Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 271 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Operatívny prenájom nových OMV   
Predmetom zákazky je prenájom motorových vozidiel a poskytovanie služieb spojených s prevádzkou vozidiel formouoperatívneho prenájmu nových osobných vozidiel v špecifikácii - operatívny prenájom vybraného typu vozidiel podľa nižšie uvedenej špecifikácie  - služby v rozsahu Všeobecných obchodných podmienok pre operatívny leasing, hlavne registrácia vozidiel, havarijné apovinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie osôb, pripoistenie batožiny, asistenčné služby v celej Európe, údržba aservis vozidiel, vybavovanie poistných udalostí, sezónna výmena a uskladnenie pneumatík, cestná daň, diaľničné známkyv SR, koncesionárske poplatky, platobné karty na čerpacie stanice PHM (CCS, UTA CCS), pri autách strednej triedyplatobná karta na čerpanie pohonných hmôt a doplnkových služieb a tovaru na čerpacích staniciach PHM - CCS Limit, priautách vyššej triedy platobná karta na čerpanie pohonných hmôt a doplnkových služieb a tovaru na čerpacích staniciachPHM - UTA CCS., administrácia čerpania pohonných hmôt, poskytovanie náhradného MV, zabezpečovací systém vozidielvoči odcudzeniu, - doplnkové služby - čistenie a tepovanie MV - doba prenájmu 48 mesiacov/1 vozidlo Predmetom nájmu sú osobné motorové vozidlá vyššej a strednej triedy 1. vyššia trieda benzín v počte 2 ks 2. vyššia trieda diesel v počte 2 ks 3.stredná trieda sedan v počte 7 ks  1/5 4. stredná trieda combi v počte 10 ks Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Rozhlas a televízia Slovenska
Taxislužba pre výrobu a vysielanie RTVS   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb osobnej autodopravy pre zamestnancov, spolupracovníkov a hostí RTVS(ďalej len ako cestujúcich) na aktivity, ktoré súvisia s prípravou, riadením, monitorovaním a zabezpečovaním úloh pripracovných cestách, ktoré súvisia s výrobou programu RTVS, a to formou taxi služby v rámci mesta Bratislavy, mimomesta Bratislavy a prostredníctvom mobilnej aplikácie a web rozhrania. Na účel osobnej autodopravy použijeposkytovateľ klimatizované osobné vozidlá strednej triedy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnúkapitolu B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Taxislužba
Univerzita Komenského v Bratislave
Zabezpečenie cestovných dokladov a súvisiacich služieb pre UK v Bratislave   
Predmetom je zabezpečenie leteniek a iných cestovných dokladov súvisiacich s prepravou osôb do zahraničia prizahraničných pracovných cestách na základe aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľpožaduje komplexné a operatívne poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek resp. spiatočných leteniekv ekonomickej triede a biznis triede z Bratislavy, Viedne, Budapešti alebo Prahy do zahraničných destinácií, ktorými súnajmä napr. Belgicko (Brusel), Španielsko (Barcelona), Rakúsko (Viedeň), Švédsko (Štokholm), Fínsko (Helsinki),Holandsko (Amsterdam), Taliansko (Miláno), Veľká Británia (Londýn), Dánsko (Kodaň), Nemecko (Berlín), Švajčiarsko(Zürich), Francúzsko (Štrasburg, Paríž), USA (New York) a ďalšie, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľapočas doby plnenia Rámcovej dohody o poskytovaní služieb. Zabezpečenie odvozu na/z letiska v súvislosti sozahraničnými a tuzemskými pracovnými cestami, zabezpečovanie víz, v prípade potreby zabezpečenie ubytovania aďalšie nevyhnutné služby. Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj dodanie iných cestovných dokladov (najmäautobusových, lodných a vlakových cestovných lístkov) súvisiacich s prepravou osôb do zahraničia. Presný počet letenieka konkrétne destinácie budú určené samostatnými objednávkami podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.Verejný obstarávateľ požaduje priebežné a pružné zabezpečenie leteniek a súvisiacich služieb v súvislosti sozahraničnými pracovnými cestami zamestnancov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Mesto Trnava
Preprava, montáž a demontáž drevených predajných stánkov.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s prepravou, montážou a demontážou pôvodných i nových drevených predajných stánkov vrátane ich príslušenstva a ostatného mobiliáru na miesto určenia.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Operatívny prenájom nových OMV   
Predmetom zákazky je prenájom motorových vozidiel a poskytovanie služieb spojených s prevádzkou vozidiel formouoperatívneho prenájmu nových osobných vozidiel  v špecifikácii  - operatívny prenájom vybraného typu vozidiel podľa nižšie uvedenej špecifikácie  - služby v rozsahu Všeobecných obchodných podmienok pre operatívny leasing, hlavne registrácia vozidiel, havarijné apovinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie osôb, pripoistenie batožiny, asistenčné služby v celej Európe, údržba aservis vozidiel, vybavovanie poistných udalostí, sezónna výmena a uskladnenie pneumatík, cestná daň, diaľničné známkyv SR, koncesionárske poplatky, platobné karty na čerpacie stanice PHM (CCS, UTA CCS), administrácia čerpaniapohonných hmôt, poskytovanie náhradného MV, zabezpečovací systém vozidiel voči odcudzeniu - doplnkové služby - čistenie a tepovanie MV - doba prenájmu 48 mesiacov/1 vozidlo Predmetom nájmu sú osobné motorové vozidlá vyššej a strednej triedy  1. vyššia trieda benzín v počte 2 ks 2. vyššia trieda diesel v počte 2 ks 3. stredná trieda sedan v počte 7 ks 4. stredná trieda combi v počte 10 ks
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Výkon zimnej služby v sezóne 2018/2019   
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie služieb spojených s výkonom zimnej služby 2018/2019 spolu s obsluhou, pričom verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie nepretržitej, 24 hodinovej služby. Ide o službu spojenú s výkonom zimnej služby vozidiel kategórie NA N3, kategórie T a nakladača v rozsahu podľa jednotlivých častí predmetu zákazky. Uchádzač je povinný na svoje náklady zabezpečiť svojich pracovníkov, potrebné vozidlá, traktory alebo nakladače, príslušné strojné vybavenie, pracovné pomôcky a pri svojej činnosti rešpektovať oprávnené požiadavky verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek na pravidelných a nepravidelných (charterových) leteckých linkách u pravidelných, ako aj u tzv. nízkonákladových prepravcov, pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov. Súčasťou predmetu zákazky je aj doručovanie leteniek, alebo iných cestovných dokladov, v termínoch a na miesta určené verejným obstarávateľom/odberateľom. Predmetom zákazky je aj zabezpečovanie vlakových, autobusových cestovných lístkov a ostatných súvisiacich služieb.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty   
Predmet zákazky zahŕňa zabezpečenie komplexných služieb leteckej prepravy pre potreby verejného obstarávateľa smožnosťou využívania služieb bez územného obmedzenia do celého sveta a tiež na tuzemské pracovné cesty. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky, ako aj postup objednávania a poskytovania služieb leteckej prepravy bol upravený vsúťažných podkladoch a návrhu rámcovej dohody.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
Odvoz drevnej hmoty na ES Radvaň 2019 -2020   
Preprava dreva   A. Nákladné auto s vlekom Odvoz drevnej hmoty s nakladaním a vykladaním z odvozných miest Mestských lesov s.r.o. B. Bystrica na ES Mestskýchlesov v Radvani v dĺžkach /8 - 14 m/.  Predpokladaný objem cca 40 000 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť 18 km.  Podiel listnatej hmoty cca 70 %. Doporučuje sa auto so samonavádzacím vlekom / prázdny vlek vezený na aute/ z dôvodu otočenia na niektorýchodvozných miestach, problémov s otáčaním a odvozom v zimnom období.  B. Nákladné auto sólo  Odvoz drevnej hmoty s nakladaním a vykladaním z odvozných miest Mestských lesov s.r.o. B. Bystrica na ES Mestskýchlesov v Radvani vo výrezoch / 4 7 m/.  Predpokladaný objem cca 2 000 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť 18 km.  Podiel listnatej hmoty cca 70 %.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo položku predpokladaný objem v rámci plnenia zmluvy meniť. Nakoľko sa jednáo činnosti lesného hospodárstva nie presne možné stanoviť objemy hmoty pre odvoz.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Banskobystrický samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Banskobystrický samosprávny kraj   
Verejný obstarávateľ týmto predbežným oznámením deklaruje svoj úmysel vyhlásiť verejné obstarávanie s cieľom nájsťseriózneho, stabilného a spoľahlivého zmluvného partnera/partnerov, prostredníctvom ktorého/ktorých zabezpečíverejnosti kvalitné dopravné služby.  Obstarávané služby (predmet zákazky) sú v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnomzáujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č.1107/70 a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave službami vo verejnom záujme. Zmluva resp. zmluvy sa budúuzatvárať na 10 rokov.  Opis predmetu zákazky bude bližšie opísaný v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Slovenský olympijský výbor
Letecká preprava pre potreby SOV   
Zabezpečenie jednosmernej alebo spiatočnej leteckej prepravy osôb určených verejným obstarávateľom z Bratislavyalebo Viedne do požadovaných destinácií.  Zabezpečenie transportu osôb a batožiny na letisko pri odlete a z letiska pri prílete späť. Zabezpečenie nákladnej prepravy potrebného vybavenia (nadváha) vrátane nadrozmerných predmetov.  1/4 Poskytovanie asistenčných služieb. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na obe časti.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Dopravný úrad
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách pre potrebyDopravného úradu v dohodnutej kvalite, rozsahu a najnižšej cene, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Verejnýobstarávateľ požaduje priebežné a pružné zabezpečovanie leteniek a súvisiacich služieb, prioritným miestom odletu jeBratislava/Viedeň. V prípade ak nie je možné zabezpečiť vhodný odlet z Bratislavy, musí byť zabezpečený z najbližšiehomožného odletového miesta. Požadované letenky budú v ekonomickej triede. Predpokladané cieľové miesta sú najmäBrusel, Paríž, Londýn, Rím, Luxemburg, Amsterdam, Varšava, Kolín nad Rýnom, Lille a pod.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Pravidelné letecké dopravné služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Taxislužba pre výrobu a vysielanie RTVS   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb osobnej autodopravy pre zamestnancov, spolupracovníkov a hostí RTVS(ďalej len ako cestujúcich) na aktivity, ktoré súvisia s prípravou, riadením, monitorovaním a zabezpečovaním úloh pripracovných cestách, ktoré súvisia s výrobou programu RTVS, a to formou taxi služby v rámci mesta Bratislavy, mimomesta Bratislavy a prostredníctvom mobilnej aplikácie a web rozhrania. Na účel osobnej autodopravy použijeposkytovateľ klimatizované osobné vozidlá strednej triedy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnúkapitolu B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Taxislužba
Mesto Trnava
Preprava, montáž a demontáž drevených predajných stánkov.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s prepravou, montážou a demontážou pôvodných i nových drevených predajných stánkov vrátane ich príslušenstva a ostatného mobiliáru na miesto určenia.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Výkon zimnej služby v sezóne 2018/2019   
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie služieb spojených s výkonom zimnej služby 2018/2019 spolu sobsluhou, pričom verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie nepretržitej, 24 hodinovej služby. Ide o službu spojenú svýkonom zimnej služby vozidiel kategórie NA N3, kategórie T a nakladača v rozsahu podľa jednotlivých častí predmetuzákazky. Uchádzač je povinný na svoje náklady zabezpečiť svojich pracovníkov, potrebné vozidlá, traktory alebo nakladače,príslušné strojné vybavenie, pracovné pomôcky a pri svojej činnosti rešpektovať oprávnené požiadavky verejnéhoobstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov(ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie