkované na cloudovýchserveroch magistrátu jeho internými zamestnancami. Požadované riešenie musí byť kompatibilne s virtualizačnýmprostredím vmware. Okrem implementácie spomínaného rozhrania verejný obstarávateľ požaduje podporu prevádzkyspomínaného riešenia s reakciou pri nahlásení technických problémov do 4 hodín. Vlastníctvo vyvinutého diela budeudelené magistrátu hlavného mesta minimálne vo forme nevýhradnej licencie s možnosťou rozširovať dielo akýmkoľvekspôsobom uzná verejný obstarávateľ za potrebné pre potreby Bratislavy, bez potreby ďalšieho súhlasu zhotoviteľa diela.Zhotoviteľ diela odovzdá verejnému obstarávateľovi pri preberaní do prevádzky popísané zdrojové kódy. Zhotoviteľ dielasa zaväzuje v prípade podpory prevádzky poskytovať verejnému obstarávateľovi opravu diela v prípade nutnosti zásahudo diela z pohľadu architektúry, úpravy kódu z dôvodu chybnej funkčnosti alebo bezpečnostného incidentu. Vždy pozásahu do diela je zhotoviteľ povinný odovzdať verejnému obstarávateľovi upravenú dokumentáciu a aktuálne zdrojovékódy. Verejný obstarávateľ umožní prístup k zdrojom dát mestského dopravného podniku, ktorý je majiteľom statickýcha dynamických dát. Úplný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk zverejnenej nahttps//josephine.proebiz.com/sk/tender/5799/summary
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických filtrov na strediskách STARZ   
Predmetom zákazky Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických filtrov nastrediskách STARZ je oprava, servis a výmena nefunkčných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a ajsúvisiacej demontáže nefunkčného zariadenia alebo jeho časti a dodávky a montáže nového zariadenia aleboopraveného zariadenia, vzniknuté počas prevádzky, výmena filtrov vo vzduchotechnických zariadeniach v zmysleplatných STN EN 1 x za rok v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Upratovacie, čistiace a sanitárne služby   
Predmetom zákazky Upratovacie, čistiace a sanitárne služby sú upratovacie, čistiace a sanitárne služby, ktoré sa vykonávajú v objekte haly I. - Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov č.9, 831 04 Bratislava realizovanej i v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Obec Malatiná
Nájomný bytový dom – 17 b.j. v obci Malatiná + TV   
Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia prác pri výstavbe 17. b.j. vrátane technickej vybavenosti k uvedeným bytom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie