Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania audit zobrazujem 115 z 116 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre Program spolupráce INTERACT III 2014 2020 vykonávaných v rámci uvedeného programu. Požadované audítorské služby súvisias overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov u prijímateľov mimo územia Slovenskej republiky a budúvykonávané ako audit operácií. Audítorské služby pri zabezpečovaní auditu operácií bude úspešný uchádzač poskytovaťprostredníctvom overovania vybraných žiadostí o platbu u prijímateľov - INTERACT kancelárie mimo územia Slovenskejrepubliky. INTERACT kancelárie Programu spolupráce INTERACT III 2014 2020 majú sídlo v nasledovných členskýchštátoch EÚ Rakúsko (Viedeň), Španielsko (Valencia), Dánsko (Viborg) a Fínsko (Turku). Predmet zákazky sa bude plniťprostredníctvom zadávania čiastkových zákaziek formou písomných objednávok na základe Rámcovej dohody nazabezpečenie externých audítorských služieb v rámci Programu spolupráce INTERACT III 2014 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024   
Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnejagentúry (ďalej len PPA) financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskehopoľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ)prostredníctvom vybraného subjektu, ktorý bude plniť úlohy certifikačného orgánu (ďalej aj CO) pre finančné roky 2018- 2024. Poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s certifikačným auditom, poradenstvo a konzultácie v oblasti súladupostupov PPA s legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti CSúťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu, vykonávaných v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Rakúsko 2014 2020 (ďalej aj Program SKAT), a to v predpokladanom trvaní 4 rokov. Požadované audítorské služby súvisia s  1. overovaním riadneho fungovania systému riadenia a kontroly Programu SK AT realizovanom na jednotlivých orgánoch so sídlom na území Rakúskej spolkovej republiky, vykonávanom ako systémový audit.   2. overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov na úrovni zoznamov deklarovaných výdavkov hlavnýchprijímateľov a partnerov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, vykonávanom ako audit operácií.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
ROLTA, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti ROLTA, S.R.O.   
Osoba podľa § 8ods.1) obstaráva stavebné práce, podľa výkresovej projektovej dokumentácie a výkazu výmeru, ktorépredstavujú implementáciu opatrení vyplývajúcich z realizovaného energetického auditu. Cieľom zákazky cez dodaniestavebných prác je primárne zateplenie obvodového plášťa, zateplenie a výmena stavebných otvorov, zatepleniestrechy, zateplenie podlahy, rekonštrukcia osvetlenia, rekonštrukcia vykurovacieho systému a TUV. Práce povedú kzlepšeniu tepelno-technických vlastností výrobno-priemyselnej budovy s hlavným cieľom dosiahnuť zníženie energetickejnáročnosti výrobných priestorov. Obstaranie a realizácia stavebných prác bude v konečnom efekte naplnením hlavnejmyšlienky implementácie projektu, teda celkového zníženia energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovyspoločnosti ROLTA, s.r.o. Obstarávateľ podáva výzvu na predkladanie cenových ponúk potenciálnym uchádzačom nacelý zamýšľaný predmet zákazky, čiže sa jedná o nerozdelenú zákazku, ktorá je podrobne definovaná a špecifikovaná vsúťažných podkladoch a ich prílohách. Uchádzači predložia cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
Stavebné práce
Banskobystrický samosprávny kraj
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 (52612) Kokava nad Rimavicou-Utekáč“ – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti.   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb aktualizácia a dopracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno - Č. Balog a III/2724 (52612) Kokava nad Rimavicou-Utekáč.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb mobilného operátora   
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickejkomunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátovýchmodemov a tabletov, nákup koncových zariadení) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS). HVPS budevytvorená osobitne pre každého z Účastníkov (Ministerstvo financií SR, Úrad vlády SR a Úrad vládneho auditu), prevšetky SIM karty užívateľov každého Účastníka, pripojenie HVPS Účastníkov do telefónnej siete úspešného uchádzača aďalšie súvisiace služby.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom systémových auditov   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pri overovaní riadneho fungovania systému riadenia a kontroly vrámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 a Operačného programu Výskum a inovácie 2014- 2020 vykonávaných ako systémový audit, a to prostredníctvom overovania relevantných skutočností, ktorými sazabezpečí splnenie čiastkových cieľov vládneho auditu na predmetných operačných programoch vo vopred stanovenomrozsahu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Štátna filharmónia Košice
Výmena sedenia v auditóriu Veľkej koncertnej sály - ŠfK   
Dodávka a montáž 382 ks kresiel a 366 ks krytov žľabu pre Veľkú koncertnú sálu Výmena kresiel bude nasledovať po prípravnej fáze po prevedení potrebných stavebných úprav v sále .
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov – projektová dokumentácia a súvis. činnosti   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - aktualizácia a dopracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom rekonštrukcia cesty amostov II/585 Pôtor Dolná Strehová Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862rekonštrukcia cesty a mostov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Komplexné poradenstvov oblasti implementácie OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020.   
Predmetom zákazky je poskytnutie poradenských služieb podporujúcich riadenie a implementáciu OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (ďalej OPII). Poradenské služby budú zamerané na podporu Riadiaceho orgánu pre OPII (ďalej RO) pri riadení implementácie OPII na úrovni programu, podporu pri riadení implementácie vybraných projektov vrátane asistencie pri riadení rizík, špecifické analytické činnosti v oblasti dopravy, asistenciu pri organizačnom, procesnom a personálnom zabezpečení implementácie OPII, metodickú podporu pri aktualizácii riadiacej dokumentácie pre účely implementácie OPII a podporu pri riadení auditných zistení a zistení v oblasti verejného obstarávanie pri implementácii OPII.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Hlavné mesto SR Bratislava
Implementácia akčného plánu udržateľného energetického rozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.   
Hlavné mesto je účastníkom celoeurópskej iniciatívy a v nadväznosti na uvedenú skutočnosť, je Hlavné mesto poverenév súlade s pokynmi a v intenciách dokumentu Dohovor primátorov a starostov aplikovať na podmienky Hlavného mestaa zabezpečiť realizáciu -energetický audit, -spracovaním energetických štúdií, -energetická analýza, -podklady pre potreby projektov v sektoroch  -budovy a - zabezpečenie spolupráce s organizáciami Hlavného mesta obsiahnutých v Akčnom pláne udržateľného energetickéhorozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Podrobne je predmet zákazky opísaný v kapitole B. súťažných podkladov s názvom OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
DataCentrum
Služby podpory prevádzky   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory prevádzky, tzn. služieb prevádzkovej podpory informačných systémov DataCentra Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "DataCentrum"). Uvedená podpora prevádzkysa skladá z podpory prevádzky infraštruktúrnych systémov, na ktorých DataCentrum prevádzkuje finančné informačné systémy pre správu verejných financií (tzn. Rozpočtový informačný systém, Štátna pokladnica, Register účtovných závierok, Informačný systém pre štrukturálne fondy a kohézny fond, Informačný systém účtovníctva fondov a iné) a z podpory prevádzky časti finančných informačných systémov prevádzkovaných v DataCentre (tzn. Register účtovných závierok, portál rozpocet.sk, DEV rozvojová pomoc, Dotácie, účtovníctvo Banskobystrického samosprávneho kraja, Informačný systém pre štrukturálne fondy a kohézny fond, Kontrola a Audit).
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie realizácie aktivít v rámci národného projektu „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“   
Aktivita 3 Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií verejnej správy, Predpokladaný rozsah činností je audit existujúcich procesných modelov a posúdenie efektívnosti nastavenia procesov vorganizácii, poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu, resp. jeho jednotlivých častí, revízia príslušnejprocesnej dokumentácie podľa špecifikácie. Aktivita 4 Dizajn a implementácia inovovaných procesov Predpokladaný rozsah činností je poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu, resp. jeho jednotlivých častí,poradenstvo pri zosúlaďovaní procesného modelu s jednotlivými internými systémami a kontrolnými mechanizmamipodľa špecifikácie.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pri overovaní vzorky operácií, na základe vykázaných výdavkovv rámci čerpania finančných prostriedkov na programoch/operačných programoch financovaných z Európskychštrukturálnych a investičných fondov, vykonávaných ako audit operácií.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit   
Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie  - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľapreverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spoluprácapri vypracovaní poznámok k účtovnej závierke a vypracovanie správy z kontroly účtovníctva, audit účtovnej závierky avypracovanie audítorskej správy k účtovnej závierke), - overenie výročnej správy a vypracovanie osobitnej správy k výročnej správe, - transformácia súvahy SAS na súvahu podľa IFRS, - vypracovanie Správy pre vedenie spoločnosti o účtovaní nasledujúcich rezerv 1) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na likvidáciu jadrových zariadení, ktorá bude obsahovať prevereniepostupov pri stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnotybudúcich nákladov na stanovenie rezervy na likvidáciu JE V1, rezervy na likvidáciu JE A1, rezervy na likvidáciunereaktorových jadrových zariadení (cementačná linka, bitumenačné linky, pôvodné pomocné objekty JE A1, pôvodnéobjekty HVB JE A1, Bohunické spracovateľské centrum, Integrálny sklad, Medzisklad vyhoretého paliva JaslovskéBohunice, Finálne spracovanie KRAO Mochovce, skladovanie VJP, trvalé uloženie VJP v hlbinnom úložisku v súlade soschválenou Stratégiou záverečnej časti jadrovej energetiky SR, Atómovým zákonom č. 541/2002 a zákonom o NJF č.238/2006.  2) Správa pre vedenie spoločnosti o rezerve na zamestnanecké požitky, ktorá bude obsahovať preverenie postupov pri 1/5 stanovení výšky rezervy, použitých predpokladov na infláciu, diskontnej sadzby a výpočtu súčasnej hodnoty budúcichnákladov na stanovenie rezervy na stabilizačné a odstupné zamestnancov JE V1, rezervy na odchodné zamestnancovJAVYS, a.s., rezervy na príplatok na energiu poskytovanú zamestnancom v zmysle Kolektívnej zmluvy a rezervy najubileum 50-tky v súlade so schválenou Kolektívnou zmluvou a platnou legislatívou. - ostatné služby spojené s overením účtovnej závierky. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie