Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 63 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technika a materiál na ochranu budov   
Zabezpečenie techniky a materiálu pre nepretržitú prevádzku ochrany objektov.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Obec Trnovec nad Váhom
Dodávka a montáž kamerového systému v rámci projektu s názvom   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž 15 ks bezpečnostných kamier v obci Trnovec nad Váhom. Ďalšie podrobnostisú v špecifikácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – zastúpené Zásobovacia základňa II.
Laboratórne vybavenie- piezoelektrický snímač   
Laboratórne vybavenie- piezoelektrický snímač
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Obec Trnovec nad Váhom
Dodávka a montáž kamerového systému v rámci projektu s názvom   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž 15 ks bezpečnostných kamier v obci Trnovec nad Váhom. Ďalšie podrobnostisú v špecifikácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
A KONTAKTNÉ MIESTAGenerálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Vybudovanie integrovaného bezpečnostného systému   
Predmetom zákazky je vybudovanie integrovaného bezpečnostného systému (IBS) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie v lokalitách Želiezovce a Sučany s cieľom komplexného monitorovania a riadenia technológií v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti objektovej sústavy. IBS bude zložený z podsystémov 1. elektrický zabezpečovací systém s integrovanou elektrickou požiarnou signalizáciou, 2. priemyselná televízia, 3. dorozumievací (hláskový) systém.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Svätý Júr
Bezpečnosť v meste Svätý Júr a ochrana detí-rozšírenie kamerového systému   
Bezpečnosť v meste Svätý Júr a ochrana detí-rozšírenie kamerového systému
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Výmena a modernizácia automatického monitorovacieho systému AMS na spaľovni komunálneho odpadu   
Predmetom zákazky je výmena jestvujúceho automatického monitorovacieho systému (AMS) pre kontinuálne monitorovanie plynných látok vrátane demontáže jestvujúceho AMS a jeho príslušenstva a dodanie a inštalácia novéhoAMS vrátane jeho príslušenstva. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Časomiera s príslušenstvom   
Časomiera s príslušenstvom
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Ministerstvo vnútra SR,
Záznamové zariadenia do auta s príslušenstvom (ďalej len „predmet obstarávania“).   
Záznamové zariadenia do auta s príslušenstvom (ďalej len „predmet obstarávania“).
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
Služby podpory pre IS DN.   
Služby podpory pre IS DN.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Obec Rochovce
Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Rochovce   
Predmetom zákazky je vybudovanie kamerového systému pre obec Rochovce podľa súťažných podkladov a výkazu výmer.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
SPAAC, s. r. o.
Kamerový systém   
Predmetom zákazky je dodávka kamerového systému. Súčasťou dodania predmetu zákazky je uvedenie do prevádzky ainštalácia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Centralizácia riadenia systémov bezpečnosti objektov ŽSR a zabezpečenie štandardov železničných staníc   
1. Predmetom zákazky je implementácia systémov fyzickej a objektovej bezpečnosti v priestoroch a objektoch ŽSR (ideo nové a existujúce systémy) podľa projektovej dokumentácie vrátane potrebnej inžinierskej činnosti, ktorú vypracuje adodá uchádzač za jednotlivé objekty určené na realizáciu. Súčasťou predmetu zákazky je vybudovanie 4 diaľkovýchdohľadových centier (DDC) podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracuje uchádzač a ktorá bude vychádzať z"návrhu technického riešenia pre výber zhotoviteľa", tento je súčasťou dokumentu "Projekt realizovateľnostiCentralizácie riadenia systémov bezpečnosti objektov ŽSR a zabezpečenie štandardov železničných staníc" dodanéhospoločnosťou Deltech, a.s.. Požadujeme, aby uchádzač dopracoval návrh technického riešenia pre výber zhotoviteľa odokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby, pričom požadujeme aj potrebnú inžinierskučinnosť za účelom vybavenia stavebných povolení. Jednotlivé DDC požadujeme vybudovať v existujúcich budovách vobjektoch ŽSR spolu s technológiami ICT, HW, SW potrebných pre zber, spracovanie a vyhodnotenie údajov, sozriadením riadiaceho centra DCT pre VaV a nadstavbovým informačným a situačným manažmentom. DDC požadujemevybudovať tak, aby boli do nich integrované existujúce systémy objektov ŽSR ako aj integrované nové systémy objektovŽSR. Jednotlivé DDC musia byť navzájom zastupiteľné. DDC a riadiace systémy budú sústreďovať všetky informácie prezaistenie fyzickej a objektovej bezpečnosti ŽSR, pre silové a záchranné zložky SR, vrátane prepojenia na IZS. Ide ododávky nasledovných systémov, ktoré spolu vytvárajú prvky fyzickej a objektovej bezpečnosti kamerový systém,elektronický zabezpečovací systém, elektronický požiarny systém, varovanie a vyrozumenie, tiesňový informačnýsystém, perimetrický detekčný systém, oplotenie objektov ŽSR, interaktívne zobrazovacie jednotky a lokálna navigačnáplatforma. Tieto systémy budú prepojené s DDC ako aj s ich centrálnymi riadiacimi a nadstavbovými systémami. Vovybraných objektoch ŽSR požadujeme vybudovať sieť Wifi a zriadiť riadiace dátové centrum pre Wifi vo vybudovanom aprevádzkovanom pracovisku Železničných telekomunikácií v Bratislave . Požadujeme zrealizovanie Dátového úložíska (DÚ) s replikáciou dát na záložnom DÚ vo vybudovaných a 1/3 prevádzkovaných pracoviskách Železničných telekomunikácií v Bratislave. Súčasťou predmetu zákazky budú aj súvisiace činnosti , ide najmä o vykonanie funčných skúšok, zabezpečenie školeníobsluhujúceho personálu, dodanie manuálov pre obsluhu, záručný servis, ako aj dodanie súvisiacich licencií. Pre prenos dát z jednotlivých bezpečnostných a informačných systémov do DDC , DÚ a riadiaceho centra DCT pre Wifi,ako aj pre komunikáciu centrálnych riadiacich a nadstavbových systémov bude využitá predovšetkým existujúcaelektronická komunikačná sieť ŽSR. 2. Uchádzač je povinný pre vypracovanie ponúk zohľadniť "Projekt realizovateľnosti Centralizácie riadenia systémovbezpečnosti objektov ŽSR a zabezpečenie štandardov železničných staníc" vypracovaný spoločnosťou DELTECH, a.s. sosídlom Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, z 09/2015. 3. V prípade, ak úspešnému uchádzačovi bude poskytnutá existujúca projektová dokumentácia k stavbám dotknutýmtouto zákazkou, úspešný uchádzač musí projektovanie a dielo zosúladiť s poskytnutou projektovou dokumentáciou.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Mesto Liptovský Mikuláš
Modernizácia a rozšírenie existujúceho mestského kamerového systému mesta Liptovský Mikuláš   
Predmetom zákazky je Modernizácia a rozšírenie mestského kamerového systému mesta Liptovský Mikuláš.  Zámerom je úprava stávajúceho kamerového systému, jeho dobudovanie a zosúladenie pre jednoduchú a kompaktnúobsluhu.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
SPAAC, s. r. o.
Kamerový systém   
Predmetom zákazky je dodávka kamerového systému. Súčasťou dodania predmetu zákazky je uvedenie do prevádzky ainštalácia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie