Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1348 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Martin
Vypracovanie projektovej dokumentácie „Martin –Východný mestský okruh – I. etapa“   
Predmetom zákazky je spracovanie jednotlivých stupňov projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie (DÚR) adokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) pre Martin Východný mestský okruh I. etapa v celkovej dĺžke úsekupribližne 3,5 km. Vypracovanie projektovej dokumentácie Martin Východný mestský okruh I. etapa je požadované v stupni pre 1.územné rozhodnutie v rozsahu a obsahu pre vydanie územného rozhodnutia k stavebným objektom a)Križovatka č. 8 Jilemnického ulica (I/65) vrátane napojenia OC Campo di Martin  b)Úsek od križovatky č. 8 - Jilemnického ulica (I/65) po križovatku č. 4 cesta III/2145 v tlačenej a elektronickej podobea CD nosiči v počtoch  10 sád tlačených + 1 CD (dwg a pdf); zabezpečenie potrebných prieskumov a podkladov, bližšie charakterizovaných v Technickej štúdii, pre  vyhotovenie uvedeného stupňa projektovej dokumentácie; vzájomná komunikácia s dotknutými orgánmi a následné zapracovanie požiadaviek / podmienok do projektovejdokumentácie.  2.stavebné povolenie v rozsahu a obsahu realizačného projektu k stavebnému objektu Križovatka č. 8 Jilemnického ulica (I/65) vrátane napojenia OC Campo di Martin  v tlačenej a elektronickej podobe a CD nosiči v počtoch  10 sád tlačených + 1 CD (dwg a pdf);  1/7 zabezpečenie potrebných prieskumov a podkladov, bližšie charakterizovaných v Technickej štúdii, pre vyhotovenieuvedeného stupňa projektovej dokumentácie; vzájomná komunikácia s dotknutými orgánmi a následné zapracovanie požiadaviek / podmienok do projektovejdokumentácie.   Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie je poskytnutá Technická štúdia spracovaná spoločnosťou Alfa 04a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava. Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na podkladyuvedených v Technickej štúdii a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodaniapredmetu zákazky" týchto Súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00TSVD20007 Optimalizácia spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO – VT lisovanie - projektová dokumentácia   
Predmetom zákazky je  1)vypracovanie a dodanie projektu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle zák. č.50/1976 Zb.O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 9 vyhl. č.453/2000 Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 2)vypracovanie a dodanie bezpečnostnej dokumentácie  2.1 dokumentácia vypracovaná v zmysle zákona č. 541/2004 Z.z. 2.2 dokumentácia vypracovaná v zmysle zákona č. 87/2018 Z.z. 3) účasť zhotoviteľa PD v procese verejného obstarávania, 4) občasný autorský dohľad zhotoviteľa pri realizácii samotnej stavby. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vykonávanie geodetických prác   
Vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, na zriadenie vecného bremena, polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, geodetické prácesúvisiace s vytýčením pozemkov a stavieb, a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov,vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností alebo pre ďalšie konanie orgánov štátnej správy a samosprávy,pre potreby súdnych sporov a iných konaní pre organizačné zložky objednávateľa v súlade so všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi a to všetko na základe samostatných zákaziek.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 03   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia vybraného súboru budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskejrepubliky Bratislava, ktorej cieľom je (i) zvýšenie energetickej efektívnosti budov a energetického hospodárstva týchtobudov a (ii) zvýšenie kvality prostredia a faktického stavu jednotlivých budov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)“   
Predmetom zákazky je činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa,Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodnépodmienky a Zväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Košický samosprávny kraj
Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík / služieb Košického samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je súhrnný strategický dokument z oblasti regionálneho rozvoja v Košickom samosprávnom krajizameraný na rozvoj územia s názvom "Koncepcia uplatnenia SMART politík v rozvoji Košického samosprávneho kraja2020+ (ďalej len" KUSKSK 2020+ ") a spracovanie pilotných projektových zámerov s významným uplatnením prvkovkonceptu SMART.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru na Rudinskej ceste III/2058“   
Požiadavka na vypracovanie PD rekonštrukcie oporného múru na Rudinskej ceste III/2058 v km 6,800-6,804. PD buderiešiť rekonštrukciu dvoch oporných múrov (ckm cca 5,500-5,850) spolu so zabezpečovacím systémom a obnovu krytuvozovky cesty III/2058 v ckm 5,900-6,345, z dôvodu súčasného veľmi zlého stavebno- technického stavu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484“   
Požiadavka na vypracovanie PD rekonštrukcie oporného múru na ceste II/484 Turzovka Klokočov v ckm 43,730-43,790.PD bude riešiť rekonštrukciu oporného múru a obnovu krytu vozovky v ckm 43,730-43,790 na ceste II/484.  Rekonštrukcia bude pozostávať z opravy základov múru, jeho driekovej časti a po celej dĺžke múru obnovy záchytnéhozabezpečovacieho zariadenia. PD bude pozostávať z návrhu rekonštrukčných prác, vybudovanie nových základov aželezo-betónového venca spolu s osadením príslušného zvodidlového systému.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Asistencia pri vysporiadaní pozemkov   
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných odborných služieb asistencie obciam a dotknutým obyvateľom MRK zaúčelom vysporiadania pozemkov, ktoré boli identifikované na vysporiadanie, na základe výstupov zákazky Identifikáciaskutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenské technické múzeum
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Zastrešenie Galérie II.a poskytnutie súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie - realizačného projektu vrátane rozpočtu avýkazu výmer na Zastrešenie Galérie II. a poskytnutie súvisiacich služieb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Športové centrum polície
Architektonická štúdia a 3D model vo fyzickom riešení na základe víťazného súťažného návrhu   
Predmetom zákazky je vypracovanie podrobnej architektonickej štúdie a 3D modelu vo fyzickom riešení na základe víťazného súťažného návrhu. Podrobná architektonická štúdia bude určovať rozsah projektu, etapy jeho realizácie či členenie stavby na samostatné stavebné objekty a vytvorí predpoklad pre zadávanie viacerých stupňov a častí projektovej dokumentácie (ďalej aj PD). Architektonická štúdia bude podkladom pre finančné a administratívne zabezpečenie realizácie zámeru v budúcnosti a postupného verejného obstarávania potrebnej schvaľovacej a realizačnejprojektovej dokumentácie a súvisiacich služieb architekta.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Krajský súd v Košiciach
Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice   
Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice - projektová dokumentácia a autorský dozor
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Žilinský samosprávny kraj
MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA – VÝKON STAVEBNÉHO DOZORU   
Predmetom zákazky Modernizácia odborného vzdelávania výkon stavebného dozoru je výkon stavebného dozoru.Verejný obstarávateľ požaduje výkon stavebného dozoru v minimálnom rozsahu 3x týždenne po 4 hodiny. Rozsahzákazky je vymedzený činnosťami v zmysle § 46b zákona č. 50/1976 Z.z. Zákon o územnom plánovaní a stavebnomporiadku (stavebný zákon), prílohy č. 5 cenníka UNIKA.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Železnice Slovenskej republiky
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR   
Predmetom zákazky je realizácia defektoskopickej kontroly materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi za účelom zistenia povrchových a vnútorných chýb materiálu nedeštruktívnym spôsobom v zmysle pracovných postupov NDT schválených na ŽSR a v súlade s požiadavkami obstarávateľa v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Op 13 Defektoskopickáslužba ŽSR.  Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatne časti Časť č. 1 - Oblastné riaditeľstvo Trnava  Časť č. 2 - Oblastné riaditeľstvo Žilina Časť č. 3 - Oblastné riaditeľstvo Zvolen Časť č. 4 - Oblastné riaditeľstvo Košice
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Mesto Košice
Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa 2.časť, projektovádokumentácia, tzn. zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností podľa Sadzobníka pre navrhovanieponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2019 v rozsahu zabezpečenia vstupných podkladovvrátane inžinierskej činnosti a zabezpečenia projektovej prípravy vrátane inžinierskej činnosti.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie