Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 194 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Chemikálie laboratórne a prevádzkové   
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych a prevádzkových chemikálií. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka technických plynov a súvisiace služby II.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky technických plynov, ako aj dodávka ventilov v prípade ich opotrebovania asúvisiacich služieb (doprava, vykládka a nakládka, prenájom, plnenie fliaš a nádob a revízie (tlaková skúška) nádob /fliašvo vlastníctve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR)) pre potreby MV SR, bližšie špecifikovaných v Tabuľke č.1 Opisu predmetu zákazky súťažných podkladov.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Univerzitná nemocnica Bratislava
Medicinálne, technické a špeciálne plyny   
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov, v sortimente a objemoch špecifikovaných v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov, vrátane prenájmu tlakových fliaš a prenájmu zásobníkov (kontajnerov) na skvapalnený plyn, vrátane ostatných služieb spojených s dodávkou. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, dodávka a inštalácia zásobníkov v mieste plnenia, pripojenia na tlakové rozvody, poučenie a zaškolenie obsluhy v nevyhnutnom rozsahu.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
5129 - ZUTVestník č. 49/2019 - 11.03.2019 OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍALEBO KORIGENDE podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Užšia súťažDruh zákazky: TovaryODDIEL I: VEREJNÝ
Prostriedok slzotvorný Teliesko CS   
Prostriedok slzotvorný Teliesko CS
Chemické výrobky  >  Výbušniny  >  Pripravené výbušniny
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov, vrátane prenájmu zásobníka a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby. Ide o dodanie medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, - umožnenie užívať dodávané oceľové/tlakové fľaše a iné tlakové nádoby počas stanovenej doby /prenájom/ a umožnenieužívať zásobníky počas stanovenej doby /prenájom/.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
PANARA, s.r.o.
Materiál na výskum   
Časť 1. Základný materiál Časť 2. Zmäkčovadlá a plnivá Časť 3. Spracovateľské aditíva do polymérov Časť 4. Farebné koncentráty Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1, č.2.2, č.2.3 a č.2.4).
Chemické výrobky  >  Plasty v primárnych formách
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Rôzne chemické výrobky   
Predmetom zákazky je dodanie rôznych chemických výrobkov používaných pri oprave a údržbe vozidiel mestskejhromadnej dopravy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je definovaná v týchto súťažných podkladoch.
Chemické výrobky
Univerzitná nemocnica Bratislava
Dezinfekčné prostriedky   
Predmetom zákazky je dodávka celkom 18 tovarových skupín dezinfekčných prostriedkov, prípravkov, umývacíchemulzií, ochranných krémov a ďalšieho spotrebného tovaru na dezinfekciu rúk, kože, slizníc, plôch, nástrojov,endoskopov a pod., ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničnýchzariadeniach, v sortimente a objemoch špecifikovaných v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov, vrátaneostatných služieb spojených s dodávkou.  Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup technických a špeciálnych plynov   
Dodávka technických a špeciálnych plynov na laboratórne použitie, vrátane súvisiacich služieb, dlhodobého prenájmutlakovej oceľovej fľaše s možnosťou užívať dodanú tlakovú oceľovú fľašu počas doby platnosti zmluvy (na nákup plynov36 mesiacov, prenájom tlakových fliaš na 48 mesiacov) v súvislosti s činnosťami, ktoré objednávateľ vykonáva a naktoré bol zriadený.
Chemické výrobky  >  Plyny
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou   
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich sdodávkou pre potreby Záchrannej zdravotnej služby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovanýchtechnických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedené v časti B.1 Opispredmetu zákazky a v Zmluve.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum   
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov substancií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskumUniverzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorými sú proteíny, enzýmy, antibiotiká, herbicídy, kultivačné média prebiológiu, aditíva, fytohormóny, iný materiál pre kultiváciu a diferenciáciu, roztoky pre diagnostiku, elisa kity, diagnostickékity, materiál pre mikroskopiu, reagencie a kity pre prietokovú cytometriu, materiál pre špeciálne prístroje, primárneprotilátky, sekundárne protilátky, séra, fluorescenčné farbivá a markery.... a pod., ktoré slúžia pre vedecké aexperimentálne účely.
Chemické výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ a ŠPECIÁLNE PLYNY VRÁTANE ICH DOPRAVY DO MIESTA DODANIA A OSTATNÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S DODÁVKOU.   
Predmetom zákazky je dodávka Medicinálnych, technických a špeciálnych plynov vrátane ich dopravy do miesta dodania a ostatných služieb spojených s dodávkou pre prijímateľov 1.1. Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 974 17 Banská Bystrica. 1.2. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica, Cesta knemocnici, 974 01 Banská Bystrica. 1.. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 97556 Banská Bystrica - t.z., že sa jedná o * dodanie medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, * umožnenie užívať dodané oceľové/tlakové fľaše a iné tlakové nádoby počas stanovenej doby (prenájom),  1/3 * umožnenie užívať zásobníky počas stanovenej doby (prenájom) a to v súvislosti s činnosťami, ktoré koneční príjemcovia vykonávajú a na ktoré boli zriadení.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Biomedicínske centrum SAV
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu   
Jedná sa o dodávku tovaru pre vedecké účely validovaných chemikálií, reagencií, kitov, plastov, skla a spotrebnéhomateriálu určených pre výkon vedeckej činnosti, a to najmä chemikálie, reagencie a spotrebný materiál prebiomedicínsky výskum v oblasti molekulárnobiologických, biochemických analýz, genomiky, proteomiky a metabolomiky.Kity, reagencie a spotrebný materiál pre analýzy tkanív a buniek ako aj na izoláciu, purifikáciu a analýzu DNA aproteínov. Materiály pre vyhľadávanie a identifikáciu pôvodu biologického materiálu, vrátane súvisiacich služieb, v súlades ustanovením § 3 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Dezinfekčné prostriedky   
Predmetom zákazky je dodávka celkom 18 tovarových skupín dezinfekčných prostriedkov, prípravkov, umývacích emulzií, ochranných krémov a ďalšieho spotrebného tovaru na dezinfekciu rúk, kože, slizníc, plôch, nástrojov, endoskopov a pod., ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničných zariadeniach, v sortimente a objemoch špecifikovaných v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov, vrátane ostatných služieb spojených s dodávkou. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Dezinfekčné a čistiace prostriedky   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka dezinfekčných a čistiacich prostriedkov požívaných na dezinfekciu, rúk, kože,sliznice, inštrumentária, malých a veľkých plôch, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre objektovú chémiu akuchynskú prevádzku používaných v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B - Opis predmetu zákazky a D -Obchodné podmienky dodaniapredmetu zákazky týchto SP.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie