Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania auto zobrazujem 115 z 1276 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
KRAJN s. r. o.
Podpora inovačnej kapacity spoločnosti KRAJN s.r.o.   
Predmet obstarávania pozostáva z dvoch logických celkov Logický celok č. 1 Automatická strmienkovačka s dvojitým ohybom do priemeru 20 mm 1 ks, Logický celok č. 2 Mostový žeriav - 1 ks.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
BEST SORTIMENTS, s.r.o.
Inovatívne technológie do výroby doplnkov výživy   
Predmetom zákazky je dodanie nasledujúcich zariadení Rotačný tabletovací lis 1 ks Automatické zariadenie na plnenie kapslí 1 ks Atramentová tlačiareň pre tlač farebných etikiet 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Stroje na čistenie fliaš, stroje na balenie,...
DOPABAL s.r.o.
Nákladný automobil: ťahač a náves   
Predmetom verejneho obstaravania je nakladny automobil, a to tahac navesu a naves na prepravu NO. Blizsiaspecifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Posypové vozidlá vrátane vybavenia, nadstavby a radlice   
Zákazka je členená na dve časti. 1. časť Dodávka 2 kusov posypových vozidiel 6x6, t.j. celková technologická zostava (nová, nepoužívaná)pozostávajúca z podvozku nákladného automobilu, doplneného o prídavnú hydrauliku pre pohon nadstavieb, nadstavbysypača, čelnej snehovej radlice, sklápacej korby a prípadného ďalšieho príslušenstva v špecifikácii podľa súťažnýchpodkladov. 2. časť Dodávka 2 kusov posypových nadstavieb na univerzálne nosiče nadstavieb zn. Mercedes Benz 1841 AK pohon4x4 vrátane dodávky 2 kusov čelných snehových segmentových radlíc.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Mesto Trnava
Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica hlboká   
Predmet a rozsah zákazky je riešený v PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká z10/2016 a v ZMENE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE z 12/2017. Autorom je spoločnosť Amberg Engineering,s.r.o. Bratislava. Predmetom zákazky je vybudovanie samostatného chodníka a cyklochodníka na Hlbokej ulici. Začiatok úseku chodníka acyklotrasy je navrhnutý plynulým napojením na jestvujúci chodník a cyklotrasu na svetelnej križovatke pri mestskomamfiteátri. Ďalej sa bude pokračovať severným smerom, v mieste blízkeho svahu je zúžené miesto zabezpečenézárubným múrom. Trasa pokračuje k autobusovej zastávke, prechádza cez prvú podestu schodiska, za schodiskom satrasy chodníka a cyklotrasy prekrížia, pričom cyklotrasa sa dostane ku komunikácii. Chodník ako aj cyklotrasa budú ďalejnapojené na plánovaný projekt Severnej veže.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Žilina
Areál športu Dubeň v Žiline   
Na základe výsledkov verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov Areál športu Dubeň v Žiline a rozhodnutia poroty je účelom získať návrh a realizáciu zámeru Mesta Žilina vybudovať v lokalite Budatín - Sihoť na pravostrannom nábreží rieky Váh, mimo súčasného zastavaného územia, športový areál celomestského až regionálneho významu. Na základe výsledkov priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. h), vyrokuje zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na spracovanie požadovaného rozsahu prác. Vybraný autor víťazného súťažného návrhu bude po uzavretí zmluvy zhotoviteľom  - UŠ v rozsahu ÚPN-Z v podrobnosti DÚR v M. 11 000 max. 22 500,00 € - DÚR Multifunkčnej športovej haly max 45 000,00 €
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Energetika Sereď, s.r.o.
Rekonštrukcia okruhov kotolní K4,K5 a K9, Sereď   
Projekt Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď rieši rekonštrukciu primárnych rozvodov tepla (oceľové rúry opatrené izoláciou) , ktoré sú uložené v prefabrikovaných kanáloch UK , prepojenie jednotlivých okruhov kotolní K4,K5,aK9 a rekonštrukciu domových odovzdávacích staníc tepla v okruhoch kotolní K4,K5 a K9.Súčasné rozvody teplabudú nahradené novými bezkanálovými predizolovanými rozvodmi s optimálnymi dimenziami. Všetky odberné miesta zokruhov kotolní K4,K5 a K9 budú napojené na kotolňu K5.Na odberných miestach budú na mieste súčasných tlakovozávislých domových odovzdávacích staníc tepla (DOST) osadené autonómne tlakovo nezávislé DOST prepojené nadispečing. Existujúce tlakovo závislé DOST budú demontované.  Pokiaľ sú v projektovej dokumentácii pomenovaní konkrétni výrobcovia produktov pripúšťame a akceptujeme ekvivalenty iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Kompletná projektová dokumentácia tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
TECHNOV, s.r.o.
CNC linky na rezanie, vysekávanie a tvárnenie plechov_II   
Predmetom zákazky sú CNC linky na rezanie, vysekávanie a tvárnenie plechov pre spoločnosť TECHNOV s.r.o. Konkrétne sa jedná o  Zariadenie č. 1 CNC OHRAŇOVACÍ LIS 1m - 1 ks Zariadenie č. 2 CNC OHRAŇOVACÍ LIS 3m - 1 ks Zariadenie č. 3 CNC OHRAŇOVACÍ LIS 3 m - 1 ks Zariadenie č. 4 CNC PEVNOLÁTKOVÝ LASER - 1 ks Zariadenie č. 5 CNC VYSEKÁVACÍ STROJ + automatizované nakladanie a vykladanie - 1 ks  Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
Slovenská správa ciest
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky   
Rekonštrukcia cesty I.triedy, pozostávajúca zo stavebno - technických opatrení na ceste I/66, zlepšenie odvodneniakomunikácie, úpravy povrchu vozovky, vybudovania autobusových zastávok, chodníkov a lávky pre peších, ZDZ a prvkovzabezpečujúcich bezpečnosť cestnej premávky. Súčasťou sú preložky IS - preložka vodovodu, VV a RE, vedenia Slovaktelekom, NTL plynovodu, NN. V prieťahu obcou Ždiar je cesta I/66 súčasťou základného komunikačného systému,funkčná trieda B2 kategórie MZ 8,0/50, v extraviláne je cesta I/66 vedená v kategórii C 7,5/50.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky   
Predmetom tejto zákazky je poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu/podpory a služieb technickej podpory aprevádzkových činností v lokalitách Banská Bystrica Tajov, Banská Bystrica Timravy, Bratislava Račianska prehardvérové a softvérové produkty.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly   
Predmetom zákazky sú korektívne opravy, preventívne kontroly, kalibrácie a overenie zariadení a systémov radiačnejochrany a rádiochémie V1, A1, TSÚ RAO, MSVP, RÚ RAO, FS KRAO, VNAO, IS RAO, IRAO a ZRAM výrobcov CanberraPackard, Berthold, NRC, Perkin Elmer, Rados, Carbolite, Polekoaparatura, MGP a MGPI (1.časť), výrobcov VF, Racom aTesla (2.časť), výrobcov NUVIA, THERMO EBERLINE, TECHNOLOGY NUCLEAR ELECTRONICS (3.časť) v nasledovnomrozsahu  - stabilné monitorovacie systémy plynných a kvapalných výpustí vo ventilačných komínoch a v objektoch staničiek namonitorovanie odpadových vôd., - stabilné monitorovacie systémy dávkových príkonov a objemovej aktivity aerosólov, - celotelové monitory povrchovej kontaminácie osôb, - monitory kontaminácie rúk a nôh v kontrolovaných pásmach, na hygienických sľučkách a na vrátniciach areálu JAVYS, - prenosné prístroje radiačnej kontroly na meranie dávkových príkonov,  - prenosné prístroje na meranie povrchovej kontaminácie a objemovej aktivity aerosólov , - systém elektronickej operatívnej dozimetrie SEOD, - systém výdajných automatov filmových dozimetrov, - prenosné systémy výdaja elektronických dozimetrov kufríkové, - systém kalibrácie prístrojov radiačnej techniky, - systém prístrojov osobnej dozimetrie,  1/7 - gama kamera, - monitory hmotnostnej aktivity na prenos materiálu cez hygienické slučky, - monitorovacie systémy na uvoľňovanie spod administratívnej kontroly,  - laboratórne spektrometrické zariadenia, - pasívny dozimetrický systém RADOS, - prenosné spektrometrické prístroje a veľkoplošné monitorovacie zariadenia, - gama a alfa scannery, - laboratórne gama spektrometre, - laboratórne alfa spektrometre, - kvapalinové scintilátory. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
EURIS, spol. s r.o.
Technológie pre strojársku výrobu a kovoobrábanie   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení  1. CNC trojosý sústruh s poháňanými nástrojmi pre sústružené diely do priemeru 80 mm; 2. CNC trojosý sústruh s poháňanými nástrojmi pre sústružené diely do priemeru 50 mm; 3. Automatická pásová píla; 4. Stĺpová vŕtačka. Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Predmet zákazky je rozdelený do 4 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovúponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťousúťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Originálne náhradné diely na vozidlá PEUGEOT a OPEL   
Nákup originálnych náhradných dielov a vykonávanie diagnostiky riadiacej jednotky a kódovanie imobilizéra kľúča,záručný a pozáručný servis vozidiel továrenských značiek PEUGEOT a OPEL
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov  >  Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre...
Úrad vlády Slovenskej republiky
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet   
Bezhotovostný nákup pohonných palív - automobilového benzínu a motorovej nafty do služobných motorových vozidielverejného obstarávateľa prostredníctvom platobných kariet uchádzača a zabezpečenie pomocou platobných palivovýchkariet nákupu drobného spotrebného tovaru, resp. poskytnutia umývania automobilov. Bližšie určenie v súťažnýchpodkladoch na predmet zákazky.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
Obec Trenčianske Stankovce
Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice v obci Trenčianske Stankovce   
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie a realizáciu) "Rekonštrukcia aprístavba požiarnej zbrojnice v obci Trenčianske Stankovce", ktorý vyhotovil Ing. Michal Baránek, autorizovaný stavebnýinžinier, Jozefa Lacu 14, 914 41 Nemšová v júli 2017, zák. číslo 05/17 MB. Jestvujúca budova požiarnej zbrojnice jejednopodlažná, čiastočne podpivničená, obdĺžnikového pôdorysu s plochou strechou, zrealizovaná bola v šesťdesiatychrokoch minulého storočia. Navrhovanou prístavbou sa rozšíria priestory pre hasičov o sklad pojazdnej hasiacej techniky,priestrannú školiacu miestnosť, kuchynku a sociálne zázemie. Riešený objekt bude mať predĺžený pôdorysný tvar ajednotnú plochú strechu z troch strán lemovanú zvýšenou atikou a z jednej strany od miestneho potoka rímsou.Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie