Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 160 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Košický samosprávny kraj
Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík / služieb Košického samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je súhrnný strategický dokument z oblasti regionálneho rozvoja v Košickom samosprávnom krajizameraný na rozvoj územia s názvom "Koncepcia uplatnenia SMART politík v rozvoji Košického samosprávneho kraja2020+ (ďalej len" KUSKSK 2020+ ") a spracovanie pilotných projektových zámerov s významným uplatnením prvkovkonceptu SMART.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Prešov
Lesík delostrelcov   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu nevyhnutných profesií pre územnérozhodnutie a stavebné povolenie. Dokumentácia bude riešiť obnovu pamiatkového objektu Parku na ul. Lesíkdelostrelcov, na parcele KN-C č. 5013 a na parcelách KN-C č. 9742/1, 9742/2, 9702/2, 9732/11 v k. ú. Prešov,nachádzajúcich sa v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Prešov. Predmet zákazky je podrobne zadefinovanýVymedzením predmetu zákazky, ktoré ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Prešov
Polopodzemné kontajnery na ul. Arm. gen. Svobodu pri predajni Karmen   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu nevyhnutných profesií pre stavebné povolenies úpravou a dopracovaním podmienok pre potreby vydania stavebného povolenia a výberu zhotoviteľa stavby.Dokumentácia bude riešiť vytvorenie stojísk polopodzemných kontajnerov v množstve a objemovej veľkosti jednotlivýchkontajnerov potrebných pre separovaný druh odpadov v danej lokalite . Predpokladaný počet je 4 ks 5m3 a 2 ks 3m3polopodzemných kontajnerov. Predmet zákazky je podrobne zadefinovaný Vymedzením predmetu zákazky, ktoré ktorýtvorí prílohu tejto výzvy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7   
Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy7 - TYP-A - TYP-B(U) v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. 2. Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečnýchvecí triedy 7 - TYP-A - TYP-B(U). 3. Dodanie prepravných zariadení - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-A - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-B(U) - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-B(U) - Dodanie súvisiacej dokumentácie a ostatné požiadavky pre oba typy prepravných zariadení 1/3 Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Hlavné mesto SR Bratislava
PREDPROJEKTOVÉ ČINNOSTI PRED REALIZÁCIOU OPRÁV VOZOVIEK A MOSTNÝCH OBJEKTOV V SPRÁVE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY   
Predmetom zákazky sú predprojektové činnosti pred realizáciou -opráv vozoviek -prestavby, rekonštrukcií a opráv mostných objektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti - Časť predmetu zákazky č. 1 - Podporné predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek v správe Hlavného mesta SR. - Časť predmetu zákazky č. 2 - Predprojektové činnosti pred realizáciou prestavby, rekonštrukcií a opráv mostných objektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Vypracovanie analýz pre potreby SŠHR SR   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie analýz pre potreby Správy štátnych hmotných rezervSlovenskej republiky. Požadované služby pozostávajú z viacerých parciálnych na seba nadväzujúcich a vzájomnesúvisiacich činností, ktorých spoločným cieľom je vypracovanie analytických výstupov a to hlavne čiastkových akomplexných expertíz, analýz, dokumentov, návrhov, mapových výstupov a iných odborných výstupov pre manažérskerozhodnutia, s cieľom zabezpečiť exaktné plánovanie, koordináciu, štandardizáciu, monitorovanie, evidovanie,racionalitu, kvalitu, organizovanosť, hospodárnosť, efektívnosť, kontrolu a pod. so zameraním na potravinovú,energetickú a ďalšiu bezpečnosť pri zabezpečovaní a nakladaní so štátnymi hmotnými rezervami Slovenskej republiky.Súčasťou požadovaných služieb je aj poskytovanie odborných konzultácií pre dotknuté oblasti, vrátane konzultácií počaspríprav, realizácií a akceptácií jednotlivých analýz. K predmetným požiadavkám uchádzač v ponuke preukáže odborníkov,ktorých bude mať k dispozícii na zabezpečovanie uvedených požiadaviek, a to po celú dobu trvania rámcovej dohody.Bližšia špecifikácia požadovaných služieb je uvedená v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Agentúra rozvoja vodnej dopravy
Štúdia realizovateľnosti, I. fáza: Technické opatrenia pre zabezpečenie požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 - r. km 1708,20   
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie realizovateľnosti, I. fáza Technické opatrenia pre zabezpečeniepožadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 r. km 1708,20 (okrem starého korytaDunaja a prívodného a odpadového kanála stupňa Gabčíkovo). Hlavným cieľom predmetnej zákazky je dosiahnutiepožadovaných parametrov plavebnej dráhy a odstránenie obmedzujúcich úsekov pre medzinárodnú plavebnú prevádzku.Opatrenia musia rešpektovať záujmy ochrany životného prostredia (protipovodňové aktivity) a dopĺňať iné dopravné,ekonomické a územnoplánovacie záujmy v dotknutom území.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Verejné prístavy, a. s.
Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava - predprojektová príprava   
Predmetom zákazky je vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnomprístave Bratislava, ktorá navrhne a posúdi varianty možného riešenia vybudovania zázemia pre zabezpečenieodpadového hospodárstva a čerpania pohonných hmôt na medzinárodnej vodnej ceste Dunaj (spolu s identifikácioudoplnkových služieb požadovaných užívateľmi) vo verejnom prístave Bratislava. Cieľom štúdie je výber najvhodnejšiehovariantu riešenia, a to z pohľadu aktuálnych resp. predpokladaných kapacitných potrieb, technického a technologickéhoriešenia, priestorového začlenenia v rámci nákladného prístavu, finančných a socio-ekonomických aspektov riešenia,environmentálneho hľadiska a pod.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7   
Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy7 - TYP-A - TYP-B(U) v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z.  2. Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečnýchvecí triedy 7 - TYP-A - TYP-B(U).  3. Dodanie prepravných zariadení - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-A - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-B(U) - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-B(U) - Dodanie súvisiacej dokumentácie a ostatné požiadavky pre oba typy prepravných zariadení   1/3 Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a v zavádzaní inteligentnej mobility   
Predmetom zákazky je nastavenie strategického smerovania inteligentnej mobility na Slovensku spolu s vypracovanímnosnej Stratégie a Akčného plánu, vytvorenie regulácie pre zavádzanie inovácií v inteligentnej doprave, podpora pritestovaní vybraných pilotných projektov (Proofs of concept) a ich implementácia do praxe. Súčasťou predmetu zákazkyje aj nastavenie procesov systematického zberu a manažmentu údajov pre tvorbu dátami riadenej politiky a rozvojainteligentnej dopravy. Hlavným cieľom predmetnej zákazky je podporiť tvorbu a prevádzku inovatívnych dopravnýchriešení pri znižovaní dopadov na životné prostredie, zvýšenie kvality života pre cestujúcu verejnosť a optimalizáciunákladov na dopravu v dlhodobom horizonte. Predmet zákazky je realizovaný v rámci Operačného programu Efektívnaverejná správa ako časť projektu Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podporapartnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility.  Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.  Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 ZVO  Verejný obstarávateľ (ďalej len ,,VO") sa na základe porovnania výhod a nevýhod rozdelenia zákazky na časti rozhodolobstarať predmet zákazky ako jeden funkčný celok, vzhľadom na súvislosti a nadväznosť jednotlivých činností a aktivíttvoriacich predmet zákazky a taktiež berúc do úvahy hospodárnosť vynaložených prostriedkov a administratívno- 1/7 formálne nároky na zabezpečenie požadovaných služieb.  Predmetom zákazky je jedno dielo, ktoré pozostáva z aktivít a z výstupov veľmi komplexnej analýzy, pri ktorej jenevyhnutné, aby experti z viacerých oblastí (doprava, IT, bezpečnosť, legislatíva) veľmi úzko spolupracovali. Žiaden znich nie je schopný dodať svoj výstup bez toho, aby úzko spolupracoval s ostatnými odborníkmi a navzájom sa dopĺňali.Úlohou poskytovateľa bude teda komplexná dodávka všetkých súvisiacich analýz a návrhov, vrátane zaškoleniazamestnancov a riadeného prenosu know-how a podporenie uvedenia návrhov do praxe. Pri charaktere zákazky kladieVO dôraz na kontinuitu a kompatibilitu jednotlivých aktivít a výstupov s tým spojených, ktoré by pri poskytnutí predmetuzákazky rôznymi poskytovateľmi by nebolo možné zabezpečiť.   Úspešné splnenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite a čase závisí tiež od efektívnej komunikácie medzi VO aposkytovateľom, ako aj medzi poskytovateľom a jednotlivými expertmi, podieľajúcimi sa na plnení predmetu zákazky,čím sa zabezpečí nevyhnutná koordinácia poskytovaných služieb. Uvedené by nebolo možné dosiahnuť pri poskytovanípredmetnej zákazky rôznymi hospodárskymi subjektmi bez zvýšenej administratívnej a finančnej záťaže.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7   
Predmetom zákazky je  1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7 - TYP-A, v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. - TYP-B(U), v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z.  2. Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravunebezpečných vecí triedy 7 - TYP-A - TYP-B(U)  3. Dodanie prepravných zariadení - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-A - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-B(U) - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-B(U) - Dodanie súvisiacej dokumentácie a ostatné požiadavky pre oba typy prepravných zariadení Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Verejné prístavy, a. s.
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava   
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie realizovateľnosti Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístaveBratislava, a to jej jednotlivých častí (i) technickej štúdie; (ii) bezpečnostnej dokumentácie k vybranej technológii; (iii)CBA; (iv) zámeru EIA a zabezpečenia procesu hodnotenia dopadov na životné prostredie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027   
Predmetom plnenia diela je v zmysle návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) Ex ante hodnotenie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) pre obdobie 2021 2027, ktoré poskytne nezávislý pohľad na proces prípravy programu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Verejné prístavy, a. s.
Vypracovanie štúdie na komplexné zabezpečenie bezpečnostnej ochrany majetku na dunajskej vodnej ceste v správe spoločnosti Verejné prístavy, a. s. - V2   
Predmetom zákazky je (1) vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie pre definovanie a navrhnutie havarijných opatreníprístavov, ktorej cieľom je definovať havarijné opatrenia z environmentálneho, technického a ekonomického hľadiska;havarijné opatrenia majú za cieľ eliminovať negatívne dopady najčastejšie sa objavujúcich havarijných scenárovvzhľadom na tovarovú skladbu a objemy prekládky v prístavoch základnej siete TEN-T v Slovenskej republike, t.j. voverejnom prístave Bratislava a vo verejnom prístave Komárno, a to jej jednotlivých častí (i) technickej štúdie; (ii) CBA;(iii) zámeru EIA a zabezpečenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie; (2) vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie - Monitorovacieho systému prístavov, ktorej cieľom je navrhnutie optimálneho Monitorovaciehosystému prístavov základnej siete TEN-T s využitím už existujúcich informačných systémov (napr. Riečny informačnýsystém - RIS a iné); technicko-ekonomická štúdia sa spracuje pre celé územie prístavov základnej siete TEN-T vSlovenskej republike, t.j. vo verejnom prístave Bratislava a vo verejnom prístave Komárno, a to jej jednotlivých častí (i)technickej štúdie; (ii) CBA; (iii) zámeru EIA a zabezpečenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Hlavné mesto SR Bratislava
PREDPROJEKTOVÉ ČINNOSTI PRED REALIZÁCIOU OPRÁV VOZOVIEK A MOSTNÝCH OBJEKTOV V SPRÁVE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY   
Predmetom zákazky sú predprojektové činnosti pred realizáciou  -opráv vozoviek -prestavby, rekonštrukcií a opráv mostných objektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR.  Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti   - Časť predmetu zákazky č. 1 - Podporné predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek v správe Hlavnéhomesta SR.   Časť predmetu zákazky č. 1 - Podporné predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek v správe Hlavnéhomesta SR pozostáva z projektových činností definovaných v časti C Súťažných podkladov a Rámcovej dohode.   - Časť predmetu zákazky č. 2 - Predprojektové činnosti pred realizáciou prestavby, rekonštrukcií a opráv mostnýchobjektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR.  Časť predmetu zákazky č. 2 - Predprojektové činnosti pred realizáciou prestavby, rekonštrukcií a opráv mostnýchobjektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR pozostáva projektových činností definovaných v častiC Súťažných podkladov a Rámcovej dohode . 1/4
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie