Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1271 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Následné overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia   
Predmetom zákazky sú metrologické overenia určených meradiel ionizujúceho žiarenia vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5)   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odbornýgeologický dohľad pri sanácii vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom odborného geologického dohľadu (ďalej lenOGD) je kontrola vykonávania geologických prác na vybraných 12 lokalitách environmentálnych záťaží, na ktorých sabude vykonávať sanácia. Odborný geologický dohľad bude zabezpečený na nasledujúcich lokalitách 4.2.1PE (001) / Bošany - skládka koželužní I (SK/EZ/PE/637) 4.2.2PE (1874) / Bošany - skládka koželužní II (SK/EZ/PE/1874) 4.2.3NM (013) / Stará Turá - skládka KO Drahý vrch (SK/EZ/NM/535) 4.2.4LV (012) / Nová Dedina - sklad pesticídov- (SK/EZ/LV/438)  4.2.5GA (018) / Veľké Úľany obecná skládka PO a KO (SK/EZ/GA/230) 4.2.6LV (008) / Levice - práčovne a čistiarne (SK/EZ/LV/434) 4.2.7PT (1786) / Utekáč - sklárne Clara (SK/EZ/PT/1786) 4.2.8TV (004) / Čeľovce - sklad pesticídov (SK/EZ/TV/989) 4.2.9KM (005) / Kysucké Nové Mesto - NN Slovakia (SK/EZ/KM/315) 4.2.10NO (004) / Zubrohlava - kalové pole - ZŤS Námestovo (SK/EZ/NO/541) 4.2.11SL (009) / Stará Ľubovňa - skládka Skalka (SK/EZ/SL/890) 4.2.12SK (003) / Giraltovce skládka TKO (SK/EZ/SK/866) Odborný geologický dohľad bude vykonaný v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologickýzákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení 1/6 neskorších predpisov a podľa Smernice MŽP SR č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov vGeografickom informačnom systéme (GIS) a príslušných technických noriem.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody   
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebnévykonať - Montáž, inštaláciu, funkčnú skúšku zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, - Prevádzku a údržbu zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, - Kontrolu a udržiavanie správneho chemického režimu, - Dodávku chemikálií na úpravu vody. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D2 – križovatka Rohožník, DÚR, DSZ, DSP v podrobnosti DRS, DP, AD a KD   
Križovatka Rohožník bude riešiť napojenie cesty III/1113 (503010) na diaľnicu D2 s rešpektovaním možnostivýhľadového šírkového usporiadania diaľnice D2 na kategóriu D 33,5/120.  Diaľnica D2 tvorí súčasť Európskej magistrály, Pan-európsky koridor č. IV. Drážďany-Praha-Bratislava-Budapešť-Arad.Diaľnica D2 začína na štátnej hranici s Českom, hraničným prechodom Lanžhot-Brodské. Pokračuje južne smerom naKúty, Malacky, Bratislavu, až na hraničný priechod Čunovo-Rajka na štátnej hranici s Maďarskom. Jej celková dĺžka,ktorá je aj v prevádzke, je 80 km. V súčasnosti je nákladná doprava vedená po ceste III/1113 cez obytné zastavanéúzemie okresného mesta Malacky, ako aj popri areáli nemocnice na ul. Duklianskych hrdinov. Realizáciou dôjde kodklonu prevažne nákladnej dopravy z cesty III/1113(503010)) Rohožník-Malacky na existujúcu trasu diaľnice D2 mimozastavané územie okresného mesta Malacky, resp. dôjde k optimalizácii trás nákladnej dopravy trasovanej v súčasnosticez urbanizované obytné celky dotknutého sídla. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu nebezpečného brala v k.ú. Bziny   
PD bude riešiť zabezpečenie a stabilizáciu brala, aby sa predišlo nebezpečenstvu zranení a škôd vzniknutých nakomunikácii III/2250. Projektovú dokumentáciu je nutné vypracovať tak, aby bolo možné realizovanie samostatnejsanácie vykonať pri zachovaní prejazdnosti jedného jazdného pruhu, alebo vyprojektovať obchádzkovú trasu, či zvoliťiné variantné riešenie. Rovnako projektant zahrnie do ceny geologický vrt, alebo kopanú sondu a jej vyhodnotenie vmiere alebo iný nevyhnutný geologický prieskum, ktorý bude potrebný pre návrh sanácie nebezpečného brala.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch, ktoré je súčasťou súťažnýchpodkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu SO 760-II.3.4.5.:V1 – projektová dokumentácia   
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v dvoch samostatných častiach ako ajbezpečnostnej dokumentácie,ktorá bude potrebná k získaniu stavebného povolenia a následne realizácie stavebných atechnologických úprav k zmene účelu využitia stavebného objektu SO 760-II.3,4,5V1.Realizačný projekt vypracovaný vdvoch nezávislých častiach bude vypracovaný tak,aby bolo možné realizovať samostatné procesy obstarávaniazhotoviteľa jednotlivých úprav stavebného objektu.Z uvedeného dôvodu musia samostatné realizačné projektyobsahovať všetky potrebné náležitosti vrátane výkazu výmer jednotlivo.Prvá časť projektovej dokumentácie bude riešiťvybudovanie skladovacích priestorov pre kovové kontaminované materiály v časti stavebného objektu.Druhá časťrealizačného projektu bude riešiť premiestnenie spracovateľských zariadení fragmentačného pracoviska,suchejdekontaminácie a zariadenia na uvoľňovanie materiálov do životného prostredia do zostávajúcich priestorov objektu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti“   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom Rekonštrukcia amodernizácia úsekov cesty II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole križ. II/428 Žarnovica vrátane mostov, priepustov,odvodňovacieho zariadenia, dopravného značenia a bezpečnostných prvkov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti.   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy k stavbe s názvom Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica hr. okr. BB/ZV Zvolenská Slatina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mesto Prešov
Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov PRK   
Predmetom PRK je rokovanie o podmienkach zmluvy so záujemcom, ktorého návrh porota vyhodnotila ako víťazný vrámci súťaže návrhov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Slovenská správa ciest
Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice - Lieskové - Opatovce   
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska (VP), a diagnostiky mostapre projekt Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice-Lieskové Opatovce.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mesto Prešov
Obnova nádvoria Čierneho orla, archeologický výskum   
Predmetom poskytnutia služby je vykonanie pamiatkovo archeologického výskumu podľa prílohy Vymedzenie predmetuzákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Železnice Slovenskej republiky
ŽST Šurany, rekonštrukcia dopravnej cesty – PD   
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Šurany, rekonštrukcia dopravnej cesty - PD" je poskytovanie služieb inžinierskehoprojektovania v rozsahu   (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby(DSPRS);   (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac,alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok (IČ pre DSPRS);   (III) Zabezpečenie majetkovo - právneho vysporiadania vlastníkov nehnuteľností formou trvalého záberu alebozriadením vecného bremena; predpokladaný počet vlastníkov 10;   (IV) Autorský dohľad, priebežne počas realizácie stavby, odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, až do dňanadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutienebude vyžadovať tak do prevzatia stavby.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Hlavné mesto SR Bratislava
PREDPROJEKTOVÉ ČINNOSTI PRED REALIZÁCIOU OPRÁV VOZOVIEK A MOSTNÝCH OBJEKTOV V SPRÁVE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY   
Predmetom zákazky sú predprojektové činnosti pred realizáciou -opráv vozoviek -prestavby, rekonštrukcií a opráv mostných objektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti - Časť predmetu zákazky č. 1 - Podporné predprojektové činnosti pred realizáciou opráv vozoviek v správe Hlavného mesta SR. - Časť predmetu zákazky č. 2 - Predprojektové činnosti pred realizáciou prestavby, rekonštrukcií a opráv mostných objektov a geotechnických konštrukcií v správe Hlavného mesta SR.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Slovenská správa ciest
I/13 Medveďov, most ev. č. 13-006 (ID M 3740) JP   
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa I/13, most ev. č. 13-006Medveďov - Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácia na stavebnépovolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkonautorského dozoru (AD).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vykonávanie činností zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany v objektoch VšZP, a.s.   
Predmetom zákazky je vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi (ďalej OPP), bezpečnostia ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a civilnej ochrany (ďalej CO) v súlade s platnou legislatívou pre jednotlivépracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne (ďalej VšZP) na území Slovenskej republiky. Súčasťou predmetu zákazky jeaj spracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie k vykonávaným činnostiam. Bližšie informácie v Súťažnýchpodkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie