Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 4901 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Environmentálny fond
Zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP   
Predmetom zákazky je zabezpečenie servisnej podpory informačného systému SREP na obdobie 24 mesiacov zarovnakých podmienok ako to bolo upravené v Servisnej zmluve č. 1/2015 na zabezpečenie servisnej podporyinformačného systému SREP zo dňa 30.09.2015 uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a spoločnosťou LazarConsulting, s.r.o., Klariská 10, 811 03 Bratislava, IČO 35740175 (ďalej len Servisná zmluva č. 1/2015).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom poskytovanej služby je pravidelné upratovanie a čistenie kancelárskych a prevádzkových priestorov MDV SR, ktoré bude vykonávané v termínoch ako služby - denné, - týždenné, - mesačné, - štvrťročné, - polročné, - občasné, - pohotovostné.  V objektoch Administratívna budova Námestie slobody č. 6, Bratislava a Administratívna budova Lamačská cesta 8, Bratislava.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Univerzita Komenského v Bratislave
Informačný systém pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského v Bratislave   
Predmetom zákazky je dodanie informačného systému pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského asúvisiacich procesov, ktorý spĺňa požiadavky bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Sociálna poisťovňa, ústredie
Kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby   
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskeho papiera, obálok a kancelárskych potrieb vrátane dopravy a vykládky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatneneobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku kúradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastaneskôr.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Univerzitná nemocnica Bratislava
Mäso a mäsové výrobky   
Predmetom zákazky je dodávka čerstvého chladeného bravčového a hovädzieho mäsa, výrobkov z mäsa a mrazenej a chladenej hydiny, s určením pre prípravu jedál a pokrmov, na priame použitie a na tepelné spracovanie, s určením pre stravovacie zariadenia verejného obstarávateľa za účelom prípravy pokrmov pre pacientov a zamestnancov, v predpokladaných objemoch, v sortimente a v čase, v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava a vykládka v mieste plnenia, vrátane ostatných služieb spojených s dodávkou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávka potravín - ovocia, zeleniny a byliniek, vrátane mrazeného ovocia, mrazenej zeleniny a suchých plodov a dodávka rýb, produktov vodného prostredia a morských plodov   
Odplatné dodanie potravín pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky vrátane jeho účelových zariadení v súlade sozákonom č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Potravinový kódex) a súvisiacimiprávnymi predpismi.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Univerzitná nemocnica Bratislava
Mlieko a mliečne výrobky   
Predmetom zákazky je dodávka mlieka a mliečnych výrobkov s určením pre stravovacie zariadenia verejnéhoobstarávateľa za účelom prípravy pokrmov pre pacientov a zamestnancov, v predpokladaných objemoch, v sortimente av čase, v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava a vykládka v mieste plnenia, vrátane ostatných služieb spojených sdodávkou.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mliečne výrobky
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Opravy vozovky diaľnice D1 v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov   
Predmetom zákazky sú opravy vozovky diaľnice D1 v správe Strediska správy a údržby diaľnic 10 (ďalej SSÚD) Beharovce a SSÚD 11 Prešov (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky podľa technických a kvalitatívnych podmienok.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Hlavné mesto SR Bratislava
Bežné opravy a údržba zariadení nehnuteľného a hnuteľného majetku, vrátane havarijnej služby s 24 hodinovým dispečingom.   
Bežné opravy, údržba, servis nehnuteľných a hnuteľných vecí, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradnýchdielov v nehnuteľnostiach vo vlastníctve objednávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, vrátane havarijnej službyzabezpečujúcej havarijné opravy v súčinnosti s 24 hod. pohotovostnou službou (dispečing).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Športové centrum polície
Architektonická štúdia a 3D model vo fyzickom riešení na základe víťazného súťažného návrhu   
Predmetom zákazky je vypracovanie podrobnej architektonickej štúdie a 3D modelu vo fyzickom riešení na základe víťazného súťažného návrhu. Podrobná architektonická štúdia bude určovať rozsah projektu, etapy jeho realizácie či členenie stavby na samostatné stavebné objekty a vytvorí predpoklad pre zadávanie viacerých stupňov a častí projektovej dokumentácie (ďalej aj PD). Architektonická štúdia bude podkladom pre finančné a administratívne zabezpečenie realizácie zámeru v budúcnosti a postupného verejného obstarávania potrebnej schvaľovacej a realizačnejprojektovej dokumentácie a súvisiacich služieb architekta.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Slovenská konsolidačná, a.s.
Integrovaný systém pre konsolidáciu a správu pohľadávok   
Integrovaný systém pre konsolidáciu a správu pohľadávok (ďalej len "IS KaSP") pre konsolidáciu a správu pohľadávokmá pokryť požiadavky Slovenskej konsolidačnej, a.s. a to najmä pre nasledovné oblasti - Agendový systém, ktorý zahŕňa všetky moduly IS KaSP potrebné pre konsolidáciu a správu pohľadávok v zmysleplatnej legislatívy - Systém ERP - Podporné systémy  Na základe súčasného stavu a predpokladaného vývoja služieb, ktoré by spoločnosť SK, a.s. mala poskytovať, patriamedzi hlavné motivátory na obstaranie nového informačného systému - nárast počtu pohľadávok, ktoré spravuje SK, a.s., - vývoj služieb tretích strán eGovermentu a nové možnosti na získavanie a poskytovanie údajov z okolitých systémov, - odstránenie delenia funkčností medzi rôzne systémy, - potrebné úpravy v informačných systémoch SK, a.s. vzhľadom na ich zastaranosť, súčasnú legislatívu a pripravovanézmeny v budúcnosti, - zabezpečenie dátovej kvality v systémoch SK, a.s., - zvýšenie automatizácie správy pohľadávok v informačných systémoch SK, a.s.  1/4  IS KaSP má pokryť všetky oblasti práce s pohľadávkami a je rozdelené na nasledovné základné procesy - uzatvorenie zmluvy, - priradenie statusu pohľadávke, - vymáhanie pohľadávok (vykonanie právnych úkonov), - vysporiadanie pohľadávok.  Úspešný uchádzač po implementácii systému bude zabezpečovať podporu jeho prevádzky a zabezpečovať jeho úpravu(rozvoj) po dobu 24 mesiacov odo dňa zhotovenia diela.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo
Sociálna poisťovňa, ústredie
Dodávka technologického zariadenia Oracle ExaData a zabezpečenie služieb štandardnej a rozšírenej technickej podpory prevádzkovaného technologického prostredia Oracle   
Predmetom zákazky je dodávka technologického zariadenia Oracle ExaData vrátane súvisiacich služieb, tzn.zabezpečenia dopravy a vykládky do určeného priestoru v mieste dodania, realizácie inštalácie, konfigurácie, migrácie aposkytovania technickej podpory, dodávka licenčného softvérového vybavenia Oracle vrátane poskytovania technickejpodpory a poskytovanie technickej podpory prevádzkovaného technologického prostredia Oracle za podmienokdefinovaných v zmluve na predmet zákazky.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytujebezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávaniav Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosťnastane skôr.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky „Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu umiestneného na skládke „Vlčie hory“ v katastrálnom území mesta Hlohovec“   
Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajúzhodnocovaním/zneškodňovaním nebezpečného odpadu s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávanípredpokladanú hodnotu zákazky, objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľuvedie v opise predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
KVANT SHOW PRODUCTION, s.r.o.
Prvé mobilné planetárium   
Predmetom zákazky je dodávka mobilného planetária, ktoré bude pozostávať z Mobilnej projekčnej sféry s konštrukcioua z Videoprojektorov.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov a vZmluve o dielo.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Bratislavský samosprávny kraj
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objektoch alokovaného pracoviska Spojenej školy Ivanka pri Dunaji, SNP 30,Ivanka pri Dunaji, Zálesie, v rozsahu prác a dodávok podľa projektových dokumentácií (ďalej tiež ako PD) a zmluvnýchpodmienok.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie