Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 441 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Trenčiansky samosprávny kraj
Združená dodávka elektrickej energie   
Združená dodávka elektrickej energie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky silovej elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátanejej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekty (odberné miesta) organizácií rezortu MPSVR a súvisiace služby.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Technická univerzita v Košiciach
Dodávka elektrickej energie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach   
Dodávka elektrickej energie (veľkoodber a maloodber) vrátane prepravy a distribúcie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach na roky 2019 - 2023
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny,systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľapodmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Technická univerzita v Košiciach
Dodávka elektrickej energie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach   
Dodávka elektrickej energie (veľkoodber a maloodber) vrátane prepravy a distribúcie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach na roky 2019 - 2023
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad 2020   
Predmetom zákazky s názvom Nákup elektrickej energie pre StVPS a.s. Banská Bystrica a PVPS a.s. Poprad dodávka elektrickej energie vrátane zabezpečenia distribúcie do jednotlivých odberných miest pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť a.s. Banská Bystrica (StVPS) a Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. Poprad(PVPS) vrátane zodpovednosti za odchýlku
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Lučenec
Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na odberné miesta (OM) špecifikované verejným obstarávateľomvrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky vkvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Poprad
Dodávka elektriny   
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny(ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú všetky odberné miestaverejného obstarávateľa pripojené ( ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodných podmienok a prevádzkového poriadku PDS. Predpokladané množstvo odberu elektrickej energie za 48 mesiacov je 15 320,60 MWh (predpokladaný odber za kalendárny rok 3830,15 MWh) podľa Prílohy č. 1 SP. Verejný obstarávateľ zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Úspešný uchádzač prevezme zodpovednosť za účtovanie odchýlok za všetkyodberné miesta.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Združená dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa ako odberateľa v jednopásmovej tarife (1T) v predpokladanom celkovom množstve 2 304,73 MWh počas platnosti Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, ktorá budevýsledkom verejného obstarávanie na tento predmet zákazky (ďalej len Zmluva) a zabezpečenie distribúcie elektrickejenergie vrátane prevzatia zodpovednosti v plnom rozsahu za odchýlku v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. oenergetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorýmsa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z., vrátane zabezpečenia prístupuodberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa formouzdruženej dodávky, systémových služieb a ostatných služieb súvisiacich s používaním prenosovej sústavy a s distribúcioua prenosom elektrickej energie (ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, kuktorej sú všetky odberné miesta verejného obstarávateľa pripojené (ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodnýchpodmienok a prevádzkového poriadku PDS v rámci - schválených projektov Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky ITMS kód projektu 310011A874, Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska 1. časť ITMS kód projektu 310011B426, ktoré sa implementujú na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra (ďalej len "ŠGÚDŠ") na základe zmlúv o poskytnutí NFP uzatvorených medzi MŽP SR a ŠGÚDŠ z OP Kvalita životného prostredia, - prípadne ďalších projektov schválených počas trvania tohto zmluvného vzťahu, - pre vlastné potreby verejného obstarávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Združená dodávka elektrickej energie   
Združená dodávka elektriny v dohodnutom množstve a čase do odberných miest odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa v súlade s nariadením vlády č.317/2007 Z.z.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka elektriny   
Predmetom zákazky (Výzvy č. 3) je dodávka elektriny (elektrickej energie) s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a všetkých súvisiacich služieb na jeden rok pre pre odberné miesta Banskobystrickéhosamosprávneho kraja identifikované v Prílohe č. 1 a 4 Súťažných podkladov (ďalej aj SP).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vplnom rozsahu, na roky 2020 až 2021, pre odberné miesta Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., v kategórii - odberné miesta s mesačnou fakturáciou / cca. 201 OM s úrovňou napojenia na VN aj NN časť / - odberné miesta s ročnou fakturáciou / cca. 870 OM s úrovňou napojenia na NN časť / pre všetky odberné miesta Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., na obdobie rokov 2020 až 2021. Príloha č. 6 Odberné miesta obstarávateľa týchto súťažných podkladov. Predpokladaný odber je 104 550 MWh/ na 24 mesiacov, z toho -predpokladaný odber s mesačnou fakturáciou 95 400 MWh/ 24 mesiacov -predpokladaný odber s ročnou fakturáciu 9 150 MWh/ 24 mesiacov Obstarávateľ požaduje  - toleranciu v dodávke elektriny v intervale + neobmedzene (novo prihlásené odbery, investičné akcie) - 20% (odhlásené odbery el. energie), - fakturáciu k 31.12. príslušného roka, zálohové platby mesačne, platí s ročným odpočtom odberu, - individuálnu obsluhu key account manažérom pre všetky odberné miesta, - poskytnutie elektronického portálu / zobrazovanie odberných miest, história spotreby, zobrazovanie faktúr s možnosťou ich stiahnutia /, -možnosť elektronickej fakturácie, -podporu key account manažéra dodávateľa pri pripájaní nových odberných miest obstarávateľa -zabezpečenie účasti na odbornej konferencii o energetike 1x ročne, minimálne pre jedného zamestnanca -prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu -zabezpečenie distribúcie elektriny
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Slovenská akadémia vied (SAV)
Dodávka elektriny   
Predmet zákazky s názvom Dodávka elektriny obsahuje nasledujúce informácie 1.dodávku elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa, podľa potreby verejného obstarávateľa SAV v rozsahu predpokladaného odberu odberných miest uvedené v prílohe k zmluve v požadovanej kvalite a s garanciu dodávky elektriny po celou dobu platnosti zmluvy, 2.zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta pripojené, zabezpečenie ostatných súvisiacich služieb, vrátanie odvodu do Národného jadrového fondu podľa nariadenia vlády č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení ana nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov, 3.prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta verejného obstarávateľa v súladu s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, voči zúčtovateľovi  1/3 odchýlok. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta verejného obstarávateľa, voči zúčtovateľovi odchýlok, bude súčasťou koncovej ceny stanovenej za dodávku 1 MWh elektriny dodávanej do odberných miest verejného obstarávateľa. Podrobná špecifikácia je uvedená v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Šaľa
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa a zabezpečeniedistribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Bánovce nad Bebravou
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Mesto Bánovce nad Bebravou   
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávaniaa v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie