Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 48 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Bratislavský samosprávny kraj
Zabezpečenie strážnej služby pre Úrad BSK a iných objektov v správe Úradu BSK   
Predmetom zákazky je poskytovanie 24 hodinovej strážnej služby pracovníkmi strážnej služby pre Úrad BSK a objekty vspráve BSK. Podrobný opis je uvedený v časti B Súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Zabezpečenie represívnych výjazdov zásahových jednotiek dodávateľa na narušených objektoch SP, a. s.   
Predmetom zákazky je realizácia výjazdov zásahovej jednotky na preverenie narušenia 678 chránených objektov nazáklade oznámenia Multifunkčného dohľadového centra na pult centrálnej ochrany poskytovateľa alebo na základeprijatia signálu o narušení objektu na pult centrálnej ochrany poskytovateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Sociálna poisťovňa, ústredie
Zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí pre Sociálnu poisťovňu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prepravy peňažných hotovostí z pobočiek verejného obstarávateľa do pobočiekVšeobecnej úverovej banky, a.s. a jej následné vloženie na účet verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je rozdelenýdo troch samostatných častí (i) pobočky Západ, (ii) pobočky Stred, (iii) pobočky Východ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov pre danú časť predmetuzákazky samostatne, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnomsystéme EVO dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejnéobstarávanie (ďalej len "IS EVO"), verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamyprístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskejúnie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie strážnej služby pre objekty Úradu vlády Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblastisúkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskoršíchpredpisov a informačnej služby s cieľom zabezpečiť ochranu objektov a majetku proti krádeži, vandalizmu,nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb vo vymedzenom priestore pre vybraté objekty v správe Úradu vládySlovenskej republiky a) budova ÚV SR na Radlinského ul. č. 13 v Bratislave,  b)budova ÚV SR na Námestí slobody č. 29 v Bratislave,  c)budova ÚV SR na Štefánikovej ul. č. 2 v Bratislave,  d)parkovisko Účelového zariadenia Hotela Bôrik, Bôrik 15 v Bratislave,  e) vestibul Účelového zariadenia Hotela Bôrik, Bôrik 15 v Bratislave f)budova ÚV SR na Hlavnom námestí č. 8 v Bratislave,  g)stavenisko kaštieľ Rusovce, Rusovecká cesta. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré súzverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Strážna služba OZ Piešťany   
Uzatvorenie Zmlúv na poskytovanie bezpečnostných služieb ako výsledok VO verejnej súťaže - nadlimitnej zákazky dňa12.11.2018 s účinnosťou od 14.11.2018 pre lokality v územnej pôsobnosti Odštepného závodu Piešťany.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS bude najmä záväzok úspešného uchádzača vykonávať pre verejného obstarávateľa ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby, službu informátora spojovateľa a ďalšie dojednané služby v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti na základe licencie, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 797 CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV vrámci skupiny 797.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS bude najmä záväzok úspešného uchádzača vykonávať pre verejného obstarávateľa ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby, službu informátora spojovateľa a ďalšie dojednané služby v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti na základe licencie, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 797 CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV vrámci skupiny 797.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Strážna služba   
Predmetom zákazky je poskytovanie nepretržitej strážnej služby na zabezpečenie ochrany majetku verejnéhoobstarávateľa pred krádežou, vandalizmom alebo nedovoleným vstupom, ochrany života a zdravia osôb, ktoré saoprávnene zdržiavajú v objektoch verejného obstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie strážnej služby pre objekty Úradu vlády Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblastisúkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskoršíchpredpisov a informačnej služby s cieľom zabezpečiť ochranu objektov a majetku proti krádeži, vandalizmu,nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb vo vymedzenom priestore pre vybraté objekty v správe Úradu vládySlovenskej republiky a) budova ÚV SR na Radlinského ul. č. 13 v Bratislave,  b) budova ÚV SR na Námestí slobody č. 29 v Bratislave,  c) budova ÚV SR na Štefánikovej ul. č. 2 v Bratislave,  d) parkovisko Účelového zariadenia Hotela Bôrik, Bôrik 15 v Bratislave,  e) vestibul Účelového zariadenia Hotela Bôrik, Bôrik 15 v Bratislave f) budova ÚV SR na Hlavnom námestí č. 8 v Bratislave,  g) stavenisko kaštieľ Rusovce, Rusovecká cesta. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré súzverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Strážna služba OZ Piešťany   
Zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku verejného obstarávateľa a nepretržitej strážnej služby a ochranymajetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby vodných stavieb, administratívnych budov, vnútornýchpriestorov budov, areálov dvorov, garáží, skladov a dielní, areálov hatí správ povodí, príp. stavenísk a strojných astavebných mechanizmov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Zabezpečenie represívnych výjazdov zásahových jednotiek dodávateľa na narušených objektoch SP, a. s.   
Predmetom zákazky je realizácia výjazdov zásahovej jednotky na preverenie narušenia 678 chránených objektov nazáklade oznámenia Multifunkčného dohľadového centra na pult centrálnej ochrany poskytovateľa alebo na základeprijatia signálu o narušení objektu na pult centrálnej ochrany poskytovateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.   
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a to najmä a) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov b) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou fyzickej ochrany objektov na základe požiadaviek obstarávateľa, c) strážnej služby výkonom ochrany majetku pri preprave priamym výkonom prepravy finančných hotovostí d) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom OPaOS a pravidelných kontrol funkčnostipoplachových systémov, systémov priemyselnej televízie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom e)technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom záručného a pozáručného servisu bezpečnostných zariadeníuvedených v písmene d) tohto bodu; f) technickej služby projektovaním a realizáciou dodávok a montážíbezpečnostných montáží bezpečnostných zariadení. Služby poskytované podľa zákona č. 566/1992 Zb. o NBS. Jedná sao čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za II. Q. 2018.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Strážna služba   
čerpanie rámcovej dohody za I.Q 2018
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.   
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a to najmä a) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochrany objektov b) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou fyzickej ochrany objektov na základe požiadaviek obstarávateľa, c) strážnej služby výkonom ochrany majetku pri preprave priamym výkonom prepravy finančných hotovostí d) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom OPaOS a pravidelných kontrol funkčnostipoplachových systémov, systémov priemyselnej televízie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom e)technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom záručného a pozáručného servisu bezpečnostných zariadeníuvedených v písmene d) tohto bodu; f) technickej služby projektovaním a realizáciou dodávok a montážíbezpečnostných montáží bezpečnostných zariadení. Služby poskytované podľa zákona č. 566/1992 Zb. o NBS.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS bude najmä záväzok úspešného uchádzača vykonávať pre verejného obstarávateľa ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby, službu informátora spojovateľa a ďalšie dojednané služby v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti na základe licencie, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 797 CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV vrámci skupiny 797.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie