Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 149 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Verejné prístavy, a. s.
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava   
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie realizovateľnosti Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístaveBratislava, a to jej jednotlivých častí (i) technickej štúdie; (ii) bezpečnostnej dokumentácie k vybranej technológii; (iii)CBA; (iv) zámeru EIA a zabezpečenia procesu hodnotenia dopadov na životné prostredie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027   
Predmetom plnenia diela je v zmysle návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) Ex ante hodnotenie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) pre obdobie 2021 2027, ktoré poskytne nezávislý pohľad na proces prípravy programu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Verejné prístavy, a. s.
Vypracovanie štúdie na komplexné zabezpečenie bezpečnostnej ochrany majetku na dunajskej vodnej ceste v správe spoločnosti Verejné prístavy, a. s. - V2   
Predmetom zákazky je (1) vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie pre definovanie a navrhnutie havarijných opatreníprístavov, ktorej cieľom je definovať havarijné opatrenia z environmentálneho, technického a ekonomického hľadiska;havarijné opatrenia majú za cieľ eliminovať negatívne dopady najčastejšie sa objavujúcich havarijných scenárovvzhľadom na tovarovú skladbu a objemy prekládky v prístavoch základnej siete TEN-T v Slovenskej republike, t.j. voverejnom prístave Bratislava a vo verejnom prístave Komárno, a to jej jednotlivých častí (i) technickej štúdie; (ii) CBA;(iii) zámeru EIA a zabezpečenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie; (2) vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie - Monitorovacieho systému prístavov, ktorej cieľom je navrhnutie optimálneho Monitorovaciehosystému prístavov základnej siete TEN-T s využitím už existujúcich informačných systémov (napr. Riečny informačnýsystém - RIS a iné); technicko-ekonomická štúdia sa spracuje pre celé územie prístavov základnej siete TEN-T vSlovenskej republike, t.j. vo verejnom prístave Bratislava a vo verejnom prístave Komárno, a to jej jednotlivých častí (i)technickej štúdie; (ii) CBA; (iii) zámeru EIA a zabezpečenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Hlavné mesto SR Bratislava
PREDPROJEKTOVÉ ČINNOSTI PRED REALIZÁCIOU OPRÁV VOZOVIEK A MOSTNÝCH OBJEKTOV V SPRÁVE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY   
Predmetom zákazky sú predprojektové činnosti pred realizáciou  -opráv vozoviek -prestavby, rekonštrukcií a opráv mostných objektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR.  Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti   - Časť predmetu zákazky č. 1 - Podporné predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek v správe Hlavnéhomesta SR.   Časť predmetu zákazky č. 1 - Podporné predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek v správe Hlavnéhomesta SR pozostáva z projektových činností definovaných v časti C Súťažných podkladov a Rámcovej dohode.   - Časť predmetu zákazky č. 2 - Predprojektové činnosti pred realizáciou prestavby, rekonštrukcií a opráv mostnýchobjektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR.  Časť predmetu zákazky č. 2 - Predprojektové činnosti pred realizáciou prestavby, rekonštrukcií a opráv mostnýchobjektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR pozostáva projektových činností definovaných v častiC Súťažných podkladov a Rámcovej dohode . 1/4
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7   
Predmetom zákazky je  1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia  - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecítriedy 7, TYP-A, v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecítriedy 7, TYP-B(U), v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. 2. Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia - Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečnýchvecí triedy 7, TYP-A - Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečnýchvecí triedy 7, TYP-B(U) 3. Dodanie prepravných zariadení - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-A - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-B(U) - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-B(U) - Dodanie súvisiacej dokumentácie a ostatné požiadavky pre oba typy prepravných zariadení Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Prešovský samosprávny kraj
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina   
Predmetom je vypracovanie a dodanie štúdie uskutočniteľnosti zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina. Významná časť obcí je na území národného parku Poloniny. Výsledkom štúdie budú odporúčania optimalizácie využitia existujúcich vodných zdrojov 24 obcí v okr. Snina pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, optimalizácie odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd 28 obcí a návrhy riešení so spracovanou finančnou analýzou nákladov a prínosov (odporúčame CBA analýzu) pre rôzne varianty riešenia.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Slovenská agentúra životného prostredia
Realizačný projekt zabezpečenia komunikačných a informačných aktivít   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby - dopracovanie vykonávacieho (realizačného) projektu na základe víťazného kreatívneho návrhu na zabezpečenie komunikačných a informačných aktivít pre Slovenskú agentúru životného prostrediav rámci Národného projektu, ktorý bol predložený v rámci súťaže návrhov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov - predprojektová a projektová príprava   
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie nasledovných dokumentácií a posúdení Štúdie uskutočniteľnosti nazmenu rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov, Cost - benefit analýzy, Posúdenia vplyvov na životné prostrediepodľa zákona č. 24/2006 Z. z., Dokumentácie stavebného zámeru, Štátnej expertízy, Dokumentácie pre územnérozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Z. z. a Posúdenia podľa § 16, § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sektorovo riadené inovácie   
Predmetom zákazky je odborná koordinácia z hľadiska dodržania metodickej kontinuity, jednotného technickéhospracovania, klasifikačného kontextu, dátovej integrity procesov na trhu práce smerujúcich k zabezpečeniu súladudopytovej a ponukovej stránky trhu práce, vrátane procesov riadenia inovácií v rámci zisťovania alebo predvídaniapotrieb na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa jednotlivých sektorovnárodného hospodárstva. Rovnako tiež zabezpečenie kontinuálnej udržateľnosti, kvalitatívneho vývoja, systematickejinovácie, efektívneho využívania, prevádzkovania a údržby Systému monitorovania a predvídania potrieb trhu práce aprenosu požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania a prípravy pre trh práce za aktívnej účasti sociálnych partnerov spodporou informačného systému Národnej sústavy povolaní a aktualizovanej národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7   
Predmetom zákazky je  1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7 - TYP-A - TYP-B(U) v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. 2. Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia - Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečnýchvecí triedy 7, TYP-A - Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečnýchvecí triedy 7, TYP-B(U) 3. Dodanie prepravných zariadení - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-A - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-B(U) - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-B(U) - Dodanie súvisiacej dokumentácie a ostatné požiadavky pre oba typy prepravných zariadení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7   
Predmetom zákazky je  1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia  - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecítriedy 7, TYP-A, v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecítriedy 7, TYP-B(U), v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. 2. Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia - Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečnýchvecí triedy 7, TYP-A - Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečnýchvecí triedy 7, TYP-B(U) 3. Dodanie prepravných zariadení - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-A - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-B(U) - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-B(U) - Dodanie súvisiacej dokumentácie a ostatné požiadavky pre oba typy prepravných zariadení Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027   
Predmetom plnenia diela je v zmysle návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlátýkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky(strategické plány SPP) Ex ante hodnotenie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) preobdobie 2021 2027, ktoré poskytne nezávislý pohľad na proces prípravy programu
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Prešovský samosprávny kraj
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina   
Predmetom je vypracovanie a dodanie štúdie uskutočniteľnosti zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania azneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina. Významná časť obcí je na území národného parku Poloniny.Výsledkom štúdie budú odporúčania optimalizácie využitia existujúcich vodných zdrojov 24 obcí v okr. Snina prezásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, optimalizácie odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd 28 obcí a návrhyriešení so spracovanou finančnou analýzou nákladov a prínosov (odporúčame CBA analýzu) pre rôzne varianty riešenia.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Slovenská správa ciest
I/51, I/76 Nitra-Kalná nad Hronom-Levice (Šarovce), štúdia realizovateľnosti   
Úlohou štúdie je návrh technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/51 v úseku NitraKalná nad Hronom - Levice a cesty I/76 v úseku Želiezovce Šarovce Tlmače Hronský Beňadik s vyhodnotením užnavrhnutých trás, prípadné doplnenie variantov a ich zhodnotenie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027   
Predmetom plnenia diela je v zmysle návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlátýkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky(strategické plány SPP) Ex-ante hodnotenie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP) pre obdobie2021 2027, ktoré poskytne nezávislý pohľad na proces prípravy programu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie