Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania auto zobrazujem 115 z 2413 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Nitra
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre Centrum kreatívneho priemyslu   
Mesto Nitra plánuje realizovať rekonštrukciu budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom vrchu v Nitre pre Centrumkreatívneho priemyslu. K predmetnej rekonštrukcii budov v rámci tejto zákazky mesto Nitra požaduje poskytnutie služieba vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v zmysle aktualizácie a dopracovania alternatívy 2 architektonickej azastavovacej štúdie stavby Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom vrchu v Nitre pre Centrumkreatívneho priemyslu v nasledovnom členení 1)Jednostupňová projektová dokumentácia v rozsahu pre vydanieúzemného rozhodnutia a stavebného povolenia a realizáciu stavby, 2) Projekt interiéru, 3) Autorský dozor počas trvaniastavby, 4) Poskytovanie súčinnosti objednávateľovi pri realizácii verejného obstarávania na stavebné práce (stavbu) nazáklade relevantnej projektovej dokumentácie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
eurobus, a.s.
Informačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves a autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany   
Opis položiek predmetu zákazky Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov - Logický celok 1 Vnútorný informačný LCD panel - Logický celok 2 Vnútorný informačný kiosk - Logický celok 3 Verejná WIFI sieť - Logický celok 4 Vonkajší 3-riadkový informačný LED panel - Logický celok 5 Vonkajší 22-riadkový informačný LED panel - Logický celok 6 Zástavkový vonkajší 2 a 4-riadkový informačný LED panel s ukotveným stojanom - Logický celok 7 Inštalácia a montáž - Logický celok 8 Školenie Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
Mesto Hlohovec
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ich zimná údržba na území mesta Hlohovec   
Predmetom zákazky je čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ichzimná údržba na území mesta Hlohovec, na obdobie od 1. 4. 2020 do 31.03.2023 v nasledovnom rozsahu  -bežné čistenie -čistenie silne znečistených úsekov  -polievanie, kropenie komunikácií -ručné čistenie spevnených rigolov a odtokového potrubia  -čistenie autobusových zastávok  -čistenie chodníkov, miestnych komunikácií, verejného priestranstva a priľahlej zelene po jarmokoch a predajnýchakciách  -úložné odpadov z čistenia  -posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným materiálom  -pluhovanie a odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva -odvozsnehu z miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva  -technológia zabezpečenia zjazdnosti miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva.Pod zimnou údržbou sa rozumie zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií, priľahlých chodníkov aspevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaisteniepriechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky) v meste Hlohovec vrátane m. č. Šulekovo a zabezpečovanieodstraňovania závad v ich zjazdnosti a schodnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi, Operačným plánom zimnejúdržby mesta Hlohovec a podmienkami dojednanými v zmluve. Pre účel tejto zákazky zimná údržba zahŕňa najmänasledovné činnosti Pluhovanie, odhŕňanie, odstraňovanie a odvoz snehu, odstraňovanie poľadovice, ľadu a námrazy,posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným materiálom, uvoľňovanie kanalizačných vpustí pre zabezpečenie odtokuvody z topiaceho sa snehu a ľadu pri odmäku. Základným dokumentom pre poskytovanie služby je Operačný plánzimnej údržby v textovej a grafickej podobe, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. Aktualizovaný Operačný plánzimnej údržby v textovej a grafickej podobe, poskytne verejný obstarávateľ uchádzačovi najneskôr 14 dní pred začatím 1/3 termínu zimnej údržby. Do ceny jednotlivých služieb je nutné zahrnúť zimnú pohotovosť.  Podrobný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
ARRIVA Michalovce, a.s.
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému autobusov východnej časti Košického samosprávneho kraja   
Všeobecný popis Palubný počítač (PP alebo aj strojček) je zariadenie pre vybavenie cestujúceho cestovným lístkom (CL) s využitím tarifného systému, cestovných poriadkov (CP), vzorových záznamov (VZZ), a pod. PP zároveň ukladá štatistiku vydanýchCL, počet osôb, batožiny a pod. na jazdených spojoch. PP za pomoci GPS zaznamenáva čas, trasu, komunikuje online sdispečerským systémom cez GSM/3G/LTE. Štatistika a podklady pre strojček sa nahrávajú a vyčítavajú cez Wifi aGSM/3G/LTE. PP spracováva udalostné operácie. Tlačiareň palubného počítača je zariadenie na tlač CL s integrovanou čítačkou BČK, 2D, EMV. Rozvodová doska (komunikačná doska) je zariadenie umožňujúce komunikáciu PP a ďalších periférií ako sú autobusovétabule, kamerový systém, vozidlové Wifi a pod. Programové vybavenie zariadení (frontoffice) je operačné a aplikačné programové vybavenie konkrétneho vozidlovéhozariadenia, ktoré zabezpečuje, že dané zariadenie má nadefinované funkcionality. Aplikačné programové vybavenie (backoffice alebo aj Dopravný IS) obslužného systému predstavuje komplex programov, slúžiacich k tvorbe plánov dopravy, taríf, cenníkov a podobne. Svoje výstupy poskytuje dispečerskému systému a ekonomickému IS. Realizuje prípravu dát pre PP a spracovanie dát z PP. Dispečerský systém je informačný systém monitoringu a riadenia dopravy v reálnom čase. Používa vstupné dáta zDopravného IS a dáta z PP. Ekonomický systém je podnikový ekonomický IS. Vybavovací systém tvorený PP, tlačiarňou s integrovanou čítačkou, vozidlovým kamerovým systémom a vozidlovým Wifimusí zabezpečiť -Výdaj CL pre cestujúceho, alebo skupinu cestujúcich podľa aktuálnych cenníkov, taríf, CP, a pod. -Uchovanie dát o tržbách, kartách, časoch, tarifách a ďalších štatistikách potrebných v doprave a ekonomike pre ďalšiespracovanie. -Identifikáciu a zaznamenanie prihlásenia vodiča v čase. -Výdaj počiatočného lístka a konečného lístka na vodiča.  1/4 -Prácu s DZVV (denný záznam vozidla), IČV (identifikačné číslo vozidla), Turnusom, Linkou a Spojom. -Prácu so všetkými tarifnými špecifikami, nastaveniami, odchýlkami pre predaj cestovných dokladov a batožiny. -Podporné funkcie pre vodiča, ako je tlač zastávok na linke, zoznam cestujúcich, zoznam GPS súradníc na spoji, a podobne. -Pomocou GPS zaznamenáva pozíciu vozidla a podľa nej prepína východziu zastávku. -Informáciu o obsaditeľnosti vozidla a počte vystupujúcich cestujúcich na zastávke. -Komunikáciu s dispečerským systémom online. -Prácu s kartami cestujúcich v platnej tarife cez integrovanú čítačku bezkontaktných čipových kariet Mifare Classic, Mifare Desfire EV1 a Mifare Desfire EV2. Taktiež sa vyžaduje aj integrovaná čítačka EMV kariet a 2D kódu. -Komunikáciu čítačky kariet cez jeden, alebo viac SAM modulov s kľúčmi k dopravnej aplikácii, podľa potreby tak, abybola zabezpečená otvorenosť a kompatibilita systému. -Tlač CL cez termotlačiareň s informačným displejom pre cestujúceho a jednoduchou výmenou kotúčika papiera. -Akustickú a vizuálnu signalizáciu pri tlačení CL hradeného kartou. -Automatickú tlač definovaných informácií pre prepravnú kontrolu po priložení Revízorskej karty. -Zápis dát, hlavne zmeny zostatku EP do pamäte bezkontaktnej čipovej karty. -Pružnosť systému pri výmene dát s centrálou, zmene dát Tarifného systému, vyčítanie štatistiky, nahratie CP, cien, apod. -Nahrávanie vstupných dát pre vybavovací systém automaticky z Dopravného IS využívaného dopravcom. -Vyčítavanie a spracovanie výstupných dát z vybavovacieho systému automaticky do Dopravného IS využívaného dopravcom. -Komunikáciu cez rozhranie Wifi, Ethernet, 3G/4G, RS232/RS485, USB. (tabule a iné periférie) -Stream z vozidlového kamerového systému na povel vodiča. PPožadované technické a prevádzkové parametre predmetu zákazky musia rešpektovať súčasný stav tarifného a informačného systému ARRIVA Michalovce, a.s..
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zdravotnícke zariadenia   
Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku - hybridný novorodenecký inkubátor [1 ks] - neonatologické vyhrievané lôžko [2 ks] - transportný inkubátor [1 ks] - VRA Vizuálna audiometria + audiometer [1 ks] - ručný autoretorefraktometer [1 ks] - systém na meranie pH a impedancie v tráviacom trakte [1 ks] - rektálny manometer [1 ks] - monitorovacia a vyhodnocovacia stanica EKG Holterovského monitorovania [1 ks] - transportný USG prístroj [4 ks] - USG pre oftalmológiu [1 ks] - systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením, otvorený, priamy [1 komplet] - lôžková rampa nástenná [92 ks] - stropný statív pevný [4 ks] - stropný operačný statív anestéziologický 1-ramenný [2 ks] - stropný operačný statív chirurgický 2-ramenný [1 ks] Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu aleboviaceré časti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Dodávkové automobily do 3,5 tony   
Predmetom zákazky je dodávka nových dodávkových automobilov do 3,5 tony. Podrobný opis, množstvá a parametrepredmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Bratislavský samosprávny kraj
Poskytnutie služieb osobitnej pravidelnej dopravy do regiónu Malé Karpaty – Malokarpatský expres   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy do regiónu Malé Karpaty vpriebehu letnej sezóny cyklobus Malokarpatský expres, a to počas  a) 142 prevádzkových dní v období od 1.5.2020 do 30.9.2022 na trase Bratislava Most SNP Bratislava AS Nivy Bratislava-Rača Svätý Jur Pezinok Modra Modra, Zochova chata Častá, Červený Kameň o celkovej dĺžke 55 km, b) 50 prevádzkových dní v období od 1.5.2023 do 30.9.2023 na trase Bratislava Most SNP Bratislava AS Nivy Bratislava-Rača Svätý Jur Pezinok Modra Modra, Zochova chata Častá, Červený Kameň o celkovej dĺžke 55 km v prípade uplatneniaopcie v zmysle zmluvných podmienok, c) osobitných dní v období od 1.5.2020 do 31.12.2022 v predpokladanom maximálnom počte 12 v rámci Bratislavskéhosamosprávneho kraja, d) osobitných dní v období od 1.1.2023 do 31.12.2023 v predpokladanom maximálnom počte 4 v rámci Bratislavskéhosamosprávneho kraja v prípade uplatnenia opcie v zmysle zmluvných podmienok.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Trnavský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Trnava   
Predmetom zákazky (verejného obstarávania) je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné,efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti danéhoregiónu/územia. Predmet zákazky teda spočíva v poskytovaní služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnomzáujme pre Trnavský samosprávny kraj, v zabezpečení dopravnej obslužnosti v dopravnom regióne Trnava (regiónTrnava pre účely tejto verejnej súťaže pozostáva z okresu Trnava, Senica, Piešťany, Hlohovec) podľa stanovenýchprepravných poriadkov technicky vhodnými autobusmi, v správe označníkov zástaviek, v predaji cestovných lístkov aostatných súvisiacich služieb, vyplývajúcich z týchto súťažných podkladov a ich jednotlivých príloh. Obstarávané službysú podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1370/2007 a zákona č. 56/2012 Z. z. službami vo verejnom záujme. Účelomzákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti vybraného regionálneho územia Trnavského samosprávneho kraja počascelého trvania kontraktu, na základe stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov. Vybrané regionálne územie Trnavského samosprávneho kraja (región Trnava) je vyjadrenýjednotlivými linkami, ktoré sú uvedené v cestovných poriadkoch, tvoriacich prílohu Zmluvy.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Trnavský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Dunajská Streda   
Predmetom zákazky (verejného obstarávania) je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné,efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti danéhoregiónu/územia. Predmet zákazky teda spočíva v poskytovaní služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnomzáujme pre Trnavský samosprávny kraj, v zabezpečení dopravnej obslužnosti v dopravnom regióne Dunajská Streda (región Dunajská Streda pre účely tejto verejnej súťaže pozostáva z okresu Galanta a Dunajská Streda) podľastanovených prepravných poriadkov technicky vhodnými autobusmi, v správe označníkov zástaviek, v predaji cestovnýchlístkov a ostatných súvisiacich služieb, vyplývajúcich z týchto súťažných podkladov a ich jednotlivých príloh. Obstarávanéslužby sú podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1370/2007 a zákona č. 56/2012 Z. z. službami vo verejnom záujme.Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti vybraného regionálneho územia Trnavského samosprávnehokraja počas celého trvania kontraktu, na základe stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výškefinančných prostriedkov. Vybrané regionálne územie Trnavského samosprávneho kraja (región Dunajská Streda) je vyjadrený jednotlivými linkami, ktoré sú uvedené v cestovných poriadkoch, tvoriacich prílohuZmluvy.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Trnavský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Záhorie   
Predmetom zákazky (verejného obstarávania) je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné,efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti danéhoregiónu/územia. Predmet zákazky teda spočíva v poskytovaní služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnomzáujme pre Trnavský samosprávny kraj, v zabezpečení dopravnej obslužnosti v dopravnom regióne Záhorie (región Záhorie pre účely tejto verejnej súťaže pozostáva z okresu Skalica) podľa stanovených prepravných poriadkov technickyvhodnými autobusmi, v správe označníkov zástaviek, v predaji cestovných lístkov a ostatných súvisiacich služieb,vyplývajúcich z týchto súťažných podkladov a ich jednotlivých príloh. Obstarávané služby sú podľa Nariadenia EP a Rady(ES) č. 1370/2007 a zákona č. 56/2012 Z. z. službami vo verejnom záujme. Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnejobslužnosti vybraného regionálneho územia Trnavského samosprávneho kraja počas celého trvania kontraktu, nazáklade stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov. Vybranéregionálne územie Trnavského samosprávneho kraja (región Záhorie) je vyjadrený jednotlivými linkami, ktoré súuvedené v cestovných poriadkoch, tvoriacich prílohu Zmluvy.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Mesto Humenné
Zabezpečenie služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné   
Predmetom zákazky je prevádzkovanie služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné v zmysle uzavretejzmluvy o službách v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné na obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2030 medziverejným obstarávateľom ako objednávateľom a dopravcom ako dodávateľom služieb. Predmetom zmluvy o službáchbude záväzok dopravcu poskytovať počas účinnosti zmluvy o službách služby vo verejnom záujme bližšie špecifikované vzmluve o službách a záväzok objednávateľa poskytovať dopravcovi počas účinnosti zmluvy o službách úhradu zaposkytnuté služby vo verejnom záujme a to za podmienok stanovených v zmluve o službách.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis motocyklov HONDA   
Vykonávanie pozáručného servisu motocyklov továrenskej značky HONDA NT 700VA (RC52/1/2), HONDA 100F(JF11/1/1), HONDA ST 1300A (SC51/1/1) a dodanie náhradných dielov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Úžitkové automobily   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových úžitkových automobilov vrátane colných a daňových poplatkov aďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravyna miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita sozáručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy,kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 5 lpaliva.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Mesto Piešťany
Rekonštrukcia stravovacej prevádzky ZŠ F.E.Scherera v Piešťanoch – stavebné práce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii stravovacej prevádzky, jestvujúcej kuchyne pri školskej jedálniZákladnej školy F.E.Scherera v Piešťanoch v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou Creatiffs.r.o., Ružová 1039/8, 921 01 Piešťany s dátumom spracovania 05/2019 zodpovedný projektant Ing. arch. ZuzanaTyrolová, autorizovaný architekt, evidenčné číslo oprávnenia 1625 AA. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie kvality ako aj kapacity pripravovaných jedál na 700 jedál. Definovanie prác je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenenom výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Železnice Slovenskej republiky
Služby pozáručného autorizovaného servisu, technická podpora a podporné služby pre IKT zariadenia a technológie   
Predmetom zákazky s názvom Služby pozáručného autorizovaného servisu, technická podpora a podporné služby preIKT zariadenia a technológie je poskytovanie služieb pre hardvérové a softvérové produkty IKT infraštruktúryobstarávateľa v rozsahu (i) pozáručný autorizovaný servis pre zabezpečenie štandardnej prevádzky, údržba a podpora; (ii) podporné služby na vyžiadanie nad rámec služieb podľa bodu (i) na riešenie problémov a zmien.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie