Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 249 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Technické plyny vrátane nájmu fliaš   
Predmetom zákazky je dodanie technických plynov na výkon údržbárskych prác a karosárskych opráv dielní údržbycestných motorových vozidiel a autobusov. Bližšia špecifikácia v SP.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Rôzne chemické výrobky   
Predmetom zákazky je dodanie chemických výrobkov pre potreby opráv vozidiel mestskej hromadnej dopravy osôb aprevádzky obstarávateľskej organizácie.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Rôzne chemické výrobky
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Technické plyny vrátane nájmu fliaš   
Predmetom zákazky je dodanie technických plynov na výkon údržbárskych prác a karosárskych opráv dielní údržbycestných motorových vozidiel a autobusov . Bližšia špecifikácia v SP.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Rôzne chemické výrobky   
Predmetom zákazky je dodanie chemických výrobkov pre potreby opráv vozidiel mestskej hromadnej dopravy osôb aprevádzky obstarávateľskej organizácie.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Rôzne chemické výrobky
Záchranná služba
Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodávka medicinálneho kyslíka a syntetického medicinálneho vzduchu, vrátane dopravy na miesto plnenia a súvisiacich služieb (vykládka, nakládka, ADR poplatok, rozvoz na určené odberné miesta a pod.) a nájmu zásobníkov počas trvania rámcovej dohody.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo- biochemický výskum   
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov substancií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskumpre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorými sú bežne dostupné chemikálie nižšej čistoty, špeciálnechemikálie vysokej čistoty, chemikálie pre molekulovú biológiu, markery, proteíny, enzýmy, kultivačné média a aditíva,diagnostické kity, protilátky, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely. Predmet zákazky je rozdelený na sedem samostatných častí a to Časť AChemikália bežne dostupnej nižšej čistoty Časť BChemikálie špeciálne vysokej čistoty Časť CChemikálie pre molekulovú biológiu - markery Časť DProteíny, enzýmy Časť E Kultivačné médiá a aditíva Časť FDiagnostické kity Časť G Protilátky Uchádzač môže predložiť ponuku na 1 časť predmetu zákazky, na viacero častí predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky. V rámci 1 časti musí uchádzač predložiť ponuku na všetky položky, Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a rozsah jednotlivých položiek častí predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohách č. 5 Časť A až Časť G súťažných podkladov. Predpokladané množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohe č. 5 Časť A až Časť G súťažnýchpodkladov. 1/7
Chemické výrobky
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Rôzne chemické výrobky   
Predmetom zákazky je dodanie chemických výrobkov pre potreby opráv vozidiel mestskej hromadnej dopravy osôb aprevádzky obstarávateľskej organizácie.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Rôzne chemické výrobky
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Rôzne chemické výrobky   
Predmetom zákazky je dodanie chemických výrobkov pre potreby opráv vozidiel mestskej hromadnej dopravy osôb aprevádzky obstarávateľskej organizácie.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Rôzne chemické výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ a ŠPECIÁLNE PLYNY VRÁTANE ICH DOPRAVY DO MIESTA DODANIA A OSTATNÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S DODÁVKOU.   
Predmetom zákazky je dodávka Medicinálnych, technických a špeciálnych plynov vrátane ich dopravy do miesta dodania a ostatných služieb spojených s dodávkou pre prijímateľov 1.1. Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 974 17 Banská Bystrica. 1.2. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica, Cesta knemocnici, 974 01 Banská Bystrica. 1.. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 97556 Banská Bystrica - t.z., že sa jedná o * dodanie medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, * umožnenie užívať dodané oceľové/tlakové fľaše a iné tlakové nádoby počas stanovenej doby (prenájom),  1/3 * umožnenie užívať zásobníky počas stanovenej doby (prenájom) a to v súvislosti s činnosťami, ktoré koneční príjemcovia vykonávajú a na ktoré boli zriadení.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Slovenské elektrárne, a.s.
Síran železitý technický Fe2(SO4)3   
Síran železitý technický Fe2(SO4)3 Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600014438 IV. kv. 2019
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum   
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov substancií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskumUniverzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorými sú proteíny, enzýmy, antibiotiká, herbicídy, kultivačné média prebiológiu, aditíva, fytohormóny, iný materiál pre kultiváciu a diferenciáciu, roztoky pre diagnostiku, elisa kity, diagnostickékity, materiál pre mikroskopiu, reagencie a kity pre prietokovú cytometriu, materiál pre špeciálne prístroje, primárneprotilátky, sekundárne protilátky, séra, fluorescenčné farbivá a markery.... a pod., ktoré slúžia pre vedecké aexperimentálne účely.
Chemické výrobky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pyrotechnika a výbušky pre zabezpečenie MV SR   
Predmetom zákazky je kúpa pyrotechniky a výbušiek pre zabezpečenie MV SR. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti -1.časťPyrotechnika, v počte 65 400 kusov, - 2.časť Výbušky, v počte 26 000 kusov. Súčasťou dodávky je doprava predmetu obstarávania do miesta dodania, vrátane vyloženia tovaru v sklade na mieste dodania/plnenia ( pre obidve časti ) Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.
Chemické výrobky  >  Výbušniny  >  Pripravené výbušniny
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou   
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich sdodávkou pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Značkovacie spreje pre lesníctvo 2019-2023   
Dodávka značkovacích sprejov pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik, Banská Bystrica vrátanedopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na mieste dodania.
Chemické výrobky  >  Farby a pigmenty
Biomedicínske centrum SAV
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu   
Jedná sa o dodávku tovaru pre vedecké účely validovaných chemikálií, reagencií, kitov, plastov, skla a spotrebného materiálu určených pre výkon vedeckej činnosti, a to najmä chemikálie, reagencie a spotrebný materiál pre biomedicínsky výskum v oblasti molekulárnobiologických, biochemických analýz, genomiky, proteomiky a metabolomiky.Kity, reagencie a spotrebný materiál pre analýzy tkanív a buniek ako aj na izoláciu, purifikáciu a analýzu DNA aproteínov. Materiály pre vyhľadávanie a identifikáciu pôvodu biologického materiálu, vrátane súvisiacich služieb, v súlades ustanovením § 3 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie