Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 114 z 14 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO   
Predmetom zákazky je vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia RÚ RAO (ďalej len JZ), ktorého prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhlášky č. 33/2012Z. z. Pri vykonaní periodického hodnotenia zhotoviteľ zohľadní a použije všetky relevantné platné legislatívnepožiadavky, bezpečnostné návody a odporúčania a iné podmienky, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu diela.Zhotoviteľ pred samotným hodnotením jadrovej bezpečnosti JZ spracuje Metodiku hodnotenia, ktorá bude min.obsahovať rozsah, kritériá a postup periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO. Táto bude pospripomienkovaní a schválení verejným obstarávateľom následne predložená na posúdenie a schválenie ÚJD SR. Po jejakceptácii ÚJD SR bude prebiehať komplexné hodnotenie jadrovej bezpečnosti v stanovenom rozsahu. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO   
Predmetom zákazky je vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia RÚRAO (ďalej len JZ), ktorého prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaníjadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom,komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v platnom znení. Pri vykonaníperiodického hodnotenia zhotoviteľ zohľadní a použije všetky relevantné platné legislatívne požiadavky, bezpečnostnénávody a odporúčania a iné podmienky, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu diela. Zhotoviteľ pred samotnýmhodnotením jadrovej bezpečnosti JZ spracuje Metodiku hodnotenia, ktorá bude min. obsahovať rozsah, kritériá a postupperiodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO. Táto bude po spripomienkovaní a schválení verejnýmobstarávateľom následne predložená na posúdenie a schválenie ÚJD SR. Po jej akceptácii ÚJD SR bude prebiehaťkomplexné hodnotenie jadrovej bezpečnosti v stanovenom rozsahu. Verejný obstarávateľ odovzdá Zhotoviteľovi všetkydostupné podklady a poskytne mu súčinnosť potrebnú pre vypracovanie predmetu zákazky. Ďalšie informácie súuvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
KINEX BEARINGS, a.s.
Vibračná diagnostika vysokootáčkových textilných ložísk   
Predmetom zákazky je Vibračná diagnostika vysokootáčkových textilných ložísk 0 - 150 000 ot/min. Podrobný opisdodania predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
KINEX BEARINGS, a.s.
Vibračná diagnostika vysokootáčkových textilných ložísk   
Predmetom zákazky je Vibračná diagnostika vysokootáčkových textilných ložísk 0 - 150 000 ot/min. Podrobný opisdodania predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení medzisklad vyhoretého paliva (MSVP) a technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO)   
Predmetom zákazky je vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadeniamedzisklad vyhoretého paliva (MSVP) 1.časť a zariadenia technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov(TSÚ RAO) 2.časť, ktorých prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č.541/2004 Z.z.  o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.33/2012 Z. z. o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení vplatnom znení. Pri vykonaní periodického hodnotenia zhotoviteľ zohľadní a použije všetky relevantné platné  legislatívne požiadavky, bezpečnostné návody a odporúčania (BNS I.7.4/2016) a iné podmienky, ktoré sú potrebné kriadnemu plneniu diela. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení medzisklad vyhoretého paliva (MSVP) a technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO)   
Predmetom zákazky bude vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadeniamedzisklad vyhoretého paliva (MSVP) 1.časť a zariadenia technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov(TSÚ RAO) 2.časť, ktorých prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č.541/2004 Z.z. o mierovom využívaníjadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom,komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v platnom znení. Pri vykonaníperiodického hodnotenia zhotoviteľ zohľadní a použije všetky relevantné platné legislatívne požiadavky, bezpečnostnénávody a odporúčania (BNS I.7.4/2016) a iné podmienky, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu diela. Ďalšie informáciebudú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby   
Výber zhotoviteľa služby: odber, transport a analýzy vzoriek automobilového benzínu, motorovej nafty, skvapalneného ropného plynu - LPG, lodných palív, vykurovacieho oleja ťažkého, vykurovacieho plynového oleja.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Hodnotenia náterových látok   
Stanovenie VOC v náterových látkach riediteľných organickými rozpúšťadlami Stanovenie VOC v náterových látkachriediteľných organickými rozpúšťadlami určené na priame použitie (bez stanovenia vyňatých látok) Stanovenie VOC vnáterových látkach riediteľných organickými rozpúšťadlami určené na priame použitie (vrátane stanovenia vyňatýchlátok) Stanovenie VOC v náterových látkach riediteľných organickými rozpúšťadlami určené na použitie po riedení ( bezstanovenia vyňatých látok) Stanovenie VOC v náterových látkach riediteľných organickými rozpúšťadlami určené napoužitie po riedení (vrátane stanovenia vyňatých látok)  Stanovenie VOC v náterových látkach riediteľných organickými rozpúšťadlami určené na použitie po tužení (bezstanovenia vyňatých látok) Stanovenie VOC v náterových látkach riediteľných organickými rozpúšťadlami určené napoužitie po tužení a riedení (bez stanovenia vyňatých látok)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Hodnotenia náterových látok   
Stanovenie VOC v náterových látkach riediteľných organickými rozpúšťadlami Stanovenie VOC v náterových látkach riediteľných organickými rozpúšťadlami určené na priame použitie (bez stanoveniavyňatých látok)  Stanovenie VOC v náterových látkach riediteľných organickými rozpúšťadlami určené na priame použitie (vrátanestanovenia vyňatých látok) Stanovenie VOC v náterových látkach riediteľných organickými rozpúšťadlami určené na použitie po riedení ( bezstanovenia vyňatých látok) Stanovenie VOC v náterových látkach riediteľných organickými rozpúšťadlami určené na použitie po riedení (vrátanestanovenia vyňatých látok)  1/4 Stanovenie VOC v náterových látkach riediteľných organickými rozpúšťadlami určené na použitie po tužení (bezstanovenia vyňatých látok) Stanovenie VOC v náterových látkach riediteľných organickými rozpúšťadlami určené na použitie po tužení a riedení(bez stanovenia vyňatých látok)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Agentúra rozvoja vodnej dopravy
Koncepcia vyčkávacích miest pre plavidlá pozdĺž slovenského úseku Dunaja a ochrany pred účinkami vetra v blízkosti plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo   
Koncepcia vyčkávacích miest pre plavidlá pozdĺž slovenského úseku Dunaja a ochrany pred účinkami vetra v blízkosti plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Saneca Pharmaceuticals a. s.
Vývoj priemyselne aplikovateľného postupu prípravy substancie Mirabegron   
Vývoj priemyselne aplikovateľného postupu prípravy substancie Mirabegron
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Kontrolné skúšky zemín, betónov, vozovky   
Požadované služby budú pozostávať z jednotlivých kontrolných meraný vykonávaných na plánovaných alebo už realizovaných stavbách lesných ciest, spevnených plôch, budov a iných objektov. Kontrolné skúšky vykonávané na zeminách budú slúžiť pri projektovaní konštrukčných vrstiev vozovky, ako aj stanovenie miery zhutnenia na podkladaných vrstvách. Kamenivo (Štrkodrvina) bude kontrolovaná z hľadiska vhodnosti použitia na podkladné vrstvy a to mierov zhutnenia a únosnosťou kameniva. V prípade hydraulicky stmelených zmesi bude kontrolovaná kvalita stmelených zmesi, ich hrúbka a miera zhutnenia. Asfaltové zmesi budú kontrolované po pokládke živíc dovŕtaním príslušných vrstiev vozovky na lesných cestách v zmysle projektovej dokumentácie. Kontrolná skúška betónov bude najčastejšie vykonávaná na spevnených plochách drevoskladov, stanovením pevnosti v tlaku a odolnosti proti pôsobeniu vody a chemických látok.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rozbor vzoriek odpadových vôd“   
Rozbor vzoriek odpadových vôd“
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Kontrolné skúšky zemín, betónov, vozovky   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby pri uskutočňovaný kontrolných meraní na realizovaných stavbách v podmienkach LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik. Požadované služby budú pozostávať z jednotlivých kontrolných meraný vykonávaných na plánovaných alebo už realizovaných stavbách lesných ciest, spevnených plôch, budov a iných objektov. Kontrolné skúšky vykonávané na zeminách budú slúžiť pri projektovaní konštrukčných vrstiev vozovky, ako aj stanovenie miery zhutnenia na podkladaných vrstvách. Kamenivo (Štrkodrvina) bude kontrolovaná z hľadiska vhodnosti použitia na podkladné vrstvy a to mierov zhutnenia a únosnosťou kameniva. V prípade hydraulicky stmelených zmesi bude kontrolovaná kvalita stmelených zmesi, ich hrúbka a miera zhutnenia. Asfaltové zmesi budú kontrolované po pokládke živíc dovŕtaním príslušných vrstiev vozovky na lesných cestách v zmysle projektovej dokumentácie. Kontrolná skúška betónov bude najčastejšie vykonávaná na spevnených plochách drevoskladov, stanovením pevnosti v tlaku a odolnosti proti pôsobeniu vody a chemických látok.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie