Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania auto zobrazujem 115 z 1757 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Fiľakovo
Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu   
Predmetom zákazky je výmena strešnej krytiny na Bebekovej bašte, zastrešenie Delovej bašty, vybudovanie infobodu voveži mestského opevnenia na Baštovej ulici, ďalej rekonštrukcia troch prístupových ciest pod hradom, vybudovanieparkoviska pre turistické autobusy a osobné autá, vysadenie zelene a trávnika, vybudovanie verejných toaliet,rekonštrukcia tzv. vínneho domu pod hradom, vrátane vybudovania tzv. archeoparku,. Cieľom diela je vytvorenievhodných podmienok pre oddych obyvateľov a návštevníkov mesta, pre vytvorenie priestoru, kde sa môžu konaťspoločenské akcie, vytvorenie uceleného komplexu, akejsi vstupnej brány do stredovekého hradu, kde by obyvateliamesta ako aj turisti našli základné potreby. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti, podrobný opis podľa častí jeuvedený v súťažných podkladoch
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
IKE, spol. s r.o.
Obstaranie inovatívnych výrobných technológií   
Nákup inovatívnej technológie do výroby reklamnej tlače. Jedná sa o obstaranie 3 ks (3 logické celky) zariadení vrátanedovozu na miesto a montáže. Predmet zákazky pozostáva z 1 ks Striekací automat vrátane sušiaceho UV tunela, 1 ksStolová UV LED tlačiareň a 1 ks CNC 3D frézovací a rezací stroj.
Priemyselné mechanizmy
SKL MECHANIC s.r.o.
Komplexné a inteligentné riešenie digitálneho a výrobného ekosystému spoločnosti   
Predmetom zákazky je Komplexné a inteligentné riešenie digitálneho a výrobného ekosystému spoločnosti. Predmetzákazky je rozdelený na nasledujúce 2 samostatné časti Časť I. Digitálny ekosystém spoločnosti Časť II. Rezací laser s automatizovaným nakladaním materiálov
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
UNIZDRAV Finance, s.r.o.
UNIZDRAV Finance, s. r. o. - zvýšenie konku-rencieschopnosti novej spoločnosti   
Predmetom zákazky "Zvýšenie konkurencieschopnosti novej spoločnosti UNIZDRAV Finance, s. r. o." je nákuptechnického vybavenia grafického pracoviska, konkrétne technológie automatického vytvárania 2D/3D/360° zobrazení aautomatizovanej technológie pre výrobu videí a animácií vrátane príslušenstva a softvéru Predmet zákazky je detailneopísaný v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...
SAD Prievidza, a.s.
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy   
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy. Zákazka je rozdelená na 3 časti I. časť 169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy, II. časť 50 ks interiérových informačných tabúľ do autobusov prímestskej dopravy,  III. časť 2 ks exteriérových informačných tabúľ na autobusovú stanicu v meste Prievidza  Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viaceré časti (t.j. na jednu, dve alebo tri časti).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
obstarávanie KOVAL SYSTEMS, a.s.
Nákup inovatívnych technológií-I.   
Predmetom zákazky je nákup inovatívnych technológií. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti Časť 1Lakovacia linka na práškové farby s P&F dopravníkom, Časť 2 Automatizované pracovisko lisovania insertov. Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj dodanie do miesta realizácie predmetu zákazky, montáž a zaškolenie. Podrobné technické špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač môže predložiť ponuku na všetky časti.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Žilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Kysuce a Orava na obdobie rokov 2020-2021   
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne akvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primeranevykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktorya ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.  Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti vybraných regionálnych území kraja počas celého trvaniakontraktu, na základe stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov.Predmet zákazky je rozdelený na samostatné 2 časti poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy voverejnom záujme pre oblasť Oravy a poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme preoblasť Kysúc. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme,vzhľadom na končiace aktuálne zmluvy k dátumu 29.11.2019.  Celkový predpokladaný rozsah plnenia tejto zákazky je vymedzený celkovým počtom ubehnutých tarifných kilometrov,ktoré stanoví verejný obstarávateľ pre každú oblasť samostatne. Celkový počet tarifných km pre každú oblasť jevypočítaný ako súčin aktuálnych tarifných kilometrov navýšený o zmluvou stanovené max. % navýšenia výkonov vpriebehu trvania kontraktu a dĺžky uzatváraného kontraktu. Matematický súčin tkm je zaokrúhlený smerom nahor nadesaťtisíce. Predpokladaná hodnota každej časti je stanovená ako súčin predpokladanej ceny na 1 tkm a celkovýmpočtom tkm danej oblasti vrátane opčného plnenia.   1/5 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre každú časť predmetu zákazky vrátane vypracovaných technickýchšpecifikácií je uvedené v obchodných podmienkach dodania predmetu obstarávania (zmluva o poskytovaní služieb voverejnom záujme vrátane jej príloh), opisu predmetu zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk a pravidlách ichuplatnenia, ktoré sú špecifikované v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Záchranná služba
Bezpečnostno-preventívne prehliadky zdravotníckych prístrojov, opravy porúch, nákup originálneho príslušenstva a spotrebného materiálu   
Vykonávanie preventívneho servisu a pravidelných bezpečnostno-technických prehliadok, testov a opráv zdravotníckychprístrojov ambulancií autorizovaným servisným strediskom je povinnosťou každého vlastníka zdravotníckej techniky, tátopovinnosť vyplýva z platných právnych predpisov. Prostredníctvom pripravovaného verejného obstarávania verejný obstarávateľ bude zabezpečovať bezpečnostno-preventívne prehliadky zdravotníckych prístrojov, opravy porúch, nákup originálneho príslušenstva a spotrebnéhomateriálu. Uvedený predmet zákazky je nevyhnutný k zabezpečeniu nepretržitej prevádzky ambulancií záchrannejzdravotnej služby v súlade s platnou legislatívou (Výnos MZ SR z 26.novembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZSR z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znenívýnosu z 9.júla 2010 č. 14016/2010-OL, zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Trnavský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK   
Predmetom verejného obstarávania je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne akvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne aenvironmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy nakomerčnom základe. Obstarávané služby sú podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1370/2007 a zákona č. 56/2012 Z. z .službami vo verejnom záujme. Opis zákazky bude bližšie opísaný v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
FEWEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Portálové CNC zariadenie s autogénnym a plazmovým rezaním   
Predmetom zákazky je dodanie logického celku - Portálové CNC zariadenie s autogénnym a plazmovým rezaním.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet   
Predmetom zákazky je nákup nasledujúcich pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet (ďalej len "predmet zákazky") 1.1 bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 1.2 motorová nafta podľa normy STN EN 590 Predmet zákazky musí byť v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetu zákazky v EÚ a v Slovenskej republike, najmä v oblasti environmentálnej, colnej a daňovej. Súčasťou predmetu zákazky je vystavenie adodanie palivových kariet, ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za nákup predmetu zákazky, pričom bezplatnévykonávanie transakcií palivovou kartou musí byť garantované po celú dobu plnenia.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
V I K O spol. s r.o.
Automatické robotické zváracie pracovisko   
Predmetom obstarávania je automatické robotické zváracie pracovisko pre výrobnú prevádzku verejného obstarávateľa
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Náhradná autobusová doprava   
Oznámenie sa týka plnenia rámcových dohôd za IV.Q 2018. Zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa. Autobusová doprava v takomto prípade slúži ako náhrada za vlakové spojenia prevádzkované objednávateľom počas nezjazdnosti železničnej dopravnej cesty, alebo z technologických dôvodov na strane objednávateľa
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových nákladných automobilov so špeciálnymi nadstavbami určených na letnú a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Národná transfúzna služba SR
Vaky na odber a spracovanie celej krvi a prenájom prístrojov na automatickú separáciu krvných zložiek   
Predmetom zákazky sú vaky na odber a spracovanie celej krvi na výrobu transfúznych liekov, laboratórne filtre na deleukotizáciu transfúznych liekov a poolovacie sety na prípravu zmesných trombocytov a prenájom prístrojov (lisov) na automatickú separáciu krvných zložiek pre pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 7 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis prenajatých prístrojov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie