Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 430 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Prešov
Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Za Kalváriou – projekt   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vypracovanie projektovej dokumentácie. Predmet zákazky jepodrobne zadefinovaný vymedzením predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Prešov
Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A - 21   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vypracovanie projektovej dokumentácie. Predmet zákazky jepodrobne zadefinovaný vymedzením predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Prešov
MŠ Budovateľská - dostavba   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vypracovanie projektovej dokumentácie. Predmet zákazky jepodrobne zadefinovaný vymedzením predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Prešov
Predstaničný priestor, podchod – havarijný stav – projektová dokumentácia   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vypracovanie projektovej dokumentácie. Predmet zákazky jepodrobne zadefinovaný vymedzením predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Bytový súbor Terchovská   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Slovenská národná knižnica
Vypracovanie projektu architektonicko-výtvarného spracovania - stála Expozícia slovenskej literatúry a knihy LM SNK vrátane návrhu interiéru súvisiacich reprezentatívnych priestorov múzea - PRK   
Dopracovanie súťažného návrhu zo súťaže návrhov, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 252/2019 zo dňa 11.12.2019 pod zn. 35038-MNA a v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 10/12/2019 pod č. 2019/S 238- 584734,ktorý určila porota ako víťazný.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Mesto Stupava
Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Rekonštrukcia objektu s dostavbou: Lôžkový pavilón s bezpečnostnou jednotkou, Psychiatrická nemocnica Hronovce - príprava projektovej dokumentácie   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, kde úspešný uchádzač (budúci Projektant diela) zabezpečuje kompletnévypracovanie PD stavby a súvisiacej IČ.  Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie(PD) stavby a s tým spojené súvisiace služby pre zabezpečenierealizácie stavby, a to v rozsahu  - Zabezpečenie vstupných podkladov stavby  a)Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby - dokumentácia pre realizáciu stavby DRS  b)dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby DVZ  c)Prieskumné práce PP  d)Inžinierska činnosť pre územné a stavebné konanie IČ  e)Výkon autorského dohľadu projektanta AD  f)Dokumentácia skutočného realizovania stavby DSRS  g)Vypracovanie energetického certifikátu EC  h)Plán užívania verejnej práce PVP  Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky. 1/3
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a v zavádzaní inteligentnej mobility   
Predmetom zákazky je nastavenie strategického smerovania inteligentnej mobility na Slovensku spolu s vypracovanímnosnej Stratégie a Akčného plánu, vytvorenie regulácie pre zavádzanie inovácií v inteligentnej doprave, podpora pritestovaní vybraných pilotných projektov (Proofs of concept) a ich implementácia do praxe. Súčasťou predmetu zákazkyje aj nastavenie procesov systematického zberu a manažmentu údajov pre tvorbu dátami riadenej politiky a rozvojainteligentnej dopravy. Hlavným cieľom predmetnej zákazky je podporiť tvorbua prevádzku inovatívnych dopravnýchriešení pri znižovaní dopadov na životné prostredie, zvýšenie kvality života pre cestujúcu verejnosť a optimalizáciunákladov na dopravu v dlhodobom horizonte. Predmet zákazky je realizovaný v rámci Operačného programu Efektívnaverejná správa ako časť projektu Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podporapartnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vypracovanie realizačnej dokumentácie pre rekonštrukciu verejných priestorov Panenskej ulice a okolia v Bratislave   
Predmetom zákazky je tvorba 9 samostatných realizačných projektov podľa Manuálu verejných priestorov pre Panenskúulicu a okolie 06/2019.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Slovenské komorné divadlo Martin
SKD Martin - stavebné úpravy a zateplenie objektu skladu kulís, parc. č. 685/2, k. ú. Martin   
Opis predmetu zákazky  Časť 1 Zameranie existujúceho stavu objektu Kompletné stavebné zameranie existujúceho stavu objektu Sklad kulís a digitalizácia do formátu dwg vrátane situácieosadenia stavby so zakresleným pripojením na inžinierske siete a vlastníckymi vzťahmi. Časť 2 Dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby  Kompletná projektová dokumentácia stavebných úprav objektu, zateplenie, výmena strešného plášťa, výmena okien,dverí a brán, úprava povrchov interiéru, vymaľovanie, úprava elektroinštalácie a osvetlenia, bleskozvod, odvoddažďových vôd a pod..  Časť 3 Inžinierska činnosť Inžinierska činnosť viažuca sa k predmetnej stavbe, ktorej cieľom je vybavenie, vydanie a správoplatnenie Stavebnéhopovolenia resp. Ohlásenia stavebných úprav (podľa rozhodnutia stavebného úradu), pričom obsahom činnosti jekoordinácia a vybavenie všetkých podružných povolení, vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a organizáciípotrebných pre vydanie povolenia stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Slovenské technické múzeum
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Zastrešenie Galérie II.a poskytnutie súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie - realizačného projektu vrátane rozpočtu a výkazu výmer na Zastrešenie Galérie II. a poskytnutie súvisiacich služieb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Slovenská národná knižnica
Vypracovanie projektu architektonicko-výtvarného spracovania - stála Expozícia slovenskej literatúry a knihy LM SNK vrátane návrhu interiéru súvisiacich reprezentatívnych priestorov múzea   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Mesto Prešov
Rekonštrukcia ZpS Harmónia Cemjata – projektová dokumentácia   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vypracovanie projektovej dokumentácie. Predmet zákazky jepodrobne zadefinovaný vymedzením predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Žilinský samosprávny kraj
ENERGETICKÉ AUDITY V NEMOCNICIACH A ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA   
Predmetom zákazky je vypracovanie účelových energetických auditov budov v zmysle zákona 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a vyhodnotenie vhodnosti realizácie opatrení formou Garantovanej energetickej služby. Verejnýobstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieĺom umožniť účasť čo najväčšiemu počtu uchádzačov. Podrobnosti týkajúce sa každej časti sú v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie