Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania audit zobrazujem 115 z 95 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov – projektová dokumentácia a súvis. činnosti   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - aktualizácia a dopracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom rekonštrukcia cesty amostov II/585 Pôtor Dolná Strehová Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862rekonštrukcia cesty a mostov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Ing. Jozef Kandráč
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podniku Ing. Jozef Kandráč   
Predmet obstarávania pozostáva z odstránenia nevyhovujúceho obvodového plášťa (konštrukčne a izolačne) a strešnéhoplášťa z vláknocementovej vlnitej krytiny s poškodenou nosnou konštrukciou (drevené priehradové väzníky). Súčasne saodstránia i pridané prvky na strope (degradovaná a zatečená izolácia a podhľad). V rámci obnovy sa taktiež uvažuje sodstránením staticky nevyhovujúcich drevených stĺpov i obvodového muriva v rámci zádveria. Pre osadenie novýchzákladových pätiek sa uvažuje s demontážou lokálnej časti podlahy, výkopom ryhy pre pätku a výkopom ryhy preokapový chodník. Demontážou prejdú aj jestvujúce výplňové, klampiarske a zámočnícke konštrukcie. V rámci návrhu sauvažuje s dodatočným osadením oceľových nosných stĺpov, predĺžením jestvujúcich stĺpov, osadením nových drevenýchstrešných väzníkov. V rámci tepelnoizolačného zabezpečenia budovy sa uvažuje s osadením sendvičových stenových astrešných panelov s jadrom z MV. Výplňové konštrukcie osadené v rámci objektu sa uvažujú s izolačným dvojsklom. Priestorová tuhosť konštrukcie a osadenie výplňových konštrukcií bude riešené systémom dodávateľa. Súčasne buderealizovaný aj sokel s použitím izolácie z EPS a nový okapový chodník po obvode budovy. V rámci technickéhozabezpečenia budovy sa uvažuje s modernizáciou vykurovacej sústavy, elektro rozvodov, svietidiel a taktiež dôjde aj k 1/4 obnove bleskozvodu podľa potreby a odporúčaní energetického auditu.
Stavebné práce
Mesto Nemšová
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU V NEMŠOVEJ   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHODOMU V NEMŠOVEJ. Navrhované rekonštrukčné práce predstavujú celkovú rekonštrukciu obvodového plášťa budovykultúrneho domu v Nemšovej ako aj čiastočnú rekonštrukciu interiérových rozvodov inžinierskych sietí. Bližší opis boluvedený v súťažných podkladoch.  Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa projektovej dokumentácie ZNÍŽENIEENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU V NEMŠOVEJ, ktorú spracoval S.A.B.A. spol. s r.o.,Pribinovo námestie 6, 971 01 Prievidza z 06/2014 (ďalej v texte označovaná aj len ako projektová dokumentácia aleboprojekt) pričom táto projektová dokumentácia tvorí prílohu k súťažným podkladom. Súčasťou PD je aj energetický auditvypracovaný Ing. Jánom Löčeiom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Konsolidácia a migrácia licenčného zabezpečenia systému KEIS   
S prihliadnutím na vykonaný audit je predmetom zákazky nákup licencií tak, aby sa obstarávateľ dostal do súladu soskutkovým stavom zisteným licenčným auditom. Zároveň sú predmetom zákazky služby súvisiace s migráciou licencií.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit   
Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie  - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľapreverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spoluprácapri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke a vypracovanie správy z kontroly účtovníctva, audit účtovnej závierky avypracovanie audítorskej správy k účtovnej závierke), - overenie výročnej správy a vypracovanie osobitnej správy k výročnej správe, - transformácia súvahy SAS na súvahu podľa IFRS, - vypracovanie Správy pre vedenie spoločnosti o účtovaní nasledujúcich rezerv 1) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na likvidáciu jadrových zariadení, ktorá bude obsahovať prevereniepostupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnotybudúcich nákladov na stanovenie rezervy na likvidáciu JE V1, rezervy na likvidáciu JE A1, rezervy na likvidáciunereaktorových jadrových zariadení (cementačná linka, bitumenačné linky, pôvodné pomocné objekty JE A1, pôvodnéobjekty HVB JE A1, Bohunické spracovateľské centrum, Integrálny sklad, Medzisklad vyhoretého paliva JaslovskéBohunice, Finálne spracovanie KRAO Mochovce, skladovanie VJP, trvalé uloženie VJP v hlbinnom úložisku v súlade soschválenou Stratégiou záverečnej časti jadrovej energetiky SR, Atómovým zákonom č. 541/2002 a zákonom o NJF č.238/2006.  2) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na zamestnanecké požitky, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri 1/5 stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcichnákladov na stanovenie rezervy na stabilizačné a odstupné zamestnancov JE V1, rezervy na odchodné zamestnancovJAVYS, a.s., rezervy na príplatok na energiu poskytovanú zamestnancom v zmysle Kolektívnej zmluvy a rezervy najubileum 50-tky v súlade so schválenou Kolektívnou zmluvou a platnou legislatívou. - ostatné služby spojené s účtovnou závierkou. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby
Banskobystrický samosprávny kraj
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 (52612) Kokava nad Rimavicou-Utekáč“ – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti.   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb aktualizácia a dopracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom Rekonštrukcia cesty amostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 (52612) Kokava nad Rimavicou-Utekáč. Podrobný opis predmetu zákazky jeuvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit   
Predmetom zákazky bude poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie  - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľapreverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spoluprácapri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke a vypracovanie správy z kontroly účtovníctva, audit účtovnej závierky avypracovanie audítorskej správy k účtovnej závierke), - overenie výročnej správy a vypracovanie osobitnej správy k výročnej správe, - transformácia súvahy SAS na súvahu podľa IFRS, - vypracovanie Správy pre vedenie spoločnosti o účtovaní nasledujúcich rezerv 1) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na likvidáciu jadrových zariadení, ktorá bude obsahovať prevereniepostupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnotybudúcich nákladov na stanovenie rezervy na likvidáciu JE V1, rezervy na likvidáciu JE A1, rezervy na likvidáciunereaktorových jadrových zariadení (cementačná linka, bitumenačné linky, pôvodné pomocné objekty JE A1, pôvodnéobjekty HVB JE A1, Bohunické spracovateľské centrum, Integrálny sklad, Medzisklad vyhoretého paliva JaslovskéBohunice, Finálne spracovanie KRAO Mochovce, skladovanie VJP, trvalé uloženie VJP v hlbinnom úložisku v súlade soschválenou Stratégiou záverečnej časti jadrovej energetiky SR, Atómovým zákonom č. 541/2002 a zákonom o NJF č.238/2006.  2) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na zamestnanecké požitky, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pristanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcichnákladov na stanovenie rezervy na stabilizačné a odstupné zamestnancov JE V1, rezervy na odchodné zamestnancovJAVYS, a.s., rezervy na príplatok na energiu poskytovanú zamestnancom v zmysle Kolektívnej zmluvy a rezervy najubileum 50-tky v súlade so schválenou Kolektívnou zmluvou a platnou legislatívou. - ostatné služby spojené s účtovnou závierkou. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby
Štátna filharmónia Košice
Výmena sedenia v auditóriu Veľkej koncertnej sály - ŠfK   
Dodávka a montáž 382 ks kresiel a 366 ks krytov žľabu pre Veľkú koncertnú sálu  Výmena kresiel bude nasledovať po prípravnej fáze po prevedení potrebných stavebných úprav v sále .
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poradenské služby- nastavenie procesov   
Najmä - poskytovanie poradenských služieb vrátane konzultačných služieb, asistencie a koučingu pre pracovníkov verejnéhoobstarávateľa pri -výkone auditu existujúceho procesného modelu verejného obstarávateľa a posúdení efektívnosti nastavenia procesov vorganizácii -optimalizácii procesného modelu (až na úroveň aktivít)  -vypracovaní Akčného plánu implementácie procesov pre verejného obstarávateľa -analyzovaní a príprave koncepturiešenia pre jednotlivé procesy, metódy, informačný systém a personál  -implementácii nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity procesov u verejného obstarávateľa -nastavenímerateľných ukazovateľov a posúdení definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy  - tvorba výstupov (vrátane procesných diagramov)  Hodiny rámcovo maximálne 1 323 (aktivita 2 - 400 hodín, aktivita 3 - 923 hodín)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Mesto Svit
Rekonštrukcia objektu materskej školy ,Ul. kpt. Nálepku   
Rozširovanie kapacity MŠ Svit úpravou existujúceho objektu na ulici Ul. kpt. Nálepku vo Svite a jeho adaptáciou prepotreby materskej školy- uskutočnenie stavebných prác z dôvodu zmeny dispozície objektu tak, aby vznikli tri  plnohodnotné oddelenia materskej školy, šatňové priestory pre všetky deti, priestory pre ohrev a výdaj stravy,  hygienické a šatňové zázemie pre personál. Každé oddelene bude mať priestor pre dennú časť herňa v predškolskávýučba, priestory pre odpočinok a spánok detí a priestory hygienického zázemia pre deti. Taktiež sa vytvorí samostatnáučebňa pre odbornú, talentovú a jazykovú prípravu detí. Budú uskutočnené nasledovné stavebné práce- odstránenievšetkých zdravotechnických zariaďovacích predmetov z dôvodu ich opotrebovanosti a osadenie nových vnovovybudovaných sociálnych zariadeniach pre každé oddelenie/triedu materskej školy,- vysekanie odutých aodpraskaných častí omietok. Stavebné úpravy nezasahujú do nosných stien ani do stropov. Na stenách sa uskutočniapovrchové úpravy hladkou omietkou, na steny v styku s podlahou sa osadí sokel. Dlažba v mokrej prevádzke budeprotišmyková, vyspádovaná k podlahovej vpusti,- vybudovanie nových deliacich priečok z pórobetónových tvaroviek za 1/5 účelom novej dispozície objektu a vzniku troch samostatných tried s potrebným zázemím, - osadenie oceľovéhozábradlia ľavotočivého schodiska, - podlahy na 1.nadzemnom podlaží budú vymenené z dôvodu nového podlahovéhokúrenia. Podlahy na 2.nadzemnom podlaží ostávajú pôvodné, uvažuje sa len s výmenou nášľapných vrstiev.  2. Stavebno-technické úpravy areálu na ulici Ul. Kpt. Nálepku vo Svite vrátane zriadenia detského ihriska na ulici Mierová141- vybudovanie vonkajšieho certifikovaného detského ihriska, oprava okapových a vnútro-areálových chodníkov aúprava zelene, v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Predmetom aktivity je taktiež  zriadenie detského ihriska v pôvodnom areály MŠ na ulici Mierová 141 pre deti so špecifickými požiadavkami a zníženouschopnosťou vnímania a pohybu z dôvodu zabezpečenia a prehlbovania inkluzívneho vzdelávania .  4. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ na ulici Ul. kpt. Nálepku vo Svite- stavebné úpravy pre zabezpečenieenergetickej hospodárnosti stavby v súlade so spracovaným teplotechnickým auditom, ktoré zahŕňajú kompletnúvýmenu vnútorných rozvodov inžinierskych sieti (napojenie a osadenie novej výmenníkovej stanice pre centrálnymestský rozvod tepla, nové rozvody a vykurovacie telesá pre ÚK, nové rozvody elektroinštalácie a ZTI), pri zachovaníjednotlivých bodov napojenia na verejné rozvody, výmena výplňových otvorov, zateplenie strechy a obvodového plášťa.  Realizácia oplotenia, vodovodnej prípojky, preložky NN a spevnených plôch v areály podľa PD.  V projekte je zabezpečené, že stavebné objekty (verejne prístupné priestory ) sú plne bezbariérové.
Stavebné práce
Obec Lazisko
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy kultúrneho domu v obci Lazisko, podľa projektuZníženie energetickejnáročnosti kultúrneho domu. Budova je využívaná ako obecný úrad a dom kultúry. Svojim poslaním je teda využívaná predovšetkým ako službaobyvateľstvu pre 404 vlastných obyvateľov a pre domácich a zahraničných turistov zdržujúcich sa v regióne resp.zúčastňujúcich sa voľnočasových aktivít organizovaných obcou a miestnymi obyvateľmi v turistickej oblasti Nízkych tatiera vodnej nádrže Liptovská Mara. Prevádzka budovy v súčasnosti je energeticky značne náročná, pričom z pohľadu spotreby energie na vykurovanie by 1/4 bola v kategórii energetickej triedy G pri celkovej spotrebe energií 230 122 kWh a teda mernej spotrebe 341 kWh/m2 az pohľadu celkovej spotreby energie súčasný stav zaradenia v kategórii energetickej kategórii G. Realizovaný energetický audit budovy plne potvrdil z titulu tepelno-technických vlastností budovy ako i energetickýchzariadení a nosičov jej nevyhovujúci stav. Zároveň audit navrhol technicko-stavebné opatrenia, realizáciou ktorých sabudova a teda prednostne aj jej energetická prevádzka dostane na úroveň spotreby energie v energetickej triede A-0 .
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Adria Gold Slovakia, spol. s r.o.
Energetická efektívnosť firmy Adria Gold Slovakia, spol. s r.o.   
Predmetom stavebných prác je realizácia opatrení navrhnutých v energetickom audite, ktorej výsledkom bude zníženieenergetickej náročnosti. Uvedené sa dosiahne výmenou zdrojov svetla a ústredného kúrenia, vybudovaním fotovoltickejelektrárne a tepelnou izoláciou obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou stavebných otvorov. Podrobné vymedzenie je uvedené v projektovej dokumentácii a výkaz výmeroch, ktoré sú súčasťou SP.
Stavebné práce
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poradenské služby- nastavenie procesov   
Predmetom zákazky je najmä - poskytovanie odborných poradenských služieb vrátane konzultačných služieb, asistencie a koučingu pre pracovníkovverejného obstarávateľa pri -výkone auditu existujúceho procesného modelu verejného obstarávateľa a posúdení efektívnosti nastavenia procesov vorganizácii -optimalizácii procesného modelu (až na úroveň aktivít) -vypracovaní Akčného plánu implementácie procesov pre verejného obstarávateľa -analyzovaní a príprave konceptu riešenia pre jednotlivé procesy, metódy, informačný systém a personál -implementácii nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity procesov u verejného obstarávateľa -nastavení merateľných ukazovateľov a posúdení definovaných ukazovateľov výkonnosti pre implementované procesy  -zosúlaďovaní procesného modelu s jednotlivými internými systémami a kontrolnými mechanizmami -revízii procesného modelu - odborné poradenstvo v oblasti metodiky tvorby procesných modelov - tvorba výstupov (vrátane procesných diagramov) podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa - revízia, kontrola, konsolidácia procesnej dokumentácie, podkladov a výstupov (vrátane procesných diagramov)vypracovaných pracovníkmi verejného obstarávateľa a poskytovanie odborných posudkov, stanovísk, analýz aporadenských služieb k týmto výstupom Hodiny rámcovo maximálne 1 323 (aktivita 2 - 400 hodín, aktivita 3 - 923 hodín)
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Laguna centrum, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Laguna centrum, s.r.o.   
Predmetom zákazky je zlepšenie tepelnotechnických vlastností výrobného objektu trvanlivého pečiva - keksáreňnachádzajúceho sa na LV č. 12719 p.č. 3981, s.č. 6390 v areáli na Hurbanovej ulici v Piešťanoch. Technický popis obnovy priemyselnej budovy KEKSÁREŇ stavebné úpravy budú vykonané z dôvodu zníženiaenergetickej náročnosti objektu. Budú pozostávať z úpravy zateplenia časti plochej strešnej konštrukcie a kompletnejvýmeny okien (jednoduchého zasklenia v oceľových rámoch za trojsklo v plastových rámoch. Projektová dokumentácia, energetický audit (tepelnotechnické a energetické posúdenie) a statické posúdenie je prepotrebu na vyžiadanie u zadávateľa zákazky (na požiadanie bude zaslané v elektronickej podobe).
Stavebné práce
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre Programspolupráce INTERACT III 2014 2020 vykonávaných v rámci uvedeného programu. Požadované audítorské služby súvisias overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov u prijímateľov mimo územia Slovenskej republiky a budúvykonávané ako audit operácií. Audítorské služby pri zabezpečovaní auditu operácií bude úspešný uchádzač poskytovaťprostredníctvom overovania vybraných žiadostí o platbu u prijímateľov - INTERACT kancelárie mimo územia Slovenskejrepubliky. INTERACT kancelárie Programu spolupráce INTERACT III 2014 2020 majú sídlo v nasledovných členskýchštátoch EÚ Rakúsko (Viedeň), Španielsko (Valencia), Dánsko (Viborg) a Fínsko (Turku). Predmet zákazky sa bude plniťprostredníctvom zadávania čiastkových zákaziek formou písomných objednávok na základe Rámcovej dohody nazabezpečenie externých audítorských služieb v rámci Programu spolupráce INTERACT III 2014 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie