Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1161 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Prešovský samosprávny kraj
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti v súvislosti s poskytovaním služieb zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina   
Predmetom je vypracovanie a dodanie štúdie uskutočniteľnosti zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina. Významná časť obcí je na území národného parku Poloniny. Výsledkom štúdie budú odporúčania optimalizácie využitia existujúcich vodných zdrojov 24 obcí v okr. Snina pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, optimalizácie odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd 28 obcí a návrhy riešení so spracovanou finančnou analýzou nákladov a prínosov (odporúčame CBA analýzu) pre rôzne varianty riešenia.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Modernizácia plavebného značenia vodnej cesty Dunaj   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby.   Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Mesto Trnava
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – revitalizácia vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj, PD   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie /PD/ pre územné rozhodnutie (DÚR), vizualizácii vo fázeDÚR a po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebnépovolenie s podrobnosťou realizačného projektu (DSPaRP), ktorá bude zredukovaná o stavebné objekty Architektonickýnávrh, rekreačná infraštruktúra, Doprava, Technická infraštruktúra. Súčasťou (DSPaRP) bude aj spracovanie vizualizáciiz tejto fázy PD. V predmete zákazky je zahrnuté i geodetické zameranie, odborný autorský dohľad počas realizáciestavby a výkon súčinnosti zhotoviteľa v prípade realizácie stavby s podporou z externých finančných zdrojov, prioritne zEÚ.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
LETECKÉ LASEROVÉ SKENOVANIE A LETECKÉ MERAČSKÉ SNÍMKOVANIE (ALS/LMS) A SPRACOVANIE DIGITÁLNEJ GEODATABÁZY   
Predmetom zákazky Letecké laserové skenovanie a letecké meračské snímkovanie (ALS/LMS) a spracovanie digitálnejgeodatabázy realizovanej v rámci projektu ,, INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 je letecké laserové skenovanie (ALS) aletecké meračské snímkovanie (LMS) a spracovanie digitálnej geodatabázy pre územie o rozlohe 758 km2, ktoré sarozprestiera pozdĺž Dunaja a Moravy na slovensko-rakúskom prihraničnom územi v rozsahu prác a dodávok podľazmluvných podmienok. Výsledok predmetu zákazky (digitálna geodatabáza) bude slúžiť ako vstup pre digitálne hydrodynamické 2Dmodelovanie (zostavenie modelu).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody   
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebnévykonať -Montáž, inštaláciu, funkčnú skúšku zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, -Prevádzku a údržbu zmiešavacieho zariadenia chemických prípravkov, -Kontrolu a udržiavanie správneho chemického režimu, -Dodávku chemikálií na úpravu vody. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Skúšky a analýzy zloženia a čistoty
Slovenské elektrárne, a.s.
Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky pre Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce   
Vykonávanie inžinierskych činností pre oblasť prevádzky reaktora Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti SKR Vykonávanie inžinierskych činností pre oblasť primárneho okruhu vykonávanie inžinierskych činností pre oblasť NDT kontrol Vykonávanie inžinierskych činnosti v oblasti riadenie starnutia JE a dlhodobej prevádzky JE
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Slovenská agentúra životného prostredia
Realizačný projekt zabezpečenia komunikačných a informačných aktivít   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby - dopracovanie vykonávacieho (realizačného) projektu na základe víťazného kreatívneho návrhu na zabezpečenie komunikačných a informačných aktivít pre Slovenskú agentúru životného prostrediav rámci Národného projektu, ktorý bol predložený v rámci súťaže návrhov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Metrologické overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia   
Predmetom zákazky je metrologické overenie určených meradiel ionizujúceho žiarenia vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu podľadanej špecifikácie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO   
Predmetom zákazky je vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia RÚ RAO (ďalej len JZ), ktorého prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. a vyhlášky č. 33/2012Z. z. Pri vykonaní periodického hodnotenia zhotoviteľ zohľadní a použije všetky relevantné platné legislatívnepožiadavky, bezpečnostné návody a odporúčania a iné podmienky, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu diela.Zhotoviteľ pred samotným hodnotením jadrovej bezpečnosti JZ spracuje Metodiku hodnotenia, ktorá bude min.obsahovať rozsah, kritériá a postup periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO. Táto bude pospripomienkovaní a schválení verejným obstarávateľom následne predložená na posúdenie a schválenie ÚJD SR. Po jejakceptácii ÚJD SR bude prebiehať komplexné hodnotenie jadrovej bezpečnosti v stanovenom rozsahu. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Analytické služby
Rudné bane, štátny podnik
Sanácia lokalít   
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží,spojených s banskou činnosťou v rozsahu - projekt a realizácia doplnkového prieskumu životného prostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou spredsanačnou analýzou rizika znečisteného územia,  - projekt a realizácia sanácie environmentálnej záťaže, vyhodnotenej záverečnou správou s posanačnou analýzou rizikaa návrhom posanačného monitorovania, - projekt a realizácia monitorovania environmentálnej záťaže na obdobie 2 rokov po skončení sanácie, vyhodnotenejzáverečnou správou z posanačného monitorovania. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 (príloha č. 1 - spoločná časť, príloha č. 1A a č. 1B) súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Dokumentácia pre realizáciu stavby protipovodňových opatrení v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v realizačnej podrobnosti vrátane podrobného výkazuvýmer pre realizáciu stavebného diela (1) Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice, (2) Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I. etapa a (3) Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov II. etapa. Účelom projektovej dokumentácie na uskutočnenie stavby (ďalej len DRS) je rozpracovaťstavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného/vodoprávneho povolenia do takejpodrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciustavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Projektmusí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác. DRS musísúčasne v sebe integrovať nasledovné výsledky, resp. dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom  (1)prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch v povodí toku Ľubice, a to najmä (i) geologický prieskum, (ii) hydrogeologický prieskum,(iii) inžiniersko-geologický a geotechnický prieskum; (2)výpočty hydraulického modelovania a zhotovený hydraulický model vrátane súvisiacich služieb pre protipovodňovéopatrenia; (3)odborné ichtyologické stanovisko osoby definovanou v § 2, ods. 1. písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, Odbor vodné hospodárstvo, odvetvie 460201 - Rybárstvo a rybnikárstvo, resp. podľaobdobného právneho predpisu platného v krajine EÚ. Táto zákazka sa delí na časti Časť 1 Dokumentácia pre realizáciu stavby, časť č. 1 Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice Časť 2 Dokumentácia pre realizáciu stavby, časť č. 2 Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov 1/6 I.etapa Časť 3 Dokumentácia pre realizáciu stavby, časť č. 3 Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchovII.etapa. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitýchparametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, osobitný postup alebo metódu výroby aleboposkytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýtovýrobok, osobitný postup alebo metódu výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác aleboslužieb ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobokalebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutnéna zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, osobitnom postupe alebometóde výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb konkrétnej značky, uchádzačmôže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odborná podpora a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie   
Predmetom zákazky je zaistenie odbornej podpory pre prípravu elektronickej aukcie, ktorú verejný obstarávateľpripravuje pre prideľovanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 700 MHz a 1500 MHz.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
„ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 a TIOP č.7“   
Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS"), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (ďalej len "DVZ"), zabezpečenie stavebných povolení, vrátane ich právoplatnosti, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len "IČ"), majetkovo-právne vysporiadanie (ďalej len "MPV") a občasný autorský dohľad (ďalej len "AD") pre "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 6 a TIOP č. 7".
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mestská krytá plaváreň
Poskytovanie energetických služieb metódou GES v krytom bazéne v Košiciach   
Predmetom zákazky je navrhnutie a realizácie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti Mestskej krytej plavárne v Košiciach prostredníctvom poskytnutia garantovanej energetickej služby (ďalej len GES). Podstatou GES je poskytnutie prác a služieb vedúcich k zníženiu nákladov na prevádzku. V rámci plnenia predmetu zákazky poskytovateľ GES vypracuje návrh energeticky úsporných opatrení. Tieto opatrenia zrealizuje z vlastných finančných prostriedkov. Navrhnuté opatrenia musia garantovať ročnú úsporu energií vo výške min. 25 000 EUR bez DPH. Objekt a zariadenia zostanú v majetku verejného obstarávateľa.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Projektové práce a inžiniering   
- inžiniersko-projektové činnosti - súvisiace činnosti - autorský dohľad
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie