Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 454 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2021 a 2022 – odberné miesta okrem FS KRAO Mochovce   
Predmetom zákazky je dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. do odberných miest verejnéhoobstarávateľa, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenia služiebdistribúcie elektriny prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy (Západoslovenská distribučná, a.s.) doodberných miest verejného obstarávateľa. Celkové množstvo 71 857,4 MWh/2roky. Ďalšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Regionálne združenie obcí Košice - okolie
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie obcí Košice - okolie   
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávaniaa v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2021 a 2022 - odberné miesto FS KRAO Mochovce   
Predmetom zákazky je dodávka elektriny do odberného miesta verejného obstarávateľa vrátane prevzatia zodpovednostiza odchýlku prostredníctvom priameho vedenia, na ktoré je odberné miesto pripojené. Prevádzkovateľom vedenia súSlovenské elektrárne, a.s. Doba plnenia (dodávka elektriny) je požadovaná na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2022.Odberným miestom je pracovisko odberateľa FS KRAO nachádzajúce sa v areáli Slovenských elektrární, a.s., závodAtómové elektrárne Mochovce. Celkové množstvo 2600 MWh/2roky. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2021   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie v predpokladanom objeme 8 500 MWh ( 30 % ) prezmluvné obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2021, vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miestodberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľadistribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadkuprevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy za každé odberné miesto.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nákup elektrickej energie na roky 2021 - 2022   
Predmetom zakazky je zabezpecenie plynulych a spolahlivych dodavok elektrickej energie pre odberne miestaobstaravatela identifikovane v Prilohe c. 1 Sutaznych podkladov vratane zabezpecenia distribucie a prevzatiazodpovednosti za odchylku, a to po celu dobu platnosti zmluvy, ktora bude vysledkom postupu zadavania tejto zakazky.Obstaravatel uzatvori zmluvu s platnostou pocas doby 2 rokov v obdobi od 01.01.2021 0000 hod do 31.12.2022 2359hod.. Podrobny opis predmetu zakazky je uvedeny v casti B. Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
ENERGO-SK, a.s.
Dodanie elektrickej energie a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie   
Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť obstarávateľovi združené službydodávky elektriny, t.j. dodávku silovej elektriny do odberných miest v predpokladanom množstve 9 543,923 MWh zaobdobie 20 mesiacov vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta a zabezpečenie distribúcieelektriny v kvalite zodpovedajúcej Technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len PDS) prenoselektriny, distribúciu elektriny a poskytovanie systémových služieb (ďalej len distribučné služby) do odberných miest.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS   
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávaniaa v súťažných podkladoch
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Združená dodávka elektriny   
Predmetom zákazky je združená dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku za odberateľov azabezpečenie distribúcie elektriny pre všetky odberné miesta rozpočtových organizácií rezortu ministerstva podľa prílohyč. 1 Rámcovej dohody
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia ZSSK pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV, 1,5 kV   
Predmetom zákazky je dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ďalejako ZSSK) pripojené do distribučnej sústavy Železníc Slovenskej republiky (ďalej len DS ŽSR) na napäťových úrovniach25 kV, 3 kV a 1,5 kV, vrátane distribúcie, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, v súlade s právnymi predpismiplatnými na území Slovenskej republiky, technickými podmienkami a prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa DS ŽSR,na rok 2020 a s možnosťou uplatnenia opcie na rok 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Technická univerzita v Košiciach
Dodávka elektriny pre objekty TUKE   
Dodávka elektriny do objektov TUKE
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Združená dodávka elektrickej energie   
Dodávka elektrickej energie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Združená dodávka energií (elektriny a zemného plynu) na obdobie 24 mesiacov   
Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre obstarávateľa na obdobie 24 mesiacov. Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažnych podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Stupava
„Dodávka elektrickej energie“   
Predmetom plnenia zákazky je dodanie pravidelnej dodávky elektrickej energie dvoch zložiek/typov a to verejnéosvetlenie a 1-Tarif do odberných miest verejného obstarávateľa, resp. Odberateľa vrátane prepravy a distribúcie doodberných miest verejného obstarávateľa, resp. Odberateľa, a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalitezodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisovSlovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete od01.01.2020 od 0000 hod do 31.12.2022 2400 hod v predpokladanom množstve 2703,26 MWh (tzn. 901,09 MWh/za 12mesiacov). Jednotlivé odberné miesta verejného obstarávateľa, resp. Odberateľa so špecifikáciou odberu sú uvedené vprílohe č. 1 súťažných podkladov zoznam odberných miest a spotrieb.  Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvy s uchádzačom, ktorého úlohou bude zabezpečiť dodávkuelektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa.  Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Trenčiansky samosprávny kraj
Združená dodávka elektrickej energie   
Združená dodávka elektrickej energie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky silovej elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátanejej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekty (odberné miesta) organizácií rezortu MPSVR a súvisiace služby.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie