Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania auto zobrazujem 115 z 2287 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Košeca
Výstavba chodníkov v obci Košeca   
1. Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie) "Košeca - Ilavská cesta -jednostranný chodník, novostavba", ktorý vypracovala ARKON ATELIÉR, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 PovažskáBystrica v auguste 2018, zák. č. 031/2018 a projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie) "Košeca - Zliechovskácesta - obojstranný chodník, novostavba", ktorý vypracovala ARKON ATELIÉR, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 PovažskáBystrica v júni 2018, zák. č. 009/2018. 2. Realizované budú stavebné objekty 2.1. Košeca - Ilavská cesta - jednostranný chodník, novostavba. Objekt rieši vybudovanie jednostranného chodníka v krajnici cesty I/61 v obci Košeca. Pozemky, na ktorých jenavrhovaná výstavba chodníka, sú situované v intraviláne obce Košeca, v stabilizovanom zastavanom území, v krajnicikomunikácie. Cesta I/61, v ktorej krajnici je navrhovaná výstavba chodníka je hlavnou dopravnou trasou v obci Košeca av celom regióne. V súčasnosti sa chodci pohybujú v krajnici tejto komunikácie, po zelených plochách a v rámcispevnenej krajnice a vodiacich prúžkoch komunikácie. Chodník je navrhovaný v pravej krajnici komunikácie v smerePúchov - Ilava, v zelených plochách medzi komunikáciou a oploteniami RD. Komunikácia I/61 je bez pevných okrajov nieje ohraničená obrubníkmi, len nespevnenou zelenou krajnicou, resp. konštrukciou vstupov na pozemky. Vjazdy na tietopozemky sú riešené individuálne, s krytmi z asfaltobetónu, štrku a s mlatovým povrchom. Odvodnenie je riešené ceznespevnené zelené krajnice do okolitej zelene, kde voľne vsakuje do terénu. 2.2. Košeca - Zliechovská cesta - obojstranný chodník, novostavba. Pozemky, na ktorých sú navrhované objekty chodníkov, sú situované v intraviláne obce Košeca, v stabilizovanomzastavanom území, v krajnici komunikácie. Cesta III/1912, v ktorej krajnici je navrhovaná výstavba chodníkov jedopravnou trasou z obce Košeca do Košeckého Podhradia a ďalej na obec Zliechov. Chodníky sú navrhované na oboch 1/4 stranách komunikácie Komunikácia III/1912 je bez pevných okrajov nie je ohraničená obrubníkmi, len nespevnenouzelenou krajnicou, resp. konštrukciou vstupov na pozemky. Vstupy na pozemky sú jestvujúce, v pevne daných sklonoch.Jedná sa o stabilizované územie s jestvujúcou výstavbou, ktorú nie je možné meniť. Výšky spevnených plôch nasúkromných pozemkoch je nutné rešpektovať a zabezpečiť vstup automobilov na tieto pozemky. Vstupy sú s krytmi zudusanej zeminy, mlatovými krytmi, krytmi zo štrku, asfaltobetónu, betónu a kamennej a betónovej dlažby. Obojstrannýchodník je navrhovaný tak, aby po oboch stranách komunikácie kopíroval jej výškové vedenie. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Nákup pohonných hmôt na palivové karty   
1. Predmetom zákazky je zabezpečenie pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 (ďalej len benzín) a motorová nafta podľa normy STN EN 590 (ďalej len nafta). 2. Dodávanie predmetu zákazky bude na princípe akceptácie platobnej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady vo výdajných miestach uchádzača. 3. Verejný obstarávateľ požaduje vystavenie platobných kariet na čerpanie pohonných hmôt v minimálnom počte 38 ks. 4. Verejný obstarávateľ stanovil predpokladanú spotrebu pohonných hmôt počas trvania štvorročnej zmluvy v celkovom objeme 416 000 litrov. -Benzín v predpokladanej spotrebe 28 000 litrov /7 000 litrov ročne/ -Nafta v predpokladanej spotrebe 388 000 litrov /97 000 litrov ročne
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup automatických externých defibrilátorov   
Predmetom zákazky je nákup 81ks automatických externých defibrilátorov, ktoré sa použijú ako pomôcka pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
NÁKUP POHONNÝCH HMÔT NA PALIVOVÉ KARTY   
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na palivové karty pre Žilinskú univerzitu v Žiline a súčasti UNIZA v sieti čerpacíchstaníc, ktoré umožňujú úhradu nakúpených pohonných hmôt na palivové karty vydané uchádzačom, na celom územíSlovenska a v zahraničí (minimálne Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko,Taliansko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina). Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie umývania automobilov vsieti čerpacích staníc uchádzača a/alebo jeho zmluvných partnerov. Verejný obstarávateľ požaduje existenciu minimálnejednej čerpacej stanice s umývacou linkou na území mesta Žilina. Súčasťou predmetu tejto zmluvy je bezplatnévystavenie palivových kariet, prostredníctvom, ktorých bude objednávateľ realizovať nákup pohonných hmôt.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Zabezpečenie prevádzky, údržby a aktualizácie centrálnych informačných systémov CRŠ a CRZ   
Ide o prevádzku pôvodných počítačových programov umiestnených na www.portalvs.sk, ako aj rozširovanie anadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby, ktorých autorom je záujemca. Prevádzka a údržba satýka aplikácií Centrálny register študentov a Centrálny register zamestnancov. Aplikácie používajú všetky vysoké školyposkytujúce vzdelávanie v Slovenskej republike. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikypoužíva uvedené aplikácie na štatistické reportovanie a ako podklad pre rozdeľovanie financií vysokým školám. Aplikácieposkytujú interoperabilitu na iné systémy verejnej správy, ktoré sa musia plniť na základe viacerých zákonov, vyhlášok,smerníc a dohôd medzi ministerstvami.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Technika na dočasné premostenie   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie techniky slúžiacej na rýchle premostenie suchých a vodných prekážokprostredníctvom mostových dielov - mostných polí, tzv. mostoviek (oceľový most nožnicového typu) a nákladnéhomostného automobilu ako nosiča mostovky. Automobil ako mobilný mostný prostriedok bude zabezpečovať dovezenie,manipuláciu s mostovkami, ich položenie a spätné naloženie. V rámci predmetnej techniky verejný obstarávateľpožaduje nákladné automobily - nosiče mostoviek, t. j. vozidlá dodávané spolu s 1 ks mostného poľa s hydraulickoupodperou, samostatné mostné polia s hydraulickou podperou, samostatné mostné polia bez hydraulickej podpery asamostatné hydraulické podpery. Technika bude určená pre ochraňovateľov mobilizačných rezerv v pôsobnostiMinisterstva vnútra Slovenskej republiky na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie určených subjektov hospodárskejmobilizácie v období krízovej situácie, mimoriadnej udalosti, stavu núdze v energetike, stavu ropnej núdze a III. stupňapovodňovej aktivity.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Osobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky bolo dodanie cca 15 ks mikrobusov s obsaditeľnosťou 8+1 a cca 15 ks osobných motorovýchvozidiel kombi nižšej strednej triedy - segment "C" (podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR)osobný automobil na prepravu osôb a batožiny.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Železnice Slovenskej republiky
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa   
Predmetom zákazky s názvom "Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa" je dodanie motorovej nafty vovýdajných miestach uchádzača, ktoré uchádzač určí podľa podmienok definovaných obsahom súťažných podkladov doautocisterien zabezpečených obstarávateľom, pričom prepravu motorovej nafty z výdajných miest uchádzača sizabezpečí obstarávateľ sám na vlastné náklady. Motorová nafta bude využitá ako palivo na pohon dopravnýchprostriedkov a mechanizácie vybavených motorom na motorovú naftu.  Predpokladané množstvo motorovej nafty, ktoré požaduje obstarávateľ odobrať počas trvania rámcovejdohody14.000.000,00 l. Obstarávateľ bude odoberať motorovú naftu podľa svojich aktuálnych prevádzkových potrieb, preto obstarávateľnebude povinný počas trvania rámcovej dohody odobrať uvedené predpokladané množstvo motorovej nafty v celomrozsahu.  Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch (ďalej aj len"SP").
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV   
Nákup pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín a motorová nafta, dodávaných na princípe akceptácie polivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonnýchhmôt, poskytovania finančných a iných služieb spojených s ich dodávkou,-umývanie a vysávanie vozidiel, umývanievozidiel na automatickej umývacej linke a samoobslužné vysávanie vozidiel na čerpacích staniciach uchádzača a jehozmluvných partnerov poskytované na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnejúhrady za odobraté služby na umývacích linkách a čerpacích staniciach uchádzača a jeho zmluvných partnerov vrátanevystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania odobratých služieb, poskytovania finančných a iných služiebspojených s ich dodávkou.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Náhradné diely na prívesné vozíky   
Nákup originálnych náhradných dielov a príslušenstva k prívesným vozíkom a pozáručny servis prívesných vozíkov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Káry ťahané koňom alebo ručne, iné nemechanicky...
Mesto Žilina
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“, pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRP) vrátane projektu interiéru.   
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby Rekonštrukcia budovy Radnica Žilina -pre stavebné povolenie (DSP) -pre realizáciu stavby (DRS) vrátane projektu interiéru a výkonu odborného autorského dohľadu (OAD) Budova Radnice je Národná kultúrna pamiatka a je situovaná na východnom nároží severovýchodnej strany Mariánskeho námestia v Žiline. Budova je obdĺžnikového tvaru so sedlovou strechou. Viac súťažné podklady.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mesto Trnava
Parkovacie automaty   
Mesto Trnava má zámer vymeniť a doplniť sieť parkovacích automatov a to aj z dôvodu plánovaného zavedeniaregulovaného státia na sídliskách. Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú vývojom, produkcioua predajom parkovacích automatov, s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní najmä predpokladanúhodnotu zákazky, objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opisepredmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré možno použiť pri takomto predmete zákazky, návrh zmluvnýchpodmienok, ktoré sú bežné pri poskytovaní predmetu zákazky, objasnenie modelu financovania a poplatkov prizabezpečovaní plnenia, tak aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
RENOST, s.r.o.
Zavedenie technológie 3D bin picking, systému MES a automatickej kontroly kvality výliskov na robotickej bunke   
Predmetom zákazky je Zavedenie technológie 3D bin picking, systému MES a automatickej kontroly kvality výliskov na robotickej bunke spoločnosti RENOST, s.r.o.. Inteligentná technológia bude umiestnená vo výrobných a prevádzkových priestoroch na mieste sídla obstarávateľa RENOST, s.r.o., v Ružomberku,ul. Sv. Anny 126/30.
Priemyselné mechanizmy
Banskobystrický samosprávny kraj
Sanácia zosuvov na cestách III.triedy - Železná Breznica, Lovča, Rykynčice, Prestavlky, Rudno-Voznica - vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacich činností   
Jedná sa o zákazku na poskytnutie služieb - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie snáležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby DSP s DRS, inžiniersku činnosť, odborný autorský dohľad a všetkysúvisiace činnosti. Projektová dokumentácia je potrebná na doriešenie havarijného stavu na cestách III. triedy, ktorývznikol počas extrémnych zrážok, kedy došlo k deformáciám povrchu komunikácie (trhlín na asfaltovom kryte,vychýlenie zvodidiel) a zosuv svahu cestného telesa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladov a ich prílohách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Sociálna poisťovňa, ústredie
Poskytovanie špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft   
Predmetom zákazky je poskytovanie špecializovaných služieb spojených so softvérovým vybavením Microsoft v rozsahu a) pravidelné a automaticky poskytované služby podpory technológií Microsoft v prostredí verejného obstarávateľa, b) poskytovanie platených služieb softvérových špecialistov na základe písomnej objednávky v rámci rozšírenej podporylicenčného softvérového vybavenia Microsoft. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienkyposkytnutia predmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáliwww.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatneneobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku kÚradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie