Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 40 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie strážnej služby pre objekty Úradu vlády Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblastisúkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskoršíchpredpisov a informačnej služby s cieľom zabezpečiť ochranu objektov a majetku proti krádeži, vandalizmu,nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb vo vymedzenom priestore pre vybraté objekty v správe Úradu vládySlovenskej republiky a) budova ÚV SR na Radlinského ul. č. 13 v Bratislave,  b) budova ÚV SR na Námestí slobody č. 29 v Bratislave,  c) budova ÚV SR na Štefánikovej ul. č. 2 v Bratislave,  d) parkovisko Účelového zariadenia Hotela Bôrik, Bôrik 15 v Bratislave,  e) vestibul Účelového zariadenia Hotela Bôrik, Bôrik 15 v Bratislave f) budova ÚV SR na Hlavnom námestí č. 8 v Bratislave,  g) stavenisko kaštieľ Rusovce, Rusovecká cesta. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré súzverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Strážna služba OZ Piešťany   
Zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku verejného obstarávateľa a nepretržitej strážnej služby a ochranymajetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby vodných stavieb, administratívnych budov, vnútornýchpriestorov budov, areálov dvorov, garáží, skladov a dielní, areálov hatí správ povodí, príp. stavenísk a strojných astavebných mechanizmov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Zabezpečenie represívnych výjazdov zásahových jednotiek dodávateľa na narušených objektoch SP, a. s.   
Predmetom zákazky je realizácia výjazdov zásahovej jednotky na preverenie narušenia 678 chránených objektov nazáklade oznámenia Multifunkčného dohľadového centra na pult centrálnej ochrany poskytovateľa alebo na základeprijatia signálu o narušení objektu na pult centrálnej ochrany poskytovateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.   
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a to najmä a) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov b) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou fyzickej ochrany objektov na základe požiadaviek obstarávateľa, c) strážnej služby výkonom ochrany majetku pri preprave priamym výkonom prepravy finančných hotovostí d) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom OPaOS a pravidelných kontrol funkčnostipoplachových systémov, systémov priemyselnej televízie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom e)technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom záručného a pozáručného servisu bezpečnostných zariadeníuvedených v písmene d) tohto bodu; f) technickej služby projektovaním a realizáciou dodávok a montážíbezpečnostných montáží bezpečnostných zariadení. Služby poskytované podľa zákona č. 566/1992 Zb. o NBS. Jedná sao čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za II. Q. 2018.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Strážna služba   
čerpanie rámcovej dohody za I.Q 2018
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.   
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a to najmä a) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov b) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou fyzickej ochrany objektov na základe požiadaviek obstarávateľa, c) strážnej služby výkonom ochrany majetku pri preprave priamym výkonom prepravy finančných hotovostí d) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom OPaOS a pravidelných kontrol funkčnostipoplachových systémov, systémov priemyselnej televízie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom e)technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom záručného a pozáručného servisu bezpečnostných zariadeníuvedených v písmene d) tohto bodu; f) technickej služby projektovaním a realizáciou dodávok a montážíbezpečnostných montáží bezpečnostných zariadení. Služby poskytované podľa zákona č. 566/1992 Zb. o NBS.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS bude najmä záväzok úspešného uchádzača vykonávať pre verejného obstarávateľa ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby, službu informátora spojovateľa a ďalšie dojednané služby v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti na základe licencie, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 797 CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV vrámci skupiny 797.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Strážna služba   
Predmetom zákazky je poskytovanie nepretržitej strážnej služby na zabezpečenie ochrany majetku verejnéhoobstarávateľa pred krádežou, vandalizmom alebo nedovoleným vstupom, ochrany života a zdravia osôb, ktoré saoprávnene zdržiavajú v objektoch verejného obstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" v 1/9 príslušnom gramatickom tvare), ktorej predmetom je zabezpečenie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmyslezákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o súkromnej bezpečnosti" v príslušnom gramatickom tvare) vobjektoch verejného obstarávateľa.   Na základe tejto zmluvy sa úspešný uchádzač zaväzuje realizovať  a) výkon strážnej služby v objektoch verejného obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov, b) výkon strážnej služby obchôdzkami, striedavým premiestňovaním sa v stanovených intervaloch s určením pevnýchstanovísk osôb poverených výkonom fyzickej ochrany podľa vypracovaného plánu služieb, c) výkon strážnej služby priamym riadením a kontrolou prevádzky bezpečnostných systémov (elektrické, elektronické,mechanické a ďalšie komponenty pevne zabudované), ktoré zabraňujú nepovolenému vstupu, vjazdu, alebo inémunežiaducemu vniknutiu do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazd z neho, d) výkon strážnej služby prevádzkovaním poplachových systémov (elektrických, elektronických, mechanických a ďalšíchkomponentov zabudovaných do objektu, v objekte, alebo na chránenom mieste), ktorý signalizuje (obraz, zvuk, svetlo,atď.) nepovolený vstup, vjazd, alebo iné nežiaduce vniknutie do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebovýjazd z neho, e) výkon strážnej služby inými technickými zariadeniami a prístrojmi za účelom plnenia úloh fyzickej ochrany.  Na základe tejto zmluvy sa úspešný uchádzač zaväzuje tiež realizovať  a) výkon technickej služby na objektoch verejného obstarávateľa výkonom  - odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradenom technickom zariadení podľa Vyhlášky Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaisteniebezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými aktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a  - pravidelných kontrol funkčnosti bezpečnostných a poplachových systémov, systémov priemyselnej televízie, elektrickejpožiarnej signalizácie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom inštalovaných na objektoch verejnéhoobstarávateľa,  b) výkon technickej služby na objektoch verejného obstarávateľa výkonom operatívneho (pozáručného) servisubezpečnostných a poplachových zariadení uvedených pod písmenom a) tejto vety a  c) v rámci technickej služby realizačný projekt modernizácie a následnú modernizáciu bezpečnostných a poplachovýchsystémov, systémov priemyselnej televízie, elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru a systémovkontroly vstupu s dochádzkovým systémom inštalovaných na objektoch verejného obstarávateľa podľa vypracovanýchanalýz objektovej bezpečnosti. (Súčasťou technického zhodnotenia je aj upgrade IBS C4 2017, úprava el. rozvádzačovpre napájanie náhradného zdroja el. energie IBS, dodávky UPS, doplnenia hlasových signalizácií požiaru, doplnenia IPkamerových systémov, výmeny perimetrických detekčných systémov; na obilných silách vybudovanie IBS, IPkamerového systému, dochádzkového systému, elektrického zabezpečovacieho systému, elektrickej požiarnejsignalizácie, perimetrického systému, vybudovanie záložného dieselagregátu, príp. jeho modernizácia, doplnenieoplotenia, montáž mreží na okná a dvere).   Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie vyššie uvedených služieb v oblasti zákona o súkromnej bezpečnosti aďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bezpečnostnej služby, technickej služby as nimi súvisiacich činností s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami verejného obstarávateľa tak, abynedochádzalo k akýmkoľvek škodám na stráženom majetku zo strany tretích osôb alebo z iných dôvodov.  Podrobný opis predmetu zákazky bude súčasťou súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky   
Zabezpečenie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblastisúkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o súkromnej bezpečnosti") vobjektoch verejného obstarávateľa.  1. Verejný obstarávateľ v bezpečnostnej službe požaduje najmä  a) výkon strážnej služby na objektoch verejného obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov,  b) výkon strážnej služby obchôdzkami, striedavým premiestňovaním sa v stanovených intervaloch s určením pevnýchstanovíšť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany podľa vypracovaného plánu služieb,  c) výkon strážnej služby priamym riadením a kontrolou prevádzky bezpečnostných systémov (elektrické, elektronické,mechanické a ďalšie komponenty pevne zabudované), ktoré zabraňujú nepovolenému vstupu, vjazdu, alebo inémunežiaducemu vniknutiu do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazd z neho,  d) výkon strážnej služby prevádzkovaním poplachových systémov (elektrických, elektronických, mechanických a ďalšíchkomponentov zabudovaných do objektu, v objekte, alebo na chránenom mieste), ktorý signalizuje (obraz, zvuk, svetlo,atď.) nepovolený vstup, vjazd, alebo iné nežiaduce vniknutie do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebovýjazd z neho,  e) výkon strážnej služby inými technickými strojmi a prístrojmi za účelom plnenia úloh fyzickej ochrany.   2. Verejný obstarávateľ v technickej službe požaduje najmä  a) zabezpečenie technickej služby na objektoch verejného obstarávateľa výkonom odborných prehliadok a odbornýchskúšok na vyhradenom technickom zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a pravidelných kontrol funkčnostibezpečnostných a poplachových systémov, systémov priemyselnej televízie, elektrickej požiarnej signalizácie a systémovkontroly vstupu s dochádzkovým systémom inštalovaných na objektoch verejného obstarávateľa,  b) technickej služby na objektoch verejného obstarávateľa výkonom operatívneho (pozáručného) servisubezpečnostných a poplachových zariadení uvedených v písmene a) tohto bodu.   3. Verejný obstarávateľ v technickej službe požaduje realizáciu modernizácie bezpečnostných a poplachových systémov,systémov priemyselnej televízie, elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru a systémov kontrolyvstupu s dochádzkovým systémom inštalovaných na objektoch verejného obstarávateľa podľa vypracovaných analýzobjektovej bezpečnosti. Tieto analýzy budú tvoriť súčasť súťažných podkladov.  (Súčasťou technického zhodnotenia je aj upgrade IBS C4 2017, úprava el. rozvádzačov pre napájanie náhradnéhozdroja el. energie IBS, dodávky UPS, doplnenia hlasových signalizácií požiaru, doplnenia IP kamerových systémov,výmeny perimetrických detekčných systémov; na obilných silách vybudovanie IBS, IP kamerového systému,dochádzkového systému, elektrického zabezpečovacieho systému, elektrickej požiarnej signalizácie, perimetrického 1/2 systému, vybudovanie záložného dieselagregátu, príp. jeho modernizácia, doplnenie oplotenia, montáž mreží na  okná a dvere).   4. Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie vyššie uvedených služieb v oblasti zákona o súkromnej bezpečnosti aďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bezpečnostnej služby, technickej služby as nimi súvisiacich činností s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami verejného obstarávateľa tak, abynedochádzalo k akýmkoľvek škodám na stráženom majetku zo strany tretích osôb alebo z iných dôvodov.  5. Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Bezpečnostná a technická služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky   
Zabezpečenie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblastisúkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o súkromnej bezpečnosti") v 1/9 objektoch verejného obstarávateľa.  1. Verejný obstarávateľ v bezpečnostnej službe požaduje najmä  a) výkon strážnej služby na objektoch verejného obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov,  b) výkon strážnej služby obchôdzkami, striedavým premiestňovaním sa v stanovených intervaloch s určením pevnýchstanovíšť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany podľa vypracovaného plánu služieb,  c) výkon strážnej služby priamym riadením a kontrolou prevádzky bezpečnostných systémov (elektrické, elektronické,mechanické a ďalšie komponenty pevne zabudované), ktoré zabraňujú nepovolenému vstupu, vjazdu, alebo inémunežiaducemu vniknutiu do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazd z neho,  d) výkon strážnej služby prevádzkovaním poplachových systémov (elektrických, elektronických, mechanických a ďalšíchkomponentov zabudovaných do objektu, v objekte, alebo na chránenom mieste), ktorý signalizuje (obraz, zvuk, svetlo,atď.) nepovolený vstup, vjazd, alebo iné nežiaduce vniknutie do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebovýjazd z neho,  e) výkon strážnej služby inými technickými strojmi a prístrojmi za účelom plnenia úloh fyzickej ochrany.   2. Verejný obstarávateľ v technickej službe požaduje najmä  a) zabezpečenie technickej služby na objektoch verejného obstarávateľa výkonom odborných prehliadok a odbornýchskúšok na vyhradenom technickom zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a pravidelných kontrol funkčnostibezpečnostných a poplachových systémov, systémov priemyselnej televízie, elektrickej požiarnej signalizácie a systémovkontroly vstupu s dochádzkovým systémom inštalovaných na objektoch verejného obstarávateľa,  b) technickej služby na objektoch verejného obstarávateľa výkonom operatívneho (pozáručného) servisubezpečnostných a poplachových zariadení uvedených v písmene a) tohto bodu.   3. Verejný obstarávateľ v technickej službe požaduje realizáciu modernizácie bezpečnostných a poplachových systémov,systémov priemyselnej televízie, elektrickej požiarnej signalizácie, hlasovej signalizácie požiaru a systémov kontrolyvstupu s dochádzkovým systémom inštalovaných na objektoch verejného obstarávateľa podľa vypracovaných analýzobjektovej bezpečnosti. Tieto analýzy budú tvoriť súčasť súťažných podkladov.  (Súčasťou technického zhodnotenia je aj upgrade IBS C4 2017, úprava el. rozvádzačov pre napájanie náhradnéhozdroja el. energie IBS, dodávky UPS, doplnenia hlasových signalizácií požiaru, doplnenia IP kamerových systémov,výmeny perimetrických detekčných systémov; na obilných silách vybudovanie IBS, IP kamerového systému,dochádzkového systému, elektrického zabezpečovacieho systému, elektrickej požiarnej signalizácie, perimetrickéhosystému, vybudovanie záložného dieselagregátu, príp. jeho modernizácia, doplnenie oplotenia, montáž mreží na  okná a dvere).   4. Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie vyššie uvedených služieb v oblasti zákona o súkromnej bezpečnosti aďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bezpečnostnej služby, technickej služby as nimi súvisiacich činností s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami verejného obstarávateľa tak, abynedochádzalo k akýmkoľvek škodám na stráženom majetku zo strany tretích osôb alebo z iných dôvodov.  5. Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.   
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a to najmä a) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov b) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou fyzickej ochrany objektov na základe požiadaviek obstarávateľa, c) strážnej služby výkonom ochrany majetku pri preprave priamym výkonom prepravy finančných hotovostí d) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom OPaOS a pravidelných kontrol funkčnostipoplachových systémov, systémov priemyselnej televízie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom e)technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom záručného a pozáručného servisu bezpečnostných zariadeníuvedených v písmene d) tohto bodu; f) technickej služby projektovaním a realizáciou dodávok a montážíbezpečnostných montáží bezpečnostných zariadení. Služby poskytované podľa zákona č. 566/1992 Zb. o NBS.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS bude najmä záväzok úspešného uchádzača vykonávať pre verejného obstarávateľa ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby, službu informátora spojovateľa a ďalšie dojednané služby v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti na základe licencie, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 797 CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV vrámci skupiny 797.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Univerzita Komenského v Bratislave
Strážne služby pre UK v Bratislave   
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej a technickej služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave jej fakulty asúčasti.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.   
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a to najmä a) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov b) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou fyzickej ochrany objektov na základe požiadaviek obstarávateľa, c) strážnej služby výkonom ochrany majetku pri preprave priamym výkonom prepravy finančných hotovostí d) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom OPaOS a pravidelných kontrol funkčnostipoplachových systémov, systémov priemyselnej televízie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom e)technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom záručného a pozáručného servisu bezpečnostných zariadeníuvedených v písmene d) tohto bodu; f) technickej služby projektovaním a realizáciou dodávok a montážíbezpečnostných montáží bezpečnostných zariadení. Služby poskytované podľa zákona č. 566/1992 Zb. o NBS.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie