Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 377 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a v zavádzaní inteligentnej mobility   
Predmetom zákazky je nastavenie strategického smerovania inteligentnej mobility na Slovensku spolu s vypracovanímnosnej Stratégie a Akčného plánu, vytvorenie regulácie pre zavádzanie inovácií v inteligentnej doprave, podpora pritestovaní vybraných pilotných projektov (Proofs of concept) a ich implementácia do praxe. Súčasťou predmetu zákazkyje aj nastavenie procesov systematického zberu a manažmentu údajov pre tvorbu dátami riadenej politiky a rozvojainteligentnej dopravy. Hlavným cieľom predmetnej zákazky je podporiť tvorbu a prevádzku inovatívnych dopravnýchriešení pri znižovaní dopadov na životné prostredie, zvýšenie kvality života pre cestujúcu verejnosť a optimalizáciunákladov na dopravu v dlhodobom horizonte. Predmet zákazky je realizovaný v rámci Operačného programu Efektívnaverejná správa ako časť projektu Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podporapartnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility.  Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.  Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 ZVO  Verejný obstarávateľ (ďalej len ,,VO") sa na základe porovnania výhod a nevýhod rozdelenia zákazky na časti rozhodolobstarať predmet zákazky ako jeden funkčný celok, vzhľadom na súvislosti a nadväznosť jednotlivých činností a aktivíttvoriacich predmet zákazky a taktiež berúc do úvahy hospodárnosť vynaložených prostriedkov a administratívno- 1/7 formálne nároky na zabezpečenie požadovaných služieb.  Predmetom zákazky je jedno dielo, ktoré pozostáva z aktivít a z výstupov veľmi komplexnej analýzy, pri ktorej jenevyhnutné, aby experti z viacerých oblastí (doprava, IT, bezpečnosť, legislatíva) veľmi úzko spolupracovali. Žiaden znich nie je schopný dodať svoj výstup bez toho, aby úzko spolupracoval s ostatnými odborníkmi a navzájom sa dopĺňali.Úlohou poskytovateľa bude teda komplexná dodávka všetkých súvisiacich analýz a návrhov, vrátane zaškoleniazamestnancov a riadeného prenosu know-how a podporenie uvedenia návrhov do praxe. Pri charaktere zákazky kladieVO dôraz na kontinuitu a kompatibilitu jednotlivých aktivít a výstupov s tým spojených, ktoré by pri poskytnutí predmetuzákazky rôznymi poskytovateľmi by nebolo možné zabezpečiť.   Úspešné splnenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite a čase závisí tiež od efektívnej komunikácie medzi VO aposkytovateľom, ako aj medzi poskytovateľom a jednotlivými expertmi, podieľajúcimi sa na plnení predmetu zákazky,čím sa zabezpečí nevyhnutná koordinácia poskytovaných služieb. Uvedené by nebolo možné dosiahnuť pri poskytovanípredmetnej zákazky rôznymi hospodárskymi subjektmi bez zvýšenej administratívnej a finančnej záťaže.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Revitalizácia átria Prešovskej univerzity v Prešove   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7   
Predmetom zákazky je  1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7 - TYP-A, v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. - TYP-B(U), v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z.  2. Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravunebezpečných vecí triedy 7 - TYP-A - TYP-B(U)  3. Dodanie prepravných zariadení - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-A - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-B(U) - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-B(U) - Dodanie súvisiacej dokumentácie a ostatné požiadavky pre oba typy prepravných zariadení Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Trnava
Verejná architektonická súťaž   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Usporadúvanie architektonických súťaží návrhov
Mesto Trnava
Parkovisko Ulica generála Goliana 12, parkovisko Ulica generála Goliana 28 - 42, parkovisko Nerudova ulica 4 - 5, parkovisko Nerudova ulica 12 - 13, PD I   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a po nadobudnutíprávoplatnosti územného rozhodnutia spracovanie projektu pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou(DSPaR), ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby podľa spracovaných situácií (autor Ing. Kadlíček, MsÚ OÚRaK,05/2018). Cieľom projektu je navrhnúť vo vybraných lokalitách čo najviac parkovacích miest. V priložených situáciách jednotlivýchlokalít sú červenou farbou vyznačené navrhované riešenia parkovacích miest. Tento návrh nie je pre spracovateľastriktne záväzný, návrhom sú len vyznačené plochy, ktoré je možné využiť na vytvorenie parkovacích státí, konkrétneriešenie navrhne spracovateľ. Vo výkresovej časti sú hrubou zelenou čiarou ohraničené plochy z územného plánu mesta,ako plochy sídlisk vymedzené pre plošnú parkovú zeleň. Dokumentácia bude vypracovaná v súlade s platnou legislatívou, zákonmi, normami a technickými podmienkami.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Mesto Prešov
Prírodné kúpalisko Delňa   
Prírodné kúpalisko Delňa
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Verejné prístavy, a. s.
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava   
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie realizovateľnosti Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístaveBratislava, a to jej jednotlivých častí (i) technickej štúdie; (ii) bezpečnostnej dokumentácie k vybranej technológii; (iii)CBA; (iv) zámeru EIA a zabezpečenia procesu hodnotenia dopadov na životné prostredie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027   
Predmetom plnenia diela je v zmysle návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) Ex ante hodnotenie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) pre obdobie 2021 2027, ktoré poskytne nezávislý pohľad na proces prípravy programu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Verejné prístavy, a. s.
Vypracovanie štúdie na komplexné zabezpečenie bezpečnostnej ochrany majetku na dunajskej vodnej ceste v správe spoločnosti Verejné prístavy, a. s. - V2   
Predmetom zákazky je (1) vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie pre definovanie a navrhnutie havarijných opatreníprístavov, ktorej cieľom je definovať havarijné opatrenia z environmentálneho, technického a ekonomického hľadiska;havarijné opatrenia majú za cieľ eliminovať negatívne dopady najčastejšie sa objavujúcich havarijných scenárovvzhľadom na tovarovú skladbu a objemy prekládky v prístavoch základnej siete TEN-T v Slovenskej republike, t.j. voverejnom prístave Bratislava a vo verejnom prístave Komárno, a to jej jednotlivých častí (i) technickej štúdie; (ii) CBA;(iii) zámeru EIA a zabezpečenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie; (2) vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie - Monitorovacieho systému prístavov, ktorej cieľom je navrhnutie optimálneho Monitorovaciehosystému prístavov základnej siete TEN-T s využitím už existujúcich informačných systémov (napr. Riečny informačnýsystém - RIS a iné); technicko-ekonomická štúdia sa spracuje pre celé územie prístavov základnej siete TEN-T vSlovenskej republike, t.j. vo verejnom prístave Bratislava a vo verejnom prístave Komárno, a to jej jednotlivých častí (i)technickej štúdie; (ii) CBA; (iii) zámeru EIA a zabezpečenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Obec Nededza
Centrum obce Nededza   
Centrum obce Nededza
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Usporadúvanie architektonických súťaží návrhov
Mesto Nitra
Kino Palace v Nitre   
Kino Palace v Nitre
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Hlavné mesto SR Bratislava
PREDPROJEKTOVÉ ČINNOSTI PRED REALIZÁCIOU OPRÁV VOZOVIEK A MOSTNÝCH OBJEKTOV V SPRÁVE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY   
Predmetom zákazky sú predprojektové činnosti pred realizáciou  -opráv vozoviek -prestavby, rekonštrukcií a opráv mostných objektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR.  Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti   - Časť predmetu zákazky č. 1 - Podporné predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek v správe Hlavnéhomesta SR.   Časť predmetu zákazky č. 1 - Podporné predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek v správe Hlavnéhomesta SR pozostáva z projektových činností definovaných v časti C Súťažných podkladov a Rámcovej dohode.   - Časť predmetu zákazky č. 2 - Predprojektové činnosti pred realizáciou prestavby, rekonštrukcií a opráv mostnýchobjektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR.  Časť predmetu zákazky č. 2 - Predprojektové činnosti pred realizáciou prestavby, rekonštrukcií a opráv mostnýchobjektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR pozostáva projektových činností definovaných v častiC Súťažných podkladov a Rámcovej dohode . 1/4
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Trenčín
Trenčín - revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského - Sládkovičova   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7   
Predmetom zákazky je  1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia  - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecítriedy 7, TYP-A, v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecítriedy 7, TYP-B(U), v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. 2. Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia - Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečnýchvecí triedy 7, TYP-A - Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečnýchvecí triedy 7, TYP-B(U) 3. Dodanie prepravných zariadení - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-A - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-B(U) - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-B(U) - Dodanie súvisiacej dokumentácie a ostatné požiadavky pre oba typy prepravných zariadení Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Nemšová, HK –rekonštrukcia vodovodného potrubia“-projektová dokumentácia   
Nemšová, HK –rekonštrukcia vodovodného potrubia“-projektová dokumentácia Areál objektu Sklady Nemšová sa rozkladá na ploche o rozlohe 225297 m2so 43 budovami,z toho je22budov prevádzkových aprevádzkovo-skladových, ktoré je potrebné pripojiť na vodovodnú a kanalizačnú sieť.V rámci akcie je potrebné vybudovať: --vodovodnú prípojku s napojením na verejný vodovod v dĺžke cca 100 m;--vnútroareálový zokruhovaný rozvod vody v dĺžke cca 4 000 m vrátane požiarnych -hydrantov, s napojením všetkých objektov s podružným meraním spotreby; --vnútroareálovú kanalizáciu v dĺžke cca 4 000 m;--odvedenie dažďových vôd;--napojenie mycieho mostíka naexistujúci vlastný zdroj vody.-Predpokladaný rozsah prác:-Výstavba vodovodnej prípojky -príprava terénu, výkop ryhy pre uloženie vodovodného potrubia, pokládka vodovodného potrubia, vodomerná šachta auzávery, zásyp výkopov, úprava terénu.-Výstavba vnútroareálového vodovodu -príprava terénu, výkop rýh pre uloženie vodovodného potrubia apožiarneho vodovodu, pokládka vodovodného potrubia,-vodomerné šachty pre podružné meranie spotreby pre 22 budov, hydrantové súpravy, -zásyp výkopov, úprava terénu.-Výstavba delenej kanalizácie -príprava terénu, výkop rýh pre uloženie kanalizačného potrubia splaškovej kanalizácie, pokládka kanalizačného potrubia splaškovej kanalizácie, kanalizačné šachty na trase kanalizačnej siete, revízne kanalizačné šachty pre napojenie 22 budov, výkop rýh pre uloženie kanalizačného potrubia dažďovej kanalizácie, pokládka kanalizačného potrubia dažďovej kanalizácie, odkanalizovanie spevnených plôch suličnými vpusťami aodvedenie dažďových vôd zo striech budov, zásyp výkopov, úprava terénu.Pozemok je na majetkovo aprávne vysporiadaný, vo vlastníctve MO SR, parcela č. č. 601/1 -ostatná plocha, LV č. 828, k. ú. Nemšová
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie