Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 406 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Lučenec
Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na odberné miesta (OM) špecifikované verejným obstarávateľomvrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky vkvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky silovej elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátanejej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekty (odberné miesta) organizácií rezortu MPSVR asúvisiace služby.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Poprad
Dodávka elektriny   
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednostiodberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým saustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy,distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny(ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú všetky odberné miestaverejného obstarávateľa pripojené ( ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodných podmienok a prevádzkovéhoporiadku PDS. Predpokladané množstvo odberu elektrickej energie za 48 mesiacov je 15 320,60 MWh (predpokladanýodber za kalendárny rok 3830,15 MWh) podľa Prílohy č. 1 SP. Verejný obstarávateľ zvolil režim prenesenejzodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Úspešný uchádzač prevezme zodpovednosť za účtovanie odchýlok za všetky 1/5 odberné miesta.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávka elektrickej energie na roky 2020-2021   
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy,distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny(ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú všetky odberné miestaverejného obstarávateľa pripojené ( ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodných podmienok a prevádzkovéhoporiadku PDS.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Dunajská Streda
„Nákup a dodávka elektrickej energie“   
Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky  Špecifikácia predmetu zákazky a požiadavky naň sú záväzné, v znení v akom sú uvedené v tejto kapitole B.1 Opispredmetu zákazky týchto súťažných podkladov a uchádzač nesmie meniť znenie ani špecifikáciu samotného predmetuzákazky. Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač v rámci plnenia predmetu zákazky zabezpečoval nasledovné  Elektrická energia  v súlade s požiadavkami na predmet zákazky podrobne opísanými v tejto kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchtosúťažných podkladov, pričom predmetom zadávaného predmetu zákazky je dodávka elektrickej energie pre odbernémiesta v správe verejného obstarávateľa s predpokladanou spotrebou na 24 mesiacov. Celkový predpokladaný odberelektrickej energie celkom je 5 811, 28 MWh / 24 mesiacov
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Modra
Dodávka elektrickej energie pre mesto Modra a prevzatie záruky za odchýlku   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie 1 309,53 MWh pre mesto Modra a prevzatie záruky za odchýlku sovšetkými nákladmi mimo DPH na 36 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Slovenská akadémia vied (SAV)
Dodávka elektriny   
Predmet zákazky s názvom Dodávka elektriny obsahuje nasledujúce informácie 1.dodávku elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa, podľa potreby verejného obstarávateľa SAVv rozsahu predpokladaného odberu odberných miest uvedené v prílohe k zmluve v požadovanej kvalite a s garanciudodávky elektriny po celou dobu platnosti zmluvy, 2.zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku 1/3 ktorej sú odberné miesta pripojené, zabezpečenie ostatných súvisiacich služieb, vrátanie odvodu do Národnéhojadrového fondu podľa nariadenia vlády č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanejelektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení ana nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov, 3.prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta verejnéhoobstarávateľa v súladu s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu selektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, voči zúčtovateľoviodchýlok. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miestaverejného obstarávateľa, voči zúčtovateľovi odchýlok, bude súčasťou koncovej ceny stanovenej za dodávku 1 MWhelektriny dodávanej do odberných miest verejného obstarávateľa. Podrobná špecifikácia je uvedená v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Bánovce nad Bebravou
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Mesto Bánovce nad Bebravou   
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejnýchobstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávaniaa v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Šaľa
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa a zabezpečeniedistribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Obstarávacie trhovisko Slovenska
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 119   
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúciedo jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Obstarávacie trhovisko Slovenska
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 319   
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúciedo jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka elektrickej energie pre objekty LPS SR, š. p.   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest obstarávateľa vrátane prevzatia zodpovednostiza odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenie distribučných služieb prostredníctvom prevádzkovateľadistribučnej sústavy a prevádzkovateľa prenosovej sústavy, v kvalite stanovenej príslušnými právnymi predpismi anormami do odberných miest obstarávateľa na obdobie 48 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny,systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľapodmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Združená dodávka elektrickej energie   
Združená dodávka elektriny v dohodnutom množstve a čase do odberných miest odberateľa vrátane preneseniazodpovednosti za odchýlku na dodávateľa v súlade s nariadením vlády č.317/2007 Z.z.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nákup elektrickej energie na roky 2021 - 2022   
Predmetom zakazky je zabezpecenie plynulych a spolahlivych dodavok elektrickej energie pre odberne miestaobstaravatela identifikovane v Prilohe c. 1 Sutaznych podkladov vratane zabezpecenia distribucie a prevzatiazodpovednosti za odchylku, a to po celu dobu platnosti zmluvy, ktora bude vysledkom postupu zadavania tejto zakazky.Obstaravatel uzatvori zmluvu s platnostou pocas doby 2 rokov v obdobi od 01.01.2021 0000 hod do 31.12.2022 2359hod.. Podrobny opis predmetu zakazky je uvedeny v casti B. Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie