Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 387 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zabezpečenie leteniek pre potreby Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici   
Predmetom zákazky je zabezpečenie jednosmernej a/alebo spiatočnej leteckej prepravy zamestnancov verejného obstarávateľa pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Náhradná autobusová doprava v regióne Košice   
Predmetom zákazky s názvom Náhradná autobusová doprava v regióne Košice je zabezpečenie náhradnej autobusovejdopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov v regióne Košice autobusmi s úložným priestorom naprepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkouobjednávateľa (ďalej ako predmet zákazky). Autobusová doprava v takomto prípade slúži ako náhrada za vlakovéspojenia prevádzkované objednávateľom počas nezjazdnosti železničnej dopravnej cesty alebo z technologickýchdôvodov na strane objednávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Bratislavský samosprávny kraj
Poskytnutie služieb osobitnej pravidelnej dopravy do regiónu Malé Karpaty – Malokarpatský expres   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy do regiónu Malé Karpaty vpriebehu letnej sezóny cyklobus Malokarpatský expres, a to počas  a) 142 prevádzkových dní v období od 1.5.2020 do 30.9.2022 na trase Bratislava Most SNP Bratislava AS Nivy Bratislava-Rača Svätý Jur Pezinok Modra Modra, Zochova chata Častá, Červený Kameň o celkovej dĺžke 55 km, b) 50 prevádzkových dní v období od 1.5.2023 do 30.9.2023 na trase Bratislava Most SNP Bratislava AS Nivy Bratislava-Rača Svätý Jur Pezinok Modra Modra, Zochova chata Častá, Červený Kameň o celkovej dĺžke 55 km v prípade uplatneniaopcie v zmysle zmluvných podmienok, c) osobitných dní v období od 1.5.2020 do 31.12.2022 v predpokladanom maximálnom počte 12 v rámci Bratislavskéhosamosprávneho kraja, d) osobitných dní v období od 1.1.2023 do 31.12.2023 v predpokladanom maximálnom počte 4 v rámci Bratislavskéhosamosprávneho kraja v prípade uplatnenia opcie v zmysle zmluvných podmienok.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Hlavné mesto SR Bratislava
Dopravné služby nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony na 12 mesiacov   
Predmetom zákazky je poskytovanie dopravných služieb nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony prepotreby magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. Prepravy budú poskytované výlučne v rámci územia mesta Bratislava.Maximálne množstvo hodín prepravy 2215 nemusí byť vyčerpané počas trvania zákazky.  Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej na adresehttps//josephine.proebiz.com/sk/tender/6593/summary
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Preprava pacientov a zdravotníckeho personálu   
Preprava pacientov a zdravotníckeho personálu pre potreby FNsP Žilina
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Mesto Ružomberok
Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Ružomberok.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, vykonávanej v súlade spotrebami dopravnej obslužnosti územia. Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Ružomberokpočas celého trvania kontraktu, na základe stanovenej dopravnej obsluhy. Poskytovanie služieb vo verejnom záujme vosobnej cestnej doprave v meste Ružomberok spočíva v zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta pravidelnou mestskouautobusovou dopravou podľa určeného linkového vedenia, po trasách určených východiskovou, nácestnými a cieľovouzastávkou, v súlade s tarifnými a dopravnými podmienkami, najmä s dôrazom na kvalitu poskytovanej služby privykonávaní dopravnej obsluhy (napr. parametre vozidlového parku), spôsoboch predaja cestovných lístkov, tarifnéhovybavenia cestujúcich, zabezpečenia nadväznosti spojov jednotlivých liniek, spolupráci pri integrácii dopravy a inýmiparametrami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (Objednávateľa).
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Mesto Ružomberok
Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Ružomberok.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, vykonávanej v súlade spotrebami dopravnej obslužnosti územia. Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Ružomberokpočas celého trvania kontraktu, na základe stanovenej dopravnej obsluhy. Poskytovanie služieb vo verejnom záujme vosobnej cestnej doprave v meste Ružomberok spočíva v zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta pravidelnou mestskouautobusovou dopravou podľa určeného linkového vedenia, po trasách určených východiskovou, nácestnými a cieľovouzastávkou, v súlade s tarifnými a dopravnými podmienkami, najmä s dôrazom na kvalitu poskytovanej služby privykonávaní dopravnej obsluhy (napr. parametre vozidlového parku), spôsoboch predaja cestovných lístkov, tarifnéhovybavenia cestujúcich, zabezpečenia nadväznosti spojov jednotlivých liniek, spolupráci pri integrácii dopravy a inýmiparametrami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (Objednávateľa). Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
Odvoz dreva na ES Diviaky a odberateľom – 2020 - 2021   
Odvoz ihličnatého a listnatého dreva na ES Diviaky a odberateľom - surových kmeňov v celých dĺžkach (v maximálnych prípustných dĺžkach)  Ktorá zahŕňa - nakladanie a skladanie dreva na dopravný prostriedok s hydraulickou rukou - jazdu s nákladom z  - odvozného miesta na expedičný sklad (vývozné miesto - prekladisko),  - odvozného miesta na sklad odberateľa,  - vozidlá na prepravu dreva musia byť vybavené hydraulickou rukou - maximálne množstvo odvezeného dreva za deň na ES Diviaky - 75 m3  - Emisná norma min. EURO 5 - v zimnom období musia byť autá vybavené reťazami.  Časť č. 1 Kremnica Odvoz drevnej hmoty s nakladaním a vykladaním z odvozných miest Mestských lesov s.r.o. Kremnnica na ES Diviaky aodberateľom v dĺžkach /8-14 m/. Predpokladaný objem ihličnaté cca 2 000 m3 Predpokladaný objem listnaté cca 500 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť 20 - 30 km.    1/5 Časť č. 2 Turček Odvoz drevnej hmoty s nakladaním a vykladaním z odvozných miest Mestských lesov s.r.o. Kremnnica na ES Diviaky aodberateľom v dĺžkach /6-14 m/. Predpokladaný objem ihličnaté cca 13 000 m3 Predpokladaný objem cca 1 500 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť - 15-25 km.   Časť č. 3 Horná Štubňa Odvoz drevnej hmoty s nakladaním a vykladaním z odvozných miest Mestských lesov s.r.o. Kremnica na ES Diviaky aodberateľom v dĺžkach /8-14 m/. Predpokladaný objem cca 8 000 m3 Predpokladaný objem cca 300 m3 Priemerná odvozná vzdialenosť 10-20 km.    Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo položku predpokladaný objem v rámci plnenia zmluvy meniť. Nakoľko sa jednáo činnosti lesného hospodárstva, nie je presne možné stanoviť objemy hmoty pre odvoz.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Bratislavský samosprávny kraj
Zabezpečenie služieb osobnej železničnej dopravy - Cykloturistický vlak Záhoráčik   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb osobnej železničnej dopravy cykloturistickým Vlakom Záhoráčikom doregiónu Záhorie počas letnej sezóny v období od 01. 05. 2020 do 09. 10. 2022, a to v súlade s požadovanýmitechnickými požiadavkami a osobitnými požiadavkami na plnenie predmetu zákazky.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
Správa účelových zariadení
Služby osobnej cestnej dopravy   
Predmetom zákazky sú prepravné služby, ktoré budú poskytované v rámci osobnej cestnej prepravy osôb pre potreby verejného obstarávateľa.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zabezpečenie leteniek pre potreby Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici   
Predmetom zákazky je zabezpečenie jednosmernej a/alebo spiatočnej leteckej prepravy zamestnancov verejnéhoobstarávateľa pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty   
Predmet zákazky zahŕňa zabezpečenie komplexných služieb leteckej prepravy pre potreby verejného obstarávateľa smožnosťou využívania služieb bez územného obmedzenia do celého sveta a tiež na tuzemské pracovné cesty. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky, ako aj postup objednávania a poskytovania služieb leteckej prepravy bol upravený vsúťažných podkladoch a návrhu rámcovej dohody.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia prezahraničné pracovné cesty pracovníkov Žilinskej univerzity v Žiline. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačazabezpečenie cestovných lístkov leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Pravidelné letecké dopravné služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Náhradná autobusová doprava   
Oznámenie sa týka plnenia rámcových dohôd za 4.Q 2019. Zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa. Autobusová doprava v takomto prípade slúži ako náhrada za vlakové spojenia prevádzkované objednávateľom počas nezjazdnosti železničnej dopravnej cesty, alebo z technologických dôvodov na strane objednávateľa
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Náhradná autobusová doprava   
Oznámenie sa týka plnenia rámcovej dohody za 4.Q 2019. Predmetom zákazky s názvom náhradná autobusová doprava bolo zabezpečenie náhradnej autobusovej dopravy v jednotlivých okruhoch železničných traťových úsekov autobusmi s úložným priestorom na prepravu batožín, s kapacitou minimálne 45 miest na sedenie na úsekoch trate požadovaných objednávkou objednávateľa (ďalej ako predmet zákazky). Autobusová doprava v takomto prípade slúži ako náhrada za vlakové spojenia prevádzkované objednávateľompočas nezjazdnosti železničnej dopravnej cesty alebo z technologických dôvodov na strane objednávateľa. Podrobnýopis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie