Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 22 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov   
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Banskobystrický samosprávny kraj
Kúpa a dodanie technológie zasnežovania.   
Predmetom zákazky je dodávka technológie zasnežovania pozostávajúcej zo snežných kanónov v počte 3 kusov akontajnerovej čerpacej stanice. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (SP) a vuzatvorenej zmluve.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov   
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacíchprístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodanie samoobslužných čerpacích zariadení na čerpanie nafty a ADBLUE do ŽKV   
Predmetom zákazky je dodanie jedného čerpacieho zariadenia na čerpanie nafty do železničných koľajových vozidiel vobjemovej kapacite 40 m3 a s prevádzkovým objemom nádrže 2 500 litrov pre výdaj ADBLUE, vrátane všetkýchkomponentov, HW a SW vybavenia a ďalších súčastí a služieb potrebných pre zabezpečenie požadovaných vlastností.Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup mobilných čerpacích jednotiek pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami   
Predmetom zákazky je nákup mobilných čerpacích jednotiek v počte 12 kusov, na podvozku, s požiadavkou na technicképarametre uvedené v súťažných podkladoch a v minimálnej miere v nasledovnom výkon nastaviteľný variabilný, max. prietok do 350 l/s, max. sacia výška do 10m, celková výtlačná výška do 30m
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Environmental Institute, s.r.o.
Odbery vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov na území Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je vykonanie odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlom a meraní terénnych parametrovin situ (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka,percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, určenie senzorických vlastností vody, titračné stanoveniaKNK-4.5 a ZNK-8.3). Jedná sa o vykovanie 600 odberov vzoriek podzemných vôd vrátane stanovení terénnych parametrov v nasledujúcom rozsahu - Vyhotovenie terénnych protokolov do dodaných formulárov o vykonaných odberoch; - Odobraté vzorky vôd dopraví uchádzač na určené zberné miesta v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach v deňodberu vzorky; - Odbery vzoriek podzemných vôd budú vykonávané z pozorovacích objektov podľa platných technických noriem; - Merania parametrov in situ budú vykonávané priamo v pozorovacej sonde, alebo v prameni podľa platných technickýchnoriem a budú spracované podľa pokynov v požadovanej štruktúre uvedenej v zmluve.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
STELMO SK, s.r.o.
Inovácia procesu v spoločnosti STELMO SK s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru CNC riadený hydraulický ohraňovací lis. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Banskobystrický samosprávny kraj
Kúpa a dodanie technológie zasnežovania.   
Predmetom zákazky je dodávka technológie zasnežovania pozostávajúcej zo snežných kanónov v počte 3 kusov akontajnerovej čerpacej stanice. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (SP).
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodanie samoobslužných čerpacích zariadení na čerpanie nafty a ADBLUE do ŽKV   
Predmetom zákazky je dodanie jedného čerpacieho zariadenia na čerpanie nafty do železničných koľajových vozidiel vobjemovej kapacite 40 m3 a s prevádzkovým objemom nádrže 2 500 litrov pre výdaj ADBLUE, vrátane všetkýchkomponentov, HW a SW vybavenia a ďalších súčastí a služieb potrebných pre zabezpečenie požadovaných vlastností. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
BETON PUMPY SPIŠ, s.r.o.
Inovácia produkčného procesu – významné zlepšenie produkčnej činnosti firmy BETON PUMPY SPIŠ   
Osoba podľa §8 ods.2) obstaráva logický celok, multifunkčné produkčno-mechanizačné zariadenie určené pre transport,vertikálnu a horizontálnu aplikáciu transportného betónu, v ktorom je skĺbených viacero krokov produkčného procesu vjeho finálnej fáze pred koncovou realizáciou monolitických betónových výrobkov. Multifunkčné zariadenie pre transport,vertikálnu a horizontálnu aplikáciu betónu obsahuje dopravný prostriedok, ako nutnú a nedeliteľnú súčasť pre plnúfunkčnosť zariadenia. Logický celok je v inovácii prepojením mobilného výrobného zriadenia na špecifikovanompodvozku, obsahuje bubon na miešanie betónu a sústavu čerpacích komponentov(čerpadiel), ako nutnej podpory pre možnosti vertikálnej a horizontálnej aplikácie betónu pomocou výklopných (výsuvných) ramien a potrubí. Taktozabezpečuje, že transportný betón bude použiteľný pre aplikáciou v stanovenom mieste. Predmet zákazky nebude rozdelený.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Environmental Institute, s.r.o.
Odbery vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov na území Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je vykonanie odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlom a meraní terénnych parametrovin situ (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka,percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, určenie senzorických vlastností vody, titračné stanoveniaKNK-4.5 a ZNK-8.3). Jedná sa o vykovanie 600 odberov vzoriek podzemných vôd vrátane stanovení terénnych parametrov v nasledujúcom rozsahu - Vyhotovenie terénnych protokolov do dodaných formulárov o vykonaných odberoch; - Odobraté vzorky vôd dopraví uchádzač na určené zberné miesta v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach v deňodberu vzorky; - Odbery vzoriek podzemných vôd budú vykonávané z pozorovacích objektov podľa platných technických noriem; - Merania parametrov in situ budú vykonávané priamo v pozorovacej sonde, alebo v prameni podľa platných technickýchnoriem a budú spracované podľa pokynov v požadovanej štruktúre uvedenej v zmluve.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup mobilných čerpacích jednotiek pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami   
Predmetom zákazky je nákup mobilných čerpacích jednotiek v počte 12 kusov, na podvozku, s požiadavkou na technicképarametre uvedené v súťažných podkladoch a v minimálnej miere v nasledovnom výkon nastaviteľný variabilný, max. prietok do 350 l/s, max. sacia výška do 10m, celková výtlačná výška do 30m
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Univerzitná nemocnica Martin
Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho plynu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho plynu pozostávajúca zdodávky kompresorovej techniky do centrálnej kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho plynu vrátaneprojektu skutočného vyhotovenia, dopravy do Univerzitnej nemocnice Martin, demontáže stávajúceho zariadenia,inštalácie nového zariadenia v pôvodných priestoroch, uvedenia do prevádzky (skúšobná prevádzka v trvaní 72 hodín),vrátane odborných skúšok autorizovanou osobou a odovzdanie návodu na obsluhu v slovenskom/českom jazyku,bezplatného zaškolenia personálu do obsluhy, zabezpečenia záručného servisu.  V plnej prevádzke jestvujúcej kompresorovej stanice je potrebné zrekonštruovať jestvujúci rozvod stlačeného vzduchu(demontáž stávajúceho zariadenia, napojenie na existujúci rozvod, úprava jestvujúceho rozvodu) podľa požiadaviekužívateľa.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné mtlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov   
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacíchprístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Univerzitná nemocnica Bratislava
čerpadlá   
1) prírubové, odstredivé, vertikálne čerpadlo Grundfos CR 10-18 A-F J-A-E-HQQE alebo ekvivalent na čerpanie napájacej vody do parného koltla, Q=10 M3/h, Hmax=185m, H=149, n=2919ot/min., pmax=25 bar,tmax=120°C, DN 40,f=50 Hz, IP55, P=7,5kW, imax 16,8 A, U=380-415 V............................1 ks 2) čerpadlo typ SP-1018 alebo ekvivalnet na čerpanie vody zo studne do systému čov Kramáre Qopt.=30l/min.,Hopt.=78m,075 kW, motor 4“ 0,75kWm 400 V, Franklin, 3P-0,75-380/415-50-W..................1ks 3) čerpadlo UK, typ 50-NTT-74-13-LM Premium, 400 V, Q-3,2l/s prírubové 140mm, stavebná dĺžka 240mm ..............1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie