Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1084 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská správa ciest
I/51, I/76 Nitra-Kalná nad Hronom-Levice (Šarovce), štúdia realizovateľnosti   
Úlohou štúdie je návrh technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/51 v úseku NitraKalná nad Hronom - Levice a cesty I/76 v úseku Želiezovce Šarovce Tlmače Hronský Beňadik s vyhodnotením užnavrhnutých trás, prípadné doplnenie variantov a ich zhodnotenie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výkon technického dozoru   
Predmetom zákazky sú činnosti spojené s výkonom technického dozoru od momentu zvolania koordinačného stretnutiapo doručenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby, vrátane rokovania s vlastníkmi pozemkov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby a to činnosti stavebného dozoru na stavbe kanalizácie a ČOV 21. ÚVKlenovec
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar - Zemné, Rýchlostná cesta R7 Zemné - Nové Zámky, vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenie 8a   
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru(DSZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a) pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Holice -Mliečany, a pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany, Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar, vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR   
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru(DSZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a) pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Holice -Mliečany, a pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky   
Predmetom zákazky je návrh a realizácia opatrení na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti NsP Nové Zámky. Podstatoupremetu zákazky je, že objem potenciálnych úspor prevádzkových nákladov umožňuje využiť pre realizáciu potrebnýchopatrení financovanie treťou stranou (dodávateľom) prostredníctvom zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami, pri ktorombude investícia do rekonštrukcie splácaná z budúcich úspor prevádzkových nákladov. V rámci predmetu zákazkyposkytovateľ plnenia  a)zanalyzuje stav predmetných budov a zariadení (ďalej spolu aj ako energetické hospodárstvo) a spotrebu energie vnich,   1/5 b)navrhne technické opatrenia na zníženie prevádzkových nákladov (náklady na energie, osobné náklady, náklady naopravy a údržbu) energetického hospodárstva, c)tieto opatrenia zrealizuje, bude dohliadať na prevádzkovanie energetického hospodárstva po realizácii opatrení avyčísľuje dosiahnuté úspory, d)zaručí sa za úspory dosiahnuté po realizácii opatrení a zabezpečí financovanie celého projektu na základedosahovaných úspor.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027   
Predmetom plnenia diela je v zmysle návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlátýkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky(strategické plány SPP) Ex-ante hodnotenie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP) pre obdobie2021 2027, ktoré poskytne nezávislý pohľad na proces prípravy programu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV   
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú rekonštrukciu ES 110/22kV - inžinierska činnosť a majetkoprávne vysporiadanie
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Štúdia využitia sedimentov v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures   
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie využitia sedimentov v rámci projektu DaReM - Danube RehabilitationMeasures. Štúdia bude pozostávať z - hodnotenie kvality dnových sedimentov, - overovanie a zisťovanie možného využitia sedimentov v rôznych sektoroch národného hospodárstva,  - záver z overovania a zisťovania.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4)   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odbornýgeologický dohľad pri sanácii vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom odborného geologického dohľadu (ďalej lenOGD) je kontrola vykonávania geologických prác na vybraných 7 lokalitách environmentálnych záťaží, na ktorých sabude vykonávať sanácia.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Geodetické služby   
- predprojektové geodetické služby - predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov - geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia - ostatné geodetické služby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky VTZ elektrických v objektoch a zariadeniach MV SR   
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky VTZ elektrických v objektoch a zariadeniach MV SR.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen východ, DSZ, DÚR, Oznámenie 8a   
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenie ozmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DÚR pre stavbu Rýchlostná cestaR2 Zvolen západ Zvolenvýchod v dĺžke cca 10,7 km.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa – Projekčné práce   
Predmetom zákazky je poskytovanie činností súvisiacich s prípravou projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti kpredmetu zákazky - Modernizácia údržbovej základne 3. etapa vrátane autorského dozoru počas výstavby diela a tvorbuBIM modelu v súlade s požiadavkami obstarávateľa na BIM uvedenými v zadaní.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia.   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia (dočasného, trvalého) pre potrebyNárodnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na existujúcich úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v majetku aspráve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj súvisiace a nadväzujúce komunikácie (napr.cesty II., III. triedy,miestne komunikácie).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie