Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania Elektrická energia zobrazujem 115 z 65 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinský samosprávny kraj
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
Verejný obstarávateľ týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej aj ako PTK) podľa § 25 zákona o verejnomobstarávaní za účelom overenia si reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky urelevantných subjektov.  Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravydistribučnou sústavou a distribučných služieb pre odberné miesta verejného obstarávateľa a odberné miesta vorganizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom na obdobie 48 mesiacov sopciou na ďalších 48 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Elektrická energia   
Elektrická energia
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Tibor Holčík AUTOKLINIKA
Nové technologické zariadenia spoločnosti Tibor Holčík AUTOKLINIKA II.   
Celkovým cieľom projektu je vytváranie a rozširovanie kapacít pre vývoj inovatívnych služieb a produktov spoločnosti Tibor Holčík Autoklinika a s tým súvisiaci rast efektivity spoločnosti a zvyšovanie jej konkurencieschopnosti. Spoločnosť rozšíri portfólio inovatívnych služieb, ktoré sú vyžadované spotrebiteľmi. Zároveň sa vytvoria predpoklady na získanie nových kontraktov v tejto oblasti. Hlavným zámerom projektu je zakúpenie a inštalácia technologických zariadení, umožňujúcich inovatívne produkty a služby v oblasti využívania alternatívnych pohonov v dopravných prostriedkov - elektrická energia, DieselGas, CNG, LPG(inovácia služieb).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
MNT - trade s.r.o.
Horizontálna pásová píla   
Predmetom tejto zákazky je kúpa 1 ks nového zariadenia, t.j. horizontálnej pásovej píli určenej na porez kmeňov zmäkkého a tvrdého dreva vrátane dodania na miesto realizácie, t.j. dodanie zariadenia do miesta umiestnenia, osadeniezariadenia a jeho zapojenie, t.j. zapojenie do existujúcich rozvodov médií kupujúceho elektrická energia, voda, stlačenývzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom predávajúci je povinnýrealizovať zaistenie (ochranu) zariadenia pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojeniazariadenia nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskovýchodborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovenéplatnou legislatívou EU a SR týkajúce sa zariadenia a jeho nastavenie.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
Fakultná nemocnica Nitra
Plyn a elektrická energia na 2020 a 2021   
Dodávka plynu a elektrickej energie na roky 2020 a 2021
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Elektrická energia   
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača realizovať dodávky dohodnutého množstva elektrickej energie v režimeprenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v odbernom mieste bez prerušenia. Verejný obstarávateľ požaduje -fixnú cenu elektrickej energie bez distribúcie, vyjadrenú v eurách za MWh -ročné vyhodnocovanie odobratého množstva -prekročenie nedočerpanie plánovaného množstva bez navýšenia ceny Verejný obstarávateľ požaduje -zabezpečiť prístup do príslušnej distribučnej sústavy, -zabezpečiť distribúciu elektrickej energie v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnejsústavy, -zabezpečiť systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektrickej energie (ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy v rozsahu a podľa podmienokuvedených v časti D Záväzné zmluvné podmienky týchto súťažných podkladov a prevádzkového poriadku príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy. -upraviť dohodnuté množstvo elektrickej energie pre príslušný kalendárny štvrťrok na žiadosť odberateľa, bez postihu, -zabezpečiť distribučné služby do odberného miesta odberateľa do výšky jeho maximálnej rezervovanej kapacity, -zabezpečiť rezervované kapacity pre odberné miesto odberateľa, -upraviť dohodnutú rezervovanú kapacitu pre odberné miesto odberateľa na žiadosť odberateľa bez sankcií. Verejný obstarávateľ požaduje rezervovaný výkon - Pre rok 20191000 kW - Pre rok 20201000 kW
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Komárno
„ Nákup elektrickej energie pre Mesto Komárno   
Elektrická energia  v súlade s požiadavkami na predmet zákazky podrobne opísanými v tejto kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchtosúťažných podkladov, pričom predmetom zadávaného predmetu zákazky je dodávka elektrickej energie pre odbernémiesta v správe verejného obstarávateľa s predpokladanou spotrebou na 24 mesiacov. Celkový predpokladaný odberelektrickej energie celkom je 7 803,195 MWh / 24 mesiacov   Súčasťou zadania predmetu zákazky sú súvisiace služby distribúcia elektrickej energie vrátane sieťových služieb,spotrebnej dane, odvodu do národného jadrového fondu, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, všetkýchzákonných poplatkov a garancia dodávok v dohodnutom období. Úspešný uchádzač bude mať zmluvnú povinnosť vždydo 15 pracovných dní po zmene týchto zákonných poplatkov ich výšku nahlásiť verejnému obstarávateľovi a fakturovaťza dodaný tovar vždy s platnými zákonnými poplatkami. Predpoklad uzatvorenia zmluvy o dodávke elektrickej energie aprevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane distribúcie je na obdobie 24 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Elektrická energia   
Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka silovej elektrickej energie do OM verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnýmiprávnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, vyhlášky ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňavyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektrickej energie a poskytovaníslužieb, Nariadenie vlády č. 211/2010 ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujúpravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
Dodávky ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len PDS) na obdobie 11 mesiacov v dohodnutom zmluvnom množstve, akosti, čase, mieste a v štruktúre spotreby v jednotarifnom pásme pre  1. Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica - Nový nemocničný areál 2. Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Cesta k nemocnici č. 1., 974 01 Banská Bystrica -Starý nemocničný areál, Súčasťou zadania predmetu zákazky sú súvisiace služby distribúcia elektrickej energie vrátane sieťových služieb, dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a garancia dodávok v predpokladanom dohodnutom množstve 8 199 MWh po dobu plnenia zo zmluvy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Elektrická energia   
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača realizovať dodávky dohodnutého množstva elektrickej energie v režimeprenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v odbernom mieste bez prerušenia.  Verejný obstarávateľ požaduje  -fixnú cenu elektrickej energie bez distribúcie, vyjadrenú v eurách za MWh -ročné vyhodnocovanie odobratého množstva -prekročenie nedočerpanie plánovaného množstva bez navýšenia ceny  Verejný obstarávateľ požaduje  -zabezpečiť prístup do príslušnej distribučnej sústavy,  -zabezpečiť distribúciu elektrickej energie v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnejsústavy,  -zabezpečiť systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektrickejenergie (ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy v rozsahu a podľa podmienokuvedených v časti D Záväzné zmluvné podmienky týchto súťažných podkladov a prevádzkového poriadku príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy. -upraviť dohodnuté množstvo elektrickej energie pre príslušný kalendárny štvrťrok na žiadosť odberateľa, bez postihu, -zabezpečiť distribučné služby do odberného miesta odberateľa do výšky jeho maximálnej rezervovanej kapacity,  1/5 -zabezpečiť rezervované kapacity pre odberné miesto odberateľa, -upraviť dohodnutú rezervovanú kapacitu pre odberné miesto odberateľa na žiadosť odberateľa bez sankcií.  Verejný obstarávateľ požaduje rezervovaný výkon - Pre rok 20191000 kW - Pre rok 20201000 kW
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Nemocnica Poprad a. s.
Elektrická energia   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane prepravy, distribúcie, spotrebiteľskej dane a iných nákladov . prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam  prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR,  technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete  v ročnom predpokladanom objeme 2 850 MWh tolerancia od 80% do 120%
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Elektrická energia   
Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka silovej elektrickej energie do OM verejného obstarávateľa s prevzatímzodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedaťtechnickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnýmiprávnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, vyhlášky ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňavyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektrickej energie a poskytovaníslužieb, Nariadenie vlády č. 211/2010 ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujúpravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Dodávka elektrickej energie   
Dodávka elektrickej energie Elektrická energia, elektrina
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
Predmetom zadania zákazky je pravidelné zabezpečenie Dodávky ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti zaodchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len PDS) naobdobie 12 mesiacov v dohodnutom zmluvnom množstve, akosti, čase, mieste a v štruktúre spotreby v jednotarifnompásme. Súčasťou zadania predmetu zákazky sú súvisiace služby distribúcia elektrickej energie vrátane sieťovýchslužieb, dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a garancia dodávok v predpokladanomdohodnutom množstve 9 329,00 MWh po dobu plnenia zo zmluvy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Nemocnica Poprad a. s.
Elektrická energia   
2 Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane prepravy a distribúcie,  prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam  prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR,  technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete  v ročnom predpokladanom objeme 2 850 MWh tolerancia od 80% do 120%
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie