Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 177 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka technických plynov a súvisiace služby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky technických plynov, ako aj ventilov, v prípade ich opotrebovania asúvisiacich služieb (doprava, vykládka, prenájom, plnenie fliaš a nádob, revízie, tlaková skúška nádob/fliaš vo vlastníctveLESOV SR, š. p.) pre potreby LESOV Slovenskej republiky, š.p., v období 48 mesiacov. Verejný obstarávateľ požadujezabezpečiť deodávky predmetu zákazky do jednotlivých miest plnenia kupujúceho, v množstve a čase podľa potriebkupujúceho.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Chemické prípravky a materiál na ochranu lesa a lesných porastov   
Predmetom zákazky je dodávka chemických prípravkov a materiálu na ochranu lesa a lesných porastov na miesto určenia priebežne počas trvania Rámcovej dohody v množstvách a v kvalite/technických vlastnostiach podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobne bude uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Chemické výrobky
Univerzitná nemocnica Bratislava
Dezinfekčné prostriedky   
Predmetom zákazky je dodávka celkom 18 tovarových skupín dezinfekčných prostriedkov, prípravkov, umývacíchemulzií, ochranných krémov a ďalšieho spotrebného tovaru na dezinfekciu rúk, kože, slizníc, plôch, nástrojov,endoskopov a pod., ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničnýchzariadeniach, v sortimente a objemoch špecifikovaných v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov, vrátaneostatných služieb spojených s dodávkou.  Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Substancie pre vedecko-výskumné účely   
Predmetom zákazky je dodávka substancií pre vedecko výskumné účely vrátane služieb súvisiacich s plnením predmetuzákazky, najmä doprava, vykládka a pod., v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v časti B.1 Opis predmetuzákazky súťažných podkladov.  Služby súvisiace s plnením predmetu zákazky - zabezpečenie dopravy - doprava tovaru na miesta dodania, najneskôr do 30 kalendárnych dní od potvrdenia písomnej objednávky dodávateľom, v špecifických prípadoch po dohode. - zabezpečenie vykládky - vyloženie dodaného tovaru na miesto dodania.  Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky s minimálne 80% zálohou exspiračnej doby.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka technických plynov a súvisiace služby II.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky technických plynov, ako aj dodávka ventilov v prípade ich opotrebovania asúvisiacich služieb (doprava, vykládka a nakládka, prenájom, plnenie fliaš a nádob a revízie (tlaková skúška) nádob /fliaš vo vlastníctve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR)) pre potreby MV SR, bližšiešpecifikovaných v Tabuľke č.1 Opisu predmetu zákazky súťažných podkladov.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pyrotechnika a výbušky pre zabezpečenie MV SR   
Predmetom zákazky je kúpa pyrotechniky a výbušiek pre zabezpečenie MV SR. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti -1.časťPyrotechnika, v počte 65 400 kusov, - 2.časť Výbušky, v počte 26 000 kusov. Súčasťou dodávky je doprava predmetu obstarávania do miesta dodania, vrátane vyloženia tovaru v sklade na mieste dodania/plnenia ( pre obidve časti ) Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.
Chemické výrobky  >  Výbušniny  >  Pripravené výbušniny
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Plastifikátor, prášok amorfný, prostriedok ošetrovací, emulzia mazacia   
Predmetom zákazky sú komponenty na výrobu vláknobetónových kontajnerov a to dodávka plastifikátora v množstve 20000 kg , prášku amorfného v množstve 33 600 kg, prostriedku ošetrovacieho v množstve 500 l a emulzie mazacej vmnožstve 1 000 l. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Špecializované chemické výrobky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka technických plynov a súvisiacich služieb II   
Predmetom zákazky je dodávanie technických plynov a medicinálnych plynov v požadovanej čistote vrátane ostatnýchsúvisiacich služieb (dodanie, vyloženie, prenájom tlakových fliaš, prepravné, poplatky) pre potreby Univerzity PavlaJozefa Šafárika v Košiciach.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Plyny technické   
Predmetom zákazky je dodávka technických plynov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
DB Biotech, a.s.
Laboratórny spotrebný materiál a surové antiséra   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov, t.j. laboratórneho spotrebného materiálu, laboratórnych plastov, laboratórneho skla, chemikálií, reagencií, kitov, enzýmov a ďalej surového králičieho antiséra nevyhnutných pre realizáciuvýskumnovývojovej časti projektu s názvom Podpora výskumných a inovačných aktivít v spoločnostiach ZTS VVÚKošice, a.s. a DB Biotech, a.s. financovaného z Operačného programu Výskum a Inovácie.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov, vrátane prenájmu zásobníka a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby. Ide o dodaniemedicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, -umožnenie užívať dodávané oceľové/tlakové fľaše a iné tlakové nádoby počas stanovenej doby /prenájom/ a umožnenieužívať zásobníky počas stanovenej doby /prenájom/.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Univerzitná nemocnica Martin
Technické a medicinálne plyny   
Predmetom zákazky je dodávka technických a medicinálnych plynov v oceľových / tlakových fľašiach a iných tlakovýchnádobách a umožnenie užívania oceľových / tlakových fliaš a iných tlakových nádob a zásobníkov verejnýmobstarávateľom počas stanovenej doby (prenájom), vrátane dopravy na miesto určenia, vrátane dovozu, montáže asprevádzkovania dvoch zásobníkov na kvap. kyslík o celkovom minimálnom objeme 12m3 vrátane odparovačov vpôvodnom priestore vyhradenom pre zásobníky kvapalného kyslíka a v plnej prevádzke nemocnice, vrátane vykonaniavšetkých prác súvisiacich s uvedením zásobníkov do prevádzky a ich udržiavania v prevádzkyschopnom stave, vrátaneodstránenia všetkých ohlásených vád, pravidelnej kontroly zásobníkov (pri každom plnení uskutočnenie vizuálnejkontroly plnenej zásobnej nádrže, prehliadka a kontrola funkčnosti zásobníkovej stanice v zmysle platných predpisovminimálne raz ročne), vrátane uskutočnenia, resp. zabezpečenia všetkých skúšok stanovených na základe platnýchprávnych predpisov v rámci určených lehôt podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., vrátane vykonania prehliadok zásobníkov vzmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., vrátane ďalších nákladov, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetuzmluvy a vyškolenia obslužného personálu verejného obstarávateľa počas odovzdania zásobníkov a počas trvaniazmluvy pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
IMUNA PHARM, a.s.
Chemikálie, laboratórny a spotrebný materiál   
Chemikálie, laboratórny a spotrebný materiál podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Medicinálne, technické a špeciálne plyny   
Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v tlakových fľašiach a do zásobníkov, v sortimente aobjemoch špecifikovaných v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov, vrátane prenájmu tlakových fliaš aprenájmu zásobníkov (kontajnerov) na skvapalnený plyn, vrátane ostatných služieb spojených s dodávkou.  Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, dodávka a inštalácia zásobníkov v mieste plnenia,pripojenia na tlakové rozvody, poučenie a zaškolenie obsluhy v nevyhnutnom rozsahu.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Babičkin dvor, a.s.
Dodávka výskumu enzymatickej zmesi   
Výskum má viesť k identifikácii Proteolytických, Lipolytickýh, Celulolytických, Sacharolytických enzýmov a zároveň mávýskum popísať možnosti ich získavania izolácie enzýmov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opispredmetu zákazky.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Rôzne chemické výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie