Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 87 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre priestory Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Predmetom zákazky je ochrana majetku výkonom strážnej služby v priestoroch Národnej diaľničnej služby, a.s. vobjekte Westend Gate A., Dúbravská cesta 14, Bratislava a v administratívnej budove Národnej diaľničnej spoločnosti,a.s. Polianky 19 Bratislava v pracovných dňoch od 1800 do 700 hod. a počas dní pracovného voľna a pracovnéhopokoja nepretržite t.j. v rozsahu 24 hodín denne. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetuzákazky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
11634 - ZUSVestník č. 62/2020 - 18.03.2020 OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍALEBO KORIGENDE podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Užšia súťažDruh zákazky: SlužbyODDIEL I: VEREJN
Bezpečnostná služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z.  o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o súkromnej bezpečnosti) a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v objektoch verejnéhoobstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
STEFE Trnava, s. r. o.
Poskytovanie súkromnej bezpečnostnej služby pre objekty Trhová 2 a podzemné garáže na ulici Vajanského v Trnave   
Poskytovanie bezpečnostnej služby pre objekty Trhová 2 a podzemné garáže na ulici Vajanského v Trnave. Vpodzemných garážach jedným bezpečnostným pracovníkom počas 1. zmeny (od 700 hod. do 1900 hod.) a počas 2.zmeny (od 1900 hod. do 0700 hod.) a na Trhovej ulici jedným bezpečnostným pracovníkom počas 1. zmeny, ale iba vsoboty a nedele (od 600 hod. do 1800 hod.) a počas 2. zmeny jedným bezpečnostným pracovníkom (od 2000 hod. do0600 hod. v Po; Ut; St; Št; Pi) a v sobotu a nedeľu (od 1800 hod. do 0600 hod.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Strážna služba OZ Piešťany   
výsledok VO verejnej súťaže - nadlimitnej zákazky na stráženie obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019, IV.Q 2019
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bezpečnostné služby pre organizácie rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS bude najmä záväzok úspešného uchádzača vykonávať pre verejného obstarávateľa ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby, službu informátora spojovateľa a ďalšie dojednané služby v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti na základe licencie, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 797 CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV vrámci skupiny 797.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.   
Poskytovanie bezpečnostnej služby a technickej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblastisúkromnej bezpečnosti a to najmä a) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou nepretržitej fyzickej ochranyobjektov b) strážnej služby na objektoch obstarávateľa formou fyzickej ochrany objektov na základe požiadaviekobstarávateľa c) strážnej služby výkonom ochrany majetku pri preprave priamym výkonom prepravy finančnýchhotovostí d) technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom OPaOS a pravidelných kontrol funkčnostipoplachových systémov, systémov priemyselnej televízie a systémov kontroly vstupu s dochádzkovým systémom e)technickej služby na objektoch obstarávateľa výkonom záručného a pozáručného servisu bezpečnostných zariadení f)technickej služby projektovaním a realizáciou dodávok a montáží bezpečnostných zariadení. Čerpanie je za 4Q/2019
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Univerzita Komenského v Bratislave
Strážne služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2019   
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby a technickej služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Poskytovanie strážnej služby pre objekt SVP, š.p. AB PR ROZ BB Zvolenská cesta 27, Banská Bystrica   
Poskytovanie strážnej služby v zmysle § 3 písm. a), b), c), f), g) a písm. i) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaníslužieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) vobjekte administratívnej budovy SVP, š.p. AB PR ROZ BB - nachádzajúcej sa na Zvolenskej ceste 27 v Banskej Bystricistráženie objektu a priľahlých zastavaných plôch a nádvorí jednou odborne spôsobilou osobou nepretržite v čase 24hodín denne, 7 dní v týždni na obdobie 12 mesiacov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Strážne a recepčné služby   
Predmetom zákazky sú recepčné služby, strážne služby, ochrana zamestnancov, klientov a majetku verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
35381 - ZUSVestník č. 255/2019 - 16.12.2019 OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍALEBO KORIGENDE podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Užšia súťažDruh zákazky: SlužbyODDIEL I: VEREJ
Bezpečnostná služba v objektoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z.  o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o súkromnej bezpečnosti) a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v objektoch verejnéhoobstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Strážna služba – fyzická ochrana objektov MV SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä poskytovanie strážnych služieb, a to 1.Strážna služba bez strelnej zbrane. 2.Strážna služba so strelnou zbraňou 3.Strážna služba so psom.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Strážne služby   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmenea doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazkana poskytovanie služieb. Poskytovanie strážnej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ao zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákono súkromnej bezpečnosti) bližšie špecifikovanú v Prílohe 1, pričom zákazka bude rozdelená na 3 (tri) časti, a to   1.Ochrana majetku 2.Ochrana revízorov 3.Ochrana majetku a osoby pri preprave
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Strážna služba   
Predmetom zákazky je poskytovanie služby v súlade s § 2 ods. 1 pís. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb voblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon osúkromnej bezpečnosti), t. z. výkon strážnej služby v zmysle zabezpečenia vnútorného poriadku a bezpečnosti vobjektoch verejného obstarávateľa. Výkon strážnej služby sa vyžaduje v budovách a objektoch verejného obstarávateľaa v ich bezprostrednom okolí, potrebnej k plynulej prevádzke uvedených objektov.   Strážna služba zahŕňa ochranu majetku na verejne prístupnom mieste, ochranu majetku na inom než verejneprístupnom mieste, kontrolu zamestnancov a návštev, kontrolu monitorovacieho systému pohybu, vonkajšiu a vnútornúpochôdzkovú činnosť, kontrola oprávnenosti vynášania hmotného majetku a iných materiálov z priestorov stráženéhoobjektu, kontrola predmetov, materiálov vnášaných do stráženého objektu a inventáru súčinnosť pri riešení krízovýchsituácií, zabezpečenie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov, plnenie ohlasovacej povinnosti avykonávanie funkcie informátora počas pracovnej doby. Verejný obstarávateľ neurčuje predpokladaný rozsah hodínstráženia vzhľadom k tomu, že rozsah hodín bude závisieť od aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa počastrvania Rámcovej dohody a a maximálne do finančného limitu 3 653 472 € bez DPH. Podrobný opis predmetu zákazkyje uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Poskytovanie strážnej služby pre objekty SVP š.p., podnikové riaditeľstvo Banská Štiavnica   
Poskytovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), c), f), g) a i) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb voblasti súkromnej bezpečnosti v platnom znení, monitorovanie objektov prostredníctvom pultu centralizovanej ochranyalebo prostredníctvom prijímacieho poplachového centra a poskytovanie technickej služby podľa § 7 zákona osúkromnej bezpečnosti v rozsahu vykonávania údržby, opravy a revízie zabezpečovacích a poplachových zariadení azariadení na sledovanie pohybu a konania osôb
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Univerzita Komenského v Bratislave
Strážne služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2019   
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby a technickej služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave vrozsahu bližšie definovanom v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie