Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 66 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Balík podpory k programu CENKROS 4   
Verejný obstarávateľ má ku dňu vyhlásenia tohto verejného obstarávania udelené licencie od spoločnosti KROS a.s., sosídlom A. Rudnaya 21, Žilina 010 01, IČO 31 635 903 a to v nasledovnom rozsahu 1.40 ks plávajúcich licencií na užívanie počítačového programu CENKROS 4, 2.40 ks plávajúcich licencií pre databázové súbory CENEKON a TSP k počítačovému programu CENKROS 4, 3.13 ks licencií programu CENKROS 4 v zostave s označením Projektant" a 13 ks licencií databázových súborovCENEKON a Triednik stavebných prác bez rozborov položiek.  Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služby k programu CENKROS 4 a k cenníkovým databázam CENEKONa Triednik stavebných prác (TSP), v nasledovnom rozsahu A) aktualizácia služby Balík podpory pre počítačový program CENKROS 4 a poskytnutie služby Aktualizácia databáz predatabázové súbory CENEKON a Triednik stavebných prác (TSP), pre počet licencií špecifikovaný v vyššie bode 1. a 2.(ďalej len Balík podpory), B) aktualizácia modulu SQL CENKROS 4, C) rozšírenie (aktualizácia) existujúcich 13 kusov licencií špecifikovaných vyššie v bode 3. na zostavu Komplet systém smodulom OFERTA, na základe písomnej objednávky verejného obstarávateľa (ďalej len Rozšírenie licencií),  D) poskytovanie služby Balík podpory a služby Aktualizácia databáz k rozšíreným licenciám špecifikovaným vyššie v bode3.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zabezpečenie prístupu k databázam Web of Science   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupu k údajom z bibliografických a bibliometrickým elektronických informačnýchzdrojov, ktoré slúžia ako zdroj informácií pre potreby realizácie vedeckého výskumu a rozvoja vedy v rámci SR.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Interaktívny systém dodavateľských reťazcov   
Aktivita Rozvoj dodávateľských reťazcov (ďalej len RDR) realizovaná v rámci NP je zameraná na budovaniesystematického prístupu k dodávateľským reťazcom a k zvýšeniu miery zapájania MSP etablovaných na území SR donadnárodných dodávateľských sietí, okrem iného aj prostredníctvom zvyšovania ich kompetencií.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2019 v roku 2020   
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, vklad letákov, spracovanieelektronických podacích hárkov a zabezpečenie podania zásielok.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Kontrola eDZ   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu dát a identifikácie EČV v dopravnom prúde predovšetkým pre účelykontroly úhrady elektronických diaľničným známok. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Príprava, zber, štatistické spracovanie a diseminácia cenzových dát sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021   
Predmetom zákazky je návrh a dodanie diela elektronického informačného systému pre prípravu, zber, štatistickéspracovanie a disemináciu cenzových dát sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (ďalej ako ES SODB 2021 ) vrátanesúvisiacich služieb zabezpečenia prípravy dát a podpory pri štatistickom spracovaní a diseminácii dát, služby údržby apodpory prevádzky ako aj služby expertov a rozvoja diela. Prostredníctvom ES SODB 2021 bude zabezpečené sčítanieobyvateľov domov a bytov v zmysle platnej legislatívy. Dodanie ES SODB 2021 pozostáva z vybraných procesnýchoblastí, pričom niektoré procesné oblasti sa prelínajú, resp. sú súčasťou celého projektu sčítania, ako napríkladbezpečnosť, autentifikácia, metadáta, monitoring, štatistické spracovanie a kvalita dát.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde   
Predmetom zákazky je monitorovanie a hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov na úrovni opatrení a jednotlivých operácii podľa konkrétnej priority PRV SR 2014-2020. Oblasti zamerania monitorovania a hodnotenia sú územia vysokej prírodnej hodnoty (HNV). HNV sú územia s vysokým zastúpením druhov a biotopov, ktoré sú významné z hľadiska ich ochrany na európskej úrovni. Predmetom monitorovania a hodnotenia sú nasledovné typy HNV -HNV Typ 1 - P4A - poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie (Biotopy prírodných a poloprírodných trávnych porastov). -HNV Typ 2 - P4A Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny - HŠPK) Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole C súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Mesto Banská Bystrica
Zabezpečenie kamerového systému Mesta Banská Bystrica a jeho prevádzkovanie   
Predmetom zákazky je, za účelom rozšírenia a skvalitnenia prevádzky kamerového systému verejného obstarávateľa,poskytovanie nasledovných služieb a)Dátové prenosy b)Snímanie obrazu c)Umiestnenie, premiestnenie a alebo výmenazariadení d)Správa a údržba softvéru Molekula na princípe SaaS e)Služby dátového úložiska na princípe SaaS f)Servisnápohotovosť, zabezpečenie prehliadky a údržby zariadení
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2018   
Spracovanie, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, spracovanie elektronických podacích hárkova zabezpečenie podania zásielok.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Garsius, s.r.o.
Kolekcia 3D záznamov s licenciou   
Kolekcia 3D záznamov pre ich ďalšie využitie a spracovanie
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Garsius, s.r.o.
Kolekcia 3D záznamov s licenciou   
Kolekcia 3D záznamov pre ich ďalšie využitie a spracovanie
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
boARd 3D, s.r.o.
Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov   
Predmetom zákazky je dodanie súboru licencií na použitie digitálnych 3d modelov. Predmet zákazky tvorí jeden logický celok. Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov ľudských a iných postáv pripravených a prispôsobených pre ich ďalšie využitie a digitálne spracovanie na animáciu. 3D modely musia byť vizuálne verné svojej skutočnej predlohe a budú prispôsobené k ďalšiemu digitálnemu spracovaniu, použitiu v ďalších digitálnych 3D scénach a umožňujú polohovanie a animáciu celej postavy. Predmet zákazky tvorí jeden logický celok.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Mesto Banská Bystrica
Zabezpečenie kamerového systému Mesta Banská Bystrica a jeho prevádzkovanie   
2.1Predmetom zákazky je, za účelom rozšírenia a skvalitnenia prevádzky kamerového systému verejného obstarávateľa,poskytovanie nasledovných služieb a)Dátové prenosy b)Snímanie obrazu c)Umiestnenie, premiestnenie a alebo výmena zariadení d)Správa a údržba softvéru Molekula na princípe SaaS e)Služby dátového úložiska na princípe SaaS f)Servisná pohotovosť, zabezpečenie prehliadky a údržby zariadení
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde   
Predmetom zákazky je monitorovanie a hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov na úrovni opatrení ajednotlivých operácii podľa konkrétnej priority PRV SR 2014-2020.  Oblasti zamerania monitorovania a hodnotenia sú územia vysokej prírodnej hodnoty (HNV). HNV sú územia s vysokýmzastúpením druhov a biotopov, ktoré sú významné z hľadiska ich ochrany na európskej úrovni.  Predmetom monitorovania a hodnotenia sú nasledovné typy HNV -HNV Typ 1 - P4A - poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie (Biotopy prírodných apoloprírodných trávnych porastov). -HNV Typ 2 - P4A Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými aštruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny - HŠPK)  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole C súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie prístupových práv k databázam   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupových práv k databázam
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie