Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 317 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica   
Predmetom zákazky je služba na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po prívodnom kanáli Vodného diela Gabčíkovomotorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica, podľa cestovného poriadku vrátane pohotovosti preprípad urgentnej prepravy rýchlej zdravotníckej pomoci, hasičského a záchranného zboru a bezpečnostných zložiek.Služba bude poskytovaná počas obdobia 120 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb, ktorá budevýsledkom tohto verejného obstarávania (ďalej len zmluva o poskytovaní služieb). Preprava bude zabezpečovaná podľacestovného poriadku v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb v závislosti od dopravnej situácie, dopravných predpisova obmedzení na Dunaji, pričom môže vzniknúť potreba aj nepravidelnej jazdy, mimo cestovného poriadku. Súčasťouslužieb je aj zabezpečenie upratovania plavidla - kompy, interiérov a exteriérov budov prístavov vrátane odstraňovaniaodpadu a obsluha a kontrola technických zariadení prístavov, dopravného značenia a dopravných systémov podľazmluvy o poskytovaní služieb. Počas celej dĺžky trvania zmluvy o poskytovaní služieb, denne v čase mimo cestovnéhoporiadku alebo v prípade prerušenia plavby vyhláseného plavebným opatrením oprávnenou osobou, bude uchádzač(ďalej aj dopravca) držať pohotovosť k jazde. Predmetom prepravy nie je preprava nákladných vozidiel a špeciálnychvozidiel a iných obdobných zariadení v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb s výnimkou prepravy rýchlejzdravotníckej pomoci, hasičského a záchranného zboru a bezpečnostných zložiek max. do 20 t na jedno vozidlo. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavkysúťažných podkladov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Vodná doprava
Žilinský samosprávny kraj
Obstaranie služieb prímestskej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK   
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne akvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primeranevykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktorya ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.   Verejný obstarávateľ predpokladá vyhlásenie zákazky jedným z nadlimitných postupov upravených zákonom o verejnomobstarávaní v 1.kvartáli a/alebo 2.kvartáli roku 2020.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Žilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Turiec a Horné Považie na obdobie rokov 2020-2021   
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne akvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primeranevykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktorya ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.   Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti vybraných regionálnych území kraja počas celého trvaniakontraktu, na základe stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov.Predmet zákazky je rozdelený na samostatné 2 časti poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy voverejnom záujme pre oblasť Turiec a poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme preoblasť Horné Považie. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme,vzhľadom na končiace aktuálne zmluvy k dátumu 29.11.2019.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre každú časť predmetu zákazky vrátane vypracovaných technickýchšpecifikácií je uvedené v obchodných podmienkach dodania predmetu obstarávania (zmluva o poskytovaní služieb voverejnom záujme vrátane jej príloh), opisu predmetu zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk a pravidlách ichuplatnenia, ktoré sú špecifikované v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Žilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Liptov na obdobie rokov 2020-2021   
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne akvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primeranevykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktorya ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.  Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti vybraných regionálnych území kraja počas celého trvaniakontraktu, na základe stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov.Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatnú časť. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosťdopravných služieb vo verejnom záujme, vzhľadom na končiacu aktuálnu zmluvu k dátumu 29.11.2019.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené v obchodnýchpodmienkach dodania predmetu obstarávania (zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom záujme vrátane jej príloh),opisu predmetu zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk a pravidlách ich uplatnenia, ktoré sú špecifikované vsúťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Slovenská filharmónia
Nepravidelná autobusová doprava SF   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb nepravidelnej autobusovej dopravy pre potreby verejného obstarávateľa naobdobie 36 mesiacov od účinnosti zmluvy do rôznych domácich a zahraničných destinácií.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Mesto Dunajská Streda
„Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme na území mesta Dunajská Streda v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Dunajská Streda“   
1.Predmetom Zákazky je výber dopravcu na zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Dunajská Streda. Verejné obstarávanie dopravcu je realizované na 10 rokov na obdobie od 01.04.2019 do 31.12.2028 s možnosťou opcie na predĺženie doby trvania poskytovania Dopravných služieb v súlade s Nariadením maximálne o 50 %. 2.Celkový predpokladaný rozsah plnenia tejto zákazky je vymedzený prostredníctvom predpokladaného celkového počtu kilometrov odjazdených za celú dobu realizácie tejto zákazky, t. j. za obdobie 10 rokov a činí 650 000 km. 3.Medzi celkové kilometre sú započítané aj prejazdové kilometre, technologické kilometre, vzdialenosti odjazdené v súvislosti s otáčaním vozidiel a iné prázdne jalové kilometre. 4.Predpokladaný rozsah plnenia za jeden rok bol verejným obstarávateľom stanovený na základe predpokladaných cestovných poriadkov spracovaných pre obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 v objeme 65 000 plánovaných celkových km. 5.Po uzavretí Zmluvy bude do praxe zavedený mechanizmus úhrady za poskytovanie služieb vo verejnom záujme = Príspevku v súlade s ustanoveniami uzatvorenej Zmluvy, vychádzajúc z pravidiel odmeňovania určených v Zákone o cestnej doprave a v Nariadení. 6.Úhrada straty Verejný obstarávateľ bude dopravcovi okrem Primeraného zisku uhrádzať stratu vzniknutú v súvislosti sposkytovaním Dopravných služieb, tzn. od vynaložených ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za jeden kalendárnyrok budú odpočítané všetky priame tržby a ostatné výnosy Dopravcu dosiahnuté za tento kalendárny rok poskytovaniaDopravných služieb.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na území samosprávnych krajov.   
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnejstarostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na územíjednotlivych samosprávnych krajov (Bratislavsky, Trnavsky Trenčiansky, Nitriansky, Žilinsky, Banskobystricky, Prešovsky, Košicky). Organizátor zabezpečí odborné a nepretržité vykonávania prehliadok mŕtvych tiel v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. Predmetom zákazky je záväzok organizátora zabezpečiť vykonanie prehliadok mŕtvych tiel zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorí majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47 f) zákona č. 581/2004 Z. z. (ďalej len prehliadajúci lekár). Organizátor je povinny vykonávať prehliadky mŕtvych tiel v súlade s metodickym usmernením verejného obstarávateľa k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a k vykonaniu pitvy (viď www.udzs-sk.sk) a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Slovenská filharmónia
Nepravidelná autobusová doprava SF   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb nepravidelnej autobusovej dopravy pre potreby verejného obstarávateľa naobdobie 36 mesiacov od účinnosti zmluvy do rôznych domácich a zahraničných destinácií.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Mesto Liptovský Mikuláš
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Liptovský Mikuláš   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmenea doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazkana poskytnutie služby. Predmetom verejného obstarávania je uzavretie Zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej autobusovej dopravy osôb v meste Liptovský Mikuláš (ďalej aj Zmluva v príslušnom gramatickom tvare), ktorej predmetom je a)záväzok Dopravcu poskytovať počas účinnosti tejto Zmluvy služby vo verejnom záujme bližšie špecifikované v tejto Zmluve a b)záväzok Objednávateľa poskytovať Dopravcovi počas účinnosti tejto Zmluvy úhradu za poskytnuté služby vo verejnomzáujme a to za podmienok stanovených v tejto Zmluve. Tento popis je len základným orientačným popisom. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek na pravidelných a nepravidelných (charterových) leteckých linkách u pravidelných, ako aj u tzv. nízkonákladových prepravcov, pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov. Súčasťou predmetu zákazky je aj doručovanie leteniek, alebo iných cestovných dokladov, v termínoch a na miesta určené verejným obstarávateľom/odberateľom. Predmetom zákazky je aj zabezpečovanie vlakových, autobusových cestovných lístkov a ostatných súvisiacich služieb.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia prezahraničné pracovné cesty pracovníkov Žilinskej univerzity v Žiline. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačazabezpečenie cestovných lístkov leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Pravidelné letecké dopravné služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty   
Predmet zákazky zahŕňa zabezpečenie komplexných služieb leteckej prepravy pre potreby verejného obstarávateľa smožnosťou využívania služieb bez územného obmedzenia do celého sveta a tiež na tuzemské pracovné cesty. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky, ako aj postup objednávania a poskytovania služieb leteckej prepravy bol upravený vsúťažných podkladoch a návrhu rámcovej dohody.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákazky Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách pre potreby MPSVR SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách pre potreby Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti   
Predmetom zákazky Zabezpečenie leteckej prepravy pre zamestnancov MV SR a zamestnancov organizácií v jehozriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti pri zahraničných pracovných cestách pre potreby MV SR a organizácií v jehozriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti (ďalej len objednávateľ) na obdobie 48 mesiacov od účinnosti rámcovej dohodyalebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie