Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 96 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality   
Predmetom objednávky je výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality pre tím stavebného dozoru na stavbe Diaľnica D1 Bratislava - Trnava - križovatka Triblavina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kuchyňa, letisko - rekonštrukcia prevádzkových plôch - SZ a PD   
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie stavebného zámeru a projektovej dokumentácie pre stavebné konanie arealizáciu stavby pre rekonštrukciu prevádzkových plôch na letisku Kuchyňa, k. ú. Bažantnica, parc. č. 991 970, LV č. 1.Pozemok je majetkovo právne vysporiadaný v správe MO SR. Súčasťou predmetu zákazky bude aj vykonávanieautorského dohľadu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality   
Predmetom objednávky je výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality pre tím stavebného dozoru na stavbe Diaľnica D1 Bratislava - Trnava - križovatka Triblavina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Starý Smokovec OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Druh zákazky:   
Starý Smokovec OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Druh zákazky:
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Rozhlas a televízia Slovenska
Vypracovanie projektovej dokumentácie k budovám RTVS Košice Rastislavova ulica a poskytnutie súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie - realizačného projektu vrátane rozpočtu a výkazu výmer na obnovu administratívnej budovy RTVS KE Biela budova, Červená budova a Budova Archívu, pre účelyvydania stavebného povolenia a podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programuKvalita životného prostredia, Výzva 48. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHOFINANČNÉHO PRÍSPEVKU kód OPKZP-PO4-SC431-2018-48, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkovéhospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov;Oprávnená aktivita A Zníženie energetickej náročnosti verejných budov a vyhlásenia verejného obstarávania nazhotoviteľa stavby s cieľom zlepšenia ich energetickej efektívnosti. Súčasťou predmetu zákazky je aj vyhotovenie LCChodnotenia a LCA hodnotenia predmetných budov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Rozhlas a televízia Slovenska
Vypracovanie projektovej dokumentácie k budovám RTVS Košice Rastislavova ulica a poskytnutie súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie - realizačného projektu vrátane rozpočtu avýkazu výmer na obnovu administratívnej budovy RTVS KE Biela budova, Červená budova a Budova Archívu, pre účelyvydania stavebného povolenia a podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programuKvalita životného prostredia, Výzva 48. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHOFINANČNÉHO PRÍSPEVKU kód OPKZP-PO4-SC431-2018-48, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkovéhospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov;Oprávnená aktivita A Zníženie energetickej náročnosti verejných budov a vyhlásenia verejného obstarávania nazhotoviteľa stavby s cieľom zlepšenia ich energetickej efektívnosti. Súčasťou predmetu zákazky je aj vyhotovenie LCChodnotenia (Hodnotenia nákladov životného cyklu budovy počas predpokladanej životnosti budov v súlade s ISO 15686bez zohľadnenia demontáže a búracích prác) a LCA hodnotenia (LifeCycleAssessment - Posudzovanie životného cyklu)predmetných budov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality   
Predmetom objednávky je výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality pre tím stavebného dozoru na stavbe Diaľnica D1 Bratislava - Trnava - križovatka Triblavina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Nemecká – modernizácia vykurovania areálu – PD   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre modernizáciu vykurovania areálu Nemecká, čím dôjde k podstatnému zníženiu energetickej náročnosti vojenských objektov cca o 50-60 % a následnému zníženiu znečisťovania ovzdušia. Pozemok je majetkovoprávne vysporiadaný vovlastníctve MO SR, parc. č. 1762, katastrálne územie Nemecká.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kuchyňa, letisko - rekonštrukcia prevádzkových plôch - SZ a PD   
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie stavebného zámeru a projektovej dokumentácie pre stavebné konanie arealizáciu stavby pre rekonštrukciu prevádzkových plôch na letisku Kuchyňa, k. ú. Bažantnica, parc. č. 991 970, LV č. 1.Pozemok je majetkovo právne vysporiadaný v správe MO SR. Súčasťou predmetu zákazky bude aj vykonávanieautorského dohľadu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava
Bratislava, Romanova 37 – rekonštrukcia budovy“   
Bratislava, Romanova 37 – rekonštrukcia budovy“
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
OÚ Martin, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
1. Zabezp. vstup. podkl. -zam. súčasného stavu objektu v rozsahu pre spracovanie projektu stavby -polohopisné a výškopisné zam. objektu a priľahlých plôch v nadväznosti na vybudovanie hlavného vstupu do objektu a za účelom realizácie vjazdu do priestoru 1. PP; zameranie inž. sietí 2. Zabezp. projektovej prípravy stavby a) vyprac. stavebného zámeru verejnej práce na základe schválenej základnej požiadavky investičnej akcie podľa zák. č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejných prácach), v rozsahu podľa § 2 Vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorý bude použitý ako dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a pre vydanie súhlasu vlády SR, b) zabezp. dokl. - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii k dokumentácii stavebného zámeru v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na vydanie územného rozhodnutia; stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj návrh na vydanie územného rozhodnutia zabezpečí objednávateľ, c) zaprac. pripomienok zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do dokumentácie stav. zámeru. 3. Zabezp. projektovej prípravy stavby - realizačný projekt stavby a) vyprac. realizačného projektu stavby na základe schváleného stavebného zámeru, ktorý sa použije aj na účely stav. konania v rozsahu prílohy č.3 Sadzobn. pre navrhovanie ponuk. cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA vrátane energ. hodnotenia budovy podľa §4a zákona č. 555/2005 Z. z. s hodnotením všetkých miest spotreby spôsobom podľa vyhl. č. 364/2012 Z. z. a v prípade, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, zaradením obj. podľa glob. ukazovateľa do energ. triedy A0, popisu prác s výkazom výmer, špecifik. strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby,, b) zabezp. dokladov - rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov  1/4 štátnej správy, obce a iných organizácii ( vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. z hľadiska BOZP a k vyhradeným technickým zariadeniam) k realizačnému projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie; stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj podanie žiadosti o stavebné povolenie zabezpečí verejný obstarávateľ, c) zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do realizačného projektu stavby. 4. Počas realizácie stavby a) spolupráca so zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach) v spolupráci so zhotoviteľom stavby, b) spracovanie plán užívania verejnej práce v spolupráci so zhotoviteľom tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu, plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach), c) zabez. výkonu odborn. autorského dohľadu projektanta v rozsahu poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, -účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, účasť na kontrolných dňoch stavby, zabez. dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii, sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania, účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca pri uplatňovaní požiadaviek z kolaudačného konania.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Nemecká – modernizácia vykurovania areálu – PD   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby premodernizáciu vykurovania areálu Nemecká, čím dôjde k podstatnému zníženiu energetickej náročnosti vojenskýchobjektov cca o 50-60 % a následnému zníženiu znečisťovania ovzdušia. Pozemok je majetkovoprávne vysporiadaný vovlastníctve MO SR, parc. č. 1762, katastrálne územie Nemecká.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
OÚ Martin, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu OÚ Martin, rekonštrukcia amodernizáciaobjektu
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum podpory Žilina
Žilina Zb HaZZ, vybudovanie vodovodnej prípojky   
Žilina Zb HaZZ, vybudovanie vodovodnej prípojky
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Bratislavský samosprávny kraj
Stavebný dozor investora na dopravnú stavbu: Modernizácia cesty III. triedy Rohožník – Malacky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebného dozoru investora pre akciu Bratislavského samosprávneho kraja Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník Malacky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie