Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 96 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava mosta ev. č. D2 – 113 nad ŽSR, Bratislava - Lamač   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác ktorými sa zrealizuje Oprava mosta ev. č. D2 113 nad ŽSR, Bratislava- Lamač, ktorý je v správe SSÚD Bratislava. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výkopové a zemné práce   
- výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN, - výkopové práce a stavebné konštrukcie základov stožiarov distribučných vedení NN, VN, VVN, murovaných a kioskových TS - povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov, - pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových vedení NN, VN, vrátane dispozičného zákresu a priečneho rezu uloženia chráničiek, - zabezpečenie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby, - zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia, - demolačné práce stavebných konštrukcií, - pomocné stavebné práce
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava diaľničných mostov ev.č. D2-079 cez mlynský náhon Rudava a ev.č. D2-080 cez potok Rudava   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Oprava diaľničných mostov ev.č. D2-079 cez mlynský náhon Rudavaa ev.č. D2-080 cez potok Rudava, ktoré sú v správe SSÚD Malacky, vrátane výstavby prejazdov stredným deliacimpásom pred a za opravovanými mostami. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazkySP.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
Realizácia optickej trasy v meste Žilina 2014 na pripojenie stredných škôl do siete SANET.   
Výstavba telekomunikačnej optickej trasy, ktorá je súčasťou metropolitnej optickej siete Žilinskej univerzity v Žiline aZdruženia SANET. Výkopové práce v zastavanej oblasti na uloženie zemnej chráničky HDPE, zafúknutie, vyzváranie apremeranie optického kábla, zasypanie, úprava povrchu a kalibrácia, po realizačné zameranie, ištovanie káblov vbudovách.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Mesto Poprad
Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná Juh III   
Riešené územie reavitalizácie je vo vnútrobloku sídliska Juh III v Poprade. Stavba je vzhľadom na rozsah prác členená na samostatné stavebné objekty SO 01 Asanácia asfaltovej plochy SO 02 Multifunkčné detské ihrisko  SO 02.1 Prístupový chodník SO 03 Senior park SO 04 Multifunkčná športová plocha SO 05 Verejné osvetlenie SO 05.1 Ochrana jestvujúcich vedení SO 05.2 NN prípojka pre kamerový systém SO 06 Kamerový systém SO 07 Odvodňovací rigol SO 08 Sadové úpravy SO 09 Športový svah
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Zelená infraštruktúra v obci Hrnčiarovce nad Parnou   
Predmetom zákazky je zlepšenia environmentálnych aspektov v obci Hrnčiarovce nad Parnou prostredníctvom budovaniaprvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavedenie systémovýchprvkov, ktorými sa zníži znečistenie ovzdušia a hluku.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na mostoch v správe NDS   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverovna mostoch v správe NDS. Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov za mechanickékobercové modulové mostné závery. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Mesto Partizánske
Demolácia výškovej budovy na Námestí SNP v Partizánskom   
Predmetom zákazky je demolácia výškovej budovy vrátane prípravných projektových prác /zabezpečenie projektovejdokumentácie pre búracie povolenie/, vybavenia potrebných povolení /búracie povolenie, povolenia dopravnýchobmedzení počas demolácie/, vypratania budovy od nábytku a ďalších zariaďovacích predmetov, odpojenia aodstránenia všetkých prípojok inžinierskych sietí, recyklácie odpadov v zmysle platnej legislatívy, výroby recyklátudrvením, odvezenia a uloženia nerecyklovateľného odpadu na skládku, konečnej úpravy terénu vrátane sadových úprav.Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výmena protivizuálnej steny na diaľnici D2 Bratislava – Hranica SR/MR v km 66,500 – 67,300, PJP   
Predmetom zákazky je výmena jestvujúcich výplní protivizuálnej steny, ktorá sa nachádza na diaľnici D2 v km 66,5 - 67,3 pravého jazdného pásu v extraviláne mesta Bratislava, bez zásahu do nosných častí protivizuálnej steny, za nové výplňové hliníkové panely, s cieľom zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie a znovuobnovenia funkcie protivizuálnej steny, na ktorú bola táto pôvodne navrhnutá.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výmena zábradlia diaľničného mosta ev. č.D1-098 Horná Streda   
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výmena poškodeného zábradlia diaľničného mosta ev. č.D1-098 Horná Streda, pravý most, za nové zábradlie. Most je v správe SSÚD Trenčín. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky tvorí časť Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS, osadenie nových mostných záverov s väčším dilatačným posunom oproti pôvodným mostným záverom z dôvodu zabezpečenia dlhšej životnosti a prevádzkyschopnosti mostných záverov. Stavebné práce budú vykonané v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov, v kvalite požadovanej v Technicko kvalitatívnych podmienkach, podľaplatných noriem a predpisov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Mesto Poprad
Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná Juh III   
Riešené územie revitalizácie je vo vnútrobloku sídliska Juh III v Poprade. Stavba je vzhľadom na rozsah prác členená na samostatné stavebné objekty SO 01 Asanácia asfaltovej plochy SO 02 Multifunkčné detské ihrisko  SO 02.1 Prístupový chodník SO 03 Senior park SO 04 Multifunkčná športová plocha SO 05 Verejné osvetlenie SO 05.1 Ochrana jestvujúcich vedení SO 05.2 NN prípojka pre kamerový systém SO 06 Kamerový systém SO 07 Odvodňovací rigol SO 08 Sadové úpravy SO 09 Športový svah
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výkopové a zemné práce   
- výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN, - výkopové práce a stavebné konštrukcie základov stožiarov distribučných vedení NN, VN, VVN, murovaných a kioskových TS - povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov, - pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových vedení NN, VN, vrátane dispozičného zákresu a priečneho rezu uloženia chráničiek, - zabezpečenie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby, - zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia, - demolačné práce stavebných konštrukcií, - pomocné stavebné práce
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Mesto Myjava
Cyklochodník Lesanka v Myjavskej pahorkatine   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre vybudovanie cyklochodníka Lesanka v Myjavskej pahorkatine. V zmysle STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií a TP 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry má navrhnuté nasledovné parametre - voľna šírka 4,0 m - šírka vozovky 3,0 m - krajnice 2 x 0,5 m - navrh. rýchlosť 25 km/hod. V miestach klesania viac ako 3% 40km/hod. - dĺžka 2 556,90 m - cyklochodník je vedený ako samostatná cyklistická cestička Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výkopové a zemné práce   
- výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN, - výkopové práce a stavebné konštrukcie základov stožiarov distribučných vedení NN, VN, VVN, murovaných a kioskových TS - povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov, - pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových vedení NN, VN, vrátane dispozičného zákresu a priečneho rezu uloženia chráničiek, - zabezpečenie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby, - zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia, - demolačné práce stavebných konštrukcií, - pomocné stavebné práce
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie