Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 399 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Martin
Vypracovanie projektovej dokumentácie „Martin –Východný mestský okruh – I. etapa“   
Predmetom zákazky je spracovanie jednotlivých stupňov projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie (DÚR) adokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) pre Martin Východný mestský okruh I. etapa v celkovej dĺžke úsekupribližne 3,5 km. Vypracovanie projektovej dokumentácie Martin Východný mestský okruh I. etapa je požadované v stupni pre 1.územné rozhodnutie v rozsahu a obsahu pre vydanie územného rozhodnutia k stavebným objektom a)Križovatka č. 8 Jilemnického ulica (I/65) vrátane napojenia OC Campo di Martin  b)Úsek od križovatky č. 8 - Jilemnického ulica (I/65) po križovatku č. 4 cesta III/2145 v tlačenej a elektronickej podobea CD nosiči v počtoch  10 sád tlačených + 1 CD (dwg a pdf); zabezpečenie potrebných prieskumov a podkladov, bližšie charakterizovaných v Technickej štúdii, pre  vyhotovenie uvedeného stupňa projektovej dokumentácie; vzájomná komunikácia s dotknutými orgánmi a následné zapracovanie požiadaviek / podmienok do projektovejdokumentácie.  2.stavebné povolenie v rozsahu a obsahu realizačného projektu k stavebnému objektu Križovatka č. 8 Jilemnického ulica (I/65) vrátane napojenia OC Campo di Martin  v tlačenej a elektronickej podobe a CD nosiči v počtoch  10 sád tlačených + 1 CD (dwg a pdf);  1/7 zabezpečenie potrebných prieskumov a podkladov, bližšie charakterizovaných v Technickej štúdii, pre vyhotovenieuvedeného stupňa projektovej dokumentácie; vzájomná komunikácia s dotknutými orgánmi a následné zapracovanie požiadaviek / podmienok do projektovejdokumentácie.   Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie je poskytnutá Technická štúdia spracovaná spoločnosťou Alfa 04a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava. Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na podkladyuvedených v Technickej štúdii a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodaniapredmetu zákazky" týchto Súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Košický samosprávny kraj
Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík / služieb Košického samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je súhrnný strategický dokument z oblasti regionálneho rozvoja v Košickom samosprávnom krajizameraný na rozvoj územia s názvom "Koncepcia uplatnenia SMART politík v rozvoji Košického samosprávneho kraja2020+ (ďalej len" KUSKSK 2020+ ") a spracovanie pilotných projektových zámerov s významným uplatnením prvkovkonceptu SMART.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Slovenské technické múzeum
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Zastrešenie Galérie II.a poskytnutie súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie - realizačného projektu vrátane rozpočtu avýkazu výmer na Zastrešenie Galérie II. a poskytnutie súvisiacich služieb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Športové centrum polície
Architektonická štúdia a 3D model vo fyzickom riešení na základe víťazného súťažného návrhu   
Predmetom zákazky je vypracovanie podrobnej architektonickej štúdie a 3D modelu vo fyzickom riešení na základe víťazného súťažného návrhu. Podrobná architektonická štúdia bude určovať rozsah projektu, etapy jeho realizácie či členenie stavby na samostatné stavebné objekty a vytvorí predpoklad pre zadávanie viacerých stupňov a častí projektovej dokumentácie (ďalej aj PD). Architektonická štúdia bude podkladom pre finančné a administratívne zabezpečenie realizácie zámeru v budúcnosti a postupného verejného obstarávania potrebnej schvaľovacej a realizačnejprojektovej dokumentácie a súvisiacich služieb architekta.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Žilinský samosprávny kraj
MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA – VÝKON STAVEBNÉHO DOZORU   
Predmetom zákazky Modernizácia odborného vzdelávania výkon stavebného dozoru je výkon stavebného dozoru.Verejný obstarávateľ požaduje výkon stavebného dozoru v minimálnom rozsahu 3x týždenne po 4 hodiny. Rozsahzákazky je vymedzený činnosťami v zmysle § 46b zákona č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnomporiadku (stavebný zákon), prílohy č. 5 cenníka UNIKA.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Mesto Prešov
Lesík delostrelcov   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu nevyhnutných profesií pre územnérozhodnutie a stavebné povolenie. Dokumentácia bude riešiť obnovu pamiatkového objektu Parku na ul. Lesíkdelostrelcov, na parcele KN-C č. 5013 a na parcelách KN-C č. 9742/1, 9742/2, 9702/2, 9732/11 v k. ú. Prešov,nachádzajúcich sa v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Prešov. Predmet zákazky je podrobne zadefinovanýVymedzením predmetu zákazky, ktoré ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Prešov
Polopodzemné kontajnery na ul. Arm. gen. Svobodu pri predajni Karmen   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu nevyhnutných profesií pre stavebné povolenies úpravou a dopracovaním podmienok pre potreby vydania stavebného povolenia a výberu zhotoviteľa stavby.Dokumentácia bude riešiť vytvorenie stojísk polopodzemných kontajnerov v množstve a objemovej veľkosti jednotlivýchkontajnerov potrebných pre separovaný druh odpadov v danej lokalite . Predpokladaný počet je 4 ks 5m3 a 2 ks 3m3polopodzemných kontajnerov. Predmet zákazky je podrobne zadefinovaný Vymedzením predmetu zákazky, ktoré ktorýtvorí prílohu tejto výzvy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s vypracovaním a Požiadaviek Objednávateľa pre stavbuModernizácia električkových tratí Ružinovská radiála, zabezpečenie inžinierskej činnosti pri zastupovaní investora vkonaní s dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými dotknutými subjektmi,výkon autorského dozoru v etape realizácie príslušnej stavby, ktorý zodpovedá odbornému autorskému dohľadu naduskutočnením stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Podrobne jepredmet zákazky opísaný v oddiele B.1 súťažných podkladov s názvom predmetu zákazky a v oddiele B.3Zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky, Príloha č. 3 ku Zmluve o dielo Opis predmetu zákazky a TP 019Dokumentácia stavieb a ciest, ktorá je verejne dostupná na stránke SSC.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Bytový súbor Terchovská   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality   
Predmetom objednávky je výkon činnosti inžiniera pre zabezpečenie kvality pre tím stavebného dozoru na stavbe Diaľnica D1 Bratislava - Trnava - križovatka Triblavina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Žilinský samosprávny kraj
MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA – VÝKON STAVEBNÉHO DOZORU   
Predmetom zákazky Modernizácia odborného vzdelávania výkon stavebného dozoru je výkon stavebného dozoru.Verejný obstarávateľ požaduje výkon stavebného dozoru v minimálnom rozsahu 3x týždenne po 4 hodiny. Rozsahzákazky je vymedzený činnosťami v zmysle § 46b zákona č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnomporiadku (stavebný zákon), prílohy č. 5 cenníka UNIKA.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami - autorský dozor   
Poskytovanie služieb odborného autorského dohľadu, v súlade s príslušnými ustanoveniami návrhu Zmluvy, ako napríklad - sledovať spôsob a postup realizácie Diela podľa Zmluvy o dielo, - poskytovať vysvetlenia potrebné na odsúhlasenie realizačnej dokumentácie zabezpečovanej Zhotoviteľom Diela kontrolovať dodržiavanie projektu dokumentácie stavebného povolenia s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením a poskytovať vysvetlenia potrebné pre plynulosť výstavby, na základe výzvy Investora, - posudzovať návrhy Zhotoviteľa Diela na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovávaných Zhotoviteľom Diela, - vyjadrovať sa na základe výzvy Investora k naviac prácam, alternatívnym návrhom výrobkov, alternatívnym technickým riešeniam oproti dokumentácii pre stavebné povolenie a v súvislosti s týmto odporučiť Investorovi ekonomicky a technicky najvýhodnejšie riešenie, a nasl.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Športové centrum polície
Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava - Dúbravka   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Žilinský samosprávny kraj
MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA – VÝKON STAVEBNÉHO DOZORU   
Predmetom zákazky Modernizácia odborného vzdelávania výkon stavebného dozoru je výkon stavebného dozoru.Verejný obstarávateľ požaduje výkon stavebného dozoru v minimálnom rozsahu 3x týždenne po 4 hodiny. Rozsahzákazky je vymedzený činnosťami v zmysle § 46b zákona č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnomporiadku (stavebný zákon), prílohy č. 5 cenníka UNIKA.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7   
Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy7 - TYP-A - TYP-B(U) v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. 2. Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečnýchvecí triedy 7 - TYP-A - TYP-B(U). 3. Dodanie prepravných zariadení - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-A - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-B(U) - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-B(U) - Dodanie súvisiacej dokumentácie a ostatné požiadavky pre oba typy prepravných zariadení 1/3 Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie