Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 112 z 12 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Západoslovenská distribučná, a.s.
Nákup licencií a služieb technickej podpory ORACLE   
Nákup technológií ORACLE a súvisiacich služieb zodpovedajúcich špecifikáciám podľa ORACLE TECHNOLOGY GLOBALPRICE LIST určenom pre Slovensko
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
Západoslovenská distribučná, a.s.
Nákup licencií a služieb technickej podpory ORACLE   
Nákup technológií ORACLE a súvisiacich služieb zodpovedajúcich špecifikáciám podľa ORACLE TECHNOLOGY GLOBALPRICE LIST určenom pre Slovensko
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
KASTELING, s.r.o.
Databáza subjektov vyšetrovaných protokolom MRI lumbosakrálnej chrbtice s popisom a súvisiace služby.   
Predmetom zákazky je nákup databázy anonymných subjektov vyšetrovaných štandardným protokolom MRI lumbosakrálnej chrbtice s popisom. Služby na dodanie štandardného vyšetrovacieho protokolu MRI lumbosakrálnej chrbtice s popisom desiatich sledovaných subjektov s opakovaným vyšetrovacím protokolom MRI lumbosakrálnej chrbtice. Predmetom tejto zákazky je záväzok uchádzača realizovať a dodať pre verejného obstarávateľa 1) databázu vyšetrení realizovanú prostredníctvom vyšetrovacieho protokolu MRI lumbosakrálnej chrbtice prístrojom min. 1,5 T s popisom, 2) vyšetrenia realizované prostredníctvom vyšetrovacieho protokolu MRI lumbosakrálnej chrbtice prístrojom min. 1,5 T...
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
Západoslovenská distribučná, a.s.
Nákup technológií ORACLE a súvisiacich služieb   
Nákup technológií ORACLE a súvisiacich služieb zodpovedajúcich špecifikáciám podľa ORACLE TECHNOLOGY GLOBALPRICE LIST určenom pre Slovensko
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
Západoslovenská distribučná, a.s.
Nákup technológií ORACLE a súvisiacich služieb   
Nákup technológií ORACLE a súvisiacich služieb zodpovedajúcich špecifikáciám podľa ORACLE TECHNOLOGY GLOBALPRICE LIST určenom pre Slovensko
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
SURVEYE, s. r. o.
Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do spoločnosti SURVEYE, s. r.   
Predmetom obstarávania je zabezpečenie nasledujúceho softvérového a hardvérového vybavenia v rámci predmetu zákazky 1)Softvérové vybavenie na interpretáciu údajov DPZ 2)Softvérové vybavenie na spracovanie údajov DPZ 3)Softvérové vybavenie na tvorbu údajov v stereo zobrazení 4)Softvérové vybavenie na automatické modelovanie terénu 5)Softvérové vybavenie na spracovanie a analýzu priestorových údajov 6)Mapový a katalógový server 7)Hardvérové vybavenie
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
KASTELING, s.r.o.
Databáza subjektov vyšetrovaných protokolom MRI lumbosakrálnej chrbtice s popisom a súvisiace služby.   
Predmetom zákazky je nákup databázy anonymných subjektov vyšetrovaných štandardným protokolom MRIlumbosakrálnej chrbtice s popisom. Služby na dodanie štandardného vyšetrovacieho protokolu MRI lumbosakrálnejchrbtice s popisom desiatich sledovaných subjektov s opakovaným vyšetrovacím protokolom MRI lumbosakrálnejchrbtice.   Predmetom tejto zákazky je záväzok uchádzača realizovať a dodať pre verejného obstarávateľa 1) databázu vyšetrení realizovanú prostredníctvom vyšetrovacieho protokolu MRI lumbosakrálnej chrbtice prístrojommin. 1,5 T s popisom, 2) vyšetrenia realizované prostredníctvom vyšetrovacieho protokolu MRI lumbosakrálnej chrbtice prístrojom min. 1,5 T.  1)Databáza anonymných subjektov vyšetrených štandardným protokolom MRI lumbosakrálnej chrbtice prístrojom min.1,5 T s popisom -Databáza musí obsahovať vyšetrenia od roku 2007 až 2017 v štruktúre desať vyšetrení za každý kalendárny mesiacuvedeného obdobia. -Veková štruktúra subjektov musí byť vo vekových rozmedziach 18 35 rokov 3ks,  1/5 36 50 rokov 5ks, 51 65 rokov 2ks. -Databáza musí obsahovať opakované vyšetrenie v rozsahu minimálne 10% z celkového počtu vyšetrení. Opakovanévyšetrenie musia byť v minimálnom odstupe 12 mesiacov a maximálne 18 mesiacov. -Maximálne zastúpenie jedného pohlavia nesmie presiahnuť 60%., -Databáza musí obsahovať obrazovú dokumentáciu v digitálnej podobe vo formáte DICOM alebo JPG a popis musí byť vslovenskom jazyku. -Obrazová dokumentácia a príslušný popis vyšetrenia musí byť označený rovnakým kódom, ktorý definuje v prvomštvorčíslí mesiac a rok vyšetrenia napr. 0107 (január 2007). -V druhom dvojčíslí vek subjektu v rokoch v čase vykonania vyšetrenia napr. 25 (vek subjektu 25 rokov). -V treťom štvorčíslí poradové číslo vyšetrenia a čas od prvého vyšetrenia v mesiacoch napr. 3024 (tretie vyšetrenie, 24mesiacov od prvého vyšetrenia). Prvé vyšetrenie sa označí 1000. -Pohlavie subjektu sa označí písmenami M mužské, F ženské. -Posledné štvorčíslie označuje poradové číslo subjektu napr. 0001 (subjekt č. 1). -Vzor kódového označenia 0107253024F0001. -Popis vyšetrenia musí byť vyhotovený lekárom so špecializáciou v odbore rádiológia  2)Vyšetrenia realizované prostredníctvom vyšetrovacieho protokolu MRI lumbosakrálnej chrbtice prístrojom min. 1,5 -Štandardný vyšetrovací protokol MRI lumbosakrálnej chrbtice s popisom desiatich sledovaných subjektov a opakovanývyšetrovací protokol MRI lumbosakrálnej chrbtice po 12 mesiacoch s popisom. -Výstup z vyšetrení musí obsahovať obrazovú dokumentáciu v digitálnej podobe vo formáte DICOM alebo JPG a popis,ktorý musí byť v slovenskom jazyku. Popis vyšetrenia musí byť vyhotovený lekárom so špecializáciou v odborerádiológia, s dobou praxe minimálne 10 rokov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
Východoslovenská distribučná, a. s.
Licencie a služby podpory prevádzky softvéru   
Nákup licencií a služieb podpory prevádzky softvéru "Centrála IMS Converge" určeného pre automatizovaný zber aspracovanie údajov z inteligentných elektromerov. Ponuka posudzovaná vzhľadom na priame aj nepriame náklady počascelého životného cyklu softvéru (nákup, podpora a prevádzka softvéru).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
PHOTOMAP, s.r.o.
Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do spoločnosti PHOTOMAP, s. r. o.   
Predmetom obstarávania je dodanie komplexného predmetu zákazky, ktorý predstavuje nasledovné komponenty  1/3 A.Systém mobilného mapovania B.Softvérové vybavenie na správu obsahu údajov mobilného mapovania C.Softvérové vybavenie na extrakciu a tvorbu údajov mobilného mapovania D.Softvérové vybavenie na publikovanie údajov mobilného mapovania E.Softvérové vybavenie na prehliadanie údajov mobilného mapovania F.Softvérové vybavenie pre pripojenie údajov mobilného mapovania do softvéru tretích strán G.Hardvérové vybavenie
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
SURVEYE, s. r. o.
Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do spoločnosti SURVEYE, s. r.   
Predmetom obstarávania je zabezpečenie nasledujúceho softvérového a hardvérového vybavenia v rámci predmetuzákazky 1)Softvérové vybavenie na interpretáciu údajov DPZ 2)Softvérové vybavenie na spracovanie údajov DPZ 3)Softvérové vybavenie na tvorbu údajov v stereo zobrazení 4)Softvérové vybavenie na automatické modelovanie terénu 5)Softvérové vybavenie na spracovanie a analýzu priestorových údajov 6)Mapový a katalógový server 7)Hardvérové vybavenie
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Licencie ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Microsoft   
Dodanie licencií k aplikačnému programovému vybaveniu (ďalej len "APV") ORACLE, ASPE, ESID systém, SAP, Symantecoprávňujúcich užívateľov na prístup a plné využívanie jednotlivých systémov, vrátane ich ročnej údržby a dodanieserverových licencií Microsoft.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
Centrum vedecko-technických informácií SR
modernizácia modulov a rozšírenie funkcionalít systému Centrálny register evidencie publikačnej činnosti II (CREPČ II), ktoré sú nevyhnutné pre spustenie pilotnej prevádzky   
Predmetom priameho rokovacieho konania je modernizácia modulov a rozšírenie funkcionalít systému Centrálny register evidencie publikačnej činnosti II, nevyhnutné pre spustenie pilotnej prevádzky. Pre zavedenie pilotu je potrebné nasadenie štruktúr administrácia pracovisko používateľa, štruktúra údajov stavy záznamov, detaily, vyhľadávanie a fazetová navigácia, výstupy a notifikácie, kopírovanie záznamov, práva užívateľov, optimalizácia parametrov, vytvorenie produkčného prostredia, prostredia pre školenie, overovacieho prostredia, opakované konverzie dát, správa a podpora pri správe číselníkov a nosných entít. Podstatnou kvalitatívnou zmenou vyplývajúcou z modernizácie je prechod od dávkového zberu dát k online centralizovanej súbornej databáze so špecifickým užívateľským rozhraním a možnosťou prepojenia a sťahovania dát, poskytovanie podporných nástrojov pre hodnotenie kvality publikačných výstupov, prípravu projektov, pre výpočet štátnej dotácie verejným vysokým školám v SR.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie