Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 4577 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Osobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je dodávka 8 kusov nových osobných motorových vozidiel podľa požadovanej technickejšpecifikácie. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Oprava súpravy Push-Pull 004   
Oprava súpravy Push-Pull 004 po dopravnej nehode.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nižšie druhy údržby ŽKV   
Vykonávanie nižších druhov údržby železničných koľajových vozidiel , t.j. záväzok zhotoviteľa vykonávať údržbu aopravy (ďalej len ÚaO) železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) vo vlastníctve objednávateľa a vo vlastníctveiných osôb používaných Objednávateľom v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC,technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR v nasledovnom rozsahu  - prevádzkové ošetrenia (0) železničných hnacích vozidiel (ďalej len ŽHV)  - malé prehliadky ŽHV (M) - veľké prehliadky ŽHV (V) - plánované opravy ŽHV v zmysle predpisu ZSSK V 25 (P) (ďalej len plánované opravy ŽHV) - neplánované opravy ŽHV (N)  - technické kontroly ŽKV (TK) - bežné opravy s odvesením osobných vozňov (ďalej len OV)  - bežné opravy bez odvesenia OV  - posúdenie a uspôsobenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) pri poruchách na trati pre prepravu domiesta opravy  - posúdenie a uspôsobenie ŽKV na prepravu do domovského depa - stanovenie rozsahu poškodenia a nákladov na opravu ŽKV ako podkladu k náhrade škody v súvislosti s poistnýmiudalosťami na ŽKV ZSSK. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Sociálna poisťovňa, ústredie
Konsolidácia a rozšírenie prevádzkovaného aplikačného systému Oracle ExaLogic   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia, konfigurácia a migrácia nového aplikačného systému Oracle ExaLogicvrátane zabezpečenia dopravy a vykládky na miesto plnenia v ústredí verejného obstarávateľa, technickej podpory arozšírenej podpory v rozsahu stanovených podmienok.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profileverejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Tlačiarenské a grafické služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských, grafických a ďalších súvisiacich služieb pre potreby verejnéhoobstarávateľa a jeho organizačné útvary. Predmetom zákazky je tlač, kreatíva, grafika, produkcia a dodanie certifikovaných digitálnych nátlačkov, ktorých rozsaha počet je zadefinovaný v súťažných podkladoch. V rámci položiek grafika a produkcia verejný obstarávateľ vyžaduje aj zabezpečenie redakčných prác,jazykovúkorektúru, typografickú korektúru a dodanie jednotlivých druhov tlačovín do určených miest verejného obstarávateľa(ako napríklad brožúr, kníh, letákov, plagátov a iných tlačovín) uvedených a zašpecifikovaných v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách pre školský rok 2019/2020   
Predmet plnenia pozostáva z technického zabezpečenia národnych testovaní na základnych školách pre školsky rok 2019/2020
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb a stým súvisiacich služieb v dohodnutej triede, rozsahu acene na základe požiadaviek verejného obstarávateľa.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Univerzitná nemocnica Bratislava
Dezinfekčné prostriedky   
Predmetom zákazky je dodávka celkom 23 častí z celkom 30 častí rozdeleného predmetu zákazky dezinfekčnýchprostriedkov, prípravkov, umývacích emulzií, ochranných krémov a ďalšieho spotrebného tovaru na dezinfekciu rúk,kože, slizníc, plôch, nástrojov, endoskopov a pod., ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania zdravotnejstarostlivosti v nemocničných zariadeniach, v sortimente a objemoch špecifikovaných v časti B. Opis predmetu zákazky,súťažných podkladov, vrátane ostatných služieb spojených s dodávkou. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Univerzita Komenského v Bratislave
Výstavba pavilónu špičkových technológií   
Vybudovanie pavilónu špeciálnych technológií Univerzity Komenského v Bratislave. Zákazka bude realizovaná v súlade soschválenou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a udeleným stavebným povolením. Kompletná realizáciastavby musí byť vykonaná v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. § 43d). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pracovisko magnetickej rezonancie - stavebné úpravy átria na -2. pp   
Premetom zákazky sú stavebné úpravy átria na -2. pp Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., za účelomvýstavby pracoviska magnetickej rezonancie. Jedná sa o intenzifikáciu existujúceho átria formou čiastočnej zmeny účeluvyužitia átria v podlaží -2 pp podrobne popísané v projektovej dokumentácii súťažných podkladov (Projektovádokumentácia je k dispozícii na CD nosiči pre záujemcov/uchádzačov na vyžiadanie).  Nemení sa vonkajší výzor stavby NÚSCH a.s., nie sú zásadné zásahy do statiky stavby, mení sa účel využitia prehĺbenejčasti átria formou intenzifikácie v prospech rozšírenia RTG pracoviska.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Audítorské služby pre účtovné závierky za roky 2020- 2022   
Audítorské služby pre účtovné závierky za roky 2020- 2022. 1.Rozsah služieb súvisiacich s účtovnými závierkami klienta za roky končiace sa 31.decembra 2020, 31.decembra 2021,31.decembra 2022, ktoré požaduje vykonať verejný obstarávateľ  -overenie účtovnej závierky podľa IFRS; -overenie účtovnej závierky podľa slovenských predpisov účtovania; -overenie výročnej správy; 2.Rozsah služieb súvisiacich s účtovnými závierkami klienta za roky končiace sa 31.decembra 2020, 31.decembra 2021,ktoré požaduje vykonať verejný obstarávateľ - overenie vyhlásenia o plnení záväzkov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ekonomická univerzita v Bratislave
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava   
Uskutočnenie Rekonštrukcie tepelného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 85235 Bratislava je vymedzené projektovou dokumentáciou vypracovanou firmou ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a.s.,Družstevná 2, 831 04 Bratislava a výkazom výmer.
Stavebné práce
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.   
Predmetom zákazky je výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava,a.s. v rozsahu vymedzenom v Zmluve o poskytnutí služby, vrátane jej príloh.  Bližšie informácie sú uvedené v bode II.2.4 tohto Oznámenia.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Nepravidelné letecké dopravné služby
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Realizácia stavby: „Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca – výmena ochrán a inovácia RIS“   
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Realizácia stavby ,,Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca - výmenaochrán a inovácia RIS" (ďalej len Dielo), vrátane káblových trás, dodávka a montáž technológie. Súčasťou Diela sú ajskúšky a všetky práce súvisiace s uvedením Diela do prevádzky, výkon inžinierskych a projektových prác a prácsúvisiacich s kolaudáciou stavby.  Rozsah stavby sa delí na dve časti  Realizácia stavebnej časti - stavebné objekty (ďalej len SO) SO 301 Demolácie SO 520 Budova spoločných prevádzok SO 523.1 Domček ochrán DO 01 SO 523.2 Domček ochrán DO 02 SO 525 Káblové kanály Realizácia technologickej časti prevádzkové súbory (ďalej len PS) PS 03 Transformátory 400/110 kV PS 07 Rozvodňa 400 kV PS 10 Rozvodňa 10,5 kV PS 31 RIS centrálne riadenie PS 32 RIS väzby na technológiu PS 33 Elektrické ochrany PS 34 Meranie práce a kvality elektrickej energie PS 35 Automatická regulácia napätia (ARN)  1/6 PS 36 Technologický informačný systém ochrán (TISO) PS 37 Monitorovací systém technológie PS 38 Interné komunikácie PS 50 Vlastná spotreba PS 61 Väzba na SED PS 62 Prenosové cesty Súčasťou plnenia predmetu Diela je ďalej Zrealizovať stavbu v súlade s technickými požiadavkami, internými smernicami, predpismi a štandardami SEPS, platnýmitechnickými normami, s použitím výrobkov zaručujúcich vlastnosti podľa § 47 zákona č. 50/1976 Zb. o územnomplánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebnýchvýrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. otechnických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov.  Dielo sa požaduje zhotoviť v zmysle nasledovných bodov - Vypracovať Dokumentáciu pre realizáciu stavby v súlade so stavebným povolením a projektom pre stavebné povoleniea Technickými požiadavkami pre Zhotoviteľa Diela,  - K časti DRS - Dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti vypracovaná špecialistom PO, zabezpečiť jej odsúhlasenie napríslušnom OR HaZZ. Projekt musí byť konzultovaný s odborom 1220 SEPS. - Zabezpečiť schválenie dokumentácie oprávnenou organizáciou v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., - Vypracovať dokumentáciu skutočného vyhotovenia (ďalej len DSV) Diela, pričom spôsob vypracovania dokumentovmusí byť totožný so spôsobom vypracovania dokumentov v DRS, a podľa pravidiel aktuálne platných v časevypracovania DSV, - Výkresy DSV, vypracované v systéme Ruplan EVU, musia byť vypracované s minimálnym použitím potenciálovýchodkazov medzi výkresmi, ktoré projekt obsahoval z dôvodu členenia DRS na prevádzkové súbory, na etapy a pod., -Vyhotoviť DSV v zmysle dokumentu Interný štandard č. 15 a dovzdať DSV dva krát v papierovej forme a tri krát vdigitálnej forme na nosiči CD/DVD obsahujúcom všetky dokumenty vo formáte ich vypracovania a vo formáte PDF, DSVstavby ,,Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca - výmena ochrán a inovácia RIS" bude zapracovaná do celkovejtechnologickej a stavebnej dokumentácie R400 kV, ktorú poskytne SEPS na vstupnom rokovaní,  - Geodetické (zememeračské) vytýčenie základných smerových a výškových bodov objektov stavby na stavenisku predzahájením stavby, - Vytýčenie inžinierskych sieti na stavenisku pred zahájením realizácie stavby. - Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle § 5 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Povinnosti koordinátora projektovejdokumentácie, - Výkon koordinátora bezpečnosti v zmysle § 6 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Povinnosti koordinátora bezpečnosti.  Pokračovanie opisu je v bode II.2.4) tohto Oznámenia.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Agentúra rozvoja vodnej dopravy
Implementácia koridorových služieb v rámci medzinárodného projektu RIS COMEX   
Predmetom zákazky je zavedenie riečnych informačných služieb na dunajskom koridore pozostáva z implementácie a prevádzky cezhraničných riečnych informačných služieb založených na operačnej výmene údajov RIS. Tieto koridorové (informačné) služby založené na systéme RIS umožnia riadenie dopravy zo strany orgánov a riadenie dopravy v odvetvílogistiky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie