Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania auto zobrazujem 115 z 1618 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenský hydrometeorologický ústav
Služby SW vývoja   
Predmetom zákazky sú služby poskytovanie odborných služieb a vývoja softvérových aplikácií najmä, nie však výlučne voblastiach výkonu činností SHMÚ - kavantitatívneho a kvalitatívneho sledovania stavu ovzdušia a vôd. Medzi činnostipokryté zmluvou patria -Zber údajov pomocou používateľského rozhrania; -Spracovanie údajov (dát alebo dokumentov), ich overovanie a hodnotenie; -Integrácia údajov a informácií s/do rôznych rozhraní v rámci organizácie ako aj mimo organizácie; -Automatizácia pracovných činností a procesov; -Vytváranie sw modelov, popisujúcich deje v atmosfére a hydrosfére; -Vytváranie iných sw modelov pre potreby inštitúcie; -Iterpretácia údajov a informácií a ich nasledovná vizualizácia ( vo forme tabuľkovej, mapovej resp. inej);  1/4 -Archivácia výstupov, ktoré vzniknú so spracovania údajov a informácií; -Poskytovanie údajov používateľom a verejnosti vo forme internetových aplikácií alebo Portálov; -Poskytovanie údajov používateľom a verejnosti či vo forme uzatvorených rozhraní alebo OpenData Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Dielenská výbava a špeciálne zariadenia   
Nákup dielenskej výbavy a špeciálnych zariadení (momentové kľúče, skrutkovače, závitníky, očká, univerzálnenastaviteľné kľúče, dvojstranné kľúče, očko ploché kľúče, sady nástrčných hlavíc, ráčne, kliešte, pneumatickéuťahovačky, pneumatické ráčne, pneumatické brúsky, zdviháky, vyvažovacie zariadenia, vyzúvačky pneumatík, pojazdnégarážové zdviháky, pojazdné odsávačky oleja, bodová zváračka, elektrický mazací lis dekalamitka a pod.) a ich oprava,overovanie a kalibrácia.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Mechanické náradie
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Stroje pre regionálne centrum vzdelávania pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v Lučenci   
Predmet zákazky je obstarávanie strojov pre regionálne centrum vzdelávania pri Strednej odbornej škole hotelovýchslužieb a dopravy v Lučenci. Predmet zákazky tvorí sedem logických celkov  Logický celok č. 1 Traktor 160 KS s čelným nakladačom, príslušenstvom + autopilot RTK a Isobus simulator(kompatibilné) 1 ks Logický celok č. 2 Autopilot RTK a Isobus simulator - 1 ks (požaduje sa kompatibilita s Logickým celkom č. 1) Logický celok č. 3 Zhrňovač krmovín 1 ks Logický celok č. 4 Obracač krmovín 1 ks Logický celok č. 5 Lis na guľaté balíky 1 ks Logický celok č. 6 Pluh - 1 ks Logický celok č. 7 Kosačka 1 ks  Bližší opis je uvedený v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Poľnohospodárske stroje
Banskobystrický samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Banskobystrický samosprávny kraj   
Verejný obstarávateľ týmto predbežným oznámením deklaruje svoj úmysel vyhlásiť verejné obstarávanie s cieľom nájsťseriózneho, stabilného a spoľahlivého zmluvného partnera/partnerov, prostredníctvom ktorého/ktorých zabezpečíverejnosti kvalitné dopravné služby.  Obstarávané služby (predmet zákazky) sú v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnomzáujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č.1107/70 a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave službami vo verejnom záujme. Zmluva resp. zmluvy sa budúuzatvárať na 10 rokov.  Opis predmetu zákazky bude bližšie opísaný v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
OLEJÁR, spol. s r.o.
CNC dlhotočný automat s podávačom tyčí   
Predmetom zákazky je nákup CNC dlhotočného automatu s podávačom tyčí vrátane dopravy, montáže zariadeniauvedením zariadenia do prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Mendas s.r.o.
Vytvorenie komunitného obchodného ekosystému s využitím princípov online crowdsourcingu   
Predmetom zákazky je obstaranie inovatínych technológií pre projekt s názvom Vytvorenie komunitného obchodného ekosystému s využitím online crowdsourcingu, ktoré sa skladá z nasledovných celkov a) Veľkoformátová sublimačná tlačiareň b) Veľkoformátová tlačiareň c) Vyšívací automat d) Transferový lis e) Transferový lis čapicový f) Digitálna sublimačná tlačiareň g) Software
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup PHM na palivové karty a do skladovacích nádrží   
Predmetom zákazky je  - nákup pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228, motorová nafta podľa normy STNEN 590 (ďalej len PHM), a doplnkových služieb (umývanie osobných motorových vozidiel verejnéhoobstarávateľa/kupujúceho/ich) dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnejúhrady za odobraté pohonné hmoty na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúcehoa jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok,poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou, - nákup, t.j. dodávka a doprava PHM do skladovacích nádrží verejného obstarávateľa/kupujúceho na základe kúpnejzmluvy a následne vystavenej/ých objednávky/objednávok, - nákup doplnkových služieb súvisiacich s veľkoobchodným závozom PHM do skladovacích nádrží na pohonné hmotyverejného obstarávateľa/kupujúceho/ich
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Automobil 9-miestny   
Osobný automobil - 9 miestny  Bližšiu špecifikcáiu obsahujú súťažné podklady
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť 2   
Predmetom zákazky je poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu/podpory, služieb technickej podpory a prevádzkových činností datacentra Banská Bystrica Tajov pre hardvérové a softvérové produkty pre vybrané prevádzkované systémy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Nat design s.r.o.
Drevovýroba po novom   
Predmetom zákazky je implementácia automatizovaného systému TATCO (z ang. Tactical Trade Coordinator) prezadávanie a riadenie zákazkovej výroby podľa špecifikácie od zákazníka s modulom pre plánovanie a riadenie výroby sintegrovanými funkcionalitami CRM pre automatizáciu komunikácie s existujúcimi aj potenciálnym klientami a návrh,programovanie a finalizácie 3D obrazov pre produkty s rozložením obrázkov na časti použiteľné pre 3D konfigurátor vowebovom prehliadači.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Považská Bystrica - stavebné práce   
Predmetom zákazky je modernizácia autobusovej stanice verejnej osobnej dopravy v Považskej Bystrici.
Stavebné práce
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
RTG digitálne pevné   
Röntgeny digitálne pevné sú rozdelené do 5 kategórií. Názov predmetu zákazky časť 1 Skupina 1 - RTG 2 RTG digitálny pevný - stropný systém, 65 kW Názov predmetu zákazky časť 2 Skupina 1 - RTG 4 RTG digitálny pevný - podlažný systém, 65 kW, autotracking Názov predmetu zákazky časť 3 Skupina 1 - RTG 5 RTG digitálny pevný - stropný systém, 65 kW, stitching Názov predmetu zákazky časť 4 Skupina 1 - RTG 6 RTG digitálny pevný - stropný systém, 80 kW, autopositioning Názov predmetu zákazky časť 5Skupina 1 - RTG 7 RTG digitálny pevný - stropný systém, 80 kW, tomosyntéza  Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa, ako predávajúceho, predať a dodať potencionálnemu kupujúcemu/im,ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 5 časti B.2 Návrh rámcovej dohody - obchodné podmienky dodania predmetu zákazkytýchto súťažných podkladov, röntgeny a poskytnúť záručný servis, uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2Návrh rámcovej dohody - obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
PSL, a.s
Automatizácia procesu výroby teliesok   
tručný opis Predmetom zákazky je automatizácia procesu výroby teliesok, ktorá pozostáva z častí Robotizácia pracoviska SATURN Robotizácia pracovísk s dvomi sústruhmi SPR 100 Robotizácia brúsky BSE 70 CNC Robotizácia brúsky BSE 150 CNC Robotizácia pracovísk menších superfinišov Robotizácia pracovísk väčších superfinišov Robotizácia pracoviska brúsky Jupiter 500 2. stroj Robotizácia pracoviska brúsky Jupiter 500 3. stroj Robotizácia brúsky Jupiter 500 1. stroj Automatizácia pracoviska balenie Automatizácia ostrova zo strojov BBE1A s manipulátorom Automatizácia ostrova zo strojov SASL125 Automatizácia logistiky výroby teliesok Integrované riadenie v kontexte iniciatívy Industry 4.0  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
TOMARK, s.r.o.
Kombinované pracovisko vysekávania a pálenia s automatickým nakladaním plechu a vykladaním dielcov   
Predmetom zákazky je dodanie, doprava, montáž a uvedenie do prevádzky technológie kombinovaného prcoviskavysekávania a pálenia s automatickým nakladaním plechu a vykladaním dielcov vrátane zaškolenia obsluhy. Podrobne vsúťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Opravy špeciálnych nadstavieb CAS30 na podvozkoch IVECO a TATRA 815   
Vykonávanie opráv mobilnej hasičskej techniky - špeciálnych nadstavieb CAS30 na podvozkoch Iveco Trackker a TatraT-815-7. Špeciálne nadstavby slúžia na prepravu nádrže na vodu, nádrže na penidlo, vysokotlaké čerpadlo T-3000,sacieho a výtlačného potrubia, ventilov, prúdnic a uloženie rôznych iných zariadení, ktoré slúžia hasičom pri likvidáciipožiarov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie