Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1214 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a v zavádzaní inteligentnej mobility   
Predmetom zákazky je nastavenie strategického smerovania inteligentnej mobility na Slovensku spolu s vypracovanímnosnej Stratégie a Akčného plánu, vytvorenie regulácie pre zavádzanie inovácií v inteligentnej doprave, podpora pritestovaní vybraných pilotných projektov (Proofs of concept) a ich implementácia do praxe. Súčasťou predmetu zákazkyje aj nastavenie procesov systematického zberu a manažmentu údajov pre tvorbu dátami riadenej politiky a rozvojainteligentnej dopravy. Hlavným cieľom predmetnej zákazky je podporiť tvorbu a prevádzku inovatívnych dopravnýchriešení pri znižovaní dopadov na životné prostredie, zvýšenie kvality života pre cestujúcu verejnosť a optimalizáciunákladov na dopravu v dlhodobom horizonte. Predmet zákazky je realizovaný v rámci Operačného programu Efektívnaverejná správa ako časť projektu Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podporapartnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility.  Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.  Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 ZVO  Verejný obstarávateľ (ďalej len ,,VO") sa na základe porovnania výhod a nevýhod rozdelenia zákazky na časti rozhodolobstarať predmet zákazky ako jeden funkčný celok, vzhľadom na súvislosti a nadväznosť jednotlivých činností a aktivíttvoriacich predmet zákazky a taktiež berúc do úvahy hospodárnosť vynaložených prostriedkov a administratívno- 1/7 formálne nároky na zabezpečenie požadovaných služieb.  Predmetom zákazky je jedno dielo, ktoré pozostáva z aktivít a z výstupov veľmi komplexnej analýzy, pri ktorej jenevyhnutné, aby experti z viacerých oblastí (doprava, IT, bezpečnosť, legislatíva) veľmi úzko spolupracovali. Žiaden znich nie je schopný dodať svoj výstup bez toho, aby úzko spolupracoval s ostatnými odborníkmi a navzájom sa dopĺňali.Úlohou poskytovateľa bude teda komplexná dodávka všetkých súvisiacich analýz a návrhov, vrátane zaškoleniazamestnancov a riadeného prenosu know-how a podporenie uvedenia návrhov do praxe. Pri charaktere zákazky kladieVO dôraz na kontinuitu a kompatibilitu jednotlivých aktivít a výstupov s tým spojených, ktoré by pri poskytnutí predmetuzákazky rôznymi poskytovateľmi by nebolo možné zabezpečiť.   Úspešné splnenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite a čase závisí tiež od efektívnej komunikácie medzi VO aposkytovateľom, ako aj medzi poskytovateľom a jednotlivými expertmi, podieľajúcimi sa na plnení predmetu zákazky,čím sa zabezpečí nevyhnutná koordinácia poskytovaných služieb. Uvedené by nebolo možné dosiahnuť pri poskytovanípredmetnej zákazky rôznymi hospodárskymi subjektmi bez zvýšenej administratívnej a finančnej záťaže.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Revitalizácia átria Prešovskej univerzity v Prešove   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Slovenské elektrárne, a.s.
Projekt skutočného vyhotovenia budovy reaktora 3. a 4. bloku stavebný objekt SO 800/1-02 – Jadrová elektráreň Mochovce 3. a 4. blok   
Požadovaná inžinierska činnosť sa týka dokumentácie skutočného vyhotovenia (As Build) pre stavebnú časť projektu prestavebný objekt 800/1-02 budova reaktoru 3. bloku a spoločných častí jadrového ostrova MO34. Projekt skutočného vyhotovenia bude vydávaný na základe schválenej úplnej/čiastkovej dokumentácie červenej ceruzky. Predpokladaný počet dokumentov 9 600 na 3. bloku. Rozsah je rozdelený na nasledovné časti Projekt miestností, Špeciálny projekt, Titulné listy, Projekt vybraného rozsahu a činnosti na vyžiadanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť opciu vykonať Projekt skutočného vyhotovenia pre 4. blok budovy reaktoraSO800/1-02.  Bližší popis premetu zákazky je uvedený v technickej špecifikácii.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Krajský súd v Košiciach
Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v rozsahu výkonov činností nasledovných častí 1.časť projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 2.časť projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 3.časť realizačná dokumentácia 4.časť výkon autorského dozoru Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti C. súťažných podkladov a príslušných príloh.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7   
Predmetom zákazky je  1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7 - TYP-A, v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. - TYP-B(U), v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z.  2. Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravunebezpečných vecí triedy 7 - TYP-A - TYP-B(U)  3. Dodanie prepravných zariadení - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-A - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-B(U) - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-B(U) - Dodanie súvisiacej dokumentácie a ostatné požiadavky pre oba typy prepravných zariadení Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Slovenská správa ciest
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa „I/62 Sereď, most ev. č. 62-013“   
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa I/62 Sereď, most ev. č. 62-013 -Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) na stavebné povolenie (DSP),dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dozoru(AD).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
VUP, a.s.
Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s. (VO2)   
Predmetom zákazky je vypracovanie vybraných testov podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina dimetylolbutánová [CAS 10097-02-6, EC 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenská agentúra životného prostredia
Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni   
Predmetom zákazky sú služby - obstaranie systému na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií prepotreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí. Zabezpečiť otvorený prístup k interpretovaným dátam prepotreby tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Znalecké služby   
Predmetom zákazky sú odborné a kvalifikované služby podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, vyhlášky Ministerstvaspravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 vyhlášky MS SR č. 492/2004 o stanovenívšeobecnej hodnoty majetku, stanovenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Mesto Trnava
Verejná architektonická súťaž   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Usporadúvanie architektonických súťaží návrhov
Mesto Trnava
Parkovisko Ulica generála Goliana 12, parkovisko Ulica generála Goliana 28 - 42, parkovisko Nerudova ulica 4 - 5, parkovisko Nerudova ulica 12 - 13, PD I   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a po nadobudnutíprávoplatnosti územného rozhodnutia spracovanie projektu pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou(DSPaR), ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby podľa spracovaných situácií (autor Ing. Kadlíček, MsÚ OÚRaK,05/2018). Cieľom projektu je navrhnúť vo vybraných lokalitách čo najviac parkovacích miest. V priložených situáciách jednotlivýchlokalít sú červenou farbou vyznačené navrhované riešenia parkovacích miest. Tento návrh nie je pre spracovateľastriktne záväzný, návrhom sú len vyznačené plochy, ktoré je možné využiť na vytvorenie parkovacích státí, konkrétneriešenie navrhne spracovateľ. Vo výkresovej časti sú hrubou zelenou čiarou ohraničené plochy z územného plánu mesta,ako plochy sídlisk vymedzené pre plošnú parkovú zeleň. Dokumentácia bude vypracovaná v súlade s platnou legislatívou, zákonmi, normami a technickými podmienkami.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Slovenské elektrárne, a.s.
ZAPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA PROJEKTU ZMENY DO ZÁKLADNEJ DSV/DSS V PROFESIJNEJ ČASTI STROJNÁ TECHNOLÓGIA, STAVEBNÁ, ELEKTRO ČASŤ, SKR A VEKTORIZÁCIA DSV/DSS A VERIFIKÁCIA DSV PZ   
Zanesenie zmien do jednotlivých výkresových, textových a tabuľkových položiek zakreslením, vytvorením hybridnýchvýkresov, vytvorením nových výkresov zlúčením z výkresov DSV PZ Doplnenie nových výkresových, textových a tabuľkových položiek s odkazom v základnej DSV Zrušenie neplatných/nahradených výkresových, textových a tabuľkových položiek, alebo ich častí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Žilinský samosprávny kraj
Územný plán regiónu Žilinského kraja   
Predmetom zákazky je spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán regiónu Žilinského kraja (ďalej lenÚPN R ŽK) v rozsahu hraníc Žilinského samosprávneho kraja, na základe komplexného rozboru súčasného stavu územiapri využití jestvujúcich spracovaných územno-plánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií a rešpektovanízáväznej časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 (ďalej len KURS 2001) v platnom znení v súlade s platnoulegislatívou SR. Výsledný návrh určí základnú urbanistickú koncepciu priestorového usporiadania územia a zásady jehovyužitia. Predmet zákazky bude spracovaný v etapách II. etapa Prieskumy a rozbory III. etapa Zadanie IV. etapa Koncept V. etapa Návrh ako podklad pre prerokovanie VI. etapa Návrh čistopis. Verejný obstarávateľ zabezpečí I. etapu - Prípravné práce.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia   
Predmetom zákazky sú prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov, a to najmä (i) Geologický prieskum, (ii) hydrogeologický prieskum, (iii) inžiniersko-geologický a geotechnický prieskum. Táto zákazka sa delí na časti Časť 1 Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice Časť 2 Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 Oblasť Levočských vrchov 1. etapa Časť 3 Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 Oblasť Levočských vrchov 2. etapa. Inžinierskogeologický prieskum a ostatné prieskumné služby musia byť vykonávané v zmysle platnej legislatívy, technických predpisov a platných technických noriem.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Defektoskopická kontrola vlakovou súpravou   
Predmetom zákazky je vykonanie kontroly materiálu koľajníc a výhybiek (vrátane ich zvarov) nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR defektoskopickou vlakovou súpravou s následným dohľadaním indikovaných chýb ručnými defektoskopickýmiprístrojmi a meranie profilu (opotrebenia) koľajníc vo vybraných úsekoch, vrátane zabezpečenia hnacích dráhovýchvozidiel s obsluhou v prípade, že defektoskopická vlaková súprava nebude mať vlastný zdroj pohonu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie