Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 292 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Kežmarok
Zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej autobusovej doprave v meste Kežmarok   
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie prepravných výkonov v mestskej hromadnej autobusovej doprave vmeste Kežmarok na autobusovej linke v súlade s Rozhodnutím o udelení dopravnej licencie na vykonávanie mestskejautobusovej dopravy na území mesta Kežmarok v zmysle § 10 a 53, zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej dopravedopravnou licenciou s predpokladaným ročným počtom 30 000 najazdených kilometrov
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na území samosprávnych krajov.   
 Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnejstarostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na územíjednotlivých samosprávnych krajov (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitrianský, Žilinský, Banskobystrický,Prešovský, Košický). Organizátor zabezpečí odborné a nepretržité vykonávania prehliadok mŕtvych tiel v súlade sozákonom č. 581/2004 Z. z. Predmetom zákazky je záväzok organizátora zabezpečiť vykonanie prehliadok mŕtvych tielzdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorý majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tielpodľa § 47 f) zákona č. 581/2004 Z. z. (ďalej len prehliadajúci lekár). Organizátor je povinný vykonávať prehliadkymŕtvych tiel v súlade s metodickým usmernením verejného obstarávateľa k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a kvykonaniu pitvy (viď www.udzs-sk.sk) a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Slovenské elektrárne, a.s.
Preprava čierneho energetického uhlia (ČEU) v železničných vozňoch širokého rozchodu pre Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Vojany   
-Preprava čierneho energetického uhlia označenie komodity 7 uhlie, kapitola 27, NHM 2701, v železničných vozňochširokého rozchodu pre Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Vojany v medzinárodnej železničnej preprave vpredpokladanom objeme 250 000 ton / ročne -Preberanie železničných vozňových zásielok od Ukrajinských železníc, ich odovzdávanie na odovzdávkovom koľajiskuvlečky SE EVO, výhybňa Vojany ŠRT, preberanie prázdnych vozňov na prepravu v opačnom smere, ich preprava aodovzdanie Ukrajinským železniciam.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
Slovenské elektrárne, a.s.
Poskytovanie dopravných a prepravných služieb na železničnej dráhe a obsluha železničnej dráhy – vlečky v elektrárni Nováky   
1.Poskytovanie dopravných a prepravných služieb  2.Obsluha technologického zariadenia železničnej vlečky
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
Žilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Kysuce a Orava na obdobie rokov 2020-2021   
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne akvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primeranevykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktorya ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.  Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti vybraných regionálnych území kraja počas celého trvaniakontraktu, na základe stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov.Predmet zákazky je rozdelený na samostatné 2 časti poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy voverejnom záujme pre oblasť Oravy a poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme preoblasť Kysúc. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme,vzhľadom na končiace aktuálne zmluvy k dátumu 29.11.2019.  Celkový predpokladaný rozsah plnenia tejto zákazky je vymedzený celkovým počtom ubehnutých tarifných kilometrov,ktoré stanoví verejný obstarávateľ pre každú oblasť samostatne. Celkový počet tarifných km pre každú oblasť jevypočítaný ako súčin aktuálnych tarifných kilometrov navýšený o zmluvou stanovené max. % navýšenia výkonov vpriebehu trvania kontraktu a dĺžky uzatváraného kontraktu. Matematický súčin tkm je zaokrúhlený smerom nahor nadesaťtisíce. Predpokladaná hodnota každej časti je stanovená ako súčin predpokladanej ceny na 1 tkm a celkovýmpočtom tkm danej oblasti vrátane opčného plnenia.   1/5 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre každú časť predmetu zákazky vrátane vypracovaných technickýchšpecifikácií je uvedené v obchodných podmienkach dodania predmetu obstarávania (zmluva o poskytovaní služieb voverejnom záujme vrátane jej príloh), opisu predmetu zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk a pravidlách ichuplatnenia, ktoré sú špecifikované v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Trnavský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK   
Predmetom verejného obstarávania je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne akvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne aenvironmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy nakomerčnom základe. Obstarávané služby sú podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1370/2007 a zákona č. 56/2012 Z. z .službami vo verejnom záujme. Opis zákazky bude bližšie opísaný v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Národné lesnícke centrum (NLC)
Služby súvisiace so zabezpečením prevádzky lietadiel a aparatúr pre duálne snímanie povrchu terénu.   
Služby súvisiace so zabezpečením prevádzky lietadiel a senzorov pre snímanie povrchu terénu za účelom zabezpečeniavýstupov v rozsahu leteckého meračského snímkovania a údajov leteckého laserového skenovania, vrátane prvkovvonkajšej orientácie leteckých meračských snímok a určením trajektórie senzorov v priestore.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Letecké a súvisiace služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Náhradná autobusová doprava   
Oznámenie sa týka plnenia rámcových dohôd za IV.Q 2018. Zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa. Autobusová doprava v takomto prípade slúži ako náhrada za vlakové spojenia prevádzkované objednávateľom počas nezjazdnosti železničnej dopravnej cesty, alebo z technologických dôvodov na strane objednávateľa
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty   
Predmet zákazky zahŕňa zabezpečenie komplexných služieb leteckej prepravy pre potreby verejného obstarávateľa smožnosťou využívania služieb bez územného obmedzenia do celého sveta a tiež na tuzemské pracovné cesty. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky, ako aj postup objednávania a poskytovania služieb leteckej prepravy bol upravený vsúťažných podkladoch a návrhu rámcovej dohody.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia prezahraničné pracovné cesty pracovníkov Žilinskej univerzity v Žiline. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačazabezpečenie cestovných lístkov leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Pravidelné letecké dopravné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákazky Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách pre potreby MPSVR SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Mesto Dunajská Streda
„Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda“   
1.Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave(mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Dunajská Streda. Verejnéobstarávanie dopravcu je realizované na 10 rokov na obdobie od 01.04.2019 do 31.12.2028 s možnosťou opcie napredĺženie doby trvania poskytovania Dopravných služieb v súlade s Nariadením maximálne o 50 %. 2.Celkový predpokladaný rozsah plnenia tejto zákazky je vymedzený prostredníctvom predpokladaného celkového počtukilometrov odjazdených za celú dobu realizácie tejto zákazky, t. j. za obdobie 10 rokov a činí 650 000 km. 3.Medzi celkové kilometre sú započítané aj prejazdové kilometre, technologické kilometre, vzdialenosti odjazdené vsúvislosti s otáčaním vozidiel a iné prázdne jalové kilometre.  4.Predpokladaný rozsah plnenia za jeden rok bol verejným obstarávateľom stanovený na základe predpokladanýchcestovných poriadkov spracovaných pre obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 v objeme 65 000 plánovaných celkovýchkm. 5.Po uzavretí Zmluvy bude do praxe zavedený mechanizmus úhrady za poskytovanie služieb vo verejnom záujme =Príspevku v súlade s ustanoveniami uzatvorenej Zmluvy, vychádzajúc z pravidiel odmeňovania určených v Zákone ocestnej doprave a v Nariadení.  6.Úhrada straty Verejný obstarávateľ bude dopravcovi okrem Primeraného zisku uhrádzať stratu vzniknutú v súvislosti sposkytovaním Dopravných služieb, tzn. od vynaložených ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za jeden kalendárny 1/4 rok budú odpočítané všetky priame tržby a ostatné výnosy Dopravcu dosiahnuté za tento kalendárny rok poskytovaniaDopravných služieb.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách   
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek na pravidelných a nepravidelných (charterových) leteckých linkách u pravidelných, ako aj u tzv. nízkonákladových prepravcov, pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov. Súčasťou predmetu zákazky je aj doručovanie leteniek, alebo iných cestovných dokladov, v termínoch a na miesta určené verejným obstarávateľom/odberateľom. Predmetom zákazky je aj zabezpečovanie vlakových, autobusových cestovných lístkov a ostatných súvisiacich služieb.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách pre potreby Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie