Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania audit zobrazujem 115 z 120 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Služby spojené s implementáciou systémov manažérstva   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spojených s implementáciou systémov manažérstva v troch etapách. Prváetapa spočíva vo vstupnej analýze údajov vo vzťahu k požiadavkám implementácie noriem. V rámci druhej fázy pôjde oimplementáciu konkrétnych požiadaviek podľa jednotlivých noriem ISO. Tretia etapa bude etapa udržiavania systémuriadenia, tzn. vykonávanie interného auditu a aktualizácia smerníc spoločnosti.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Hlavné mesto SR Bratislava
Audítorské služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie audítorských služieb súvisiacich s účtovnými výkazmi za príslušný rok pre Hlavnémesto SR Bratislavu a spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta uvedené v časti I.1) tohto Oznámenia,spočívajúcich najmä v spracovaní overenia ročnej individuálnej účtovnej závierky, overenia ročnej konsolidovanejúčtovnej závierky, overenia hospodárenie podľa rozpočtu, overenia výročnej správy, listu odporúčaní.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
MOPED-Slovakia, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s názvom stavby "Zníženie energetickej náročnosti spoločnostiMOPED-Slovakia, s.r.o." vyplývajúce z auditu zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy, rekonštrukciaosvetlenia, rekonštrukcia vykurovacieho systému a iné opatrenia v súlade s energetickým auditom. Podrobný popisstavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
ŠTATUTÁRNY AUDIT INDIVIDUÁLNYCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK VŠZP ZOSTAVENÝCH ZA ROKY 2018 AŽ 2020 A NÁZOR AUDÍTORA K VÝROČNÝM SPRÁVAM VŠZP ZA ROKY 2018 AŽ 2020   
Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok VšZP zostavených za roky 2018 až 2020 a názor audítora k Výročnýmsprávam VšZP za roky 2018 až 2020
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre Program spolupráce INTERACT III 2014 2020 vykonávaných v rámci uvedeného programu. Požadované audítorské služby súvisias overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov u prijímateľov mimo územia Slovenskej republiky a budúvykonávané ako audit operácií. Audítorské služby pri zabezpečovaní auditu operácií bude úspešný uchádzač poskytovaťprostredníctvom overovania vybraných žiadostí o platbu u prijímateľov - INTERACT kancelárie mimo územia Slovenskejrepubliky. INTERACT kancelárie Programu spolupráce INTERACT III 2014 2020 majú sídlo v nasledovných členskýchštátoch EÚ Rakúsko (Viedeň), Španielsko (Valencia), Dánsko (Viborg) a Fínsko (Turku). Predmet zákazky sa bude plniťprostredníctvom zadávania čiastkových zákaziek formou písomných objednávok na základe Rámcovej dohody nazabezpečenie externých audítorských služieb v rámci Programu spolupráce INTERACT III 2014 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024   
Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnejagentúry (ďalej len PPA) financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskehopoľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ)prostredníctvom vybraného subjektu, ktorý bude plniť úlohy certifikačného orgánu (ďalej aj CO) pre finančné roky 2018- 2024. Poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s certifikačným auditom, poradenstvo a konzultácie v oblasti súladupostupov PPA s legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti CSúťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu, vykonávaných v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Rakúsko 2014 2020 (ďalej aj Program SKAT), a to v predpokladanom trvaní 4 rokov. Požadované audítorské služby súvisia s  1. overovaním riadneho fungovania systému riadenia a kontroly Programu SK AT realizovanom na jednotlivých orgánoch so sídlom na území Rakúskej spolkovej republiky, vykonávanom ako systémový audit.   2. overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov na úrovni zoznamov deklarovaných výdavkov hlavnýchprijímateľov a partnerov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, vykonávanom ako audit operácií.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
ROLTA, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti ROLTA, S.R.O.   
Osoba podľa § 8ods.1) obstaráva stavebné práce, podľa výkresovej projektovej dokumentácie a výkazu výmeru, ktorépredstavujú implementáciu opatrení vyplývajúcich z realizovaného energetického auditu. Cieľom zákazky cez dodaniestavebných prác je primárne zateplenie obvodového plášťa, zateplenie a výmena stavebných otvorov, zatepleniestrechy, zateplenie podlahy, rekonštrukcia osvetlenia, rekonštrukcia vykurovacieho systému a TUV. Práce povedú kzlepšeniu tepelno-technických vlastností výrobno-priemyselnej budovy s hlavným cieľom dosiahnuť zníženie energetickejnáročnosti výrobných priestorov. Obstaranie a realizácia stavebných prác bude v konečnom efekte naplnením hlavnejmyšlienky implementácie projektu, teda celkového zníženia energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovyspoločnosti ROLTA, s.r.o. Obstarávateľ podáva výzvu na predkladanie cenových ponúk potenciálnym uchádzačom nacelý zamýšľaný predmet zákazky, čiže sa jedná o nerozdelenú zákazku, ktorá je podrobne definovaná a špecifikovaná vsúťažných podkladoch a ich prílohách. Uchádzači predložia cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
Stavebné práce
Banskobystrický samosprávny kraj
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 (52612) Kokava nad Rimavicou-Utekáč“ – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti.   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb aktualizácia a dopracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 (52612) Kokava nad Rimavicou-Utekáč.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb mobilného operátora   
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickejkomunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátovýchmodemov a tabletov, nákup koncových zariadení) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS). HVPS budevytvorená osobitne pre každého z Účastníkov (Ministerstvo financií SR, Úrad vlády SR a Úrad vládneho auditu), prevšetky SIM karty užívateľov každého Účastníka, pripojenie HVPS Účastníkov do telefónnej siete úspešného uchádzača aďalšie súvisiace služby.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom systémových auditov   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pri overovaní riadneho fungovania systému riadenia a kontroly vrámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 a Operačného programu Výskum a inovácie 2014- 2020 vykonávaných ako systémový audit, a to prostredníctvom overovania relevantných skutočností, ktorými sazabezpečí splnenie čiastkových cieľov vládneho auditu na predmetných operačných programoch vo vopred stanovenomrozsahu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Štátna filharmónia Košice
Výmena sedenia v auditóriu Veľkej koncertnej sály - ŠfK   
Dodávka a montáž 382 ks kresiel a 366 ks krytov žľabu pre Veľkú koncertnú sálu Výmena kresiel bude nasledovať po prípravnej fáze po prevedení potrebných stavebných úprav v sále .
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov – projektová dokumentácia a súvis. činnosti   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - aktualizácia a dopracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom rekonštrukcia cesty amostov II/585 Pôtor Dolná Strehová Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862rekonštrukcia cesty a mostov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Komplexné poradenstvov oblasti implementácie OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.   
Predmetom zákazky je poskytnutie poradenských služieb podporujúcich riadenie a implementáciu OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (ďalej OPII). Poradenské služby budú zamerané na podporu Riadiaceho orgánu pre OPII (ďalej RO) pri riadení implementácie OPII na úrovni programu, podporu pri riadení implementácie vybraných projektov vrátane asistencie pri riadení rizík, špecifické analytické činnosti v oblasti dopravy, asistenciu pri organizačnom, procesnom a personálnom zabezpečení implementácie OPII, metodickú podporu pri aktualizácii riadiacej dokumentácie pre účely implementácie OPII a podporu pri riadení auditných zistení a zistení v oblasti verejného obstarávanie pri implementácii OPII.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Hlavné mesto SR Bratislava
Implementácia akčného plánu udržateľného energetického rozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.   
Hlavné mesto je účastníkom celoeurópskej iniciatívy a v nadväznosti na uvedenú skutočnosť, je Hlavné mesto poverenév súlade s pokynmi a v intenciách dokumentu Dohovor primátorov a starostov aplikovať na podmienky Hlavného mestaa zabezpečiť realizáciu -energetický audit, -spracovaním energetických štúdií, -energetická analýza, -podklady pre potreby projektov v sektoroch  -budovy a - zabezpečenie spolupráce s organizáciami Hlavného mesta obsiahnutých v Akčnom pláne udržateľného energetickéhorozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Podrobne je predmet zákazky opísaný v kapitole B. súťažných podkladov s názvom OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie