Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 95 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kuchyňa, letisko - rekonštrukcia prevádzkových plôch - SZ a PD   
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie stavebného zámeru a projektovej dokumentácie pre stavebné konanie arealizáciu stavby pre rekonštrukciu prevádzkových plôch na letisku Kuchyňa, k. ú. Bažantnica, parc. č. 991 970, LV č. 1.Pozemok je majetkovo právne vysporiadaný v správe MO SR. Súčasťou predmetu zákazky bude aj vykonávanieautorského dohľadu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality   
Predmetom objednávky je výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality pre tím stavebného dozoru na stavbe Diaľnica D1 Bratislava - Trnava - križovatka Triblavina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Starý Smokovec OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Druh zákazky:   
Starý Smokovec OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Druh zákazky:
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Rozhlas a televízia Slovenska
Vypracovanie projektovej dokumentácie k budovám RTVS Košice Rastislavova ulica a poskytnutie súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie - realizačného projektu vrátane rozpočtu a výkazu výmer na obnovu administratívnej budovy RTVS KE Biela budova, Červená budova a Budova Archívu, pre účelyvydania stavebného povolenia a podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programuKvalita životného prostredia, Výzva 48. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHOFINANČNÉHO PRÍSPEVKU kód OPKZP-PO4-SC431-2018-48, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkovéhospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov;Oprávnená aktivita A Zníženie energetickej náročnosti verejných budov a vyhlásenia verejného obstarávania nazhotoviteľa stavby s cieľom zlepšenia ich energetickej efektívnosti. Súčasťou predmetu zákazky je aj vyhotovenie LCChodnotenia a LCA hodnotenia predmetných budov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Rozhlas a televízia Slovenska
Vypracovanie projektovej dokumentácie k budovám RTVS Košice Rastislavova ulica a poskytnutie súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie - realizačného projektu vrátane rozpočtu avýkazu výmer na obnovu administratívnej budovy RTVS KE Biela budova, Červená budova a Budova Archívu, pre účelyvydania stavebného povolenia a podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programuKvalita životného prostredia, Výzva 48. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHOFINANČNÉHO PRÍSPEVKU kód OPKZP-PO4-SC431-2018-48, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkovéhospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov;Oprávnená aktivita A Zníženie energetickej náročnosti verejných budov a vyhlásenia verejného obstarávania nazhotoviteľa stavby s cieľom zlepšenia ich energetickej efektívnosti. Súčasťou predmetu zákazky je aj vyhotovenie LCChodnotenia (Hodnotenia nákladov životného cyklu budovy počas predpokladanej životnosti budov v súlade s ISO 15686bez zohľadnenia demontáže a búracích prác) a LCA hodnotenia (LifeCycleAssessment - Posudzovanie životného cyklu)predmetných budov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality   
Predmetom objednávky je výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality pre tím stavebného dozoru na stavbe Diaľnica D1 Bratislava - Trnava - križovatka Triblavina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Nemecká – modernizácia vykurovania areálu – PD   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre modernizáciu vykurovania areálu Nemecká, čím dôjde k podstatnému zníženiu energetickej náročnosti vojenských objektov cca o 50-60 % a následnému zníženiu znečisťovania ovzdušia. Pozemok je majetkovoprávne vysporiadaný vovlastníctve MO SR, parc. č. 1762, katastrálne územie Nemecká.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kuchyňa, letisko - rekonštrukcia prevádzkových plôch - SZ a PD   
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie stavebného zámeru a projektovej dokumentácie pre stavebné konanie arealizáciu stavby pre rekonštrukciu prevádzkových plôch na letisku Kuchyňa, k. ú. Bažantnica, parc. č. 991 970, LV č. 1.Pozemok je majetkovo právne vysporiadaný v správe MO SR. Súčasťou predmetu zákazky bude aj vykonávanieautorského dohľadu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava
Bratislava, Romanova 37 – rekonštrukcia budovy“   
Bratislava, Romanova 37 – rekonštrukcia budovy“
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
OÚ Martin, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
1. Zabezp. vstup. podkl. -zam. súčasného stavu objektu v rozsahu pre spracovanie projektu stavby -polohopisné a výškopisné zam. objektu a priľahlých plôch v nadväznosti na vybudovanie hlavného vstupu do objektu a za účelom realizácie vjazdu do priestoru 1. PP; zameranie inž. sietí 2. Zabezp. projektovej prípravy stavby a) vyprac. stavebného zámeru verejnej práce na základe schválenej základnej požiadavky investičnej akcie podľa zák. č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejných prácach), v rozsahu podľa § 2 Vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorý bude použitý ako dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a pre vydanie súhlasu vlády SR, b) zabezp. dokl. - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii k dokumentácii stavebného zámeru v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na vydanie územného rozhodnutia; stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj návrh na vydanie územného rozhodnutia zabezpečí objednávateľ, c) zaprac. pripomienok zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do dokumentácie stav. zámeru. 3. Zabezp. projektovej prípravy stavby - realizačný projekt stavby a) vyprac. realizačného projektu stavby na základe schváleného stavebného zámeru, ktorý sa použije aj na účely stav. konania v rozsahu prílohy č.3 Sadzobn. pre navrhovanie ponuk. cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA vrátane energ. hodnotenia budovy podľa §4a zákona č. 555/2005 Z. z. s hodnotením všetkých miest spotreby spôsobom podľa vyhl. č. 364/2012 Z. z. a v prípade, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, zaradením obj. podľa glob. ukazovateľa do energ. triedy A0, popisu prác s výkazom výmer, špecifik. strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby,, b) zabezp. dokladov - rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov  1/4 štátnej správy, obce a iných organizácii ( vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. z hľadiska BOZP a k vyhradeným technickým zariadeniam) k realizačnému projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie; stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj podanie žiadosti o stavebné povolenie zabezpečí verejný obstarávateľ, c) zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do realizačného projektu stavby. 4. Počas realizácie stavby a) spolupráca so zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach) v spolupráci so zhotoviteľom stavby, b) spracovanie plán užívania verejnej práce v spolupráci so zhotoviteľom tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu, plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach), c) zabez. výkonu odborn. autorského dohľadu projektanta v rozsahu poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, -účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, účasť na kontrolných dňoch stavby, zabez. dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii, sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania, účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca pri uplatňovaní požiadaviek z kolaudačného konania.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Nemecká – modernizácia vykurovania areálu – PD   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby premodernizáciu vykurovania areálu Nemecká, čím dôjde k podstatnému zníženiu energetickej náročnosti vojenskýchobjektov cca o 50-60 % a následnému zníženiu znečisťovania ovzdušia. Pozemok je majetkovoprávne vysporiadaný vovlastníctve MO SR, parc. č. 1762, katastrálne územie Nemecká.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
OÚ Martin, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu OÚ Martin, rekonštrukcia amodernizáciaobjektu
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Centrum podpory Žilina
Žilina Zb HaZZ, vybudovanie vodovodnej prípojky   
Žilina Zb HaZZ, vybudovanie vodovodnej prípojky
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Bratislavský samosprávny kraj
Stavebný dozor investora na dopravnú stavbu: Modernizácia cesty III. triedy Rohožník – Malacky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebného dozoru investora pre akciu Bratislavského samosprávneho kraja Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník Malacky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality   
Predmetom objednávky je výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality pre tím stavebného dozoru na stavbe Diaľnica D1 Ivachnová - Važec, zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách, Diaľnica D1Bratislava - Trnava - križovatka Triblavina
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie