Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 372 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávka elektrickej energie.   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie na 30 mesiacov, od 00.00 hod. dňa 1.7.2019 do 24.00 hod. dňa 31.12.2021 do jednotlivých odberných miest obstarávateľa. Zoznam odberných miest obstarávateľa s ich technickou špecifikáciou tvorí prílohu č. 1 zmluvy na dodávku a distribúciu elektrickej energie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka elektrickej energie pre objekty LPS SR, š. p.   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest obstarávateľa vrátane prevzatia zodpovednostiza odchýlku voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenie distribučných služieb prostredníctvom prevádzkovateľadistribučnej sústavy a prevádzkovateľa prenosovej sústavy, v kvalite stanovenej príslušnými právnymi predpismi anormami do odberných miest obstarávateľa na obdobie 48 mesiacov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch v Kapitole B.1 Opise predmetu zákazky a v Kapitole B.3 Obchodné podmienky.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Základná škola
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti zaodchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkamprevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok aprevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkovýpredpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie 3 367,605 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Združená dodávka elektriny   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlkuna obdobie od 1.1.2020 31.12.2023 pre odberné miesta verejného obstarávateľa. Predpokladaný odber elektriny za celéobdobie je 40 000 MWh.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Združená dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. vrátanezabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 0000 hod. SEČ dňa01.01.2020 do 2400 hod. SEČ dňa 31.12.2021 v predpokladanom množstve 96 500 MWh (tzn. 48 250 MWh/rok).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2020   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie v predpokladanom objeme 8 500 MWh ( 30 % ) prezmluvné obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2020, vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miestodberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľadistribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadkuprevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy za každé odberné miesto.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Žilinský samosprávny kraj
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
Verejný obstarávateľ týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako PTK) podľa § 25 zákona o verejnomobstarávaní za účelom overenia si reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky urelevantných subjektov.  Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravydistribučnou sústavou a distribučných služieb pre odberné miesta verejného obstarávateľa a odberné miesta vorganizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom na obdobie 48 mesiacov sopciou na ďalších 48 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Dodávka elektriny pre rok 2020   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade so zákonom č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 13 vyhláškyÚradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu selektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, vrátane zabezpečeniaprístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitímsústavy a s distribúciou a prenosom elektriny od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odbernémiesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľa obchodných podmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Dodávka elektrickej energie   
Dodávka elektrickej energie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Centrum výcviku Lešť
Dodávka elektrickej energie   
Dodávka elektrickej energie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Elektrická energia   
Elektrická energia
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky silovej elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátanejej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekty (odberné miesta) organizácií rezortu MPSVR asúvisiace služby.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku   
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Odber za I. Q. 2019.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektriny pre neidentifikovateľnú spotrebu obstarávateľa na odbernýchmiestach napájajúcich elektrickú trakciu. V Miestnej distribučnej sústave obstarávateľa (ŽSR) sa nachádza vlastná spotreba elektriny, potrebná pre zabezpečenieprevádzkových potrieb obstarávateľa (ŽSR), ktorá je začlenená pod nákupnými odbernými miestami (v počte 45)slúžiacimi na napájanie elektrickej trakcie, pričom sa jedná prevažne o zabezpečovacie zariadenia, napájanie podpornýchzariadení technológie, trakčných napájacích zariadení a trakčných meniarní, autoblok a pod..
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie