Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 61 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Príprava, zber, štatistické spracovanie a diseminácia cenzových dát sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021   
Predmetom zákazky je návrh a dodanie diela elektronického informačného systému pre prípravu, zber, štatistickéspracovanie a disemináciu cenzových dát sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (ďalej ako ES SODB 2021 ) vrátanesúvisiacich služieb zabezpečenia prípravy dát a podpory pri štatistickom spracovaní a diseminácii dát, služby údržby apodpory prevádzky ako aj služby expertov a rozvoja diela. Prostredníctvom ES SODB 2021 bude zabezpečené sčítanieobyvateľov domov a bytov v zmysle platnej legislatívy. Dodanie ES SODB 2021 pozostáva z vybraných procesnýchoblastí, pričom niektoré procesné oblasti sa prelínajú, resp. sú súčasťou celého projektu sčítania, ako napríkladbezpečnosť, autentifikácia, metadáta, monitoring, štatistické spracovanie a kvalita dát.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde   
Predmetom zákazky je monitorovanie a hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov na úrovni opatrení a jednotlivých operácii podľa konkrétnej priority PRV SR 2014-2020. Oblasti zamerania monitorovania a hodnotenia sú územia vysokej prírodnej hodnoty (HNV). HNV sú územia s vysokým zastúpením druhov a biotopov, ktoré sú významné z hľadiska ich ochrany na európskej úrovni. Predmetom monitorovania a hodnotenia sú nasledovné typy HNV -HNV Typ 1 - P4A - poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie (Biotopy prírodných a poloprírodných trávnych porastov). -HNV Typ 2 - P4A Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny - HŠPK) Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole C súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Mesto Banská Bystrica
Zabezpečenie kamerového systému Mesta Banská Bystrica a jeho prevádzkovanie   
Predmetom zákazky je, za účelom rozšírenia a skvalitnenia prevádzky kamerového systému verejného obstarávateľa,poskytovanie nasledovných služieb a)Dátové prenosy b)Snímanie obrazu c)Umiestnenie, premiestnenie a alebo výmenazariadení d)Správa a údržba softvéru Molekula na princípe SaaS e)Služby dátového úložiska na princípe SaaS f)Servisnápohotovosť, zabezpečenie prehliadky a údržby zariadení
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2018   
Spracovanie, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, spracovanie elektronických podacích hárkova zabezpečenie podania zásielok.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Garsius, s.r.o.
Kolekcia 3D záznamov s licenciou   
Kolekcia 3D záznamov pre ich ďalšie využitie a spracovanie
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Garsius, s.r.o.
Kolekcia 3D záznamov s licenciou   
Kolekcia 3D záznamov pre ich ďalšie využitie a spracovanie
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
boARd 3D, s.r.o.
Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov   
Predmetom zákazky je dodanie súboru licencií na použitie digitálnych 3d modelov. Predmet zákazky tvorí jeden logický celok. Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov ľudských a iných postáv pripravených a prispôsobených pre ich ďalšie využitie a digitálne spracovanie na animáciu. 3D modely musia byť vizuálne verné svojej skutočnej predlohe a budú prispôsobené k ďalšiemu digitálnemu spracovaniu, použitiu v ďalších digitálnych 3D scénach a umožňujú polohovanie a animáciu celej postavy. Predmet zákazky tvorí jeden logický celok.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Mesto Banská Bystrica
Zabezpečenie kamerového systému Mesta Banská Bystrica a jeho prevádzkovanie   
2.1Predmetom zákazky je, za účelom rozšírenia a skvalitnenia prevádzky kamerového systému verejného obstarávateľa,poskytovanie nasledovných služieb a)Dátové prenosy b)Snímanie obrazu c)Umiestnenie, premiestnenie a alebo výmena zariadení d)Správa a údržba softvéru Molekula na princípe SaaS e)Služby dátového úložiska na princípe SaaS f)Servisná pohotovosť, zabezpečenie prehliadky a údržby zariadení
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde   
Predmetom zákazky je monitorovanie a hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov na úrovni opatrení ajednotlivých operácii podľa konkrétnej priority PRV SR 2014-2020.  Oblasti zamerania monitorovania a hodnotenia sú územia vysokej prírodnej hodnoty (HNV). HNV sú územia s vysokýmzastúpením druhov a biotopov, ktoré sú významné z hľadiska ich ochrany na európskej úrovni.  Predmetom monitorovania a hodnotenia sú nasledovné typy HNV -HNV Typ 1 - P4A - poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie (Biotopy prírodných apoloprírodných trávnych porastov). -HNV Typ 2 - P4A Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými aštruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny - HŠPK)  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole C súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie prístupových práv k databázam   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupových práv k databázam
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Centrum vedecko-technických informácií SR
Zabezpečenie prístupu k údajom v databáze IEEE/IET Electronic Library (IEL)   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov databáz, ktoré slúžia ako zdroj odborných informácií pre potreby realizácie vedeckého výskumu a rozvoja vedy v rámci SR. Súčasťou obstarávania sú ajdoplnkové služby.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Garsius, s.r.o.
Kolekcia 3D záznamov s licenciou   
Predmetom je dodávka kolekcie 3D záznamov pre ich ďalšie využitie a spracovanie. 3D záznamy budú obsahovať digitálne dáta ľudských postáv a hláv. Požadovaný formát digitálnych dát je .OBJ.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
boARd 3D, s.r.o.
Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov   
Predmetom zákazky je dodanie súboru licencií na použitie digitálnych 3d modelov. Predmet zákazky tvorí jeden logickýcelok. Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov ľudských a iných postáv pripravených a prispôsobených pre ichďalšie využitie a digitálne spracovanie na animáciu. 3D modely musia byť vizuálne verné svojej skutočnej predlohe abudú prispôsobené k ďalšiemu digitálnemu spracovaniu, použitiu v ďalších digitálnych 3D scénach a umožňujúpolohovanie a animáciu celej postavy. Predmet zákazky tvorí jeden logický celok.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie prístupových práv k databázam   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupových práv k databázam
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Elektronické poskytovanie údajov bankami   
Predmetom zákazky je zabezpečenie elektronického poskytovania údajov Bankami.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie