Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 349 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa účelových zariadení
Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE   
Predmetom zákazky sú prepravné služby, ktoré budú poskytované pre potreby prepravy osôb v rámci podujatí súvisiacich s predsedníctvom SR v OBSE.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Žilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Kysuce a Orava na obdobie rokov 2020-2021   
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne akvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primeranevykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktorya ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe. Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti vybraných regionálnych území kraja počas celého trvaniakontraktu, na základe stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov.Predmet zákazky je rozdelený na samostatné 2 časti poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy voverejnom záujme pre oblasť Oravy a poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme preoblasť Kysúc. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme,vzhľadom na končiace aktuálne zmluvy k dátumu 29.11.2019.  Celkový predpokladaný rozsah plnenia tejto zákazky je vymedzený celkovým počtom ubehnutých tarifných kilometrov,ktoré stanoví verejný obstarávateľ pre každú oblasť samostatne. Celkový počet tarifných km pre každú oblasť jevypočítaný ako súčin aktuálnych tarifných kilometrov navýšený o zmluvou stanovené max. % navýšenia výkonov vpriebehu trvania kontraktu a dĺžky uzatváraného kontraktu. Matematický súčin tkm je zaokrúhlený smerom nahor nadesaťtisíce. Predpokladaná hodnota každej časti je stanovená ako súčin predpokladanej ceny na 1 tkm a celkovýmpočtom tkm danej oblasti vrátane opčného plnenia.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre každú časť predmetu zákazky vrátane vypracovaných technickýchšpecifikácií je uvedené v obchodných podmienkach dodania predmetu obstarávania (zmluva o poskytovaní služieb voverejnom záujme vrátane jej príloh), opisu predmetu zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk a pravidlách ichuplatnenia, ktoré sú špecifikované v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách pre potreby Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákazky Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách pre potreby MPSVR SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Mesto Humenné
Zabezpečenie služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné   
Predmetom zákazky je prevádzkovanie služieb v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné v zmysle uzavretejzmluvy o službách v mestskej autobusovej doprave v meste Humenné na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2029 medziverejným obstarávateľom ako objednávateľom a dopravcom ako dodávateľom služieb. Predmetom zmluvy o službáchbude záväzok dopravcu poskytovať počas účinnosti zmluvy o službách služby vo verejnom záujme bližšie špecifikované vzmluve o službách a záväzok objednávateľa poskytovať dopravcovi počas účinnosti zmluvy o službách úhradu zaposkytnuté služby vo verejnom záujme a to za podmienok stanovených v zmluve o službách vo verejnom záujme.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia prezahraničné pracovné cesty pracovníkov Žilinskej univerzity v Žiline. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačazabezpečenie cestovných lístkov leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Pravidelné letecké dopravné služby
Mesto Trnava
Mestská autobusová doprava v meste Trnava   
Predmetom zákazky je poskytovanie služby Mestská autobusová doprava v meste Trnava v rozsahu a podľa požiadaviekverejného obstarávateľa v súťažných podkladoch. Predmetom služby je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby na území Mesta Trnava formou mestskej autobusovej dopravy (ďalej aj ako "MAD) za určené základné cestovné podľa potrieb dopravnej obslužnosti predmetného územia a pri zohľadnení sociálnych a environmentálnych faktorov.  Predmetom zákazky je aj možná opcia, ktorá zahŕňa možnosť uzatvorenia zmluvy aj zo strany obce Biely Kostol. Neuzatvorenie zmluvy zo strany obce Biely Kostol nemá žiadny dopad na verejné obstarávanie realizované mestom Trnava.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie leteckej prepravy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti   
Predmetom zákazky Zabezpečenie leteckej prepravy pre zamestnancov MV SR a zamestnancov organizácií v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti pri zahraničných pracovných cestách pre potreby MV SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej a riadiacej pôsobnosti (ďalej len objednávateľ) na obdobie 48 mesiacov od účinnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na území siedmich samosprávnych krajov.   
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnejstarostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na územíjednotlivých samosprávnych krajov (Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický Prešovský, Košický). Organizátor zabezpečí odborné a nepretržité vykonávania prehliadok mŕtvych tiel v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. Predmetom zákazky je záväzok organizátora zabezpečiť vykonanie prehliadok mŕtvych tiel zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, ktorí majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47 f) zákona č. 581/2004 Z. z. (ďalej len prehliadajúci lekár). Organizátor je povinný vykonávať prehliadky mŕtvych tiel v súlade s metodickým usmernením verejného obstarávateľa k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a k vykonaniu pitvy (viď www.udzs-sk.sk) a v súlade s príslušnymi platnými právnymi predpismi.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb a stým súvisiacich služieb v dohodnutej triede, rozsahu acene na základe požiadaviek verejného obstarávateľa.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.   
Predmetom zákazky je výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava,a.s. v rozsahu vymedzenom v Zmluve o poskytnutí služby, vrátane jej príloh.  Bližšie informácie sú uvedené v bode II.2.4 tohto Oznámenia.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Nepravidelné letecké dopravné služby
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.
Preprava športovcov MŠK PB.   
Zákazka zahŕňa nepravidelnú prepravu športovcov MŠK na športové podujatia v rámci SR a zahraničia autobusmi s počtom miest na sedenie 20, 26, 39 a 50. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Ťažba a letecké približovanie kalamitnej hmoty nad cestou I/18 v lokalite Domašín   
Predmetom zákazky je ťažba a letecké približovanie kalamitnej hmoty nad cestou I/18 v lokalite Domašín na lesnejspráve Žilina, na lesnom celku SL160 Turie, v dielci 26 a 27. Ťažba je požadovaná stromovou metódou, následné letecké približovanie celých stromov ponad cestu I/18 a rieku Váh auskladnenie na určenom mieste. Predpokladaný objem hmoty 800 m3 dreviny smrek. Práce budú realizované pri úplnomzastavení cestnej dopravy na hodiny, podľa pokynov Krajského dopravného inšpektorátu v Žiline.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Letecké a súvisiace služby
Žilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Turiec a Horné Považie na obdobie rokov 2020-2021   
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne akvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom spojov autobusovej prímestskej dopravy, primeranevykonávaných v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia a zohľadňujúcich sociálne a environmentálne faktorya ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.   Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti vybraných regionálnych území kraja počas celého trvaniakontraktu, na základe stanoveného prepravného poriadku a v krajom akceptovateľnej výške finančných prostriedkov.Predmet zákazky je rozdelený na samostatné 2 časti poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy voverejnom záujme pre oblasť Turiec a poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme preoblasť Horné Považie. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme,vzhľadom na končiace aktuálne zmluvy k dátumu 29.11.2019.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre každú časť predmetu zákazky vrátane vypracovaných technickýchšpecifikácií je uvedené v obchodných podmienkach dodania predmetu obstarávania (zmluva o poskytovaní služieb voverejnom záujme vrátane jej príloh), opisu predmetu zákazky, kritériách na vyhodnotenie ponúk a pravidlách ichuplatnenia, ktoré sú špecifikované v súťažných podkladoch.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Správa účelových zariadení
Preprava osôb pre potreby podujatí OBSE   
Predmetom zákazky sú prepravné služby, ktoré budú poskytované pre potreby prepravy osôb v rámci podujatísúvisiacich s predsedníctvom SR v OBSE.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie