Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3969 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Združenie obcí Kľakovskej doliny
Technológia na spracovanie bioodpadov -traktor   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Jedná sa o dodanie techniky na spracovanie bioodpadov pre projektspolufinancovaný z OP KŽP s názvom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskejdoline 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Drvič BIO odpadu (1 ks); Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a uvedenia do prevádzky.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Mesto Banská Bystrica
Dodávka potravín do 27 Školských jedální pri Materských školách Mesta Banská Bystrica a do Sociálneho zariadenia Mestské detské jasle v Banskej Bystrici   
Dodávka potravín pre 27 školských jedální pri materských školách a pri mestských detských jasliach v Banskej Bystrici
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Mesto Rimavská Sobota
Výstavba tribúny na zimnom štadióne v Rimavskej Sobote   
Predmetom zákazky je zhotovenie oceľovej konštrukcie pre 1068 sedačiek v zmysle projektovej dokumentácie už doexistujúcej haly, t.j. jedná sa o umiestnenie tribúny oceľovej konštrukcie už do uzavretého objektu.  Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Kamenivo   
III.Q.2019 - Dodávka kameniva rôznej frakcie bez dopravy resp. s dopravou na miesto podľa požiadaviek verejnéhoobstarávateľa.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Technická univerzita vo Zvolene
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane komplexných služieb spojených sbezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou energií, to znamená vrátane distribúcie a prepravy energií do odbernýchmiest verejného obstarávateľa, t.j. objektov Technickej univerzity vo Zvolene, vrátane ostatných regulovaných služieb aprevzatie zodpovednosti za odchýlku, a to v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľadistribučnej siete za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadkuprevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Obec Čierny Balog
„Kompostovisko Čierny Balog - obstarávanie techniky“ (2)   
Predmetom zákazky je dodanie nového strojového vybavenia pre zberný dvor v obci Čierny Balog. Bližšia špecifikáciapredmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
SHP Harmanec, a.s.
Zvýšenie množstva spracovaného odpadového papiera v SHP Harmanec, a.s.   
Predmetom zákazky je nákup technológií na zvýšenie množstva spracovaného odpadového papiera v SHP Harmanec,a.s.  - rozvlákňovací bubon,  - vírivé triediče,  - tlakový triedič,  - riadiaci systém.
Priemyselné mechanizmy  >  Strojové zariadenie na výrobu papiera alebo lepenky  >  Časti strojového zariadenia na výrobu papiera alebo...
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zdravotnícke zariadenia   
Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku - hybridný novorodenecký inkubátor [1 ks] - neonatologické vyhrievané lôžko [2 ks] - transportný inkubátor [1 ks] - VRA Vizuálna audiometria + audiometer [1 ks] - ručný autoretorefraktometer [1 ks] - systém na meranie pH a impedancie v tráviacom trakte [1 ks] - rektálny manometer [1 ks] - monitorovacia a vyhodnocovacia stanica EKG Holterovského monitorovania [1 ks]  1/11 - transportný USG prístroj [4 ks] - USG pre oftalmológiu [1 ks] - systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením, otvorený, priamy [1 komplet] - lôžková rampa nástenná [92 ks] - stropný statív pevný [4 ks] - stropný operačný statív anestéziologický 1-ramenný [2 ks] - stropný operačný statív chirurgický 2-ramenný [1 ks] Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu aleboviaceré časti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Stredná odborná škola informačných technológií
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica   
Zabezpečenie stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe objednávateľa, s priemerným počtom denne vydaných jedál 800ks pre žiakov, zamestnancov a iných stravníkov (ďalej len stravníci) využívajúcich priestory Strednej odbornej školy informačných technológií na Tajovského ulici č.30, Banská Bystrica (ďalej len školy) s jeho súhlasom. Výdaj bude prostredníctvom čipov. V prípade potreby zabezpečiť celodenné stravovanie počas školských prázdnin a štátnych sviatkov podľa potrieb objednávateľa, Zabezpečenie doplnkového predaja v bufete na SOŠ IT Tajovského 30,Banská Bystrica prostredníctvom hotovostnej platby, Zabezpečenie občerstvenia, resp. stravovania s obsluhou pri rôznych akciách organizovaných Objednávateľom, napr. Deň učiteľov, pre účastníkov školení, porád, súťažíorganizovaných školou, Banskobystrickým samosprávnym krajom, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK aostatnými organizáciami na základe objednávky Objednávateľa a pod.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
Stroje pre regionálne centrum vzdelávania pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v Lučenci   
Predmet zákazky je obstarávanie strojov pre regionálne centrum vzdelávania pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Predmet zákazky tvorí sedem logických celkov  Logický celok č. 1 Traktor 160 KS s čelným nakladačom, príslušenstvom + autopilot RTK a Isobus simulator (kompatibilné) 1 ks Logický celok č. 2 Autopilot RTK a Isobus simulator - 1 ks (požaduje sa kompatibilita s Logickým celkom č. 1) Logický celok č. 3 Zhrňovač krmovín 1 ks Logický celok č. 4 Obracač krmovín 1 ks Logický celok č. 5 Lis na guľaté balíky 1 ks Logický celok č. 6 Pluh - 1 ks Logický celok č. 7 Kosačka 1 ks  Bližší opis je uvedený v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Poľnohospodárske stroje
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Súbor VideoEndoskopickej techniky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je kúpa tovaru Súbor VideoEndoskopickej techniky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikouF. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb - dodávky na miesto určenia, inštalácie, funkčnej skúšky,odovzdania kompletnej dokumentácie, uvedenia zariadení do trvalej prevádzky, odborného zaškolenia a záručnéhoautorizovaného servisu. Predmet zákazky je rozdelený na sedem samostatných ucelených častí v závislosti od požadovaných technicko-medicínskych parametrov a jednotlivých zostáv. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Mesto Banská Bystrica
Oprava fasády a výmena okien ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je oprava budovy ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici, ktorá sa skladá z dvoch častí  -Časť A. Oprava fasády -Časť B. Výmena okien  Predmetom časti A. je oprava degradovanej fasády ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, 974 01 Banská Bystrica.  Predmetom časti B.je výmena pôvodných drevených dvojitých okenných výplní obvodových konštrukcií za nové, drevenéjednoduché výplne.  Základná umelecká škola Jána Cikkera je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrnapamiatka a preto verejný obstarávateľ vyžaduje od zhotoviteľa diela pri realizácii diela rešpektovať rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica (ďalej KPÚ) č. KPUBB-2019/5501-3/15712/KAS zo dňa 01.03.2019,ktoré je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.5 Súťažných podkladov ).
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o.
Metodická činnosť pre EYOF Banská Bystrica 2021   
Metodická činnosť pre riadeniu projektu EYOF Banská Bystrica 2021  -odborné poradenstvo k nastaveniu funkčnosti organizačného výboru, vytvorenie jednotlivých pracovných skupín,nastavenie oblasti ľudských zdrojov a kompetencií jednotlivých pracovných pozícií, -odborné jednanie s Európskym olympijským výborom, Európskymi športovými federáciami, Národnými olympijskýmivýbormi,  -odborné poradenstvo naprieč všetkými oddeleniami OV EYOF a oblasťami organizácie EYOF.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sťahovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie sťahovacích služieb v objektoch a medzi jednotlivými objektmi, v ktorých sídlia organizačné útvary finančnej správy.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Manipulácia s nákladom a skladovanie nákladu  >  Manipulácia s nákladom
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Košele pre colníkov a colníčky   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie košieľ s krátkym rukávom pre colníkov a colníčky, vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Odevy  >  Tričká s krátkym rukávom (T-shirts) a košele
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie