Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 262 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Banskobystrický samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Banskobystrický samosprávny kraj   
Verejný obstarávateľ týmto predbežným oznámením deklaruje svoj úmysel vyhlásiť verejné obstarávanie s cieľom nájsťseriózneho, stabilného a spoľahlivého zmluvného partnera/partnerov, prostredníctvom ktorého/ktorých zabezpečíverejnosti kvalitné dopravné služby.  Obstarávané služby (predmet zákazky) sú v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnomzáujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č.1107/70 a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave službami vo verejnom záujme. Zmluva resp. zmluvy sa budúuzatvárať na 10 rokov.  Opis predmetu zákazky bude bližšie opísaný v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Slovenský olympijský výbor
Letecká preprava pre potreby SOV   
Zabezpečenie jednosmernej alebo spiatočnej leteckej prepravy osôb určených verejným obstarávateľom z Bratislavyalebo Viedne do požadovaných destinácií.  Zabezpečenie transportu osôb a batožiny na letisko pri odlete a z letiska pri prílete späť. Zabezpečenie nákladnej prepravy potrebného vybavenia (nadváha) vrátane nadrozmerných predmetov.  1/4 Poskytovanie asistenčných služieb. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na obe časti.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Dopravný úrad
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách pre potrebyDopravného úradu v dohodnutej kvalite, rozsahu a najnižšej cene, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Verejnýobstarávateľ požaduje priebežné a pružné zabezpečovanie leteniek a súvisiacich služieb, prioritným miestom odletu jeBratislava/Viedeň. V prípade ak nie je možné zabezpečiť vhodný odlet z Bratislavy, musí byť zabezpečený z najbližšiehomožného odletového miesta. Požadované letenky budú v ekonomickej triede. Predpokladané cieľové miesta sú najmäBrusel, Paríž, Londýn, Rím, Luxemburg, Amsterdam, Varšava, Kolín nad Rýnom, Lille a pod.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Pravidelné letecké dopravné služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Taxislužba pre výrobu a vysielanie RTVS   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb osobnej autodopravy pre zamestnancov, spolupracovníkov a hostí RTVS(ďalej len ako cestujúcich) na aktivity, ktoré súvisia s prípravou, riadením, monitorovaním a zabezpečovaním úloh pripracovných cestách, ktoré súvisia s výrobou programu RTVS, a to formou taxi služby v rámci mesta Bratislavy, mimomesta Bratislavy a prostredníctvom mobilnej aplikácie a web rozhrania. Na účel osobnej autodopravy použijeposkytovateľ klimatizované osobné vozidlá strednej triedy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnúkapitolu B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Taxislužba
Mesto Trnava
Preprava, montáž a demontáž drevených predajných stánkov.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s prepravou, montážou a demontážou pôvodných i nových drevených predajných stánkov vrátane ich príslušenstva a ostatného mobiliáru na miesto určenia.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Výkon zimnej služby v sezóne 2018/2019   
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie služieb spojených s výkonom zimnej služby 2018/2019 spolu sobsluhou, pričom verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie nepretržitej, 24 hodinovej služby. Ide o službu spojenú svýkonom zimnej služby vozidiel kategórie NA N3, kategórie T a nakladača v rozsahu podľa jednotlivých častí predmetuzákazky. Uchádzač je povinný na svoje náklady zabezpečiť svojich pracovníkov, potrebné vozidlá, traktory alebo nakladače,príslušné strojné vybavenie, pracovné pomôcky a pri svojej činnosti rešpektovať oprávnené požiadavky verejnéhoobstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov(ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom
Žilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK   
Predmetom verejného obstarávania je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe. Obstarávané služby sú podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1370/2007 a zákona č. 56/2012 Z. z. službami vo verejnom záujme. Opis zákazky bude bližšie opísaný v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Slovenský zväz ľadového hokeja
Pozemná preprava osôb a batožín na území SR a v zahraničí   
1/4 Predmetom zákazky je pozemná preprava osôb a preprava batožín v SR a v zahraničí pre Slovenský zväz ľadovéhohokeja
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Slovenský zväz ľadového hokeja
Služby leteckej dopravy a ostatné podporné a pomocné dopravné služby pre SZĽH   
1/4 Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb leteckej dopravy a ďalšie podporné a pomocné dopravné služby.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Operatívny prenájom nových OMV   
Predmetom zákazky je prenájom motorových vozidiel a poskytovanie služieb spojených s prevádzkou vozidiel formouoperatívneho prenájmu nových osobných vozidiel v špecifikácii  - operatívny prenájom vybraného typu vozidiel podľa nižšie uvedenej špecifikácie  - služby v rozsahu Všeobecných obchodných podmienok pre operatívny leasing, hlavne registrácia vozidiel, havarijné apovinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie osôb, pripoistenie batožiny, asistenčné služby v celej Európe, údržba aservis vozidiel, vybavovanie poistných udalostí, sezónna výmena a uskladnenie pneumatík, cestná daň, diaľničné známkyv SR, koncesionárske poplatky, platobné karty na čerpacie stanice PHM (CCS, UTA CCS), administrácia čerpaniapohonných hmôt, poskytovanie náhradného MV, zabezpečovací systém vozidiel voči odcudzeniu - doplnkové služby - čistenie a tepovanie MV - doba prenájmu 48 mesiacov/1 vozidlo Predmetom nájmu sú osobné motorové vozidlá vyššej a strednej triedy  1. vyššia trieda benzínv počte 2 ks 2. vyššia trieda dieselv počte 2 ks 3. stredná trieda sedanv počte 7 ks 4. stredná trieda combiv počte 10 ks Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Mesto Trnava
Preprava, montáž a demontáž pôvodných i nových drevených predajných stánkov vrátane ich príslušenstva a ostatného mobiliáru na miesto určenia.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s prepravou, montážou a demontážou pôvodných i nových drevených predajných stánkov vrátane ich príslušenstva a ostatného mobiliáru na miesto určenia.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
Odvoz drevnej hmoty na ES Radvaň 2019 -2020   
Preprava dreva  A.) surových kmeňov v celých dĺžkach (v maximálnych prípustných dĺžkach)  B.) sortimentov 4 -7 m dĺžky OM-ES, OM-OM, OM-odberateľ,   Ktorá zahŕňa - nakladanie a skladanie dreva na dopravný prostriedok s hydraulickou rukou - jazdu s nákladom z  - odvozného miesta na expedičný sklad (vývozné miesto - prekadisko),  - odvozného miesta na sklad odberateľa,   Povinná výbava - Vozidlá na prepravu dreva musia byť vybavené hydraulickou rukou. - V zimnom období musia byť autá vybavené reťazami.  - Emisná norma min. EURO 6 - 6x6 pre časť A Nákladné auto s vlekom  A. Nákladné auto s vlekom Odvoz drevnej hmoty s nakladaním a vykladaním z odvozných miest Mestských lesov s.r.o. B. Bystrica na ES Mestskýchlesov v Radvani v dĺžkach /8-14 m/.  Predpokladaný objem cca 40 000 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť 18 km.  Podiel listnatej hmoty cca 70 %.  1/4 Doporučuje sa auto so samonavádzacím vlekom / prázdny vlek vezený na aute/ z dôvodu otočenia na niektorýchodvozných miestach, problémov s otáčaním a odvozom v zimnom období.  B. Nákladné auto sólo  Odvoz drevnej hmoty s nakladaním a vykladaním z odvozných miest Mestských lesov s.r.o. B. Bystrica na ES Mestskýchlesov v Radvani vo výrezoch / 4 - 7 m/.  Predpokladaný objem cca 2 000 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť 18 km.  Podiel listnatej hmoty cca 70 %.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo položku predpokladaný objem v rámci plnenia zmluvy meniť. Nakoľko sa jednáo činnosti lesného hospodárstva nie presne možné stanoviť objemy hmoty pre odvoz.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Mesto Galanta
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Galanta   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy ( mestskej hromadnejdopravy) na území mesta Galanta. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Operatívny prenájom nových OMV   
Predmetom zákazky bude prenájom motorových vozidiel a poskytovanie služieb spojených s prevádzkou vozidiel formouoperatívneho prenájmu nových osobných vozidiel v špecifikácii  - operatívny prenájom vybraného typu vozidiel podľa nižšie uvedenej špecifikácie  - služby v rozsahu Všeobecných obchodných podmienok pre operatívny leasing, hlavne registrácia vozidiel, havarijné apovinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie osôb, pripoistenie batožiny, asistenčné služby v celej Európe, údržba aservis vozidiel, vybavovanie poistných udalostí, sezónna výmena a uskladnenie pneumatík, cestná daň, diaľničné známkyv SR, koncesionárske poplatky, platobné karty na čerpacie stanice PHM (CCS, UTA CCS), administrácia čerpaniapohonných hmôt, poskytovanie náhradného MV, zabezpečovací systém vozidiel voči odcudzeniu - doplnkové služby - čistenie a tepovanie MV - doba prenájmu 48 mesiacov/1 vozidlo Predmetom nájmu sú osobné motorové vozidlá vyššej a strednej triedy  1. vyššia trieda benzínv počte 2 ks 2. vyššia trieda dieselv počte 2 ks 3. stredná trieda sedanv počte 7 ks 4. stredná trieda combiv počte 10 ks Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Slovenské elektrárne, a.s.
Preprava čierneho energetického uhlia (ČEU) v železničných vozňoch širokého rozchodu pre Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Vojany   
-Preprava čierneho energetického uhlia označenie komodity 7 uhlie, kapitola 27, NHM 2701, v železničných vozňochširokého rozchodu pre Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Vojany v medzinárodnej železničnej preprave vpredpokladanom objeme 250 000 ton / ročne -Preberanie železničných vozňových zásielok od Ukrajinských železníc, ich odovzdávanie na odovzdávkovom koľajiskuvlečky SE EVO, výhybňa Vojany ŠRT, preberanie prázdnych vozňov na prepravu v opačnom smere, ich preprava aodovzdanie Ukrajinským železniciam.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie