Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 62 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letná údržba verejnej zelene   
Predmetom prvej časti obstarávania sú služby, ktoré zahŕňajú komplexný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, ako i priľahlých chodníkov a to pohotovosť, pluhovanie, chemický a inertný posyp, ručné a strojné odpratávanie snehu a ľadu v katastrálnom území Mestskej časti Bratislava Vrakuňa v zimnom období. Predmetom druhej časti obstarávania je poskytnutie služieb súvisiacich s komplexnou údržbou verejnej zelene - trávnikov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Dunajská Streda
„Mechanické čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na území mesta Dunajská Streda“   
Verejný obstarávateľ, mesto Dunajská Streda k zabezpečeniu čistoty a poriadku v meste verejne obstaráva mechanické čistiace služby na udržiavanie čistoty a poriadku miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, detských ihrísk a iných externých priestorov v meste. Víťazný uchádzač, čistotu a poriadok v meste bude zabezpečovať vlastným strojovým vybavením a to takým, ktoré kapacitne a rozmerovo vyhovuje tomuto účelu. Verejný obstarávateľ bude konkrétne požiadavky na čistenie a údržbu víťaznému uchádzačovi zadávať čiastkovými objednávkami.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letná údržba verejnej zelene   
Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letná údržba verejnej zelene
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Bratislavský samosprávny kraj
Postrek proti komárom   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dezinsekčného plošného postreku proti komárom v intravilánoch a extravilánochvybraných obcí na území Bratislavského samosprávneho kraja.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Dezinfekčné a hubiace (vyhubovacie) služby v...
Mesto Hlohovec
Čistenie miestnych komunikácií,chodníkov a spev.plôch ver.priestranstiev,ich zimná údržba a zber zmesového komunál.odpadu zo zberných nádob umiestnených na ver.priestranstvách, na území mesta Hlohovec   
A.Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev na obdobie do 31.12.2017, B.Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev na obdobie od15.11.2017 do 31.3.2018 a od 15.11.2018 do 31.3.2019, C.Zber zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách na území mestaHlohovec na obdobie 12 mesiacov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Bratislavský samosprávny kraj
Postrek proti komárom   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dezinsekčného plošného postreku proti komárom v intravilánoch a extravilánochvybraných obcí na území Bratislavského samosprávneho kraja.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Dezinfekčné a hubiace (vyhubovacie) služby v...
Mesto Hlohovec
Čistenie miestnych komunikácií,chodníkov a spev.plôch ver.priestranstiev,ich zimná údržba a zber zmesového komunál.odpadu zo zberných nádob umiestnených na ver.priestranstvách, na území mesta Hlohovec   
A. Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev na obdobie do 31.12.2017, B. Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev na obdobie od15.11.2017 do 31.3.2018 a od 15.11.2018 do 31.3.2019, C. Zber zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách na územímesta Hlohovec na obdobie 12 mesiacov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
Letná a zimná údržba   
Predmetom zákazky je služba letná a zimná údržba miestnych komunikácii, chodníkov a schodísk a starostlivosť overejnú zeleň. 1/7
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Svätý Jur
Dezinfekcia smetných nadob   
Dezinfekcia smetných nadob
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Dezinfekčné a hubiace (vyhubovacie) služby v...
Mesto Dunajská Streda
„Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda“   
Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda I. časť Údržba miestnych komunikácii  II. časť Údržba verejného osvetlenia  III. časť Údržba dopravného značenia
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Zimná údržba komunikácii   
Predmetom zákazky je zimná údržba miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda v celkovej dĺžke 55 km achodníkov v celkovej dĺžke 80 km.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Hlavné mesto SR Bratislava
Letná a zimná údržba komunikácií a cestnej zelene na území mesta Bratislavy   
Letná údržba komunikácií najmä strojné zametanie a splachovanie, ručné čistenie, odstraňovanie buriny v obrubníkoch adláždených verejných priestranstiev, čistenie spevnených a nespevnených krajníc, čistenie rigolov, priekop. Zimnáúdržba komunikácií najmä pohotovosť pracovníkov a mechanizmov k zásahu, posyp chemickým alebo inertnýmmateriálom s pluhovaním, prípadne frézovanie, ručné odpratávanie snehu a ľadu. Údržba cestnej zelene najmäceloročná starostlivosť o trávnaté porasty, odstraňovanie nevhodných drevín, orezy a výruby stromov, kríkov, vyberaniepňov, okopávanie. Nakladanie s odpadmi najmä vyberanie odpadkových košov, odpadov z čistenia komunikácií, odpadyz údržby a čistenia cestnej zelene, odvoz čiernych skládok, likvidácia odpadov (zhodnocovania a zneškodňovanieodpadov).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Žilina
Zabezpečenie asanačných služieb uhynutých zvierat   
Zabezpečenie asanačných služieb uhynutých zvierat
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Komárno
„Zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno   
Predmetom obstarávania je mechanizovaná zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno v mestských častiachKomárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor. Obdobiezimnej pohotovosti je od 15.novembra až do 31.marca nasledujúceho roku v danom zimnom období.  Požadované činnosti súvisiace so zimnou údržbou miestnych komunikácií a)Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách a chodníkoch mechanizmami. b)Posyp miestnych komunikácií a chodníkov chemickým posypovým materiálom (priemyselná posypová soľ na bázechloridu sodného), inertným posypovým materiálom s frakciou 2 5 mm resp kombináciou chemického a inertnéhoposypového materiálu. c)Súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií a chodníkov. d)Zabezpečenie pohotovostnej služby z dôvodu včasného začatia vykonávania zimnej údržby Požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb 1)Celková dĺžka miestnych komunikácií z hľadiska obojsmernej premávky je 210 km, a celková dĺžka chodníkov a úzkychmedziblokových komunikácií prispôsobených na mechanizovanú zimnú údržbu je 70km. Miestne komunikácie z hľadiskazimnej údržby sú rozdelené do 3 kategórií, pričom 1. kategória (trasy MHD) má dĺžku z hľadiska obojsmernej premávky60 km, druhá kategória má dĺžku 120 km, a tretia kategória má dĺžku 30 km. 2)Dodávateľ je povinný začať vykonávanie zimnej údržby na pokyn odberateľa počas pracovnej doby, pričom pracovná 1/5 doba sa považuje od 700 do 1500 hod. do jednej hodiny od obdržania pokynu od odberateľa.  3)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 1. kategórie do 4 hodín od obdržania pokynu odberateľa nazačatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 4)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 2. kategórie a chodníkov do 8 hodín od obdržania pokynuodberateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 5)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 3. kategórie do 12 hodín od obdržania pokynu odberateľa nazačatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 6)Dodávateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp alebo súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnychkomunikácií 1. kategórie minimálne dvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhonom,hydraulickou radlicou o šírke minimálne 3,5 m a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôsobeného na posypchemického materiálu a posyp inertného materiálu frakcie 2 5 mm a s objemom priestoru pre posypový materiálminimálne 5 m3.alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min. 7,5t.  7)Dodávateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp miestnych komunikácií 2. a 3. kategórie minimálnedvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhonom, hydraulickou radlicou o šírkeminimálne 3m a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôsobeného na posyp chemického materiálu a posypinertného materiálu frakcie 2 5 mm s objemom pre posypový materiál min. 3 m3 alebo s užitočnou hmotnosťoumateriálu min. 3t.  8)Dodávateľ je povinný používať ako posypový materiál priemyselnú posypovú soľ na báze chloridu sodného, inertnýposypový materiál (drvený kameň s frakciou 2 5 mm) alebo kombináciu priemyselnej posypovej soli a inertnéhomateriálu v súlade s Technickými podmienkami TP 9/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, Sekcie cestnejdopravy a pozemných komunikácií, s názvom Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného napozemných komunikáciách, ktoré nadobudli účinnosť dňa 18.8.2010 a v súlade s požiadavkou objednávateľa.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Mesto Komárno
„Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno   
Druhy služieb zahŕňajúcich čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno  a)Strojné čistenie miestnych komunikácií a chodníkov b)Ručné čistenie a dočisťovanie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev  c)Vyprázdnenie malých smetných košov  d)Čistenie autobusových zastávok a nástupíšť e)Jarné zametanie a čistenie ulíc s odstránením zbytkov posypových materiálov po zimnej údržbe f)Zimná údržba pozostávajúca z ručného odhŕňania snehu a ručného posypu pešej zóny, autobusových zastávok,parkových chodníkov g)Vyprázdnenie nádob na výkaly pre psov s doplnením sáčkov h)Polievanie - kropenie spevnených verejných priestranstiev a ulíc polievacím vozidlom Všeobecné požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb  1.Jednotlivé poskytované služby, ich množstvo a rozsah bude víťazný uchádzač vykonávať len po odsúhlasení množstvaa rozsahu so zodpovedným zamestnancom Mesta Komárno, ktorý ich vykonanie následne potvrdí v denníku vykonanýchslužieb. Komunikácia medzi víťazným uchádzačom a verejným obstarávateľom bude prebiehať na základe čiastkovýchobjednávok. 2.Víťazný uchádzač bude povinný zahájiť plnenie služby najneskôr do 4 hodín od chvíle, keď sa o nej dozvedel od 1/6 zodpovednej osoby verejného obstarávateľa. V prípade, že v časovom úseku 4 hodín (od obdržania požiadavky odobjednávateľa do najneskoršieho termínu začatia vykonávania požadovaných služieb) skončí pracovná dobaposkytovateľa služby, poskytovateľ je povinný začať vykonávanie požadovanej služby v nasledujúci pracovný deň ihneďod začiatku pracovnej doby poskytovateľa. 3.V prípade nepriaznivého počasia (zimná kalamita, resp. husté sneženie) alebo nepredvídaných situácií, ktoré majúnegatívny vplyv z hľadiska ochrany životného prostredia na okolie a treba konať okamžite sa poskytovateľ zaväzujeposkytovať služby súvisiace s odvrátením nepriaznivého stavu na verejných priestranstvách na základe požiadavkyobjednávateľa aj počas dní pracovného voľna a sviatkov. Poskytovanie služieb v takýchto prípadoch je poskytovateľpovinný začať do 2 hodín od obdržania čiastkovej objednávky od objednávateľa. 4.Odpad pochádzajúci z čistenia verejných priestranstiev je povinný poskytovateľ uložiť na riadenú skládku v Iži Bokroš,ktorá je vzdialená od mesta Komárno cca 10km. Poplatok za uloženie odpadu hradí objednávateľ na základepredložených vážnych lístkov. Triedený odpad je povinný poskytovateľ uložiť na zberový dvor na Harčášskej ceste,ktorej zriaďovateľom je Mesto Komárno a je vzdialený od stredu mesta Komárno cca3 km. 5.Dodávateľ je oprávnený fakturovať protihodnotu za vykonanú službu mesačne raz, najneskôr v 5. deň nasledovnéhomesiaca, pričom prílohou faktúr za vykonané práce a služby bude pracovný denník obsahujúci presný časový rozpisjednotlivých činností, a vážne listy vozidiel za odvoz odpadu potvrdený odberateľom. Potvrdzovanie pracovného denníkapovereným zástupcom odberateľa prebieha priebežne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní konkrétnejslužby
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie