Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania audit zobrazujem 115 z 161 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Audit účtovnej jednotky   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Štatutárny audit účtovnej závierky skupiny SZRB, a. s. za roky 2020 a 2021   
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi a jeho dcérskymspoločnostiam audítorské služby a ostatné služby podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch a to za rokykončiace sa 31.decembra 2020 a 31.decembra 2021.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Mapovanie procesov národného projektu „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“   
Predmetom zákazky je tvorba podkladov a výstupov pre podporu reformy verejnej správy, poskytovanie odborných poradenských služieb, vrátane audítorských, poradenských a konzultačných služieb, asistencie, vypracovanie metodických materiálov a štúdií, odborných stanovísk, v zastupovaní klienta v pozícií experta na stretnutiach s tretími osobami a poskytovaní ostatných audítorských služieb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb mobilného operátora   
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickejkomunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátovýchmodemov a tabletov, nákup koncových zariadení) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS). HVPS budevytvorená osobitne pre každého z Účastníkov (Ministerstvo financií SR, Úrad vlády SR a Úrad vládneho auditu), prevšetky SIM karty užívateľov každého Účastníka, pripojenie HVPS Účastníkov do telefónnej siete úspešného uchádzača aďalšie súvisiace služby.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Mesto Zlaté Moravce
Rozvoj energetických služieb v Meste Zlaté Moravce   
Predmetom zákazky je vypracovanie účelových energetických auditov pre objekty verejného obstarávateľa v zmysleplatného zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa § 12 ods. 1 alebo § 13 ods.1 alebo ods. 3 zákona č.321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musíbyť spracovaný v súlade s vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 179/2015 o energetickom auditea Odporúčaniami na spracovanie energetického auditu verejnej budovy SIEA, ktoré sú zverejnené na webovom sídleSlovenskej inovačnej a energetickej agentúry http//www.siea.sk/aktuality/c-8910/odporucania-na-spracovanie-energetickeho-auditu-verejnej-budovy/
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Technická univerzita v Košiciach
Vypracovanie energetických auditov budov TUKE   
Vypracovanie energetických auditov budov TUKE podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažnýchpodkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Banskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve BBSK   
Predmetom zákazky je vykonanie energetického auditu štyridsiatich deviatich (49) samostatných budov Banskobystrického samosprávneho kraja, členených na  - časť predmetu zákazky č. 1 Vypracovanie energetického auditu "Čeláre Kírť", - časť predmetu zákazky č. 2 Vypracovanie energetického auditu "ostatné organizácie",  (ďalej aj ako predmet zákazky alebo služba) v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite, hodnotenie energetickej hospodárnosti budov v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z. v časovej verzii účinnej od 01.01.2017, použiteľného ako relevantný podklad na poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámciVýzvy zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni OPKZP-PO4-C441-2019-53.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Štatutárny audit účtovnej závierky skupiny SZRB, a. s. za roky 2020 a 2021   
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi a jeho dcérskym spoločnostiam audítorské služby a ostatné služby podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch a to za rokykončiace sa 31.decembra 2020 a 31.decembra 2021.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Komplexné poradenstvo pre Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020   
II.1.4)  Zabezpečenie odborných poradenských služieb pre podporu riadenia a implementácie Operačného programu výskum ainovácie. Cieľom poradenských služieb, technickej asistencie riadiacemu orgánu v zmysle Nariadenia č. 1303/2013, jezabezpečiť riadiacemu orgánu a sprostredkovateľskému orgánu pod MŠVVaŠ SR Výskumnej agentúre odbornúasistenciu v oblastiach riadenia, monitoringu, hodnotenia, informovania a komunikácie OP, networkingu, riešenísťažností ako aj v oblasti kontroly, auditu a výmeny skúseností vrátane tzv. best practices. Tieto činnosti sa vzťahujú naOP VaI 2014-2020 ako aj OP VaV 2007-2013, ktoré sa v tomto období uzatvára, je však potrebné ho ďalej aj pouzatvorení monitorovať a vyhodnocovať jeho dopady.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Úrad vládneho auditu
Zabezpečenie sprostredkovaného stravovania zamestnancov ÚVA prostredníctvom stravovacích poukážok   
1.Predmetom zákazky je obstaranie stravovacích poukážok za účelom zabezpečenia sprostredkovaného stravovaniazamestnancov ÚVA, v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č.55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okresu LC/RS – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu k stavbe s názvom Rekonštrukcia cesty amostov II/571 Fiľakovo hr. okresu LC/RS. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie –Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom Rekonštrukcia ciest amostov II/526 Devičie Senohrad a II/527 Dobrá Niva Senohrad projektová dokumentácia a súvisiace činnosti vrátanemostov, priepustov, odvodňovacieho zariadenia, dopravného značenia a bezpečnostných prvkov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina – PD a súvisiace činnosti.   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu k stavbe s názvom Rekonštrukcia cesty amostov II/591 Banská Bystrica hr. okr. BB/ZV Zvolenská Slatina. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách týchto SP.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica – PD a súvisiace činnosti   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom Rekonštrukcia amodernizácia úsekov cesty II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole križ. II/428 Žarnovica vrátane mostov, priepustov,odvodňovacieho zariadenia, dopravného značenia a bezpečnostných prvkov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti NS SR a informačná podpora NS SR   
Verejny obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky(ďalejlen NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačny audit a zabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Vysledkom bude optimalizácia a zvyšenie efektívnosti činností NS SR. Účelom procesno-organizačného auditu je identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich zpohľadu nedostatkov a navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a vytvoriť detailné procesné mapy činností v rámci Kancelárie Najvyššieho súdu SR (ďalej KNS SR), ale tiež procesov smerujúcich k analytickej činnosti v rámci Oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky (ďalej ODAK) s využitím informačnej podpory ako podklad k  1/5 realizácii zefektívnenia procesov. Informačná podpora spočíva vo vytvorení podpornych nástrojov platformy, ktorá bude poskytovať služby pre správu digitálneho obsahu (najmä elektronickych dokumentov). Táto platforma bude základom pre evidenciu, spracovanie a vystupy rozhodnutí NS SR a ich analyz. Neoddeliteľnou súčasťou databázy bude aj podporavytvárania a správy kvalitného digitálneho obsahu (elektronickych dokumentov vytvorenych a spracovanych ODAK-om).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie