Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 448 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS   
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávaniaa v súťažných podkladoch
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Združená dodávka elektriny   
Predmetom zákazky je združená dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku za odberateľov azabezpečenie distribúcie elektriny pre všetky odberné miesta rozpočtových organizácií rezortu ministerstva podľa prílohyč. 1 Rámcovej dohody
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia ZSSK pripojené do distribučnej sústavy ŽSR na napäťových úrovniach 25 kV, 3 kV, 1,5 kV   
Predmetom zákazky je dodávka trakčnej elektriny pre odberné zariadenia Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ďalejako ZSSK) pripojené do distribučnej sústavy Železníc Slovenskej republiky (ďalej len DS ŽSR) na napäťových úrovniach25 kV, 3 kV a 1,5 kV, vrátane distribúcie, s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, v súlade s právnymi predpismiplatnými na území Slovenskej republiky, technickými podmienkami a prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa DS ŽSR,na rok 2020 a s možnosťou uplatnenia opcie na rok 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Technická univerzita v Košiciach
Dodávka elektriny pre objekty TUKE   
Dodávka elektriny do objektov TUKE
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Združená dodávka elektrickej energie   
Dodávka elektrickej energie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Združená dodávka energií (elektriny a zemného plynu) na obdobie 24 mesiacov   
Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre obstarávateľa na obdobie 24 mesiacov. Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažnych podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Stupava
„Dodávka elektrickej energie“   
Predmetom plnenia zákazky je dodanie pravidelnej dodávky elektrickej energie dvoch zložiek/typov a to verejnéosvetlenie a 1-Tarif do odberných miest verejného obstarávateľa, resp. Odberateľa vrátane prepravy a distribúcie doodberných miest verejného obstarávateľa, resp. Odberateľa, a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalitezodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisovSlovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete od01.01.2020 od 0000 hod do 31.12.2022 2400 hod v predpokladanom množstve 2703,26 MWh (tzn. 901,09 MWh/za 12mesiacov). Jednotlivé odberné miesta verejného obstarávateľa, resp. Odberateľa so špecifikáciou odberu sú uvedené vprílohe č. 1 súťažných podkladov zoznam odberných miest a spotrieb.  Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvy s uchádzačom, ktorého úlohou bude zabezpečiť dodávkuelektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa.  Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Trenčiansky samosprávny kraj
Združená dodávka elektrickej energie   
Združená dodávka elektrickej energie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky silovej elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátanejej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekty (odberné miesta) organizácií rezortu MPSVR a súvisiace služby.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Technická univerzita v Košiciach
Dodávka elektrickej energie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach   
Dodávka elektrickej energie (veľkoodber a maloodber) vrátane prepravy a distribúcie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach na roky 2019 - 2023
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny,systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľapodmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Technická univerzita v Košiciach
Dodávka elektrickej energie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach   
Dodávka elektrickej energie (veľkoodber a maloodber) vrátane prepravy a distribúcie pre objekty Technickej univerzity v Košiciach na roky 2019 - 2023
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Nákup elektrickej energie pre StVPS, a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad 2020   
Predmetom zákazky s názvom Nákup elektrickej energie pre StVPS a.s. Banská Bystrica a PVPS a.s. Poprad dodávka elektrickej energie vrátane zabezpečenia distribúcie do jednotlivých odberných miest pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť a.s. Banská Bystrica (StVPS) a Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s. Poprad(PVPS) vrátane zodpovednosti za odchýlku
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Lučenec
Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na odberné miesta (OM) špecifikované verejným obstarávateľomvrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky vkvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Poprad
Dodávka elektriny   
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny(ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú všetky odberné miestaverejného obstarávateľa pripojené ( ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodných podmienok a prevádzkového poriadku PDS. Predpokladané množstvo odberu elektrickej energie za 48 mesiacov je 15 320,60 MWh (predpokladaný odber za kalendárny rok 3830,15 MWh) podľa Prílohy č. 1 SP. Verejný obstarávateľ zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Úspešný uchádzač prevezme zodpovednosť za účtovanie odchýlok za všetkyodberné miesta.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie