Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania auto zobrazujem 115 z 2207 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Služobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je dodanie služobných motorových vozidiel v počte 18 ks a to konkrétne Osobného terénneho automobilu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Národný ústav detských chorôb
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre stavbu Chirurgicko – intenzivistického pavilónu   
Predmetom tejto zákazky je spracovanie štúdie, projektové práce a ďalšie súvisiace činnosti, pozostávajúce zvypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely územného konania a vydania územného rozhodnutia,vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania a vydania stavebného povolenia,vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie stavby, výkon autorského dozoru po dobu realizáciestavby a technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby podľa ustanovení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejnýchprácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z. a podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o verejnýchprácach. Súčasťou predmetu zákazky je tiež výkon inžinierskej činnosti spočívajúci v zabezpečení právoplatnéhoúzemného rozhodnutia na stavbu, právoplatného stavebného povolenia na stavbu a informačný 3D model budovy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Špeciálne skriňové automobily   
Predmetom zákazky je nákup nových špeciálnych skriňových vozidiel. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v častiB.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Mesto Ružomberok
Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Ružomberok.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, vykonávanej v súlade spotrebami dopravnej obslužnosti územia. Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Ružomberokpočas celého trvania kontraktu, na základe stanovenej dopravnej obsluhy. Poskytovanie služieb vo verejnom záujme vosobnej cestnej doprave v meste Ružomberok spočíva v zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta pravidelnou mestskouautobusovou dopravou podľa určeného linkového vedenia, po trasách určených východiskovou, nácestnými a cieľovouzastávkou, v súlade s tarifnými a dopravnými podmienkami, najmä s dôrazom na kvalitu poskytovanej služby privykonávaní dopravnej obsluhy (napr. parametre vozidlového parku), spôsoboch predaja cestovných lístkov, tarifnéhovybavenia cestujúcich, zabezpečenia nadväznosti spojov jednotlivých liniek, spolupráci pri integrácii dopravy a inýmiparametrami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (Objednávateľa). Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Zariadenia pre stolársku a autodielňu   
Časť č. 1 Zariadenie na výmenu oleja1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1).  Časť č. 2 Valcový tester bŕzd a tlmičov1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2).  Časť č. 3 Formátovacia píla1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Pôdohospodárska platobná agentúra
Nákup služobných motorových vozidiel 2   
Predmetom zákazky je nákup 28 ks služobných motorových vozidiel v zložení 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami 1 ks osobného automobilu 2 ks polododávky (automobil kombi)
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Komplexný systém pre biobanking   
Predmetom zákazky je dodávka modulárneho automatického systému pre kompletný manažment vzoriek biologickéhomateriálu, uskladňovaných pri teplote -80C na výskumné a klinické účely a komplexný systém pre manažment vzoriekbiologického materiálu s ktorými sa manipuluje pri ultra nízkej teplote (-80 ° C až - 100 ° C) vrátane automatizovanéhoarchivačného systému s ultra nízkou teplotou ( Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Vybavenie dielní odborného výcviku - stroje a príslušenstvo   
Časť č.1 CNC frézovací stroj stolárska dielňa Časť č.2 Diagnostické a strojové vybavenie autodielne Časť č.3 Vybavenie strojárskych dielní H1 Časť č.4 Vybavenie dielní odborného výcviku Časť č.5 Strojové vybavenie a príslušenstvo strojárskych dielní Časť č.6 Pracovisko na výrobu DPS Časť č.7 Strojové vybavenie a príslušenstvo pre stolársku dielňu Časť č.8 Zváracie invertory s príslušenstvom  Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.2.1; č.2.2; č. 2.3, č.2.4; č.2.5; č.2.6; č.2.7 a2.8)
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Prístroje pre oftalmologické oddelenie FNsP Nové Zámky   
Predmetom zákazky je dodanie nasledovného prístrojového vybavenie pre Oftalmologické oddelenie automatický bezkontaktný tonometer s pachymetrom, ručný aplanačný tonometer, štrbinová lampa, digitálnafotoštrbinová lampa, ručná štrbinová lampa, plnoautomatický refraktokeratometer, vyšetrovacia jednotka a kreslo, YAGlaser, Foroptor, automatický počítačový perimeter, LCD optotyp, ULTRAZVUK, automatický fokometer. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 SP Opis predmetu zákazky a v B.2 Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00TSVD20007 Optimalizácia spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO – VT lisovanie - projektová dokumentácia   
Predmetom zákazky je  1)vypracovanie a dodanie projektu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle zák. č.50/1976 Zb.O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 9 vyhl. č.453/2000 Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 2)vypracovanie a dodanie bezpečnostnej dokumentácie  2.1 dokumentácia vypracovaná v zmysle zákona č. 541/2004 Z.z. 2.2 dokumentácia vypracovaná v zmysle zákona č. 87/2018 Z.z. 3) účasť zhotoviteľa PD v procese verejného obstarávania, 4) občasný autorský dohľad zhotoviteľa pri realizácii samotnej stavby. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Vzdelávacie a tréningové podujatia pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie a organizácia nasledovných troch typov podujatí 1. Série vzdelávacích a tréningových podujatí pre vodičov motocyklov; 2. Série vzdelávacích a tréningových podujatí pre vodičov osobných automobilov Autoškola BECEP; 3. Motoristického podujatia - súťaže Najbezpečnejší vodič SR - Vodič roka.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vyššie vzdelávanie (vyššie školstvo)  >  Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Náhradné diely na vozidlá Mercedes Benz   
Predmetom zákazky je nákup originálnych náhradných dielov a príslušenstva a pozáručný servis vozidiel továrenskejznačky Mercedes Benz
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre...
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Zabezpečenie prevádzky, údržby a aktualizácie centrálnych informačných systémov CRŠ a CRZ   
Ide o prevádzku pôvodných počítačových programov umiestnených na www.portalvs.sk, ako aj rozširovanie anadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby, ktorých autorom je záujemca. Prevádzka a údržba satýka aplikácií Centrálny register študentov a Centrálny register zamestnancov. Aplikácie používajú všetky vysoké školyposkytujúce vzdelávanie v Slovenskej republike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikypoužíva uvedené aplikácie na štatistické reportovanie a ako podklad pre rozdeľovanie financií vysokým školám. Aplikácieposkytujú interoperabilitu na iné systémy verejnej správy, ktoré sa musia plniť na základe viacerých zákonov, vyhlášok,smerníc a dohôd medzi ministerstvami. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Nákup náhradných dielov na prívesné vozíky   
Nákup originálnych náhradných dielov a príslušenstva k prívesným vozíkom a pozáručný servis prívesných vozíkov
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Obstaranie automatickej požičovne mestských bicyklov v rámci realizácie projektu “Zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy prostredníctvom bike-sharingu v Košickom kraji“   
Predmetom tejto zákazky je dodanie (1. časť) a prevádzka (2. časť) komplexného funkčného systému automatickejpožičovne mestských bicyklov tzv. bike-sharing. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky  >  Bicykle
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie