Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania Elektrická energia zobrazujem 115 z 54 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Elektrická energia   
Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka silovej elektrickej energie do OM verejného obstarávateľa s prevzatímzodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedaťtechnickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnýmiprávnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, vyhlášky ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňavyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektrickej energie a poskytovaníslužieb, Nariadenie vlády č. 211/2010 ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujúpravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Dodávka elektrickej energie   
Dodávka elektrickej energie Elektrická energia, elektrina
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
Predmetom zadania zákazky je pravidelné zabezpečenie Dodávky ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti zaodchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len PDS) naobdobie 12 mesiacov v dohodnutom zmluvnom množstve, akosti, čase, mieste a v štruktúre spotreby v jednotarifnompásme. Súčasťou zadania predmetu zákazky sú súvisiace služby distribúcia elektrickej energie vrátane sieťovýchslužieb, dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a garancia dodávok v predpokladanomdohodnutom množstve 9 329,00 MWh po dobu plnenia zo zmluvy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Nemocnica Poprad a. s.
Elektrická energia   
2 Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane prepravy a distribúcie,  prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam  prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR,  technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete  v ročnom predpokladanom objeme 2 850 MWh tolerancia od 80% do 120%
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Tibor Holčík AUTOKLINIKA
Nové technologické zariadenia spoločnosti Tibor Holčík AUTOKLINIKA II.   
Celkovým cieľom projektu je vytváranie a rozširovanie kapacít pre vývoj inovatívnych služieb a produktov spoločnostiTibor Holčík Autoklinika a s tým súvisiaci rast efektivity spoločnosti a zvyšovanie jej konkurencieschopnosti. Spoločnosťrozšíri portfólio inovatívnych služieb, ktoré sú vyžadované spotrebiteľmi. Zároveň sa vytvoria predpoklady na získanienových kontraktov v tejto oblasti. Hlavným zámerom projektu je zakúpenie a inštalácia technologických zariadení, umožňujúcich inovatívne produkty aslužby v oblasti využívania alternatívnych pohonov v dopravných prostriedkov - elektrická energia, DieselGas, CNG, LPG(inovácia služieb).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
MNT - trade s.r.o.
Horizontálna pásová píla   
Predmetom tejto zákazky je kúpa 1 ks nového zariadenia, t.j. horizontálnej pásovej píli určenej na porez kmeňov zmäkkého a tvrdého dreva vrátane dodania na miesto realizácie, t.j. dodanie zariadenia do miesta umiestnenia, osadeniezariadenia a jeho zapojenie, t.j. zapojenie do existujúcich rozvodov médií kupujúceho elektrická energia, voda, stlačenývzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom predávajúcei je povinnýrealizovať zaistenie (ochranu) zariadenia pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojeniazariadenia nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskovýchodborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovenéplatnou legislatívou EU a SR týkajúce sa zariadenia a jeho nastavenie, t.j. uvedenie do prevádzky a oživenie zariadenia stým, že predávajúci je povinný preukázať dosiahnutie všetkých technických parametrov, ktoré sú v jeho ponuke.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
SÚCIT n. o., Veľké Kapušany
Zmena formy poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú   
Predmetom zákazky je výstavba 5 samostatne stojacích, prízemných, nepodpivničených obytných buniek s dvomaizbami v areáli Zariadenia sociálnych služieb Súcit n. o. vo Veľkých Kapušanoch, s napojením na existujúce areálovérozvody (voda, kanalizácia, elektrická energia a plyn). Realizácia stavby sa uskutoční podľa projektovej dokumentácie avýkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov a právoplatného stavebného povolenia vydanéhoMestom Veľké Kapušany
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Dodávka elektrickej energie   
Dodávka elektrickej energie elektrická energia, elektrina
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
Predmetom zadania zákazky je pravidelné zabezpečenie Dodávky ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti zaodchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len PDS) naobdobie 12 mesiacov v dohodnutom zmluvnom množstve, akosti, čase, mieste a v štruktúre spotreby v jednotarifnompásme. Súčasťou zadania predmetu zákazky sú súvisiace služby distribúcia elektrickej energie vrátane sieťovýchslužieb, dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a garancia dodávok v predpokladanomdohodnutom množstve 9 329,00 MWh po dobu plnenia zo zmluvy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
Dodávky ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len PDS) na obdobie 11 mesiacov v dohodnutom zmluvnom množstve, akosti, čase, mieste a v štruktúre spotreby v jednotarifnom pásme pre  1. Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica - Nový nemocničný areál 2. Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Cesta k nemocnici č. 1., 974 01 Banská Bystrica -Starý nemocničný areál, Súčasťou zadania predmetu zákazky sú súvisiace služby distribúcia elektrickej energie vrátane sieťových služieb, dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a garancia dodávok v predpokladanom dohodnutom množstve 8 199 MWh po dobu plnenia zo zmluvy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Nové Zámky
Združená dodávka elektriny   
Združená dodávka elektriny, elektrická energia, elektrina, združená dodávka elektriny, MWh, elektrický prúd
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Elektrická energia   
Dodávka elektrickej energie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Elektrická energia na roky 2019 - 2021   
Predmetom zákazky je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektrickej energie pre odberné miestaobstarávateľa identifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, vrátane zabezpečenia distribúcie a prevzatiazodpovednosti za odchýlku, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom postupu zadávania tejto zákazky.  Obstarávateľ uzatvorí zmluvu s platnosťou počas doby 3 rokov v období od 01.01.2019 000 hod do 31.12.2021 2359hod. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej ajSP).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Nové Zámky
Združená dodávka elektriny   
Združená dodávka elektriny elektrická energia, elektrina, združená dodávka elektriny, MWh, elektrický prúd
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
1.Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy na obdobie 24 mesiacov v dohodnutom zmluvnom množstve, akosti, čase, mieste a v štruktúre spotreby v jednotarifnom pásme do všetkých odberných miest pre  Fakultnú nemocnicus poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. l. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica. 2. Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica, Cesta k nemocnici č.1, 974 01 Banská Bystrica Súčasťou zadania predmetu zákazky sú súvisiace služby distribúcia elektrickej energie vrátane sieťových služieb, dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a garancia dodávok v predpokladanom dohodnutom dvojročnom množstve 20 082,00 MWh po dobu plnenia zo zmluvy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie