Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 61 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Zvolen
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen   
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen . Poskytnutie služby, podrobnosti vsúťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Zvolen
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen.   
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen, podrobnosti v súťažných podkladoch
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
Letná a zimná údržba   
Predmetom zákazky je služba letná a zimná údržba miestnych komunikácii, chodníkov a schodísk a starostlivosť overejnú zeleň.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Hlavné mesto SR Bratislava
Zabezpečenie údržby komunikácií a cestnej zelene na území Hl. mesta Bratislava pre roky 2019-2022   
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej aj ako DNS) bude poskytovanieslužieb údržby mestských komunikácií, a to najmä zimnej údržby komunikácií, letnej údržby komunikácií, čisteniechodníkov, vysypávanie košov a/alebo starostlivosti o cestnú zeleň.   Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek vsúlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, tj. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.Verejný obstarávateľ má záujem zadávať zákazky prostredníctvom DNS najmä po menších oblastiach (vybrané lokalitymesta) a / alebo po typologických činnostiach, a to najmä so zámerom využiť potenciál firiem, ktoré sa špecializujú naurčité činnosti (napr. na starostlivosť o zeleň) a dokážu tak pokryť reálnu potrebu. Súčasne operatívnym zadávanímzákaziek chce verejný obstarávateľ podporiť účasť aj menších firiem, ktoré sú kapacitne schopné pokryť vybrané lokalitymesta, avšak zabezpečovať služby na území celého mesta by nedokázali.  Verejný obstarávateľ plánuje prvými vyhlásenými zákazkami pokryť komplexnú letnú údržbu miestnych komunikácií a tovo vzťahu k jednotlivým lokalitám mesta. V priebehu roka (a trvania DNS) bude verejný obstarávateľ vyhlasovať ajmenšie zákazky, ktorými bude riešiť aktuálnu potrebu zabezpečenia konkrétnych činností na vybraných územiach (napr.môže ísť o operatívne zadávanie zákaziek na vysypávanie košov alebo operatívnu kosbu cestnej zelene v prípadepotreby).   1/5 Bližšie informácie o tom, čo je DNS, ako funguje zadávanie zákaziek prostredníctvom DNS a aké typy činností môžu byťpredmetom zákaziek sa nachádza v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v úvode uvedenom linku.  Verejný obstarávateľ odporúča všetkým dodávateľom, ktorí dokážu čo i len časť z uvedených činností zabezpečiť naúzemí mesta, aby sa prihlásili do DNS, aby tak mali možnosť uchádzať sa o vyhlásené zákazky. Vzhľadom na to, že lentí dodávatelia, ktorí boli zaregistrovaní v DNS v čase vyhlasovania zákazky (tj. prišla im výzva na predloženie ponuky),majú právo predložiť ponuku, verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS vpriebehu prvých 31 dní od odoslania oznámenia. V momente po vyhlásení zákazky sa nezaradení dodávatelia už nevediauchádzať o vyhlásenú zákazku. Po ich zaradení ale môžu prejaviť záujem o následne vyhlásené zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Komplexná údržba verejnej zelene, detských ihrísk a pieskovísk a letná údržba miestnych komunikácií   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb komplexnej údržby verejnej zelene, detských ihrísk a pieskovísk a letnáúdržba miestnych komunikácií. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ichprílohách.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Zvolen
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen na roky 2019 – 2023   
 Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen na roky 2019 2023, podrobnosti vsúťažných podkladoch
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Hlohovec
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Hlohovec do 31. 3. 2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zimnej údržby miestnych komunikácií, k nim priľahlých chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, terénne schody, autobusové čakárne, zastávky a nástupištia, podchody a priechodové lávky) vobdobí od účinnosti zmluvy do 31.3.2020. Pod zimnou údržbou sa rozumie zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií, k nim priľahlých chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky) v meste Hlohovec vrátane m.č. Šulekovo a zabezpečovanie odstraňovania závad v ich zjazdnosti a schodnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi, Operačným plánom zimnej údržby mesta Hlohovec a podmienkami dojednanými v zmluve.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Mesto Zvolen
Čistenie a zimná údržba pešej zóny v meste Zvolen   
Jarná, letná, jesenná a zimná údržba v pešej zóne mesta Zvolen.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Zvolen
Zimná údržba a zametanie chodníkov v meste Zvolen na roky 2018 - 2023   
Predmetom obstarávania sú služby pre jednotlivé lokality a to zimná údržba chodníkov odhŕňanie snehu, odstraňovanieľadu a námrazy podľa operačného plánu zimnej údržby a zametanie chodníkov po zimnej údržbe. Uvedené činnostibude poskytovateľ služby vykonávať na území mesta Zvolen, okrem územia pešej zóny na Námestí SNP a priľahlýchulíc, ktorá je ohraničená na západe ulicou M.R. Štefánika , bez ulice M.R.Štefánika na východe ulicou J. Kozačeka bezulice J. Kozačeka, na juhu ulicou T.G.Masaryka bez ulice T.G.Masaryka, na severe ulicou Ľ.Kubániho bez ulice Ľ.Kubániho a časť ulice Tehelná a to priestor pred objektom č. 1377/4.  Predmet obstarávania je graficky znázornený v mapových podkladoch, ktoré sú prílohou č.3 týchto súťažnýchpodmienok.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa“   
Predmetom obstarávania sú služby, ktoré zahŕňajú kompletný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev (ďalej aj ako komunikácie) v katastrálnom území mestskej časti BratislavaVrakuňa a to pohotovosť mechanizmov a pracovníkov počas dohodnutého zimného obdobia, výkony na komunikáciách a ich nasadenie, ručné výkony na chodníkoch, strojné výkony na chodníkoch, posyp, posypový materiál (soľ, inertný materiál), dovoz posypového materiálu, skladovanie posypového materiálu, nakladanie posypového materiálu, presun zamestnancov, strojové čistenie komunikácií, ručné zametanie chodníkov. Za zimné obdobie sa považuje obdobie od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roka.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Hlohovec
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Hlohovec do 31. 3. 2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zimnej údržby miestnych komunikácií, k nim priľahlých chodníkov aspevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaisteniepriechodov pre chodcov, terénne schody, autobusové čakárne, zastávky a nástupištia, podchody a priechodové lávky) vobdobí od účinnosti zmluvy do 31.3.2020. Pod zimnou údržbou sa rozumie zabezpečenie zjazdnosti a schodnostimiestnych komunikácií, k nim priľahlých chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská aobratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky) v mesteHlohovec vrátane m.č. Šulekovo a zabezpečovanie odstraňovania závad v ich zjazdnosti a schodnosti, v súlade splatnými právnymi predpismi, Operačným plánom zimnej údržby mesta Hlohovec a podmienkami dojednanými v zmluve.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa“   
Predmetom obstarávania sú služby, ktoré zahŕňajú kompletný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy,chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev (ďalej aj ako komunikácie) v katastrálnom území mestskejčasti BratislavaVrakuňa a to  pohotovosť mechanizmov a pracovníkov počas dohodnutého zimného obdobia, výkony na komunikáciách a ich nasadenie,  ručné výkony na chodníkoch,  strojné výkony na chodníkoch,  posyp,  posypový materiál (soľ, inertný materiál), dovoz posypového materiálu, skladovanie posypového materiálu, nakladanieposypového materiálu, presun zamestnancov,  strojové čistenie komunikácií,  ručné zametanie chodníkov.  Za zimné obdobie sa považuje obdobie od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roka.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. Triedy   
Predmetom verejného obstarávania je komplexný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, ako i priľahlýchchodníkov a parkovísk, schodov a prechodov a to pohotovosť, pluhovanie, chemický a inertný posyp, ručné a strojnéodpratávanie snehu a ľadu v katastrálnom území Mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Mesto Revúca
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca na obdobie rokov 2018 – 2020   
Predmetom obstarávania sú služby a)jarné čistenie miestnych komunikácií zametanie plôch za použitia mechanizmov, likvidácia odpadu z čistenia, údržby aopráv, čistenie, údržba a oprava uličných vpustí; b)zimná údržba miestnych komunikácií (ďalej len MK) odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu a námrazy podľa operačného plánu zimnej údržby, odvoz snehu pri jeho veľkom nahromadení, posyp inertným a chemickým materiálom, poskytnutie posypového materiálu, pohotovosť mimo pracovnej doby. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Revúca
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca na obdobie rokov 2018 – 2020   
Predmetom obstarávania sú služby a)jarné čistenie miestnych komunikácií zametanie plôch za použitia mechanizmov, likvidácia odpadu z čistenia, údržby aopráv, čistenie, údržba a oprava uličných vpustí; b)zimná údržba miestnych komunikácií (ďalej len MK) odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu a námrazy podľaoperačného plánu zimnej údržby, odvoz snehu pri jeho veľkom nahromadení, posyp inertným a chemickým materiálom,poskytnutie posypového materiálu, pohotovosť mimo pracovnej doby.   Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie