Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 83 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Myjava
Cyklochodník Lesanka v Myjavskej pahorkatine   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre vybudovanie cyklochodníka Lesanka v Myjavskej pahorkatine. V zmysle STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií a TP 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry má navrhnuté nasledovné parametre - voľna šírka 4,0 m - šírka vozovky 3,0 m - krajnice 2 x 0,5 m - navrh. rýchlosť 25 km/hod. V miestach klesania viac ako 3% 40km/hod. - dĺžka 2 556,90 m - cyklochodník je vedený ako samostatná cyklistická cestička Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výkopové a zemné práce   
- výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN, - výkopové práce a stavebné konštrukcie základov stožiarov distribučných vedení NN, VN, VVN, murovaných a kioskových TS - povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov, - pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových vedení NN, VN, vrátane dispozičného zákresu a priečneho rezu uloženia chráničiek, - zabezpečenie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby, - zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia, - demolačné práce stavebných konštrukcií, - pomocné stavebné práce
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava mosta ev. č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov   
Predmetom zákazky je realizácia opravy mosta ev. č. 06810-001 cez potok, privádzač D1 Prešov v správe SSÚD Prešov.Každý most mostného objektu bude opravovaný samostatne. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v B.1 Opispredmetu zákazky týchto SP.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča   
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava mosta ev.č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, ktorý je v správe SSÚR Zvolen. Predmetný most sa nachádza na vetve rýchlostnej cesty R2, bol postavený v r. 1984 a premosťuje cestu R1 a potok Bieň. Ide o nosnú konštrukciu o 3 poliach celkovej dĺžky 95,62 m, tvorenúmonolitickou komôrkou s jedným otvorom a konzolami celkovej šírky 12,6 m. Stavebný stav mosta je V. zlý.  Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.  Stavebné práce budú vykonané v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP a platných noriem a predpisov. Oprava mosta ev.č. R2-176B bude realizovaná po poloviciach šírky vozovky vúseku predmetného mosta.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd   
Predmetom sú stavebné práce (geologické dielo) spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích (pozorovacích) objektov podzemných vôd (prameňov) tvoriacich súčasť štátnej hydrologickej siete SHMÚ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výmena protivizuálnej steny na diaľnici D2 Bratislava – Hranica SR/MR v km 66,500 – 67,300, PJP   
Predmetom zákazky je výmena jestvujúcich výplní protivizuálnej steny, ktorá sa nachádza na diaľnici D2 v km 66,5 -67,3 pravého jazdného pásu v extraviláne mesta Bratislava, bez zásahu do nosných častí protivizuálnej steny, za novévýplňové hliníkové panely, s cieľom zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie a znovuobnovenia funkcie protivizuálnejsteny, na ktorú bola táto pôvodne navrhnutá. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetuzákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Mesto Ružomberok
Revitalizácia Kalvárie   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na objektoch SO 01 Priestor Kalvárie SO 02 Preložka lesnej cesty2L 4/30 a spevnené plochy SO 03 Stavebné úpravy plôch okolo kostola 2.2.Delenie stavby na stavebné objekty SO 01Priestor kalvárie SO 01.1 Komunikácie a spevnené plochy SO 01.3 Verejne osvetlenie SO 02 Preložka lesnej cesty 2L4/30 a spevnené plochy SO 02.1 Preložka lesnej cesty a spevnené plochy SO 03 Stavebné úpravy plôch okolo kostola SO03.1 Spevnené a nespevnené plochy SO 03.3 Osvetlenie kostola Kompletný rozsah podľa časti B.1  Opis predmetu zákazky a projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou súťažných podkladov spolu s výkazom výmer.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na mostoch v správe NDS   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverovna mostoch v správe NDS. Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov za mechanickékobercové modulové mostné závery.  Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správeNDS, osadenie nových mostných záverov s väčším dilatačným posunom oproti pôvodným mostným záverom z dôvoduzabezpečenia dlhšej životnosti a prevádzkyschopnosti mostných záverov. Stavebné práce budú vykonané v zmysleprojektovej dokumentácie a súťažných podkladov, v kvalite požadovanej v Technicko kvalitatívnych podmienkach, podľaplatných noriem a predpisov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava bezdilatačných stykov diaľničných mostov ev. č. D1 - 247 a D1 - 248 Važec   
Predmetom zákazky Oprava bezdilatačných stykov diaľničných mostov ev. č. D1-247 a D1-248 Važec sú stavebné prácev zmysle projektovej dokumentácie - vybúranie 12 ks jestvujúcich bezdilatačných stykov nad piliermi - obnova bezdilatačných spojení nosníkov - spätná pokládka izolačného súvrstvia a vozovky vo vybúraných častiach mostov nad piliermi vrátane riešenia detailov(napojenie pôvodnej a novej izolácie, zarezanie krytu, pružná zálievka vo vozovke) - výmena krytu vozovky hr. 40 mm v celej dĺžke mostov.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Mesto Myjava
Cyklochodník Lesanka v Myjavskej pahorkatine   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre vybudovanie cyklochodníka Lesanka v Myjavskej pahorkatine. V zmysle STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií a TP 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry má navrhnuté nasledovné parametre - voľna šírka 4,0 m - šírka vozovky 3,0 m - krajnice 2 x 0,5 m - navrh. rýchlosť 25 km/hod. V miestach klesania viac ako 3% 40km/hod. - dĺžka 2 556,90 m - cyklochodník je vedený ako samostatná cyklistická cestička Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Mesto Leopoldov
Mestský úrad Leopoldov – búracie práce   
Asanácia objektu prístavby MsÚ - búracie práce a práce spojené s vyprataním a uvoľnením parcely č.522 v katastri mesta Leopoldov. Odstraňovaný objekt sa nachádza na parcele č. 522 v centre mesta Leopoldov s dopravným napojením na Hlohovskú cestu. Priestor staveniska je vymedzený zo severnej a východnej strany dvorom MsÚ Leopoldov, zo strany južnej skladovým objektom s oceľovou nosnou konštrukciou opláštenou sendvičovými panelmi a zostrany západnej existujúcim objektom mestského úradu a vstupným nádvorím. Jestvujúci stav Vlastný objekt pozostáva z pôvodnej dvojpodlažnej časti požiarnej zbrojnice a sekundárnej prístavby skladovacích priestorov. Prízemie objektu je využívané ako požiarna zbrojnica so skladovacími priestormi, na poschodí sú situované nájomné priestory a archív . Zastavaná plocha objektu 170,98 m Obostavaný priestor 1 320,00 m Stavebnotechnické údaje
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výkopové a zemné práce   
- výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN, - výkopové práce a stavebné konštrukcie základov stožiarov distribučných vedení NN, VN, VVN, murovaných a kioskových TS - povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov, - pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových vedení NN, VN, vrátane dispozičného zákresu a priečneho rezu uloženia chráničiek, - zabezpečenie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby, - zabezpečenie opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia, - demolačné práce stavebných konštrukcií, - pomocné stavebné práce
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava mosta ev. č. 68-070.3 nad c. I/68 v križovatke Dargovských hrdinov, Košice   
Predmetom obstarávania sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava mosta ev.č. 68-070.3 nad c. I/68, ktorý je v správe SSÚR Košice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Rekultivácia plôch   
Predmetom zákazky je vyčistenie plôch od drevín a krov, likvidáciu pňov a všetkých zvyškov vyťažených stromov, horľavého materiálu a ťažbového odpadu, ako aj likvidáciu nežiaducich nárastov drevín, plevelných rastlín a ostatnej krovitej, trávnatej a vyššej bylinnej vegetácie, a to rekultiváciou plôch prostredníctvom úpravy terénu. Rekultivačnéopatrenia budú realizované v oblasti Stredného Slovenska.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie