Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania auto zobrazujem 115 z 1951 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
ŽST Šurany, rekonštrukcia dopravnej cesty – PD   
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Šurany, rekonštrukcia dopravnej cesty - PD" je poskytovanie služieb inžinierskehoprojektovania v rozsahu   (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby(DSPRS);   (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac,alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok (IČ pre DSPRS);   (III) Zabezpečenie majetkovo - právneho vysporiadania vlastníkov nehnuteľností formou trvalého záberu alebozriadením vecného bremena; predpokladaný počet vlastníkov 10;   (IV) Autorský dohľad, priebežne počas realizácie stavby, odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, až do dňanadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutienebude vyžadovať tak do prevzatia stavby.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty – PD   
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty - PD" je poskytovanie služieb inžinierskehoprojektovania v rozsahu  (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby(DSPRS);  (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac,alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok (IČ pre DSPRS);   (III) Zabezpečenie majetkovo - právneho vysporiadania vlastníkov nehnuteľností formou trvalého záberu alebozriadením vecného bremena; predpokladaný počet vlastníkov 10;   (IV) Autorský dohľad, priebežne počas realizácie stavby, odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, až do dňanadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutienebude vyžadovať tak do prevzatia stavby.   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mesto Banská Štiavnica
PARKOVISKO NA UL. DOLNÁ V BANSKEJ ŠTIAVNICI   
Predmetom zákazky je vybudovanie parkoviska pre osobné automobily na Dolnej ulici v Banskej Štiavnici v počte cca 90státí. Súčasťou je elektrická prípojka a verejné osvetlenie parkoviska a jeho odvodnenie pozostávajúce z dažďovej kanalizácie. Súvisiacou stavbou je riešenie úpravy prístupu z Dolnej ulice. Rozsah prác je vyšpecifikovaný v súťažnýchpodkladoch a v projekte stavby.
Stavebné práce
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služby štandardnej podpory, údržby a servisných služieb pre sieťovú infraštruktúru IKT Ministerstva vnútra Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu/podpory, služieb technickej podpory,prevádzkových a podporných činností na funkčných celkoch sieťovej infraštruktúry IKT MV SR v rámci celého územiaSlovenskej republiky pre hardvérové a softvérové produkty.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby pre počítačové siete
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka osobných automobilov nižšej strednej triedy   
Zabezpečenie dodávky osobných automobilov nižšej strednej triedy pre potreby útvarov Ministerstva vnútra Slovenskejrepubliky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Domov sociálnych služieb
Projektová dokumentácia - DSS Ladomerská Vieska   
Predmetom zákazky sú nasledujúce činnosti  a) vypracovanie projektových dokumentácií v stupni projektov pre územné rozhodnutie (DUR) (výstavba novéhoobjektu) a v stupni pre stavebné povolenia v podrobnosti realizačného projektu (DSP s DRS) so všetkými náležitosťami vzmysle §3 a §9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vrozsahu prílohy č. 1, 2 a č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činnostíUNIKA 2018 vrátane zamerania skutkového stavu jednotlivých objektov, potrebného polohopisného a výškopisnéhozamerania, položkovitých rozpočtov jednotlivých objektov (stavba a vybavenie), výkazov výmer jednotlivých objektov(stavba a vybavenie) a teplotechnických posudkov jednotlivých objektov, odborný výpočet predpokladanýchenergetických úspor vypracovaný v súlade zo zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v zneníneskorších predpisov (doklad o výške energetickej úspory vyjadrený v znížení potreby tepla na vykurovanie budovy).Projektové dokumentácie budú spracované samostatne na štyri stavby uvedené v prílohe tejto výzvy. Rozpočty budúspracované pre každú stavbu zvlášť a jeden rozpočet zahrňujúci všetky stavby spolu. Verejný obstarávateľ požadujespracovať dokumentáciu na výstavbu novej budovy a komplexnú rekonštrukciu všetkých troch stavieb vrátane návrhuzateplenia objektov, výmeny okien a dverí, elektroinštalácie, rozvodov vody, kanalizácie, kúrenia, vzduchotechniky aplynu. Predmetom zákazky je aj posúdenie jestvujúcich prípojok inžinierskych sietí a v prípade potreby návrh novýchprípojok.  b) Výkon inžinierskej činnosti v nutnom rozsahu pre zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia (výstavbanového objektu) a právoplatných stavebných povolení v mene objednávateľa vrátane zabezpečenia všetkých potrebných 1/2 stanovísk a vyjadrení dotknutých organizácií a orgánov. V prípade potreby podanie žiadostí o vyňatie pôdy podľa § 17zák. č. 220/2004 Z.z. v rozsahu zabezpečenia všetkých rozhodnutí, stanovísk, potvrdení, vyjadrení, súhlasov a posúdenís vypracovaním žiadostí o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. c) Výkon autorského dozoru (rozsah 80 hodín) počas realizácie stavby zhotoviteľom stavby až po vydanie kolaudačnéhorozhodnutia príslušným stavebným úradom.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Žilinský samosprávny kraj
Obstaranie služieb prímestskej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK   
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne akvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primeranevykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktorya ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.   Verejný obstarávateľ predpokladá vyhlásenie zákazky jedným z nadlimitných postupov upravených zákonom o verejnomobstarávaní v 1.kvartáli a/alebo 2.kvartáli roku 2020.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p.   
Predmetom zákazky je dodávka motorovej nafty podľa normy STN 590 a benzínu automobilového podľa normy STN EN228 do automobilovej motorovej techniky a inej motorovej techniky do veľkokapacitných nádrží verejnéhoobstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potriebverejného obstarávateľa, vrátane dopravy na miesto určené verejným obstarávateľom podľa technickej špecifikáciepredmetu zákazky, ktorá je podrobne uvedená v súťažných podkladoch, v ČASTI B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Mesto Piešťany
Rekonštrukcia stravovacej prevádzky ZŠ F.E.Scherera v Piešťanoch – stavebná časť   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii stravovacej prevádzky, jestvujúcej kuchyne pri školskej jedálniZákladnej školy F.E.Scherera v Piešťanoch v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou Creatiffs.r.o., Ružová 1039/8, 921 01 Piešťany s dátumom spracovania 05/2019 zodpovedný projektant Ing. arch. ZuzanaTyrolová, autorizovaný architekt, evidenčné číslo oprávnenia 1625 AA. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie kvality ako ajkapacity pripravovaných jedál na 700 jedál. Projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov a poskytuje sa velektronickej forme. Definovanie prác je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenenom výkaze výmer, ktorý jesúčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Piešťany
Rekonštrukcia vykurovania v objekte MŠ Zavretý kút v Piešťanoch   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii vykurovania v objekte MŠ Zavretý kút v Piešťanoch v zmysleprojektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DILIA s.r.o., A. Hlinku 56/65, 921 01 Piešťany s dátumomspracovania 04/2019 projektant stavby Ing. Ľuboš Mitošinka, autorizovaný stavebný inžinier evidenčné číslo oprávnenia6148 s rozsahom oprávnenia zdravotechnické zariadenia a inštalácie, vykurovacie a klimatizačné zariadenia, plynovézariadenia a v súlade s platnými STN normami a vyhláškami. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Rohožník
Centrálny park v Rohožníku   
Predmetom realizácia je vybudovanie Centrálneho parku v Rohožníku Stavba sa skladá so stavebných objektov SO 01 Búracie prace SO 02 Vodozádržné opatrenia SO 03 Rekonštrukcia spevnených plôch SO 04 Sadovnícke úpravy SO 05 Automaticky závlahový systém SO 06 Verejne osvetlenie Rozsah stavebných prác je podrobne vymedzený v spracovanom projekte a výkazoch výmer, ktoré sú súčasťousúťažných podkladov.
Stavebné práce
Banskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom: „Most na ceste III.2413 ev. číslo 66019-01 Vlkanová“   
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie snáležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) zahŕňajúcej inžiniersku činnosť (IČ) a odborný autorskýdohľad pre projekt s názvom Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom Most na cesteIII.2413 ev. číslo 66019 - 01 Vlkanová.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Rekonštrukcia a modernizácia príjmu automobilov a dielenských priestorov   
Komplexná rekonštrukcia príjmu vozidiel, sociálnych zariadení, kancelárií a časti dielní na vykonávanie oprávautomobilov.
Stavebné práce
BK Advise, s.r.o.
Obstaranie inovatívnej technológie pre výrobu presných komponentov pre automobilový priemysel   
Predmetom zákazky je Logický celok č. 1 2 vretenové sústružnícko-frézovacie centrum na výrobu hriadeľových a prírubových súčiastok - 1ks.  Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Univerzitná nemocnica Bratislava
Projekt racionalizácie a optimalizácie skladovania, sledovania stavu a pohybu liekov a ŠZM   
Predmetom zákazky je dodanie automatických a poloautomatických zariadení vrátane softvérového vybavenia apríslušenstva v rámci projektu racionalizácie a optimalizácie skladovania, sledovania stavu a pohybu liekov a ŠZM nacentrálnom sklade nemocníc a jednotlivých oddeleniach, vrátane nevyhnutných stavebných úprav spojených s dodanímzariadení a 12 mesačného záručného servisu dodaných zariadení. Zariadenia sú požadované do nemocníc v správeverejného obstarávateľa Nemocnica akad. L. Dérera, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda a Nemocnica Ružinov.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie