Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 412 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
BIONERGY, a. s.
Dodávka elektriny   
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednostiodberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým saustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy,distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny(ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú všetky odberné miestaverejného obstarávateľa pripojené ( ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodných podmienok a prevádzkovéhoporiadku PDS. Predpokladané množstvo odberu elektrickej energie za 24 mesiacov je 26 400 MWh podľa Prílohy č. 3Zmluve. Verejný obstarávateľ zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Úspešný uchádzačprevezme zodpovednosť za účtovanie odchýlok za všetky odberné miesta
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávka elektrickej energie na roky 2020-2021   
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednostiodberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým saustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy,distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny(ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú všetky odberné miestaverejného obstarávateľa pripojené ( ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodných podmienok a prevádzkovéhoporiadku PDS.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
DataCentrum
Elektrina   
Dodávka silovej elektriny na obdobie od 01. 01. 2020 0000 hod. do 31. 12. 2022 2400 hod.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávka elektrickej energie pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2020   
Predmetom zadania zákazky je dodávka elektrickej energie pre odberné miesta objektov UMB v Banskej Bystrici pre rok2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Sociálna poisťovňa, ústredie
Dodáva a odber tepla, príprava teplej úžitkovej a doplňovacej vody do odberných miest, Nevädzová 8 a 10, Bratislava   
Predmetom zákazky je dodávka a odber a) tepla zo sústavy tepelných zariadení uchádzača/dodávateľa do sústavytepelných zariadení verejného obstarávateľa/odberateľa pre účely vykurovania (ďalej len ÚK) a prípravu teplej úžitkovejvody (ďalej len TÚV), b) doplňovacej vody, pre areál Sociálnej poisťovne na ul. Nevädzová 8 a 10 v Bratislave naobdobie 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytujebezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníkuverejného obstarávania.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku vplnom rozsahu, na roky 2020 až 2021, pre odberné miesta Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., v kategórii - odberné miesta s mesačnou fakturáciou / cca. 201 OM s úrovňou napojenia na VN aj NN časť / - odberné miesta s ročnou fakturáciou / cca. 870 OM s úrovňou napojenia na NN časť / pre všetky odberné miesta Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., na obdobie rokov 2020 až 2021. Príloha č. 6Odberné miesta obstarávateľa týchto súťažných podkladov.   Predpokladaný odber je 104 550 MWh/ na 24 mesiacov, z toho -predpokladaný odber s mesačnou fakturáciou 95 400 MWh/ 24 mesiacov -predpokladaný odber s ročnou fakturáciu 9 150 MWh/ 24 mesiacov  Obstarávateľ požaduje  - toleranciu v dodávke elektriny v intervale + neobmedzene (novo prihlásené odbery, investičné akcie) - 20% (odhlásené odbery el. energie), - fakturáciu k 31.12. príslušného roka, zálohové platby mesačne, platí s ročným odpočtom odberu,  1/5 - individuálnu obsluhu key account manažérom pre všetky odberné miesta, - poskytnutie elektronického portálu / zobrazovanie odberných miest, história spotreby, zobrazovanie faktúr s možnosťou ich stiahnutia /, -možnosť elektronickej fakturácie, -podporu key account manažéra dodávateľa pri pripájaní nových odberných miest obstarávateľa -zabezpečenie účasti na odbornej konferencii o energetike 1x ročne, minimálne pre jedného zamestnanca -prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu -zabezpečenie distribúcie elektriny
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Žilinský samosprávny kraj
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravydistribučnou sústavou a distribučných služieb pre odberné miesta verejného obstarávateľa a odberné miesta vorganizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvoreniezmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom na obdobie 48 mesiacov s opciou na ďalších 48 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Dodávka elektriny pre rok 2020   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade so zákonom č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 13 vyhláškyÚradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu selektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, vrátane zabezpečeniaprístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitímsústavy a s distribúciou a prenosom elektriny od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odbernémiesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľa obchodných podmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Združená dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. vrátanezabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 0000 hod. SEČ dňa01.01.2020 do 2400 hod. SEČ dňa 31.12.2021 v predpokladanom množstve  96 500 MWh (tzn. 48 250 MWh/rok).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Banská Bystrica
Dodávka silovej elektriny (od 01.01.2020 do 31.12.2021) pre všetky subjekty Mesta Banská Bystrica   
Predmetom tejto zákazky je opakované poskytnutie združenej dodávky elektriny, t. j. dodanie dohodnutého množstvasilovej elektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku, zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanejtechnickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy - prenos elektriny, distribúcia elektriny a poskytovaniesystémových služieb do odberných miest verejného obstarávateľa podľa jednotlivých odberných miest od 0000 hod.dňa 01.01.2020 do 2400 hod. dňa 31.12.2021 do VV a NN pre všetky odborné miesta v objektoch verejnéhoobstarávateľa a v objektoch subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa uvedené v prílohe č. 1Zmluvy o dodávke elektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku a distribúcii elektriny. Fakturovať sa bude skutočne odobraté množstvo. Úspešný uchádzač zabezpečí aj súčinnosť s doterajším dodávateľompri odpojení a zapojení odberných miest. Prehľad objemov a rozsah spotreby za rok 2018 rozdelený podľa distribučných sadzieb je uvedený v súťažnýchpodkladoch v kapitole B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Trenčiansky samosprávny kraj
Združená dodávka elektrickej energie   
Združená dodávka elektrickej energie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Elektrická energia   
Elektrická energia
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Elektrická energia_   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravydistribučnou sústavou a distribučných služieb pre objekty (odberné miesta) podľa prílohy č. 2 súťažných podkladov, preverejného obstarávateľa a verejných obstarávateľov podľa bodu 14. súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Dodávka elektrickej energie   
dodávka elektrickej energie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2018 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku   
Dodávka elektrickej energie na roky 2017-2019 vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Odber za II. štvrťrok2019.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie