Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 56 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zabezpečenie strážnej služby CVTI SR, Lamačská cesta 8/A   
Stráženie objektu, obsluha zabezpečovacích systémov, informačné služby a iné špecifické úkony v budove Centravedecko-technických informácií SR
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Strážna služba OZ Piešťany   
výsledok VO verejnej súťaže - nadlimitnej zákazky za stráženie obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS bude najmä záväzok úspešného uchádzača vykonávať pre verejného obstarávateľa ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby, službu informátora spojovateľa a ďalšie dojednané služby v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti na základe licencie, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 797 CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV vrámci skupiny 797.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Poskytovanie strážnej služby formou fyzickej ochrany a zabezpečovacím systémom   
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby formou fyzickej ochrany na obdobie 24 mesiacov vo vybraných 11objektoch Správy ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej len SC KSK) a poskytovanie strážnej služby na obdobie 24mesiacov formou správy zabezpečovacieho systému napojeného na PCO (Pult centralizovanej ochrany) zatiaľ len vjednom objekte v Michalovciach. V priebehu účinnosti zmluvy po postupnej realizácii kamerových systémov aj vostatných 11 objektoch, ktoré sú v súčasnosti zabezpečované formou fyzickej ochrany, budú aj tieto objektyzabezpečované len formou zabezpečovacích systémov, čím bude ich fyzická ochrana postupne vylúčená. Podrobný popis predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Žilinský samosprávny kraj
Poskytovanie strážnej služby pre Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), i) zákona o súkromnej bezpečnosti formoufyzickej ochrany objektov v správe SC ŽSK, jej závodov a stredísk závodov vo vymedzených časových úsekoch v spojenís obsluhou existujúceho kamerového systému vo vlastníctve SC ŽSK prostredníctvom prevádzkovania monitorovaciehocentra v dispozícii poskytovateľa v nasledovnom rozsahu - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina. - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, v pôsobnosti závodu Horné Považie stredisko Rajec, Bytča, Belá. - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, v pôsobnosti závodu Kysuce stredisko Makov, Kysucké Nové Mesto, NováBystrica. - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, Závod Liptov Liptovský Mikuláš (závod), stredisko Liptovský Hrádok,Ružomberok, Holica Kvačany. - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, Závod Orava Dolný Kubín (závod), stredisko Trstená, Námestovo. - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, Závod Turiec Martin (závod), stredisko Turčianske Teplice.  Bližšie uvedené v súťažných podkladoch
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Strážna služba – fyzická ochrana objektov MV SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä poskytovanie strážnychslužieb, a to  1.Strážna služba bez strelnej zbrane. 2.Strážna služba so strelnou zbraňou 3.Strážna služba so psom. Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" vpríslušnom gramatickom tvare), ktorej predmetom je zabezpečenie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmyslezákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o súkromnej bezpečnosti" v príslušnom gramatickom tvare) vobjektoch verejného obstarávateľa.   Na základe tejto zmluvy sa úspešný uchádzač zaväzuje realizovať  a) výkon strážnej služby v objektoch verejného obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov, b) výkon strážnej služby obchôdzkami, striedavým premiestňovaním sa v stanovených intervaloch s určením pevnýchstanovísk osôb poverených výkonom fyzickej ochrany podľa vypracovaného plánu služieb, c) výkon strážnej služby priamym riadením a kontrolou prevádzky bezpečnostných systémov (elektrické, elektronické,mechanické a ďalšie komponenty pevne zabudované), ktoré zabraňujú nepovolenému vstupu, vjazdu, alebo inémunežiaducemu vniknutiu do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazd z neho, d) výkon strážnej služby prevádzkovaním poplachových systémov (elektrických, elektronických, mechanických a ďalšíchkomponentov zabudovaných do objektu, v objekte, alebo na chránenom mieste), ktorý signalizuje (obraz, zvuk, svetlo,atď.) nepovolený vstup, vjazd, alebo iné nežiaduce vniknutie do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebovýjazd z neho, e) výkon strážnej služby inými technickými zariadeniami a prístrojmi za účelom plnenia úloh fyzickej ochrany.  Na základe tejto zmluvy sa úspešný uchádzač zaväzuje tiež realizovať  a) výkon technickej služby na objektoch verejného obstarávateľa výkonom  - odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradenom technickom zariadení podľa Vyhlášky Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaisteniebezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými aktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a  - pravidelných kontrol funkčnosti bezpečnostných a poplachových systémov, systémov priemyselnej televízie, elektrickejpožiarnej signalizácie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom inštalovaných na objektoch verejnéhoobstarávateľa,  b) výkon technickej služby na objektoch verejného obstarávateľa výkonom operatívneho (pozáručného) servisubezpečnostných a poplachových zariadení uvedených pod písmenom a) tejto vety a   1/2 c) v rámci technickej služby realizačný projekt modernizácie a následnú modernizáciu bezpečnostných a poplachovýchsystémov, systémov priemyselnej televízie, elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru a systémovkontroly vstupu s dochádzkovým systémom inštalovaných na objektoch verejného obstarávateľa podľa vypracovanýchanalýz objektovej bezpečnosti. (Súčasťou technického zhodnotenia je aj upgrade IBS C4 2017, úprava el. rozvádzačovpre napájanie náhradného zdroja el. energie IBS, dodávky UPS, doplnenia hlasových signalizácií požiaru, doplnenia IPkamerových systémov, výmeny perimetrických detekčných systémov; na obilných silách vybudovanie IBS, IPkamerového systému, dochádzkového systému, elektrického zabezpečovacieho systému, elektrickej požiarnejsignalizácie, perimetrického systému, vybudovanie záložného dieselagregátu, príp. jeho modernizácia, doplnenieoplotenia, montáž mreží na okná a dvere).   Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie vyššie uvedených služieb v oblasti zákona o súkromnej bezpečnosti aďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bezpečnostnej služby, technickej služby as nimi súvisiacich činností s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami verejného obstarávateľa tak, abynedochádzalo k akýmkoľvek škodám na stráženom majetku zo strany tretích osôb alebo z iných dôvodov.  Podrobný opis predmetu zákazky bude súčasťou súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Sociálna poisťovňa, ústredie
Zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí z pobočiek verejného obstarávateľa do pobočiekVšeobecnej úverovej banky, a.s. a jej následné vloženie na účet verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je rozdelenýdo 3 samostatných častí (i) pobočky Západ, (ii) pobočky Stred, (iii) pobočky Východ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov pre danú časť predmetuzákazky samostatne, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.ska v informačnomsystéme EVO dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejnéobstarávanie (ďalej len "IS EVO"), verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamyprístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskejúnie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Bratislavský samosprávny kraj
Zabezpečenie strážnej služby pre Úrad BSK a iných objektov v správe Úradu BSK   
Predmetom zákazky je poskytovanie 24 hodinovej strážnej služby pracovníkmi strážnej služby pre Úrad BSK a objekty vspráve BSK. Podrobný opis je uvedený v časti B Súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Zabezpečenie represívnych výjazdov zásahových jednotiek dodávateľa na narušených objektoch SP, a. s.   
Predmetom zákazky je realizácia výjazdov zásahovej jednotky na preverenie narušenia 678 chránených objektov nazáklade oznámenia Multifunkčného dohľadového centra na pult centrálnej ochrany poskytovateľa alebo na základeprijatia signálu o narušení objektu na pult centrálnej ochrany poskytovateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Sociálna poisťovňa, ústredie
Zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí z pobočiek verejného obstarávateľa do pobočiekVšeobecnej úverovej banky, a.s. a jej následné vloženie na účet verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je rozdelenýdo troch samostatných častí (i) pobočky Západ, (ii) pobočky Stred, (iii) pobočky Východ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov pre danú časť predmetuzákazky samostatne, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnomsystéme EVO dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejnéobstarávanie (ďalej len "IS EVO"), verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamyprístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskejúnie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie strážnej služby pre objekty Úradu vlády Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblastisúkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskoršíchpredpisov a informačnej služby s cieľom zabezpečiť ochranu objektov a majetku proti krádeži, vandalizmu,nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb vo vymedzenom priestore pre vybraté objekty v správe Úradu vládySlovenskej republiky a) budova ÚV SR na Radlinského ul. č. 13 v Bratislave,  b)budova ÚV SR na Námestí slobody č. 29 v Bratislave,  c)budova ÚV SR na Štefánikovej ul. č. 2 v Bratislave,  d)parkovisko Účelového zariadenia Hotela Bôrik, Bôrik 15 v Bratislave,  e) vestibul Účelového zariadenia Hotela Bôrik, Bôrik 15 v Bratislave f)budova ÚV SR na Hlavnom námestí č. 8 v Bratislave,  g)stavenisko kaštieľ Rusovce, Rusovecká cesta. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré súzverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Strážna služba OZ Piešťany   
Uzatvorenie Zmlúv na poskytovanie bezpečnostných služieb ako výsledok VO verejnej súťaže - nadlimitnej zákazky dňa12.11.2018 s účinnosťou od 14.11.2018 pre lokality v územnej pôsobnosti Odštepného závodu Piešťany.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS bude najmä záväzok úspešného uchádzača vykonávať pre verejného obstarávateľa ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby, službu informátora spojovateľa a ďalšie dojednané služby v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti na základe licencie, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 797 CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV vrámci skupiny 797.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS bude najmä záväzok úspešného uchádzača vykonávať pre verejného obstarávateľa ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby, službu informátora spojovateľa a ďalšie dojednané služby v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti na základe licencie, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 797 CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV vrámci skupiny 797.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie