Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 229 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
33868 - MUTVestník č. 237/2019 - 20.11.2019 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ZÁKAZKY OBRANY ABEZPEČNOSTI podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Užšia súťažDruh zákazky: TovaryODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁ
Chemikálie pre vojenskú techniku a materiál radiačnej, chemickej a biologickej ochrany   
Chemikálie pre vojenskú techniku a materiál radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Špecializované chemické výrobky
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Rôzne chemické výrobky   
Predmetom zákazky je dodanie chemických výrobkov pre potreby opráv vozidiel mestskej hromadnej dopravy osôb aprevádzky obstarávateľskej organizácie. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí samostanú časť týchto súťažnýchpodkladov.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Rôzne chemické výrobky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Substancie pre biologický,chemický a molekulovo-biochemický výskum   
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov substancií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskumUniverzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorými sú proteíny, enzýmy, antibiotiká, herbicídy, kultivačné média prebiológiu, aditíva, fytohormóny, iný materiál pre kultiváciu a diferenciáciu, roztoky pre diagnostiku, elisa kity, diagnostickékity, materiál pre mikroskopiu, reagencie a kity pre prietokovú cytometriu, materiál pre špeciálne prístroje, primárneprotilátky, sekundárne protilátky, séra, fluorescenčné farbivá a markery.... a pod., ktoré slúžia pre vedecké aexperimentálne účely.
Chemické výrobky
Slovenské elektrárne, a.s.
Síran železitý technický Fe2(SO4)3   
Síran železitý technický Fe2(SO4)3 Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600014438 III. kv. 2019
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Značkovacie spreje pre lesníctvo 2019-2023   
Dodávka značkovacích sprejov pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik, Banská Bystrica vrátanedopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia a vyloženia na mieste dodania.
Chemické výrobky  >  Farby a pigmenty
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ a ŠPECIÁLNE PLYNY VRÁTANE ICH DOPRAVY DO MIESTA DODANIA A OSTATNÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S DODÁVKOU.   
Predmetom zákazky je dodávka Medicinálnych, technických a špeciálnych plynov vrátane ich dopravy do miesta dodania a ostatných služieb spojených s dodávkou pre prijímateľov 1.1. Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 974 17 Banská Bystrica. 1.2. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica, Cesta knemocnici, 974 01 Banská Bystrica. 1.. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 97556 Banská Bystrica - t.z., že sa jedná o * dodanie medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, * umožnenie užívať dodané oceľové/tlakové fľaše a iné tlakové nádoby počas stanovenej doby (prenájom),  1/3 * umožnenie užívať zásobníky počas stanovenej doby (prenájom) a to v súvislosti s činnosťami, ktoré koneční príjemcovia vykonávajú a na ktoré boli zriadení.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou   
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich sdodávkou pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pyrotechnika a výbušky pre zabezpečenie MV SR   
Predmetom zákazky je kúpa pyrotechniky a výbušiek pre zabezpečenie MV SR. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti -1.časťPyrotechnika, v počte 65 400 kusov, - 2.časť Výbušky, v počte 26 000 kusov. Súčasťou dodávky je doprava predmetu obstarávania do miesta dodania, vrátane vyloženia tovaru v sklade na mieste dodania/plnenia ( pre obidve časti ) Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.
Chemické výrobky  >  Výbušniny  >  Pripravené výbušniny
IMUNA PHARM, a.s.
Chemikálie, laboratórny a spotrebný materiál   
Chemikálie, laboratórny a spotrebný materiál podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Priemyselné hnojivá, repelenty, feromóny a ostatné prípravky a materiály na pestovanie a ochranu lesných drevín   
Dodávka priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín na miesto určenia v rámci SR podľa požiadaviek organizačných zložiek LESOV Slovenskej republiky, š. p.
Chemické výrobky
Biomedicínske centrum SAV
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu   
Jedná sa o dodávku tovaru pre vedecké účely validovaných chemikálií, reagencií, kitov, plastov, skla a spotrebného materiálu určených pre výkon vedeckej činnosti, a to najmä chemikálie, reagencie a spotrebný materiál pre biomedicínsky výskum v oblasti molekulárnobiologických, biochemických analýz, genomiky, proteomiky a metabolomiky.Kity, reagencie a spotrebný materiál pre analýzy tkanív a buniek ako aj na izoláciu, purifikáciu a analýzu DNA aproteínov. Materiály pre vyhľadávanie a identifikáciu pôvodu biologického materiálu, vrátane súvisiacich služieb, v súlades ustanovením § 3 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Dodávka medicinálnych a technických plynov a služby s tým spojené   
Priebežná Dodávka technických a medicinálnych plynov, špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a inýchtlakových nádobách a zo zásobovacej stanice na medicinálny kyslík, nájom týchto fliaš a stanice, (prenájom zásobníka)vrátane súvisiacich služieb pre nemocnicu v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a to v súlade s platnou právnou úpravou,predovšetkým zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov, prenájom a zabezpečenie príslušných prepravných a skladovacích nádob pretechnické a medicinálne plyny a kvapalinu, poskytnutie súvisiacich služieb a vykonanie súvisiacich činností vybranýchdodávateľom v rozsahu a za podmienok vymedzených Súťažnými podkladmi a vrátane dopravy na miesto odberateľa.Obstarávateľ s nepretržitou prevádzkou, dĺžka zmluvy 36 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedenév časti " Opis predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Univerzitná nemocnica Bratislava
Dezinfekčné prostriedky   
Ide o 7 častí z celkového počtu 30 častí rozdeleného predmetu zákazky dezinfekčných prostriedkov, na ktoré v predchádzajúcej verejnej súťaži žiadny hospodársky subjekt nepredložil ponuku, keď pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nemenia. Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných prostriedkov, prípravkov, umývacích emulzií, ochranných krémov a ďalšieho spotrebného tovaru na dezinfekciu rúk, kože, slizníc, plôch, nástrojov, endoskopov a pod., ktoré sú nevyhnutnépre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničných zariadeniach, v sortimente a objemochšpecifikovaných v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov, vrátane ostatných služieb spojených sdodávkou. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Dezinfekčné prostriedky   
Predmetom zákazky je dodávka celkom 23 častí z celkom 30 častí rozdeleného predmetu zákazky dezinfekčnýchprostriedkov, prípravkov, umývacích emulzií, ochranných krémov a ďalšieho spotrebného tovaru na dezinfekciu rúk,kože, slizníc, plôch, nástrojov, endoskopov a pod., ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania zdravotnejstarostlivosti v nemocničných zariadeniach, v sortimente a objemoch špecifikovaných v časti B. Opis predmetu zákazky,súťažných podkladov, vrátane ostatných služieb spojených s dodávkou. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Slovenské elektrárne, a.s.
Síran železitý technický Fe2(SO4)3   
Síran železitý technický Fe2(SO4)3
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie