Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania auto zobrazujem 115 z 1848 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Úrad vlády Slovenskej republiky
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet   
Bezhotovostný nákup pohonných palív - automobilového benzínu a motorovej nafty do služobných motorových vozidielverejného obstarávateľa prostredníctvom platobných kariet uchádzača a zabezpečenie nákupu drobného spotrebnéhotovaru, resp. poskytnutia umývania automobilov pomocou platobných palivových kariet.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
Slovenský hydrometeorologický ústav
Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia   
Predmetom zákazky je dodanie nových technologických funkčných celkov, ktoré budú plne použiteľné na modernizáciu avybavenie technických a ostatných súvisiacich prostriedkov pre monitorovanie znečistenia voľného ovzdušia automatizovanými monitorovacími stanicami, zabezpečenie činností pre skvalitnenie prevádzky Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO), výkon skúšok a analýz vzoriek vonkajšieho ovzdušia a atmosférických zrážok, kalibráciuanalyzátorov NMSKO, výkon kontrol systémov kvality monitorovacích staníc a výkon porovnávacích meraní monitorovacích staníc NMSKO, podľa požiadaviek platnej legislatívy rešpektujúc v plnom rozsahu zavedený systém akreditovaných meraní vrátane zavedených princípov meraní . Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
PREFA invest, a.s.
Linka na automatickú výrobu stropných panelov   
Na linke na automatickú výrobu stropných panelov sa budú vyrábať predpäté odľahčené stropné panely o šírke 1,2m.Výška panelov bude 150,200,250,300,400 a 500mm. Dĺžka panelov sa bude prispôsobovať podľa požiadaviekzákazníkov. Maximálna dĺžka panelu bude 12m. Výrobná kapacita linky bude mať kapacitu 400 bežných metrov panelovšírky 1,2m a jednej výrobnej výšky za 24 hodín.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
PREFA invest, a.s.
Linka na spracovanie kopaného riečneho kameniva   
Na linke na spracovanie kopaného riečneho kameniva sa bude spracovávať kopaný štrk. Linka bude riadená automatickya bude sa skladať z viacerých technologických zariadení ako drvičov, triedičov a dopravníkov a dehydrátora. Linka budepevne spojená zo základmi. Požadovaný výkon linky je spracovať 150t kameniva za hodinu. Linka bude spracovávať atriediť kameň automaticky. Vstupná surovina je v pomere 50% frakcia do priemeru 28mm a 50% frakcia 28 -600mm.Obsah hliny je v rozsahu 3-6% z objemu kopaného štrku. Výstupnou komoditou linky budú 3 frakcie kameniva a to 0-4mm, 4-8mm a 8-16mm. Kvalita jednotlivých frakcií musí spĺňať Frakcia 0/4 - F3, Frakcia 4/8 - F1,5, Frakcia 8/16 - F1,5podľa STN EN 933-1. Požadované množstvo jednotlivých vyrobených frakcií je Frakcia 0/4 - min. 55%, Frakcia 4/8 vnastaviteľnom rozsahu 12%-25% a Frakcia 8/16 v nastaviteľnom rozsahu 20% -33%. Spracované kamenivo budepriamo z linky dopravníkmi rozdelené do Frakcií na samostatné skládky.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet   
Predmetom zákazky s názvom Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet je nákuppohonných látok (motorová nafta, bezolovnatý automobilový benzín s oktánovým číslom 95, bezolovnatý automobilovýbenzín s oktánovým číslom 98) na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady zaodobraté tovary na / vo všetkých čerpacích staniciach / výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov nacelom území Slovenskej republiky, vrátane vystavenia a dodania palivových kariet v celkovom predpokladanom počte(t.j. v jednom čase platných vystavených a dodaných palivových kariet) 2.000 ks. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie bezhotovostnej úhrady mýtneho na princípe akceptácie palivovej kartyako prostriedku bezhotovostnej úhrady mýtneho. Úspešný uchádzač prevezme na seba záruky úhrad a zábezpekutýkajúcu sa mýtnych poplatkov.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis a úpravy vyslobodzovacích zariadení Holmatro   
Vykonávanie servisu, opráv, periodických prehliadok a úprav vyslobodzovacích zariadení Holmatro a dodávanienáhradných dielov.
Opravárske a údržbárske služby
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Motorová nafta   
Predmetom zákazky je dodanie motorovej nafty podľa STN EN 5902009 triedy B, D, a F vhodnej na celoročné použitieako palivo pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy vrátane súvisiacej služby - doprava autocisternami na miestadodania, t.j. sídiel jednotlivých stredísk údržby ciest, prečerpanie do zásobných nádrží verejného obstarávateľa akontrola fyzikálnych vlastností stáčaného tovaru prostredníctvom meracích prístrojov v rozsahu podľa aktuálnychpožiadaviek objednávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Fyzické odpočty elektromerov   
Pravidelný aj mimoriadny výkon fyzických odpočtov spotreby elektriny na odberných miestach meraných elektromermi typu C , získavanie požadovaných informácii a fotodokumentácie podľa pokynov objednávateľa a ich odovzdanie pre následné automatizované spracovanie v IT systémoch na strane objednávateľa podľa stanoveného časového harmonogramu. Obstarávateľ je zároveň oprávnený požadovať poskytnutie služby uchovávania a archivácie získaných údajov.
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servisná chémia   
Nákup servisnej chémie (tepelne odolné spreje, lepiace a tesniace tmely, rozpúšťadlá, kvapalina na čistenie chladičov,lepidlá, odmasťovače, elastické tesniace tmely, teplotne odolné tuky a mazadlá, spreje na ochranu pred koróziou, sprejna ochranu elektrických konektorov, odstraňovače korózie a pod.).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Náterové farby, laky a tmely  >  Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá
Obec Poproč
POPROČ – ROZŠÍRENIE VODOVODU - I. etapa   
Predmetom verejného obstarávania je I. etapa realizácie stavby Poproč rozšírenie vodovodu podľa projektovejdokumentácie vypracovanej Ing. Jurajom Mohlerom, autorizovaným stavebným inžinierom. V rámci I. etapy buderealizovaný stavebný objekt SO 01 Vodovod ul. Oľšavská, SO 01.1 Vodovodné potrubie ul. Oľšavská. Vodovodnéprípojky na Oľšavskej ulici nie sú predmetom zákazky.
Stavebné práce
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektriny pre neidentifikovateľnú spotrebu obstarávateľa na odbernýchmiestach napájajúcich elektrickú trakciu. V Miestnej distribučnej sústave obstarávateľa (ŽSR) sa nachádza vlastná spotreba elektriny, potrebná pre zabezpečenieprevádzkových potrieb obstarávateľa (ŽSR), ktorá je začlenená pod nákupnými odbernými miestami (v počte 45)slúžiacimi na napájanie elektrickej trakcie, pričom sa jedná prevažne o zabezpečovacie zariadenia, napájanie podpornýchzariadení technológie, trakčných napájacích zariadení a trakčných meniarní, autoblok a pod..
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie Ľubica - Ihľany   
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie Ľubica - Ihľany rieši rehabilitáciu pôvodnej vozovky na dĺžke 7 115 m a to vúseku od napojenia na jestvujúcu asfaltovú cestu c. III/3100 Ľubica - Záľubica, v mieste vstupu do priestoru Záľubica,kasárne a bude ukončená križovatkou na katastrálnej hranici Ľubické kúpele, Majerka. Z rekonštrukcie je vylúčený úsekv km 1,204-1,722, t.j. úsek o dĺžke 518 m, kde už bola rehabilitácia CB vozovky zrealizovaná na asfaltobetónový kryt. Súčasný stav cesty a návrh opatrení - 1. úsek, dĺžka 91 m km 0,000- 0,0910 vozovka s asfaltovým povrchom - veľmi degradovaný stav vozovky, smnožstvom výtlkov, pričom zostávajúca časť asfaltovej plochy vozovky je s množstvom hlbokých trhlín, spôsobujúcichvypadávanie a drobenie povrchu vozovky. Návrh opatrenia celý úsek sa navrhuje na rekonštrukciu vozovky s obnovouživičného krytu na celú pôvodnú šírku vozovky 6,00 m. - 2. úsek, dĺžka 1113 m km 0,091-1,204 vozovka cementobetónový kryt (CB) (panelová) s kvalitným povrchom, avšaks úpravou iba pre špeciálnu techniku (pásové vozidlá) vozovka má veľké priečne špáry so skosenými hranami, ktoréneumožňujú plynulú prevádzku pre automobilovú dopravu, časť úseku je vplyvom povodní podmytá. Návrh opatreniaúsek sa navrhuje na rekonštrukciu vozovky s plošnými vysprávkami priečnych špár sanačnými hmotami na celú pôvodnúšírku 6,50 m, ostatná časť vozovky ostáva v pôvodnom stave, navrhuje sa sanácia podložia vozovky v podomletýchúsekoch, ďalej sanácia opevnenia priepustov a mostných objektov s odstránením nánosov. -3. úsek, dĺžka 518 m km 1,204-1,722 asfaltobetónový kryt- vybudovaný v rámci rekonštrukcie vozovky v predošlomobdobí- úsek veľmi dobrom stave vozovky, ponecháva sa súčasný stav vozovky. Pri objektoch priepustov a mostnéhoobjektu sú nánosy po povodniach Návrh opatrenia úsek sa ponecháva v pôvodnom stave, zrealizuje sa iba odstránenienánosov. tieto práce budú začlenené do 2-hého úseku.  1/5 - 4. úsek, dĺžka 5393 m km 1,722-7,115 cementobetónový kryt (CB) vozovky kryt je bez priečnych dilatačných škár,pozdĺžne a priečne s nepravidelnými trhlinami, silne narušený povrch vozovky s množstvom výtlkov, časť cesty pripriepustoch a mostoch podmytá. Návrh opatrenia úsek sa navrhuje na rekonštrukciu zosilnením asfaltovou vrstvou všírke 4,00 m s výhybňami. V km 5,576 sa navrhuje rekonštrukcia mostu nad tokom Ľubica za rámový priepust. Súčasťou rekonštrukcie prístupovej komunikácie je povrchová úprava existujúcich vjazdov v nevyhnutnom rozsahu aodstránenie nánosov a čistenie priepustov a mostov. Rekonštrukciou predmetných 3 úsekov prístupovej komunikácieĽubica - Ihľany sa dosiahne ľahšia a bezpečná cestná prevádzka. Podrobne uvedené v projektovej dokumentácii vypracovanej spoločnosťou AGROPROJEKT Nitra s.r.o., Chrenovská 32,949 01 Nitra, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa   
Predmetom zákazky s názvom "Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa" je dodanie motorovej nafty vovýdajných miestach uchádzača, ktoré uchádzač určí podľa podmienok definovaných obsahom súťažných podkladov doautocisterien zabezpečených obstarávateľom, pričom prepravu motorovej nafty z výdajných miest uchádzača sizabezpečí obstarávateľ sám na vlastné náklady. Motorová nafta bude využitá ako palivo na pohon dopravnýchprostriedkov a mechanizácie vybavených motorom na motorovú naftu.  Predpokladané množstvo motorovej nafty, ktoré požaduje obstarávateľ odobrať počas trvania rámcovejdohody14.000.000,00 l. Obstarávateľ bude odoberať motorovú naftu podľa svojich aktuálnych prevádzkových potrieb, preto obstarávateľnebude povinný počas trvania rámcovej dohody odobrať uvedené predpokladané množstvo motorovej nafty v celomrozsahu.  Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch (ďalej aj len"SP").
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa   
Predmetom objednávky je výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa pre tím stavebného dozoru na stavbe Diaľnica D1 Bratislava Trnava - križovatka Triblavina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
ComRebars Slovakia, s.r.o.
Podpora výroby kompozitných armatúr v ComRebars Slovakia, s. r. o.   
podpora výroby kompozitných armatúr Logický celok pozostáva z nasledujúcich zariadení (súčastí) Podávač sklennéhovlákna, Aplikátor živice, Viaczónová pec na sieťovanie, Modul chladenia, Integrovaný automatický modul pohonu, Modulkonštrukcie, tvorby jadra tyče, Automatický modul tvarujúci aktívnu matricu, Modul pohonu ohýbaných prvkov,Automatická píla na rezanie, Centrálna riadiaca skriňa, vodiče, automatika, softvér
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie