Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1406 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská správa ciest
Riadenie bezpečnosti, návrh opatrení a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy - II. etapa.   
Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácii v užívaní (cestná bezpečnostná inšpekcia) ukladá správcovi -SSC vykonať analýzu celej cestnej siete TEN-T s ohľadom na nebezpečné prvky, ktoré sa môžu podieľať na vznikudopravnej nehodovosti, vykonať analýzu dopravnej nehodovosti, vypracovať klasifikáciu kritických nehodových lokalít,vykonať inšpekciu miest s rizikom vzniku dopravných nehôd, navrhnúť opatrenia a následne vypracovať ich ekonomickéhodnotenie. Činnosť riadenia a kontroly bezpečnosti pozemných komunikácií súhrnne tvorí vykonanie cestnejbezpečnostnej inšpekcie, zber a analýzu dopravno-inžinierskych údajov, vypracovanie projektovej dokumentácie,uskutočnenie analýzy nákladov a výnosov navrhovaných riešení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Znalecké služby   
Predmetom zákazky sú odborné a kvalifikované služby podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, vyhlášky Ministarstvaspravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 vyhlášky MS SR č. 492/2004 o stanovenívšeobecnej hodnoty majetku, stanovenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Mesto Martin
Vypracovanie projektovej dokumentácie „Martin –Východný mestský okruh – I. etapa“   
Predmetom zákazky je spracovanie jednotlivých stupňov projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie (DÚR) adokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) pre Martin Východný mestský okruh I. etapa v celkovej dĺžke úseku približne 3,5 km. Vypracovanie projektovej dokumentácie Martin Východný mestský okruh I. etapa je požadované vstupni pre 1.územné rozhodnutie v rozsahu a obsahu pre vydanie územného rozhodnutia k stavebným objektom a)Križovatka č. 8 Jilemnického ulica (I/65) vrátane napojenia OC Campo di Martin b)Úsek od križovatky č. 8 - Jilemnického ulica (I/65) po križovatku č. 4 cesta III/2145 vzájomná komunikácia s dotknutými orgánmi a následné zapracovanie požiadaviek / podmienok do projektovej dokumentácie. 2.stavebné povolenie v rozsahu a obsahu realizačného projektu k stavebnému objektu Križovatka č. 8 Jilemnického ulica (I/65) vrátane napojenia OC Campo di Martin
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Mesto Žilina
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“, pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRP) vrátane projektu interiéru.   
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby Rekonštrukcia budovy Radnica Žilina -pre stavebné povolenie (DSP) -pre realizáciu stavby (DRS) vrátane projektu interiéru a výkonu odborného autorského dohľadu (OAD) Budova Radnice je Národná kultúrna pamiatka a je situovaná na východnom nároží severovýchodnej strany Mariánskeho námestia v Žiline. Budova je obdĺžnikového tvaru so sedlovou strechou. Viac súťažné podklady.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Hlavné mesto SR Bratislava
ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOZORU PRE PROJEKT MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - DÚBRAVSKO – KARLOVESKÁ RADIÁLA   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stavebného dozoru, ktoré budú zahŕňať všetky činnosti súvisiace skontrolou Dokumentácie Zhotoviteľa a zabezpečením, že stavebné práce vykonávané Zhotoviteľom sú plne v súlade sozmluvou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Úspešný uchádzač bude plniť všetky úlohy špecifikované vo FIDIC"Zmluvných podmienkach na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom", (Červenákniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE2008.  Služby stavebného dozoru bude úspešný uchádzač vykonávať v súlade s požiadavkami relevantnej Slovenskejlegislatívy, predovšetkým bude dbať na dodržiavanie postupov v súlade s ustanovením § 98 o štátnom stavebnomdohľade podľa zákona č. 50/1976 Z.z o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršíchpredpisov a povinnosťami v súvislosti s uplatňovaním Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnychbezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov. Poskytovanie služieb budeprebiehať počas realizácie Diela a po ukončení realizácie Diela . Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v oddieleB.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Sanácia zosuvov na cestách III.triedy - Železná Breznica, Lovča, Rykynčice, Prestavlky, Rudno-Voznica - vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacich činností   
Jedná sa o zákazku na poskytnutie služieb - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie snáležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby DSP s DRS, inžiniersku činnosť, odborný autorský dohľad a všetkysúvisiace činnosti. Projektová dokumentácia je potrebná na doriešenie havarijného stavu na cestách III. triedy, ktorývznikol počas extrémnych zrážok, kedy došlo k deformáciám povrchu komunikácie (trhlín na asfaltovom kryte,vychýlenie zvodidiel) a zosuv svahu cestného telesa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladov a ich prílohách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Západoslovenská distribučná, a.s.
Projektové práce a inžiniering - II.   
- Projektové práce - Inžinierske činnosti - Súvisiace činnosti
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mesto Prešov
Geodetické služby   
Predmetom poskytnutia služieb sú geodetické služby podľa prílohy Vymedzenie predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Mesto Prešov
Znalecké posudky   
Predmetom poskytnutia služieb sú služby znalcov podľa prílohy Vymedzenie predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Mesto Trenčín
Trenčín - revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského - Sládkovičova   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina – PD a súvisiace činnosti.   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu k stavbe s názvom Rekonštrukcia cesty amostov II/591 Banská Bystrica hr. okr. BB/ZV Zvolenská Slatina. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okresu LC/RS – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu k stavbe s názvom Rekonštrukcia cesty amostov II/571 Fiľakovo hr. okresu LC/RS. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vykonanie úradných skúšok tlakových nádob a preberacích skúšok na ŽKV   
Vykonávanie úradných skúšok tlakových nádob v zmysle STN EN 286-3 a preberacích skúšok podľa § 9 ods. 1 písm. c) ad) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach aurčených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach na železničných koľajových vozidlách (ďalejlen ŽKV) t.j. na hnacích koľajových vozidlách a na osobných vozňoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (6)   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciuvybraných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.  Špecifickými cieľmi zákazky sú - pre vybrané lokality získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia, - pre vybrané lokality vypracovať predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia a na základe jej výsledkov spresniťprojekt sanácie, - odstrániť príčiny vzniku environmentálnych záťaží,  - obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,  - odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde ahorninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,  - zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie, - vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie, - zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít. Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom našpecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadomna environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a zdvíhacích. Úradné skúšky vyhradených technických zariadení   
Predmetom zákazky je  1.časť  Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických, revíziíelektrospotrebičov a elektrického ručného náradia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., minimálne v rozsahu funkčných aprevádzkových skúšok a odstraňovanie porevíznych závad na elektrozariadeniach v nasledovnom rozsahu  -odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických špecifikované,nešpecifikované, neplánované (vrátane nových zariadení), revízie el.spotrebičov (ES) a el.ručného náradia (ERN) podľavyhlášky č. 508/2009 Z.z. v technologických a netechnologických objektoch, odborné prehliadky a odborné skúšky(OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických, revízie el.spotrebičov (ES) a el.ručného náradia (ERN)podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., -odstraňovanie porevíznych závad na elektro zariadeniach, -dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad. 2.časť  Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) zdvíhacích podľaVyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stechnickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v nasledovnom rozsahu  -odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) zdvíhacích podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. v technologických a netechnologických objektoch, plánované -odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) zdvíhacích podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z., neplánované -odstraňovanie porevíznych závad na zdvíhacích zariadeniach, -dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad. 3.časť   1/5 Výkon úradných skúšok (ÚS) alebo opakovaných úradných skúšok (OÚS) vyhradených technických zariadení (VTZ)podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácis technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a vypracovávanie odborných stanovísk, posudkov a vysvetlení vnasledovnom rozsahu  -úradné skúšky vyhradených technických zariadení technologické a netechnologické objekty plánované a neplánovanéúradné skúšky VTZ technologické e netechnologické objekty, -odborné stanoviská k technickej dokumentácii, technológii, k návrhom na zmenu a modifikáciu VTZ, vypracovanieposudkov a vysvetlení k normám a zákonom týkajúcich sa bezpečnosti VTZ. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie