Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1475 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne   
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne - 3. opätovné otvorenie súťaže medzi účastníkmi rámcovejdohody. Predmetom zákazky je aktualizácia údajov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ďalej lenZBGIS) metódou miestneho prešetrovania priamo v teréne, spracovanie výsledkov miestneho prešetrovania v záväznomúdajovom modeli a požadovanej kvalite a dodanie aktualizovaných údajov ZBGIS územia s celkovou rozlohou 3282,64km2. Predmet zákazky bol rozdelený na 4 častí, a to pre nasledovné lokality 1. časť Lokalita s označením 11 (Sabinov) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne s rozlohou822,72 km2 2. časť Lokalita s označením 12 (Levoča) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne s rozlohou817,52 km2 3. časť Lokalita s označením 13 (Krompachy) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne srozlohou 815,14 km2 4. časť Lokalita s označením 14 (Moldava) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne s rozlohou827,28 km2
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Projekt pre stavebné povolenie cyklotrasy R17 – Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy   
Predmetom zákazky je vypracovanie technickej štúdie, potrebnej na zhotovenie cyklistickej radiály R17 v úseku odBajkalskej ulice po Hraničnú ulicu, ako aj vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostidokumentácie na realizáciu stavby (DSP/DRS) vybratého variantu objednávateľom. Predmetom zákazky je ajvypracovanie autorského dozoru. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. a v prílohe č. 3týchto súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mesto Prešov
Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Za Kalváriou – projekt   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vypracovanie projektovej dokumentácie. Predmet zákazky jepodrobne zadefinovaný vymedzením predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekčné a inžinierske služby k dielu: Modernizácia a obnova výškových budov - Blok B VM Ľ. Štúra Mlyny UK BA   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť k dielu Modernizácia a obnovavýškových budov Blok B VM ĽŠ Mlyny UK BA.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mesto Prešov
Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie ul. Kúty 3A - 21   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vypracovanie projektovej dokumentácie. Predmet zákazky jepodrobne zadefinovaný vymedzením predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie elektrických zariadení   
Predmetom zákazky je výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení(VTZ) elektrických, revízií elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou saustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradenétechnické zariadenia (Vyhláška č. 508/2009 Z. z.) t. j. vykonanie opatrení k zabezpečeniu kontroly súladu el. inštalácie spríslušnými požiadavkami v európskom harmonizačnom dokumente HD 60364-62007, minimálne v rozsahu funkčných aprevádzkových skúšok a odstraňovanie porevíznych závad na elektrozariadeniach v nasledovnom rozsahu 1. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických, revízie el.spotrebičov (ES) a el. ručného náradia (ERN) podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v technologických a netechnologickýchobjektoch špecifikované, nešpecifikované. 2. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických, revízie el.spotrebičov (ES) a el. ručného náradia (ERN) podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. neplánované (vrátane nových zariadení). 3. Odstraňovanie porevíznych závad na elektro zariadeniach. 4. Dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Obec Valaská
REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV OBCE VALASKÁ – NÁMESTIE 1. MÁJA   
Cieľom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov je výber optimálneho a najkvalitnejšieho riešenia verejnéhopriestranstva - výber víťaza, ktorého návrh bude predmetom rokovacieho konania, podľa § 81 písm. h) a § 82 zákona overejnom obstarávaní t.j. k obstaraniu projektovej dokumentácie REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV OBCEVALASKÁ NÁMESTIE 1. MÁJA pre územné konanie a stavebné konanie vrátane inžinierskych činností (pre vydanieúzemného rozhodnutia a stavebného povolenia ďalej len inžinierska činnosť) a autorského dozoru počas spracovaniaďalších stupňov projektovej dokumentácie a počas realizácie stavby (ďalej len autorský dozor) v súlade s Autorskýmzákonom č.185/2015 Z. z. a na základe priameho rokovania o podpísaní zmluvy o dielo s vyhlasovateľom súťaže obcouValaská.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Mesto Nitra
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre Centrum kreatívneho priemyslu   
Mesto Nitra plánuje realizovať rekonštrukciu budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom vrchu v Nitre pre Centrumkreatívneho priemyslu. K predmetnej rekonštrukcii budov v rámci tejto zákazky mesto Nitra požaduje poskytnutie služieba vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v zmysle aktualizácie a dopracovania alternatívy 2 architektonickej azastavovacej štúdie stavby Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom vrchu v Nitre pre Centrumkreatívneho priemyslu v nasledovnom členení 1)Jednostupňová projektová dokumentácia v rozsahu pre vydanieúzemného rozhodnutia a stavebného povolenia a realizáciu stavby, 2) Projekt interiéru, 3) Autorský dozor počas trvaniastavby, 4) Poskytovanie súčinnosti objednávateľovi pri realizácii verejného obstarávania na stavebné práce (stavbu) nazáklade relevantnej projektovej dokumentácie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zvýšenie energetickej efektívnosti Študentského domova Ekonomickej univerzity v Bratislave formou garantovanej energetickej služby   
Predmetom zákazky je realizácia opatrení, ktorých účelom je zvýšenie energetickej efektívnosti Študentského domova Ekonomickej univerzity v Bratislave formou garantovanej energetickej služby podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Alternatívny obalový súbor   
Predmetom zákazky je vývoj a návrh alternatívneho obalového súboru, testovanie alternatívneho obalového súboru,vypracovanie a dodanie licenčnej dokumentácie a súčinnosť pri jej schvaľovaní dotknutými orgánmi štátnej správy,vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie, doplnenie technológie výroby alternatívneho obalovéhosúboru (dodávka a inštalácia) a súvisiace stavebné úpravy vrátane realizácie PKV a KV a dodania súvisiacejdokumentácie, vypracovanie a dodanie dokumentácie súvisiacej s odovzdaním a prevzatím plnenia. Ďalšie informácie súuvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mesto Prešov
MŠ Budovateľská - dostavba   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vypracovanie projektovej dokumentácie. Predmet zákazky jepodrobne zadefinovaný vymedzením predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Energeticky efektívna rekonštrukcia budov Hl. mesta SR Bratislavy s využitím garantovanej energetickej služby – balík GES 02   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia energetického hospodárstva a niektorých ďalších prvkov vybranéhosúboru budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Energeticky efektívna rekonštrukcia budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu s využitím garantovanej energetickej služby – balík GES 06   
Predmetom zákazky je energeticky efektívna rekonštrukcia budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu s využitímgarantovanej energetickej služby. Rozsah povinných opatrení a minimálne požiadavky na tieto opatrenia Verejnýobstarávateľ definuje v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Mesto Prešov
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe Úprava ulice Jarkovej Prešov   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti v súlade s nariadenímvlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na staveniskoosobou s odbornou spôsobilosťou autorizovaného bezpečnostného technika dodávateľským spôsobom na stavbe avypracovanie aktualizácie Plánu BOZP pre predmetnú stavbu. Predmet zákazky je podrobne zadefinovaný vymedzenímpredmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Mesto Prešov
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby Úprava ulice Jarkovej Prešov   
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vykonávanie činnosti stavebného dozora pre predmetnú stavbu.Predmet zákazky je podrobne zadefinovaný vymedzením predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby  >  Stavebný dozor
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie