Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania auto zobrazujem 115 z 1692 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Parchovany
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY 2   
Predmet zákazky s názvom ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY 2 je výmenou okien, zateplením zlepšiť stavebno-technický stav jednotlivých stavebných konštrukcií, pričom celkovým zateplením a výmenou okien sa zlepší klimatická pohoda jednotlivých priestorov, dosiahne sa výrazná energetická úspora. Plochá strecha sa mení na sedlovú, čím sa vylúči problematická terajšia plochá strecha. Funkčné využitia a ani účel stavby sa nemení. Projekt vrátane výkaz výmer a rozpočet bol spracovaný v 12/2016 v projekčnej firme Apro s.r.o. Trebišov, M. R. Štefánika 68/11, 07501 Trebišov, autor a zodpovedný projektant Ing. Ján Staš
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Slovenská pošta, a.s.
Rozšírenie siete automatizovaných poštových terminálov   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka 90 ks automatizovaných poštových terminálov (ďalej len APT) a softvéru (ďalej len SW) potrebného pre realizáciu konceptu vybudovania siete APT obstarávateľa, vrátane montáže, technickej podpory a servisu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa   
Predmetom zákazky s názvom "Motorová nafta dodávaná do autocisterien obstarávateľa" je dodanie motorovej nafty vovýdajných miestach uchádzača, ktoré uchádzač určí podľa podmienok definovaných obsahom súťažných podkladov doautocisterien zabezpečených obstarávateľom, pričom prepravu motorovej nafty z výdajných miest uchádzača sizabezpečí obstarávateľ sám na vlastné náklady. Motorová nafta bude využitá ako palivo na pohon dopravnýchprostriedkov a mechanizácie vybavených motorom na motorovú naftu.  Predpokladané množstvo motorovej nafty, ktoré požaduje obstarávateľ odobrať počas trvania rámcovejdohody14.000.000,00 l. Obstarávateľ bude odoberať motorovú naftu podľa svojich aktuálnych prevádzkových potrieb, preto obstarávateľnebude povinný počas trvania rámcovej dohody odobrať uvedené predpokladané množstvo motorovej nafty v celomrozsahu.  Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch (ďalej aj len"SP").
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Desktopové a serverové produkty spoločnosti Microsoft s čerpaním ďalších výhod   
Prístup k najnovším verziám desktopových a serverových produktov spoločnosti Microsoft vrátane poskytovania súvisiacich odborných služieb a čerpanie ďalších výhod (profesionálna telefonická podpora, prístup k samoštudijným elektronickým kurzom, poukazy na školenia v autorizovaných školiacich strediskách). Poskytovanie služieb zameraných na podporu rozvoja informačnej gramotnosti užívateľov zakúpených licencií.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Hardvérové a softvérové vybavenie zabezpečujúce manažment dát pre biobanku   
Predmetom zákazky je dodávka BIG Data úložiska, ktoré plnohodnotne zabezpečí odladenú bázovú platformu s implementovanou požadovanou funkcionalitou, umožňujúcou v ďalšej etape spracovanie dát kognitívnou analytikou, schopná prijímať a ukladať zhromažďované dáta od momentu uvedenia do prevádzky, ako autonómny archivačný uzol.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Mesto Bardejov
Služba vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v Meste Bardejov   
Predmetom zákazky je uzavretie Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej mestskej autobusovej dopravev meste Bardejov na obdobie rokov 2019 - 2028 medzi Verejným obstarávateľom ako objednávateľom a dopravcom akododávateľom služieb.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby pre suchozemskú dopravu
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Posypové vozidlá vrátane vybavenia, nadstavby a radlice   
Zákazka je členená na dve časti. 1. časť Dodávka 2 kusov posypových vozidiel 6x6, t.j. celková technologická zostava (nová, nepoužívaná)pozostávajúca z podvozku nákladného automobilu, doplneného o prídavnú hydrauliku pre pohon nadstavieb, nadstavbysypača, čelnej snehovej radlice, sklápacej korby a prípadného ďalšieho príslušenstva v špecifikácii podľa súťažnýchpodkladov. 2. časť Dodávka 2 kusov posypových nadstavieb na univerzálne nosiče nadstavieb zn. Mercedes Benz 1841 AK pohon4x4 vrátane dodávky 2 kusov čelných snehových segmentových radlíc.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
ARRIVA Liorbus, a.s.
Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti - zabezpečenie moderného informačného a komunikačného systému pre cestujúcu verejnosť   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov. Ide o interiérové a exteriérové informačné panely pre informačný systém na autobusových staniciach (nástupište) a informačný systém v interiéri autobusov.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Obec Hviezdoslavov
„HVIEZDOSLAVOV - KANALIZÁCIA“   
Predmetom zákazky je výstavba siete odpadových vôd v aglomerácii do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránenýchvodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd. Kanalizačná sieť je jeden stavebný objekt,pozostávajúci z gravitačnej kanalizácie, čerpacej stanice ČS1, ČS2, ČS3, ČS4 z výtlaku V1, V2, V3 a V4. Kanalizačný systém sa skladá z kanalizačných objektov, ktoré vytvárajú kanalizačný dispečing. Na jednotlivých objektochsú nainštalované podriadené stanice ( ďalej led PS). Podriadené stanice zabezpečujú zber dát, vyhodnocovanie údajov asamostatnú automatickú prevádzku na základe dopredu zadefinovaných údajov (limitov)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...
Obec Vyšná Šebastová
Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba   
Predmetom stavby je realizácia chodníka pozdĺž južného okraja cesty III/018202 v úseku od konca obce pri vjazde ku kameňolomu po križovatku s miestnou obslužnou komunikáciou.  Rozsah stavby určil objednávateľ. V súčasnosti sa chodník v predmetnom úseku nenachádza, chodci používajú okrajcesty, čo spôsobuje kolízie chodcov najmä s nákladnou automobilovou dopravou z kameňolomu na konci obce.Dokumentácia rieši výstavbu chodníka, vjazdov, odvodnenie a ochranu plynovodu. Celková dĺžka chodníka je 760,24m.
Stavebné práce
VANAPO, s.r.o.
Automatická linka na striekanie fliaš   
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a uvedenei do prevádzky automatickej linky s elektrostatickym postrekom glazúry na sklenené fľaše s možnosťou postreku jednej až dvoch farieb. Tento stroj musí byť určeny pre sklenené fľaše rôznych okrúhlych, oválnych a hranatych fliaš vhodnych na konzumáciu alko a nealko nápojov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Stroje na čistenie fliaš, stroje na balenie,...
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis a opravy automobilov Mercedes Benz   
Poskytovanie servisných prác, opráv a náhradných dielov na vykonávanie opráv nákladných, úžitkových a osobnýchautomobilov Mercedes Benz. Diagnostika vozidiel, opravy elektroniky, mechanické opravy, klampiarske a lakovníckeopravy, opravy motorov, podvozkov a iných sústav automobilov
Opravárske a údržbárske služby
Sport.Video II.
Automatizované nahrávacia stanica pre spoločnosť Sport.VideoII.,s.r.o.   
Predmetom zákazky je do dodanie tovaru- softvéru, ktorý slúži na automatizované nahrávanie športových prenosov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá
RIKOSTAV, s.r.o.
Nákladný automobil – valník s hydraulickým žeriavom   
Nákladný automobil – valník s hydraulickým žeriavom motorové vozidlo, nákladné vozidlo, vozidlo s valníkovounadstavbou, hydraulický žeriav
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Dodávka technológie pre výskum bezpečnosti dopravných prostriedkov   
Zákazka sa skladá z troch logických celkov. Klimatický skúšobný systém je komplexné testovacie zariadenie, ktoréumožňuje overovať funkčnosť airbagov za extrémnych podmienok. Jeho súčasťou sú klimakomory, meracia azáznamová technika, vyhodnocovací softvér a infraštruktúra. Toto vybavenie je vhodné na skúšky komponentovzabudovaných do skúšobných prípravkov, častí karosérií automobilov, aj v celých vozidlách. Technické parametreumožňujú realizovať skúšky v komorách, aj mimo nich. Röntgen na overovanie kvality je určený na kontrolu kvalityspojov airbagových modulov zabudovaných v interiérových dielov. Diely osobných vozidiel budú slúžiť ako skúšobnévzorky na realizáciu testov funkčnosti airbagov zabudovaných v prístrojových doskách automobilov. Skúšobné vzorkynáhradné diely vozidiel Audi, Škoda, Tiguan na testovanie
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie