Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 4157 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Gymnázium Mikuláša Kováča
Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na diele "Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováčav Banskej Bystrici" v rozsahu SO-01, SO-02, SO-03.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vykonávanie geodetických prác   
Vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, na vecné bremená, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, polohopisné a výškopisnézameranie pozemku, geodetické práce súvisiace s vytýčením stavieb a porealizačným zameraním stavieb, prešetreniemajetko-právnych vzťahov, vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností alebo pre ďalšie konanie orgánovštátnej správy a samosprávy, pre potreby súdnych sporov a iných konaní pre organizačné zložky objednávateľa v súladeso všeobecne záväznými právnymi predpismi a to všetko na základe samostatných zákaziek.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
chirurgický telemanipulátor 2 ks vrátane súvisiacich služieb a spotrebného materiálu   
Chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu v počte 2ks vrátane súvisiacich služieb a spotrebného materiálu
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Združenie obcí Kľakovskej doliny
Technológia na spracovanie bioodpadov -traktor   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Jedná sa o dodanie techniky na spracovanie bioodpadov pre projekt spolufinancovaný z OP KŽP s názvom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskej doline 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Drvič BIO odpadu (1 ks); Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a uvedenia do prevádzky.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Balog nad Ipľom
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Balog nad Ipľom (2)   
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky Časť 1 - Logický celok č. 1 "Kolesový traktor s príslušenstvom", Časť 2 - Logický celok č. 2 "Kontajnery", Časť 3 - Logický celok č. 3 "Nosič kontajnerov", Časť 4 - Logický celok č. 4 "Priemyselná podlahová váha". Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Obec Dolinka
Strojno-technologické vybavenie pre triedený zber v obci Dolinka (2)   
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky Časť 1 - Logický celok č. 1 "Kolesový traktor s príslušenstvom", Časť 2 - Logický celok č. 2 "Kontajnery", Časť 3 - Logický celok č. 3 "Priemyselná podlahová váha". Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Ida UhlárováGrösslingová 2455/21 , 811 09 Bratislava - Staré MestoSlovenskoKontaktná osoba: Mgr. Alena HujováTelefón: +421 415665268Email: hujova@eurodotacie.skWebové sídlo (internetová adresa)Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  https://www.uvo.g
Pamiatková obnova meštianskeho Baumgartnerovho domu v Banskej Štiavnici   
Predmetom zákazky je pamiatková obnova meštianskeho Baumgartnerovho domu v Banskej Štiavnici. Objekt jedlhodobo neudržiavaný a v dôsledku chýbajúcej údržby a negatívneho vplyvu prírodných živlov ja v havarijnomstavebno-technickom stave s poškodenou strechou, narušenými nosnými konštrukciami, výrazným úbytkomomietkových vrstiev a výplní otvorov. Ide o zákazku určenú pre rekonštrukciu stavby typu Národnej kultúrnej pamiatky,ktorej stavebné práce musia byť vykonávané v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych pamiatok č. 49/2002Z. z. v znení neskorších predpisov a podliehajú dohľadu a kontrole Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Centrum výcviku Lešť
Nákup a dodávka rafinérských produktov   
Predmetom zákazky je nákup a dodávka rafinérských produktov automobilový benzín s oktanovým číslom 95 BA 95natural, kvalita STN EN 228 a motorová nafta DIESEL, kvalita STN EN 5902014(65 6506) vrátane služieb spojených sich dopravou a prečerpaním PHM do nádrží na pohonné hmoty, na základe písomných objednávok zaslanýchelektronickou poštou. Motorová nafta musí byť dodaná na použitie podľa ročných období (podľa medznej teploty filtrovateľnosti, od 15.4 do30. 9. v triede B; od 1. 3. do 14. 4. a od 1. 10. do 15.11 v triede D; od 16.11. do 28./29.2. v triede F.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Banskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa   
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie vyhľadávacej štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie navydanie územného rozhodnutia v podrobnosti dokumentácie pre stavebné povolenie (DUR s DSP) vrátane inžinierskejčinnosti s majetkovoprávnym usporiadaním (IČ s MPU). Účelom stavby bude podporiť rozvoj cyklistickej dopravy adochádzky do práce na bicykli v dotknutých okresoch, a zároveň cyklistická komunikácia prispeje k zvýšeniu plynulosti abezpečnosti dopravy na území Banskobystrického kraja.  Cyklistická komunikácia bude začínať pri reštaurácií Fort Geronimo, kde sa bude napájať na plánovanú cyklistickúkomunikáciu, I. etapu, a končiť bude v obci Sliač, kde sa bude napájať na existujúcu cyklistickú komunikáciu. Dĺžkanavrhovanej cyklistickej komunikácie predstavuje vo variante č. 1. cca 8,55 km, vo variante č. 2. cca 7,87 km, ktorábude pozostávať z nových povrchov vo forme spevneného asfaltového krytu. Komunikácia bude obojsmerná so šírkoucyklistického pruhu 1,5 m. V stupni dokumentácií bude popri cyklistickej komunikácií navrhnutý chodník v šírke 2m (vzmysle možností šírkových pomerov). Chodník bude samostatný stavebný objekt, bude na neho spracovaná samostatnádokumentácia, bude mať samostatný rozpočet. Okrem návrhu cyklistickej komunikácie musí dokumentácia obsahovať ajumiestnenie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry ako sú stojany na bicykle, servisné cyklistické stojany, drobnáarchitektúra, informatívne panely a podobne. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a jej prílohách, najmä v prílohe č. 1 Zmluvy odielo a v jej prílohách, v prílohe č. 2 Mandátnej zmluve a v jej prílohách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Ľubomír Haško PALIVÁ
Nákup traktorového štiepkovača s hydraulickou rukou na spracovanie drevnej biomasy   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka a zaškolenie obsluhy traktorového štiepkovača s hydraulickou rukou na spracovanie drevnej biomasy.
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
Fairway club s.r.o.
Vybudovanie potravinárskej linky na spracovanie a výrobu inovatívnych termizovaných produktov   
Predmetom je vybudovanie potravinárskej linky na spracovanie a výrobu inovatívnych termizovaných produktov. Bližšiašpecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁSTA - Antineoplastické a imunomodulačné činidlá, CYTOSTATIKÁAntineoplastické činidlá verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia   Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - navšetkých 48 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovanýchv bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.    Predmet zákazky je rozdelený na 48 častí, ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkýchčasti do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne do oznámenia o výsledku verejného obstarávania nieje táto skutočnosť uvedená v časti II.1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky aj s predpokladanýmihodnotami predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 ksúťažným podkladom.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia
Zníženie energetickej náročnosti budovy nového Chirurgického pavilónu   
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na budove nového Chirurgického pavilónu v zmysle Súťažných podkladov a ich príloh.
Stavebné práce
Mesto Revúca
Kompostáreň Revúca   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov 1)Traktor s príslušenstvom 2)Hygienizačná jednotka pre zhodnotenie kuchynského BRKO 3)Auto s hákovým nosičom kontajnerov 4)Kontajnery, zberné nádoby a príslušenstvo 5)Drvič kuchynksého odpadu a drvič/štiepkovač 6)Bubnový rotačný triedič 7)Drobné príslušenstvo ku kompostárni Predmet zákazky sa delí na 7 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu , kombináciu akýchkoľvek častí alebo všetky častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Pavel Báťka
Nákup traktora a vyvážačky dreva s hydraulickou rukou   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka a zaškolenie obsluhy traktora a vyvážačky dreva s hydraulickou rukou.
Poľnohospodárske stroje  >  Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie