Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 384 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Prešov
Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov PRK   
Predmetom PRK je rokovanie o podmienkach zmluvy so záujemcom, ktorého návrh porota vyhodnotila ako víťazný vrámci súťaže návrhov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Hlavné mesto SR Bratislava
PREDPROJEKTOVÉ ČINNOSTI PRED REALIZÁCIOU OPRÁV VOZOVIEK A MOSTNÝCH OBJEKTOV V SPRÁVE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY   
Predmetom zákazky sú predprojektové činnosti pred realizáciou -opráv vozoviek -prestavby, rekonštrukcií a opráv mostných objektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti - Časť predmetu zákazky č. 1 - Podporné predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek v správe Hlavného mesta SR. - Časť predmetu zákazky č. 2 - Predprojektové činnosti pred realizáciou prestavby, rekonštrukcií a opráv mostných objektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Vypracovanie analýz pre potreby SŠHR SR   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie analýz pre potreby Správy štátnych hmotných rezervSlovenskej republiky. Požadované služby pozostávajú z viacerých parciálnych na seba nadväzujúcich a vzájomnesúvisiacich činností, ktorých spoločným cieľom je vypracovanie analytických výstupov a to hlavne čiastkových akomplexných expertíz, analýz, dokumentov, návrhov, mapových výstupov a iných odborných výstupov pre manažérskerozhodnutia, s cieľom zabezpečiť exaktné plánovanie, koordináciu, štandardizáciu, monitorovanie, evidovanie,racionalitu, kvalitu, organizovanosť, hospodárnosť, efektívnosť, kontrolu a pod. so zameraním na potravinovú,energetickú a ďalšiu bezpečnosť pri zabezpečovaní a nakladaní so štátnymi hmotnými rezervami Slovenskej republiky.Súčasťou požadovaných služieb je aj poskytovanie odborných konzultácií pre dotknuté oblasti, vrátane konzultácií počaspríprav, realizácií a akceptácií jednotlivých analýz. K predmetným požiadavkám uchádzač v ponuke preukáže odborníkov,ktorých bude mať k dispozícii na zabezpečovanie uvedených požiadaviek, a to po celú dobu trvania rámcovej dohody.Bližšia špecifikácia požadovaných služieb je uvedená v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Agentúra rozvoja vodnej dopravy
Štúdia realizovateľnosti, I. fáza: Technické opatrenia pre zabezpečenie požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 - r. km 1708,20   
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie realizovateľnosti, I. fáza Technické opatrenia pre zabezpečeniepožadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 r. km 1708,20 (okrem starého korytaDunaja a prívodného a odpadového kanála stupňa Gabčíkovo). Hlavným cieľom predmetnej zákazky je dosiahnutiepožadovaných parametrov plavebnej dráhy a odstránenie obmedzujúcich úsekov pre medzinárodnú plavebnú prevádzku.Opatrenia musia rešpektovať záujmy ochrany životného prostredia (protipovodňové aktivity) a dopĺňať iné dopravné,ekonomické a územnoplánovacie záujmy v dotknutom území.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Verejné prístavy, a. s.
Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava - predprojektová príprava   
Predmetom zákazky je vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnomprístave Bratislava, ktorá navrhne a posúdi varianty možného riešenia vybudovania zázemia pre zabezpečenieodpadového hospodárstva a čerpania pohonných hmôt na medzinárodnej vodnej ceste Dunaj (spolu s identifikácioudoplnkových služieb požadovaných užívateľmi) vo verejnom prístave Bratislava. Cieľom štúdie je výber najvhodnejšiehovariantu riešenia, a to z pohľadu aktuálnych resp. predpokladaných kapacitných potrieb, technického a technologickéhoriešenia, priestorového začlenenia v rámci nákladného prístavu, finančných a socio-ekonomických aspektov riešenia,environmentálneho hľadiska a pod.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality   
Predmetom objednávky je výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality pre tím stavebného dozoru na stavbe Diaľnica D1 Bratislava - Trnava - križovatka Triblavina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7   
Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy7 - TYP-A - TYP-B(U) v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z.  2. Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečnýchvecí triedy 7 - TYP-A - TYP-B(U).  3. Dodanie prepravných zariadení - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-A - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-B(U) - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-B(U) - Dodanie súvisiacej dokumentácie a ostatné požiadavky pre oba typy prepravných zariadení   1/3 Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a v zavádzaní inteligentnej mobility   
Predmetom zákazky je nastavenie strategického smerovania inteligentnej mobility na Slovensku spolu s vypracovanímnosnej Stratégie a Akčného plánu, vytvorenie regulácie pre zavádzanie inovácií v inteligentnej doprave, podpora pritestovaní vybraných pilotných projektov (Proofs of concept) a ich implementácia do praxe. Súčasťou predmetu zákazkyje aj nastavenie procesov systematického zberu a manažmentu údajov pre tvorbu dátami riadenej politiky a rozvojainteligentnej dopravy. Hlavným cieľom predmetnej zákazky je podporiť tvorbu a prevádzku inovatívnych dopravnýchriešení pri znižovaní dopadov na životné prostredie, zvýšenie kvality života pre cestujúcu verejnosť a optimalizáciunákladov na dopravu v dlhodobom horizonte. Predmet zákazky je realizovaný v rámci Operačného programu Efektívnaverejná správa ako časť projektu Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podporapartnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility.  Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.  Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 ZVO  Verejný obstarávateľ (ďalej len ,,VO") sa na základe porovnania výhod a nevýhod rozdelenia zákazky na časti rozhodolobstarať predmet zákazky ako jeden funkčný celok, vzhľadom na súvislosti a nadväznosť jednotlivých činností a aktivíttvoriacich predmet zákazky a taktiež berúc do úvahy hospodárnosť vynaložených prostriedkov a administratívno- 1/7 formálne nároky na zabezpečenie požadovaných služieb.  Predmetom zákazky je jedno dielo, ktoré pozostáva z aktivít a z výstupov veľmi komplexnej analýzy, pri ktorej jenevyhnutné, aby experti z viacerých oblastí (doprava, IT, bezpečnosť, legislatíva) veľmi úzko spolupracovali. Žiaden znich nie je schopný dodať svoj výstup bez toho, aby úzko spolupracoval s ostatnými odborníkmi a navzájom sa dopĺňali.Úlohou poskytovateľa bude teda komplexná dodávka všetkých súvisiacich analýz a návrhov, vrátane zaškoleniazamestnancov a riadeného prenosu know-how a podporenie uvedenia návrhov do praxe. Pri charaktere zákazky kladieVO dôraz na kontinuitu a kompatibilitu jednotlivých aktivít a výstupov s tým spojených, ktoré by pri poskytnutí predmetuzákazky rôznymi poskytovateľmi by nebolo možné zabezpečiť.   Úspešné splnenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite a čase závisí tiež od efektívnej komunikácie medzi VO aposkytovateľom, ako aj medzi poskytovateľom a jednotlivými expertmi, podieľajúcimi sa na plnení predmetu zákazky,čím sa zabezpečí nevyhnutná koordinácia poskytovaných služieb. Uvedené by nebolo možné dosiahnuť pri poskytovanípredmetnej zákazky rôznymi hospodárskymi subjektmi bez zvýšenej administratívnej a finančnej záťaže.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Revitalizácia átria Prešovskej univerzity v Prešove   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7   
Predmetom zákazky je  1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7 - TYP-A, v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. - TYP-B(U), v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z.  2. Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravunebezpečných vecí triedy 7 - TYP-A - TYP-B(U)  3. Dodanie prepravných zariadení - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-A - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-B(U) - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-B(U) - Dodanie súvisiacej dokumentácie a ostatné požiadavky pre oba typy prepravných zariadení Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Trnava
Verejná architektonická súťaž   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Usporadúvanie architektonických súťaží návrhov
Mesto Trnava
Parkovisko Ulica generála Goliana 12, parkovisko Ulica generála Goliana 28 - 42, parkovisko Nerudova ulica 4 - 5, parkovisko Nerudova ulica 12 - 13, PD I   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a po nadobudnutíprávoplatnosti územného rozhodnutia spracovanie projektu pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou(DSPaR), ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby podľa spracovaných situácií (autor Ing. Kadlíček, MsÚ OÚRaK,05/2018). Cieľom projektu je navrhnúť vo vybraných lokalitách čo najviac parkovacích miest. V priložených situáciách jednotlivýchlokalít sú červenou farbou vyznačené navrhované riešenia parkovacích miest. Tento návrh nie je pre spracovateľastriktne záväzný, návrhom sú len vyznačené plochy, ktoré je možné využiť na vytvorenie parkovacích státí, konkrétneriešenie navrhne spracovateľ. Vo výkresovej časti sú hrubou zelenou čiarou ohraničené plochy z územného plánu mesta,ako plochy sídlisk vymedzené pre plošnú parkovú zeleň. Dokumentácia bude vypracovaná v súlade s platnou legislatívou, zákonmi, normami a technickými podmienkami.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Mesto Prešov
Prírodné kúpalisko Delňa   
Prírodné kúpalisko Delňa
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Verejné prístavy, a. s.
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava   
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie realizovateľnosti Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístaveBratislava, a to jej jednotlivých častí (i) technickej štúdie; (ii) bezpečnostnej dokumentácie k vybranej technológii; (iii)CBA; (iv) zámeru EIA a zabezpečenia procesu hodnotenia dopadov na životné prostredie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027   
Predmetom plnenia diela je v zmysle návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) Ex ante hodnotenie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) pre obdobie 2021 2027, ktoré poskytne nezávislý pohľad na proces prípravy programu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie