Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 163 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Domov seniorov ARCHA
Upratovacie služby v Domove seniorov Archa   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích prác v objektoch verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
UPRATOVACIE SLUŽBY   
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb, upratovanie a čistenie administratívnychpriestorov(kancelárie, zasadačky ...), sociálnych a spoločných priestorov (dvory, chodby, schodiská, toalety,kuchynky),výmena a dokladanie odpadkových vreciek a papierových obrúskov a ostatné činnosti uvedené v podrobnomopise vrátane pracovných pomôcok, strojov a zariadení a posypového materiálu pri zimnej údržbe.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Univerzitná nemocnica Bratislava
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vnútorných priestorovnemocníc v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava (lôžkové oddelenia, ambulancie, administratívne, spoločné aostatné priestory) a vonkajších priestorov nemocníc v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava (spevnené plochy,komunikácie, chodníky), vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ručných pomôcok, všetkýchtypov a veľkostí plastových vriec slúžiacich na vynášanie odpadu a technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie požadovaných služieb. Súčasťou predmetu zákazky je aj umiestnenie komunálneho a nebezpečného odpadu určeným spôsobom na stanovené miesta.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
UPRATOVACIE SLUŽBY   
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb, upratovanie a čistenie administratívnych priestorov(kancelárie, zasadačky ...), sociálnych a spoločných priestorov (dvory, chodby, schodiská, toalety, kuchynky), výmena adokladanie odpadkových vreciek a papierových obrúskov a ostatné činnosti uvedené v podrobnom opise vrátanepracovných pomôcok, strojov a zariadení a posypového materiálu pri zimnej údržbe.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Špeciálne čistiace služby   
Predmetom zákazky sú špeciálne čistiace služby technologických a netechnologických objektov a zariadení JAVYS, a.s. vrozsahu   -čistenie výťahových šácht -čistenie vodojemov a nádrží odpadových vôd -čistenie technologických zariadení -čistenie striech -ostatné čistiace služby. Služby budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potreby a na základevystavených Pracovných príkazov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Univerzita Komenského v Bratislave
Upratovacie služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovania administratívnych, prevádzkových, ubytovacích, sociálnych aspoločných priestorov verejného obstarávateľa. Poskytovanie upratovacích služieb bude zabezpečené v rôznejperiodicite v závislosti od konkrétnych požiadaviek verejného obstarávateľa.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby pre Banskobystrický kraj   
Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby v objektoch MV SR
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV)   
Poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických amotorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickými potrebami, dezinfekcia adezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnych nádrži WC, ručné čistenieskríň ŽKV vrátane okien, brúsenie a pastovanie skríň ŽKV, čistenie čelných skiel ŽKV, odstraňovanie exteriérových ajinteriérových grafitov, vysávanie a tepovanie kobercov, čalúnených sedadiel a opierok hláv, pranie závesov, výmena ačistenie poťahov opierok hláv, výmena jednorazových poťahov opierok hláv, zabezpečenie odvozu a zneškodneniaodpadu a čistenie koľajiska od znečistenia, vzniknutého pri vykonávaní služieb.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Domov seniorov ARCHA
Upratovacie služby v Domove seniorov Archa   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích prác v objektoch verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetuzákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom poskytovanej služby je pravidelné upratovanie a čistenie kancelárskych a prevádzkových priestorov MDV SR,ktoré bude vykonávané v termínoch ako služby   - denné,  - týždenné,  - mesačné,  - štvrťročné,  - polročné, - občasné,  - pohotovostné.  - v objektoch Administratívna budova Námestie slobody č. 6, Bratislava a Administratívna budova Lamačská cesta 8,Bratislava Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.  Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 ZVO Verejný obstarávateľ (ďalej len ,,VO") sa na základe porovnania výhod a nevýhod rozdelenia zákazky na časti rozhodol obstarať predmet zákazky ako jeden celok, vzhľadom na hospodárnosť vynaložených prostriedkov aadministratívnoformálne nároky na zabezpečenie požadovaných služieb. Z miestneho hľadiska sú obidve administratívne 1/5 budovy umiestnené v rámci Bratislavy.Verejný obstarávateľ zvážil vhodnosť rozdelenia zákazky na časti a na základerelevantných dôvodov zákazku na časti nedelí.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Čistenie vozidiel MHD   
Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určenýchrozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach Dopravného podniku Bratislava, akciováspoločnosť (ďalej len DPB, a.s.) a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v tsúťažných podkladoch. Čistenie vozidiel MHD je navrhované v nasledovnom rozdelení, ktoré zodpovedá danému stupňuúdržby Stupeň čistenia A pravidelné denné ošetrenie hygienické minimum  Stupeň čistenia B pravidelné čistenie čistenie spravidla mesačne Stupeň čistenia C mimoriadne čistenie  Obstarávateľ umožňuje deliť predmet zákazky na 3 časti  1. časť, Divízia autobusy - vozovne Trnávka, Jurajov dvor a Krasňany 2. časť, Divízia autobusy - vozovňa Petržalka 3. časť, Divízia elektrické dráhy - električky a trolejbusy
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb pre Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok-FN   
Kompletné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby vnútorných objektov UVN SNP Ružomberok-FN na ul.gen. M.Vesela 21, Ružomberok, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Poliklinika Trenčín a Poliklinika Sliač vrátanezabezpečenia čistiacich adezinfekčných prostriedkov, plastových vriec na odpad a mechanizmov potrebnýchna vykonávanie požadovaných služiebv rozsahu a časových intervaloch určených verejným obstarávateľoma vyhláškou č.553/2007Z.z. MZ SR, zahrňujúceslužby tradičného a špeciálneho čistenia. Súčasťou predmetuzákazky je aj umiestnenie komunálneho odpadu určenýmspôsobom
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Domov seniorov Lamač
Upratovacie služby pre DS Lamač   
Predmetom zákazky je upratovanie vnútorných priestorov v objekte Domova seniorov Lamač (ďalej DS Lamač) sosídlom Na barine 5, Bratislava.  Objekt DS Lamač pozostáva z vchodov A,B,C a D, ktoré sú spojené vnútornou chodbou, z ktorej sú vstupy doprevádzkových priestorov.  Predmetom upratovania sú  - obytné (bytové) jednotky nachádzajúce sa vo vchode A až D,  - prevádzkové priestory celého DS Lamač. - priestory zdravotného úseku a lôžkového oddelenia, ktoré sa nachádza sa vo vchode A na I. a II. podlaží a vo vchodeB na I. podlaží,
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave   
Ide o upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave v nepretržitom režime. Špecifikácia upratovacíchčinností je uvedená v súťažných podkladoch, v Prílohe č. 3 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb. Upratovacie a čistiace práce podľa tejto Zmluvy bude poskytovateľ zabezpečovať v zmysle denného letového poriadkutak, aby nebola narušená prevádzka, v 24 hodinovom režime, 7 dní v týždni. Objednávateľ Letisko M. R. Štefánika vBratislave - Airport Bratislava, a.s. (BTS) zabezpečí dodávku studenej a teplej vody a elektrickej energie pre prípaddobíjania elektrických zariadení na vykonávanie čistiacich prác na vlastné náklady.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave   
Ide o upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov Letiska M. R. Štefánika v Bratislave s celkovou výmerou 51765,29 m2 - administratívne, obchodné, sociálne priestory, technické zázemie, verejné a neverejné priestoryvybavovacích budov, časti vonkajších priestorov. Špecifikácia upratovacích činností je uvedená v súťažných podkladoch,v prílohe k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb. Obhliadka sa bude konať dňa 27.05.2019 o 900 hodine na letisku Bratislava. Stretnutie účastníkov obhliadky bude pri informáciách v odletovej hale terminálu A. Obhliadka bude trvať cca 2-4hodinya nie je možné sa k obhliadke pripojiť neskôr. Každá zúčastnená osoba prejde bezpečnostnou kontrolou kde budekontrolované vnášanie zakázaných predmetov. Zakázané predmety sú napr. zbrane, nože, spreje, ostré predmety apredmety nesúvisiace s účelom obhliadky. Odporúčanie pre záujemcov je priniesť si minimum osobných vecí respektívelen veci potrebné k obhliadke. Obhliadka je určená záujemcom, ktorí sa chcú zúčastniť verejného obstarávaniaUpratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Obhliadky sa môžu zúčastniťmaximálne dve osoby zastupujúce záujemcu. Záujemcovia o obhliadku musia zaslať kontaktné údaje osôb (MENO,PRIEZVISKO), ktoré budú zastupovať záujemcu na obhliadke objektov letiska na e-mail marian.ondrejka@bts.aeronajneskôr do 27.05.2019, 800 hodiny rannej. Každá osoba je povinná priniesť poverenie od štatutára záujemcu, že jeoprávnená zastupovať záujemcu na obhliadke, ďalej kópiu dokladu o oprávnení podnikať a preukáže sa preukazomtotožnosti. Záujemca-štatutár sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Originálpoverenia a kópia dokladu o oprávnení podnikať bude odovzdaná zodpovednej osobe za Letisko Bratislava. Týmtopoverením a kópiou dokladu o oprávnení podnikať záujemca potvrdzuje svoju účasť na obhliadke a vzdáva saakýchkoľvek námietok účasti na obhliadke. Osoba poverená záujemcom, ktorá sa nepreukáže vyššie špecifikovanýmipovinnými dokladmi, bude vylúčená z obhliadky. 1/4
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie