Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 259 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMOS   
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb aprevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre organizácie pristupujúce k VO na základe podmienokstanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Obec Brodské
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlky pre odberné miestoObec Brodské, Obecný úrad Brodské na dodávateľa v súlade s Vyhláškou č. 24/2013 Úradu pre reguláciu sieťovýchodvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanievnútorného trhu s plynom a v súlade s nariadením vlády SR č. 317/2007 Z. z. Súčasťou dodávky elektrickej energie je ajzabezpečenie distribúcie elektrickej energie a služby spojené s využitím distribučnej sústavy. Zabezpečiť distribúciu a dodávku elektrickej energie do 22 odberných miest odberateľa Obecného úradu Brodské vdohodnutom množstve a čase. V prípade výpadku elektrickej energie zabezpečiť distribúciu elektriny.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny,systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľapodmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Dodávka elektrickej energie   
Dodávka elektrickej energie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Združená dodávka elektriny   
Predmetom zákazky je združená dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku za odberateľov azabezpečenie distribúcie elektriny pre všetky odberné miesta rozpočtových organizácií rezortu ministerstva podľa prílohyč.1 Rámcovej dohody.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Elektrická energia   
Dodávka elektrickej energie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky silovej elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátanejej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekty (odberné miesta) organizácií rezortu MPSVR asúvisiace služby.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Nemšová
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti zaodchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkamprevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok aprevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkovýpredpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie 4 754,423 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Centrum výcviku Lešť
Dodávka elektrickej energie   
Dodávka elektrickej energie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest odberateľa vrátanie prevzatia zodpovednosti zaodchýlky voči zúčtovateľovi odchýlok a zabezpečenia služieb distribúcie elektriny prostredníctvom prevádzkovateľadistribučnej sústavy a prevádzkovateľa prenosovej sústavy do odberných miest odberateľa. Odbery elektriny sú nanapäťovej úrovni NN a VN.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávka elektrickej energie   
Dodávka elektrickej energie na jednotlivé odberné miesta Ministerstva kultúry SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v rámci celého územia Slovenskej republiky.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku   
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku - reverzná verejná súťaž.Objednávky za I. kvartál 2018.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Elektrická energia na roky 2019 - 2021   
Predmetom zákazky je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektrickej energie pre odberné miestaobstarávateľa identifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov, vrátane zabezpečenia distribúcie a prevzatiazodpovednosti za odchýlku, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom postupu zadávania tejto zákazky.  Obstarávateľ uzatvorí zmluvu s platnosťou počas doby 3 rokov v období od 01.01.2019 000 hod do 31.12.2021 2359hod. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej ajSP).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Nové Zámky
Združená dodávka elektriny   
Združená dodávka elektriny elektrická energia, elektrina, združená dodávka elektriny, MWh, elektrický prúd
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Žiar nad Hronom
Dodávka elektrickej energie 2019 - 2020   
Predmetom obstarávania je opakované poskytovanie združenej dodávky elektrickej energie s prevzatím zodpovednostiza odchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa. Predpokladané množstvo je 2 800 000 kWh za 24 mesiacov, od 01.01.2019 do 31.12.2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie