Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 62 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Zimná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“   
Predmetom obstarávania sú služby, ktoré zahŕňajú kompletný výkon zimnej údržby na miestnych komunikáciách III. aIV. triedy (ďalej ako miestne komunikácie) a chodníkov v správe a vo vlastníctve verejného obstarávateľa vkatastrálnom území mestskej časti BratislavaVrakuňa (ďalej ako chodníky). Zoznam a výmera miestnych komunikácií v celkovej výmere 27,117 km a zoznam a výmera chodníkov v celkovej výmere36 755 m2 tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 6 týchto SP. Miestne komunikácie sú rozdelené do okruhov č. 1 až 4 podľaPrílohy č. 6 týchto SP.   Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov je súhrn riadiacich a výkonových činností, ktorými sa zabezpečujeschodnosť miestnych komunikácií, chodníkov v zimnom období t.j. zmierňovanie a odstraňovanie závad spôsobenýmipoveternostnými a klimatickými podmienkami.   Zjazdnosť miestnych komunikácií je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových inemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému stavu a stavebnému stavu týchto komunikácií,poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať (§12, ods.1 Vyhl. FMD č.35/1984 Zb.).   Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií sú také zmeny v zjazdnosti týchto komunikácií spôsobené vonkajšími 1/5 vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať ani pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostnýmpodmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu, vlastným schopnostiam a iným zjavným okolnostiam. Závadami vzjazdnosti sú najmä ojedinelé miesta s poľadovicou, ktorá vznikla námrazou, zamrzaním stekajúcej vody na vozovku zokolia alebo vôd stojacich na vozovke v dôsledku zlej funkcie zariadenia na odvodnenie komunikácie (§ 12, odst.2 Vyhl.FMD č.35/1984 Zb.)
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Zimná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“   
redmetom obstarávania sú služby, ktoré zahŕňajú kompletný výkon zimnej údržby na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy (ďalej ako miestne komunikácie) a chodníkov v správe a vo vlastníctve verejného obstarávateľa v katastrálnom území mestskej časti BratislavaVrakuňa (ďalej ako chodníky). Zoznam a výmera miestnych komunikácií v celkovej výmere 27,117 km a zoznam a výmera chodníkov v celkovej výmere36 755 m2 tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 6 týchto SP. Miestne komunikácie sú rozdelené do okruhov č. 1 až 4 podľa Prílohy č. 6 týchto SP. Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov je súhrn riadiacich a výkonových činností, ktorými sa zabezpečuje schodnosť miestnych komunikácií, chodníkov v zimnom období t.j. zmierňovanie a odstraňovanie závad spôsobenými poveternostnými a klimatickými podmienkami. Zjazdnosť miestnych komunikácií je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému stavu a stavebnému stavu týchto komunikácií, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať (§12, ods.1 Vyhl. FMD č.35/1984 Zb.). Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií sú také zmeny v zjazdnosti týchto komunikácií spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať ani pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostným podmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu, vlastným schopnostiam a iným zjavným okolnostiam. Závadami v zjazdnosti sú najmä ojedinelé miesta s poľadovicou, ktorá vznikla námrazou, zamrzaním stekajúcej vody na vozovku z okolia alebo vôd stojacich na vozovke v dôsledku zlej funkcie zariadenia na odvodnenie komunikácie (§ 12, odst.2 Vyhl. FMD č.35/1984 Zb.)
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Komárno
„Zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno   
Predmetom obstarávania je mechanizovaná zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno v mestských častiachKomárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor. Obdobiezimnej pohotovosti je od 15.novembra až do 31.marca nasledujúceho roku v danom zimnom období.  Požadované činnosti súvisiace so zimnou údržbou miestnych komunikácií a)Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách a chodníkoch mechanizmami. b)Posyp miestnych komunikácií a chodníkov chemickým posypovým materiálom (priemyselná posypová soľ na bázechloridu sodného), inertným posypovým materiálom s frakciou 2 5 mm resp kombináciou chemického a inertnéhoposypového materiálu. c)Súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií a chodníkov. d)Zabezpečenie pohotovostnej služby z dôvodu včasného začatia vykonávania zimnej údržby Požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb 1)Celková dĺžka miestnych komunikácií z hľadiska obojsmernej premávky je 210 km, a celková dĺžka chodníkov a úzkychmedziblokových komunikácií prispôsobených na mechanizovanú zimnú údržbu je 70km. Miestne komunikácie z hľadiskazimnej údržby sú rozdelené do 3 kategórií, pričom 1. kategória (trasy MHD) má dĺžku z hľadiska obojsmernej premávky60 km, druhá kategória má dĺžku 120 km, a tretia kategória má dĺžku 30 km. 2)Dodávateľ je povinný začať vykonávanie zimnej údržby na pokyn odberateľa počas pracovnej doby, pričom pracovná 1/5 doba sa považuje od 700 do 1500 hod. do jednej hodiny od obdržania pokynu od odberateľa.  3)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 1. kategórie do 4 hodín od obdržania pokynu odberateľa nazačatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 4)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 2. kategórie a chodníkov do 8 hodín od obdržania pokynuodberateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 5)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 3. kategórie do 12 hodín od obdržania pokynu odberateľa nazačatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 6)Dodávateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp alebo súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnychkomunikácií 1. kategórie minimálne dvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhonom,hydraulickou radlicou o šírke minimálne 3,5 m a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôsobeného na posypchemického materiálu a posyp inertného materiálu frakcie 2 5 mm a s objemom priestoru pre posypový materiálminimálne 5 m3.alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min. 7,5t.  7)Dodávateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp miestnych komunikácií 2. a 3. kategórie minimálnedvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhonom, hydraulickou radlicou o šírkeminimálne 3m a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôsobeného na posyp chemického materiálu a posypinertného materiálu frakcie 2 5 mm s objemom pre posypový materiál min. 3 m3 alebo s užitočnou hmotnosťoumateriálu min. 3t.  8)Dodávateľ je povinný používať ako posypový materiál priemyselnú posypovú soľ na báze chloridu sodného, inertnýposypový materiál (drvený kameň s frakciou 2 5 mm) alebo kombináciu priemyselnej posypovej soli a inertnéhomateriálu v súlade s Technickými podmienkami TP 9/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, Sekcie cestnejdopravy a pozemných komunikácií, s názvom Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného napozemných komunikáciách, ktoré nadobudli účinnosť dňa 18.8.2010 a v súlade s požiadavkou objednávateľa.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa“   
Predmetom obstarávania sú služby, ktoré zahŕňajú kompletný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy,chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev (ďalej aj ako komunikácie) v katastrálnom území mestskejčasti BratislavaVrakuňa a to  pohotovosť mechanizmov a pracovníkov počas dohodnutého zimného obdobia, výkony na komunikáciách a ich nasadenie,  ručné výkony na chodníkoch,  strojné výkony na chodníkoch,  posyp,  posypový materiál (soľ, inertný materiál), dovoz posypového materiálu, skladovanie posypového materiálu, nakladanieposypového materiálu, presun zamestnancov,  strojové čistenie komunikácií,  ručné zametanie chodníkov.  Za zimné obdobie sa považuje obdobie od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roka.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa“   
Predmetom obstarávania sú služby, ktoré zahŕňajú kompletný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev (ďalej aj ako komunikácie) v katastrálnom území mestskej časti BratislavaVrakuňa a to pohotovosť mechanizmov a pracovníkov počas dohodnutého zimného obdobia, výkony na komunikáciách a ich nasadenie, ručné výkony na chodníkoch, strojné výkony na chodníkoch, posyp, posypový materiál (soľ, inertný materiál), dovoz posypového materiálu, skladovanie posypového materiálu, nakladanie posypového materiálu, presun zamestnancov, strojové čistenie komunikácií, ručné zametanie chodníkov. Za zimné obdobie sa považuje obdobie od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roka.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Dunajská Streda
„Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda“   
Údržba miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a dopravného značenia na území mesta Dunajská Streda I. časť Údržba miestnych komunikácii  II. časť Údržba verejného osvetlenia  III. časť Údržba dopravného značenia
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Dunajská Streda
„Mechanické čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na území mesta Dunajská Streda“   
Verejný obstarávateľ, mesto Dunajská Streda k zabezpečeniu čistoty a poriadku v meste verejne obstaráva mechanické čistiace služby na udržiavanie čistoty a poriadku miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, detských ihrísk a iných externých priestorov v meste. Víťazný uchádzač, čistotu a poriadok v meste bude zabezpečovať vlastným strojovým vybavením a to takým, ktoré kapacitne a rozmerovo vyhovuje tomuto účelu. Verejný obstarávateľ bude konkrétne požiadavky na čistenie a údržbu víťaznému uchádzačovi zadávať čiastkovými objednávkami.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Dunajská Streda
„Letná údržba miestnych komunikácii na území mesta Dunajská Streda“   
Verejný obstarávateľ požaduje, aby na zabezpečenie údržby miestnych komunikácií, boli použité certifikované materiály,príslušné doklady o tejto skutočnosti predloží uchádzač pri realizácii predmetnej zákazky.  Skládkovanie vybúraných materiálov v krajniciach ciest a na chodníkoch je neprípustné. Náklady na zvláštne užívanieverejných priestranstiev (napr. umiestnenie kontajnerov, skládky materiálov a pod.) spolu s nevyhnutným dopravnýmznačením, znáša zhotoviteľ na vlastné náklady.  V prípade realizácie rozsiahlejších opráv na komunikáciách spojených s výraznejším obmedzením vozidlovej resp. pešejdopravy, príp. vstupu do nehnuteľnosti, úspešný uchádzač zabezpečí včasné a úplné informovanie dotknutej verejnostiobvyklými oznamovacími prostriedkami.  V prípade vzniku závady na telese miestnej komunikácie, chodníka alebo spevnenej plochy, ktorá svojou povahou tvoríprekážku v jej zjazdnosti alebo schodnosti, resp. v dôsledku závady hrozí vznik škody či ohrozenie zdravia, úspešnýuchádzač/zhotoviteľ bude povinný vykonať zodpovedajúce opatrenia najneskôr do 24 hodín od zistenia/oznámeniaexistencie závady. Zodpovedajúcimi opatreniami sa rozumie upozornenie na závadu účastníkov cestnej premávkypredpísaným spôsobom, vykonanie neodkladných úkonov podľa povahy závady a jej oznámenie verejnémuobstarávateľovi/objednávateľovi (v prípade že sa o existencii závady dozvedel vlastnou činnosťou).  Definovanie údržby miestnych komunikácii je zahrnuté do jednotlivých položiek v Návrhu na plnenie kritérií, ktorý jesúčasťou týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky v neocenených návrhu naplnenie kritérií.   1/5 Služby daného popisu položky menovite neuvedené, ale s daným popisom priamo súvisiace, vyplývajúce z uvedenýchpodmienok a pre dodanie zákazky nevyhnutné, musia byť zahrnuté v základných položkách ponuky uchádzača. Jeneprípustné predpokladať, že popis položiek neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa poskytnúť údržbu nižšejtechnickej resp. kvalitatívnej úrovne ako je pre daný účel obvyklé.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Dunajská Streda
„Letná údržba miestnych komunikácii na území mesta Dunajská Streda“   
Verejný obstarávateľ požaduje, aby na zabezpečenie údržby miestnych komunikácií, boli použité certifikované materiály,príslušné doklady o tejto skutočnosti predloží uchádzač pri realizácii predmetnej zákazky. Skládkovanie vybúraných materiálov v krajniciach ciest a na chodníkoch je neprípustné. Náklady na zvláštne užívanie verejných priestranstiev (napr. umiestnenie kontajnerov, skládky materiálov a pod.) spolu s nevyhnutným dopravným značením, znáša zhotoviteľ na vlastné náklady. V prípade realizácie rozsiahlejších opráv na komunikáciách spojených svýraznejším obmedzením vozidlovej resp. pešej dopravy, príp. vstupu do nehnuteľnosti, úspešný uchádzač zabezpečívčasné a úplné informovanie dotknutej verejnosti obvyklými oznamovacími prostriedkami. V prípade vzniku závady na telese miestnej komunikácie, chodníka alebo spevnenej plochy, ktorá svojou povahou tvoríprekážku v jej zjazdnosti alebo schodnosti, resp. v dôsledku závady hrozí vznik škody či ohrozenie zdravia, úspešný uchádzač/zhotoviteľ bude povinný vykonať zodpovedajúce opatrenia najneskôr do 24 hodín od zistenia/oznámenia existencie závady. Zodpovedajúcimi opatreniami sa rozumie upozornenie na závadu účastníkov cestnej premávky predpísaným spôsobom, vykonanie neodkladných úkonov podľa povahy závady a jej oznámenie verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi (v prípade že sa o existencii závady dozvedel vlastnou činnosťou). Definovanie údržby miestnych komunikácii je zahrnuté do jednotlivých položiek v Návrhu na plnenie kritérií, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky v neocenených návrhu na plnenie kritérií. Služby daného popisu položky menovite neuvedené, ale s daným popisom priamo súvisiace, vyplývajúce z uvedenýchpodmienok a pre dodanie zákazky nevyhnutné, musia byť zahrnuté v základných položkách ponuky uchádzača. Jeneprípustné predpokladať, že popis položiek neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa poskytnúť údržbu nižšejtechnickej resp. kvalitatívnej úrovne ako je pre daný účel obvyklé.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Komárno
„Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno   
Druhy služieb zahŕňajúcich čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno  a)Strojné čistenie miestnych komunikácií a chodníkov b)Ručné čistenie a dočisťovanie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev  c)Vyprázdnenie malých smetných košov  d)Čistenie autobusových zastávok a nástupíšť e)Jarné zametanie a čistenie ulíc s odstránením zbytkov posypových materiálov po zimnej údržbe f)Zimná údržba pozostávajúca z ručného odhŕňania snehu a ručného posypu pešej zóny, autobusových zastávok,parkových chodníkov g)Vyprázdnenie nádob na výkaly pre psov s doplnením sáčkov h)Polievanie - kropenie spevnených verejných priestranstiev a ulíc polievacím vozidlom Všeobecné požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb  1.Jednotlivé poskytované služby, ich množstvo a rozsah bude víťazný uchádzač vykonávať len po odsúhlasení množstvaa rozsahu so zodpovedným zamestnancom Mesta Komárno, ktorý ich vykonanie následne potvrdí v denníku vykonanýchslužieb. Komunikácia medzi víťazným uchádzačom a verejným obstarávateľom bude prebiehať na základe čiastkovýchobjednávok. 2.Víťazný uchádzač bude povinný zahájiť plnenie služby najneskôr do 4 hodín od chvíle, keď sa o nej dozvedel od 1/6 zodpovednej osoby verejného obstarávateľa. V prípade, že v časovom úseku 4 hodín (od obdržania požiadavky odobjednávateľa do najneskoršieho termínu začatia vykonávania požadovaných služieb) skončí pracovná dobaposkytovateľa služby, poskytovateľ je povinný začať vykonávanie požadovanej služby v nasledujúci pracovný deň ihneďod začiatku pracovnej doby poskytovateľa. 3.V prípade nepriaznivého počasia (zimná kalamita, resp. husté sneženie) alebo nepredvídaných situácií, ktoré majúnegatívny vplyv z hľadiska ochrany životného prostredia na okolie a treba konať okamžite sa poskytovateľ zaväzujeposkytovať služby súvisiace s odvrátením nepriaznivého stavu na verejných priestranstvách na základe požiadavkyobjednávateľa aj počas dní pracovného voľna a sviatkov. Poskytovanie služieb v takýchto prípadoch je poskytovateľpovinný začať do 2 hodín od obdržania čiastkovej objednávky od objednávateľa. 4.Odpad pochádzajúci z čistenia verejných priestranstiev je povinný poskytovateľ uložiť na riadenú skládku v Iži Bokroš,ktorá je vzdialená od mesta Komárno cca 10km. Poplatok za uloženie odpadu hradí objednávateľ na základepredložených vážnych lístkov. Triedený odpad je povinný poskytovateľ uložiť na zberový dvor na Harčášskej ceste,ktorej zriaďovateľom je Mesto Komárno a je vzdialený od stredu mesta Komárno cca3 km. 5.Dodávateľ je oprávnený fakturovať protihodnotu za vykonanú službu mesačne raz, najneskôr v 5. deň nasledovnéhomesiaca, pričom prílohou faktúr za vykonané práce a služby bude pracovný denník obsahujúci presný časový rozpisjednotlivých činností, a vážne listy vozidiel za odvoz odpadu potvrdený odberateľom. Potvrdzovanie pracovného denníkapovereným zástupcom odberateľa prebieha priebežne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní konkrétnejslužby
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Lučenec
Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií   
Predmetom zákazky sú nasledujúce služby zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií. Bližšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Revúca
Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca a m.č. Revúčka na obdobie rokov 2019 – 2021   
poskytnutie služby zimná údržba miestnych komunikácií odhŕňanie snehu, odstraňovaniu ľadu a námrazy podľaoperačného plánu zimnej údržby, odvoz snehu pri jeho veľkom nahromadení, posyp inertným a chemickým materiálom,poskytnutie posypového materiálu, pohotovosť mimo pracovnej doby. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažnýchpodkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Revúca
Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca a m.č. Revúčka na obdobie rokov 2019 – 2021   
poskytnutie služby zimná údržba miestnych komunikácií odhŕňanie snehu, odstraňovaniu ľadu a námrazy podľa operačného plánu zimnej údržby, odvoz snehu pri jeho veľkom nahromadení, posyp inertným a chemickým materiálom, poskytnutie posypového materiálu, pohotovosť mimo pracovnej doby. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Komárno
Zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno   
Predmetom obstarávania je mechanizovaná zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno v mestských častiach Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor. Obdobie zimnej pohotovosti je od 15.novembra až do 31.marca nasledujúceho roku v danom zimnom období. Požadované činnosti súvisiace so zimnou údržbou miestnych komunikácií a)Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách a chodníkoch mechanizmami. b)Posyp miestnych komunikácií a chodníkov chemickým posypovým materiálom (priemyselná posypová soľ na báze chloridu sodného), inertným posypovým materiálom s frakciou 2 5 mm resp kombináciou chemického a inertného posypového materiálu. c)Súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií a chodníkov. d)Zabezpečenie pohotovostnej služby z dôvodu včasného začatia vykonávania zimnej údržby Požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb 1)Celková dĺžka miestnych komunikácií z hľadiska obojsmernej premávky je 210 km, a celková dĺžka chodníkov a úzkychmedziblokových komunikácií prispôsobených na mechanizovanú zimnú údržbu je 70km. Miestne komunikácie z hľadiskazimnej údržby sú rozdelené do 3 kategórií, pričom 1. kategória (trasy MHD) má dĺžku z hľadiska obojsmernej premávky60 km, druhá kategória má dĺžku 120 km, a tretia kategória má dĺžku 30 km. 2)Dodávateľ je povinný začať vykonávanie zimnej údržby na pokyn odberateľa počas pracovnej doby, pričom pracovná doba sa považuje od 700 do 1500 hod. do jednej hodiny od obdržania pokynu od odberateľa. 3)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 1. kategórie do 4 hodín od obdržania pokynu odberateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 4)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 2. kategórie a chodníkov do 8 hodín od obdržania pokynu odberateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 5)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 3. kategórie do 12 hodín od obdržania pokynu odberateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 6)Dodávateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp alebo súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnych 1/3 komunikácií 1. kategórie minimálne dvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhonom,hydraulickou radlicou o šírke minimálne 3,5 m a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôsobeného na posypchemického materiálu a posyp inertného materiálu frakcie 2 5 mm a s objemom priestoru pre posypový materiálminimálne 5 m3.alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min. 7,5t. 7)Dodávateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp miestnych komunikácií 2. a 3. kategórie minimálnedvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhonom, hydraulickou radlicou o šírkeminimálne 3m a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôsobeného na posyp chemického materiálu a posypinertného materiálu frakcie 2 5 mm s objemom pre posypový materiál min. 3 m3 alebo s užitočnou hmotnosťoumateriálu min. 3t. 8)Dodávateľ je povinný používať ako posypový materiál priemyselnú posypovú soľ na báze chloridu sodného, inertnýposypový materiál (drvený kameň s frakciou 2 5 mm) alebo kombináciu priemyselnej posypovej soli a inertnéhomateriálu v súlade s Technickými podmienkami TP 9/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, Sekcie cestnejdopravy a pozemných komunikácií, s názvom Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného napozemných komunikáciách, ktoré nadobudli účinnosť dňa 18.8.2010 a v súlade s požiadavkou objednávateľa.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letná údržba verejnej zelene   
Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letná údržba verejnej zelene
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie