Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 173 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Prešov
Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Za Kalváriou – projekt   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vypracovanie projektovej dokumentácie. Predmet zákazky jepodrobne zadefinovaný vymedzením predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Prešov
Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A - 21   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vypracovanie projektovej dokumentácie. Predmet zákazky jepodrobne zadefinovaný vymedzením predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Prešov
MŠ Budovateľská - dostavba   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vypracovanie projektovej dokumentácie. Predmet zákazky jepodrobne zadefinovaný vymedzením predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Prešov
Predstaničný priestor, podchod – havarijný stav – projektová dokumentácia   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vypracovanie projektovej dokumentácie. Predmet zákazky jepodrobne zadefinovaný vymedzením predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a v zavádzaní inteligentnej mobility   
Predmetom zákazky je nastavenie strategického smerovania inteligentnej mobility na Slovensku spolu s vypracovanímnosnej Stratégie a Akčného plánu, vytvorenie regulácie pre zavádzanie inovácií v inteligentnej doprave, podpora pritestovaní vybraných pilotných projektov (Proofs of concept) a ich implementácia do praxe. Súčasťou predmetu zákazkyje aj nastavenie procesov systematického zberu a manažmentu údajov pre tvorbu dátami riadenej politiky a rozvojainteligentnej dopravy. Hlavným cieľom predmetnej zákazky je podporiť tvorbua prevádzku inovatívnych dopravnýchriešení pri znižovaní dopadov na životné prostredie, zvýšenie kvality života pre cestujúcu verejnosť a optimalizáciunákladov na dopravu v dlhodobom horizonte. Predmet zákazky je realizovaný v rámci Operačného programu Efektívnaverejná správa ako časť projektu Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podporapartnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Slovenské komorné divadlo Martin
SKD Martin - stavebné úpravy a zateplenie objektu skladu kulís, parc. č. 685/2, k. ú. Martin   
Opis predmetu zákazky  Časť 1 Zameranie existujúceho stavu objektu Kompletné stavebné zameranie existujúceho stavu objektu Sklad kulís a digitalizácia do formátu dwg vrátane situácieosadenia stavby so zakresleným pripojením na inžinierske siete a vlastníckymi vzťahmi. Časť 2 Dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby  Kompletná projektová dokumentácia stavebných úprav objektu, zateplenie, výmena strešného plášťa, výmena okien,dverí a brán, úprava povrchov interiéru, vymaľovanie, úprava elektroinštalácie a osvetlenia, bleskozvod, odvoddažďových vôd a pod..  Časť 3 Inžinierska činnosť Inžinierska činnosť viažuca sa k predmetnej stavbe, ktorej cieľom je vybavenie, vydanie a správoplatnenie Stavebnéhopovolenia resp. Ohlásenia stavebných úprav (podľa rozhodnutia stavebného úradu), pričom obsahom činnosti jekoordinácia a vybavenie všetkých podružných povolení, vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a organizáciípotrebných pre vydanie povolenia stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Prešov
Rekonštrukcia ZpS Harmónia Cemjata – projektová dokumentácia   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vypracovanie projektovej dokumentácie. Predmet zákazky jepodrobne zadefinovaný vymedzením predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Žilinský samosprávny kraj
ENERGETICKÉ AUDITY V NEMOCNICIACH A ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA   
Predmetom zákazky je vypracovanie účelových energetických auditov budov v zmysle zákona 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a vyhodnotenie vhodnosti realizácie opatrení formou Garantovanej energetickej služby. Verejnýobstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieĺom umožniť účasť čo najväčšiemu počtu uchádzačov. Podrobnosti týkajúce sa každej časti sú v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Žilinský samosprávny kraj
ENERGETICKÝ AUDIT VYBRANÝCH BUDOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA   
Predmetom zákazky je vypracovanie účelových energetických auditov budov v zmysle zákona 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a vyhodnotenie vhodnosti realizácie opatrení formou Garantovanej energetickej služby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov - predprojektová a projektová príprava   
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie nasledovných dokumentácií a posúdení Štúdie uskutočniteľnosti nazmenu rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov, Cost - benefit analýzy, Posúdenia vplyvov na životné prostrediepodľa zákona č. 24/2006 Z. z., Dokumentácie stavebného zámeru, Štátnej expertízy, Dokumentácie pre územnérozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Z. z. a Posúdenia podľa § 16, § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Prešov
Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A - 21   
Predmetom poskytnutia služby je vypracovanie projektovej dokumentácie podľa prílohy Vymedzenie predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Slovak Business Agency
Monitoring podnikateľského prostredia – Analýzy   
Predmetom verejného obstarávania bude monitorovanie podnikateľského prostredia v SR prostredníctvom analýz vrámci národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small FirstCieľom je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí vrátane porovnania situácie v SR spodmienkami podnikania v ostatných krajinách (s dôrazom na susediace krajiny EÚ) a identifikovaním vhodnýchpríkladov opatrení pre prenos do podmienok SR.  Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Trnava
Verejná architektonická súťaž   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Košický samosprávny kraj
Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík / služieb Košického samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je súhrnný strategický dokument z oblasti regionálneho rozvoja v Košickom samosprávnom krajizameraný na rozvoj územia s názvom "Koncepcia uplatnenia SMART politík v rozvoji Košického samosprávneho kraja2020+ (ďalej len" KUSKSK 2020+ ") a spracovanie pilotných projektových zámerov s významným uplatnením prvkovkonceptu SMART.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Prešov
Lesík delostrelcov   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu nevyhnutných profesií pre územnérozhodnutie a stavebné povolenie. Dokumentácia bude riešiť obnovu pamiatkového objektu Parku na ul. Lesíkdelostrelcov, na parcele KN-C č. 5013 a na parcelách KN-C č. 9742/1, 9742/2, 9702/2, 9732/11 v k. ú. Prešov,nachádzajúcich sa v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Prešov. Predmet zákazky je podrobne zadefinovanýVymedzením predmetu zákazky, ktoré ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie