Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 182 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Domov pri kríži
Dodávka kompletných upratovacích a čistiacich služieb v objekte Domova pri kríži v Bratislave   
Predmetom zákazky sú kompletné upratovacie a čistiace služby v objekte Domova pri kríži v Bratislave. V objekte sa nachádzajú priestory Lôžkové oddelenie, Byty klientov, Jedáleň, chodba, kaplnka a sociálne zariadenia,Prevádzkové priestory a ambulancia.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba retenčných nádrží   
Predmetom zákazky je čistenie, oprava a údržba retenčných nádrží v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave   
Ide o upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov Letiska M. R. Štefánika v Bratislave s celkovou výmerou 51765,29 m2 - administratívne, obchodné, sociálne priestory, technické zázemie, verejné a neverejné priestoryvybavovacích budov, časti vonkajších priestorov. Špecifikácia upratovacích činností je uvedená v súťažných podkladoch,v prílohe k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby pre Banskobystrický kraj   
Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby v objektoch MV SR.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Špeciálne čistiace služby   
Predmetom zákazky sú špeciálne čistiace služby technologických a netechnologických objektov a zariadení JAVYS, a.s. vrozsahu   -čistenie výťahových šácht -čistenie vodojemov a nádrží odpadových vôd -čistenie technologických zariadení -čistenie striech -ostatné čistiace služby. Služby budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potreby a na základevystavených Pracovných príkazov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa v interiéri aexteriéri administratívnych budov a v ubytovacom zariadení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskejrepubliky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
  
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných priestoroch (lôžkovéoddelenia, ambulancie, administratívne, spoločné a ostatné priestory) a vonkajších priestoroch (balkóny, rampy)Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, v súlade s hygienickými požiadavkami zodpovedajúcimipotrebám zdravotníckeho zariadenia, vrátane vynášania ostatného odpadu do kontajnerov určených na zber ostatnéhoodpadu, ako aj zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, priesvitných plastových vriec slúžiacich navynášanie ostatného odpadu a technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie požadovaných služieb.Predmetom zákazky je aj poskytovanie mimoriadnych služieb, ktoré budú poskytované na základe písomnej objednávky.Ide najmä o služby upratovania po maľovaniach, drobných stavebných úpravách, haváriách a iných náhlychznečisteniach alebo neprimeraných znečisteniach. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. súťažnýchpodkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Upratovacie služby pre bytové domy Kopčianska 88, Budyšínska 1, Česká 2-4, Ulica Ondreja Štefanka 5, Tománkova 7 – zelené verejné obstarávanie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích služieb so zníženým vplyvom na životné prostredie vrátane čistiacichprostriedkov v spoločných priestoroch nájomných bytových domov a ich okolia vrátane dočisťovania kontajnerovýchstojísk.   Upratovacie služby v spoločných priestoroch obytných domov sa budú realizovať zametaním vstupnej haly, vstupnýchchodníkov, umývaním výťahov, umývaním vstupnej haly, zametaním a umývaním schodísk, podláh v miestnostiachdomovej vybavenosti, umývaním vstupných dverí, schodiskových okien, osvetľovacích telies, ometaním pavučín. Vpravidelných intervaloch bude potrebné vyzbierať nečistoty okolo domu vrátane parkovísk, trávnatých plôch, chodníkov,relaxačných zón pri domoch a dočisťovať kontajnerové stojisko.   Pri vykonávaní upratovacích služieb je potrebné počítať s väčším znečistením vnútorných a vonkajších priestorov. Akpočas poskytovania upratovacích služieb vznikne potreba likvidácie odpadu, ktorý napĺňa znaky nebezpečného odpadu vzmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnychpredpisov (ďalej len zákon o odpadoch), dodávateľ bude povinný postupovať pri jeho likvidácii podľa zákona oodpadoch.  Upratovacie služby bude Dodávateľ vykonávať v bytových domoch, nachádzajúcich sa na území Objednávateľa,konkrétne ide o bytové domy na nasledovných adresách Kopčianska 88, Budyšínska 1, Česká 2-4, Spoločný dvorobjektov Česká 2-4 a Budyšínska, Ulica Ondreja Štefanka 5, Tománkova 7.  Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej v profile zákazky na adrese 1/2 https//josephine.proebiz.com/sk/tender/4958/summary
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Čistiace a upratovacie služby a zimná údržba vybraných objektov a priestorov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.   
Predmetom zákazky je pravidelné a nepravidelné upratovanie administratívnych a sociálnych priestorov budov v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. a zimná údržba exteriéru. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Úrad vlády Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb pre Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok-FN   
Kompletné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby vnútorných objektov UVN SNP Ružomberok-FN na ul.gen. M. Vesela 21, Ružomberok, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Poliklinika Trenčín a Poliklinika Sliač vrátanezabezpečenia čistiacich adezinfekčných prostriedkov, plastových vriec na odpad a mechanizmov potrebnýchna vykonávanie požadovaných služiebv rozsahu a časových intervaloch určených verejným obstarávateľoma vyhláškou č.553/2007Z.z. MZ SR, zahrňujúceslužby tradičného a špeciálneho čistenia. Súčasťou predmetuzákazky je aj umiestnenie komunálneho odpadu určenýmspôsobom
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave   
Ide o upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave v nepretržitom režime. Špecifikácia upratovacích činností je uvedená v súťažných podkladoch, v Prílohe č. 3 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb. Upratovacie a čistiace práce podľa tejto Zmluvy bude poskytovateľ zabezpečovať v zmysle denného letového poriadku tak, aby nebola narušená prevádzka, v 24 hodinovom režime, 7 dní v týždni. Objednávateľ Letisko M. R. Štefánika v Bratislave - Airport Bratislava, a.s. (BTS) zabezpečí dodávku studenej a teplej vody a elektrickej energie pre prípad dobíjania elektrických zariadení na vykonávanie čistiacich prác na vlastné náklady.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Čistenie vozidiel MHD   
Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a.s.) a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v t súťažných podkladoch. Čistenie vozidiel MHD je navrhované v nasledovnom rozdelení, ktoré zodpovedá danému stupňu údržby Stupeň čistenia A pravidelné denné ošetrenie hygienické minimum Stupeň čistenia B pravidelné čistenie čistenie spravidla mesačne Stupeň čistenia C mimoriadne čistenie Obstarávateľ umožňuje deliť predmet zákazky na 3 časti 1. časť, Divízia autobusy - vozovne Trnávka, Jurajov dvor a Krasňany 2. časť, Divízia autobusy - vozovňa Petržalka 3. časť, Divízia elektrické dráhy - električky a trolejbusy
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Zabezpečenie upratovacích služieb administratívnych a prevádzkových priestorov DPMK, a.s. Košice   
Predmetom zákazky je upratovanie administratívnych a prevádzkových priestorov DPMK, a.s. Košice. Časť 1. Upratovanie administratívnych priestorov na Bardejovskej č. 6, Hornádskej č. 10, v Šaci, konečných zastávokMHD, budova na Rooseweltovej ul. č. 3, závodné stravovanie Bardejovská č. 6, výdajňa stravy Hornádska 10, skladovépriestory. Čast 2. Upratovanie dielenských priestorov na stredisku Údržby autobusov, trolejbusov a technologických vozidielHornádska 10 a na stredisku Údržby koľajových vozidiel Bardejovská 6.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV)   
Poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických amotorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickými potrebami, dezinfekcia adezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnych nádrži WC, ručné čistenieskríň ŽKV vrátane okien, brúsenie a pastovanie skríň ŽKV, čistenie čelných skiel ŽKV, odstraňovanie exteriérových ajinteriérových grafitov, vysávanie a tepovanie kobercov, čalúnených sedadiel a opierok hláv, pranie závesov, výmena ačistenie poťahov opierok hláv, výmena jednorazových poťahov opierok hláv, zabezpečenie odvozu a zneškodneniaodpadu a čistenie koľajiska od znečistenia, vzniknutého pri vykonávaní služieb.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie