Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 442 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinský samosprávny kraj
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravydistribučnou sústavou a distribučných služieb pre odberné miesta verejného obstarávateľa a odberné miesta vorganizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvoreniezmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom na obdobie 48 mesiacov s opciou na ďalších 48 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
DataCentrum
Elektrina   
Dodávka silovej elektriny na obdobie od 1.1.2020 00.00 hod. do 31.12.2022 24.00 hod.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Stupava
„Dodávka elektrickej energie“   
Predmetom plnenia zákazky je dodanie pravidelnej dodávka elektrickej energie dvoch zložiek/typov a to verejnéosvetlenie a 1-Tarif do odberných miest verejného obstarávateľa, resp. Odberateľa vrátane prepravy a distribúcie doodberných miest verejného obstarávateľa, resp. Odberateľa, a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalitezodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisovSlovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete od01.01.2020 od 0000 hod do 31.12.2022 2400 hod v predpokladanom množstve 2703,26 MWh (tzn. 901,09 MWh/za 12mesiacov). Jednotlivé odberné miesta verejného obstarávateľa, resp. Odberateľa so špecifikáciou odberu sú uvedené vprílohe č. 1 súťažných podkladov zoznam odberných miest a spotrieb.  Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvy s uchádzačom, ktorého úlohou bude zabezpečiť dodávkuelektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa.  Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Združená dodávka elektriny   
Predmetom zákazky je združená dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku za odberateľov azabezpečenie distribúcie elektriny pre všetky odberné miesta rozpočtových organizácií rezortu ministerstva podľa prílohyč.1 Rámcovej dohody.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Obec Radobica
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - združená dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti zaodchýlku a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkamprevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok aprevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto. Celkovýpredpokladaný rozsah dodávok elektrickej energie 3 300,156 MWh. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Združená dodávka elektrickej energie   
Dodávka elektrickej energie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Elektrická energia_   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb pre objekty (odberné miesta) podľa prílohy č. 2 súťažných podkladov, pre verejného obstarávateľa a verejných obstarávateľov podľa bodu 14. súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Združená dodávka energií (elektriny a zemného plynu) na obdobie 24 mesiacov   
Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre obstarávateľa na obdobie 24mesiacov. Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažnych podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Združená dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa ako odberateľa vjednopásmovej tarife (1T) v predpokladanom celkovom množstve 2 304,73 MWh počas platnosti Zmluvy o združenejdodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, ktorá budevýsledkom verejného obstarávanie na tento predmet zákazky (ďalej len Zmluva) a zabezpečenie distribúcie elektrickejenergie vrátane prevzatia zodpovednosti v plnom rozsahu za odchýlku v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. oenergetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorýmsa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z., vrátane zabezpečenia prístupuodberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa formouzdruženej dodávky, systémových služieb a ostatných služieb súvisiacich s používaním prenosovej sústavy a s distribúcioua prenosom elektrickej energie (ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, kuktorej sú všetky odberné miesta verejného obstarávateľa pripojené (ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodnýchpodmienok a prevádzkového poriadku PDS v rámci  - schválených projektov Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky ITMS kód projektu310011A874,  Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska 1. časť ITMS kód projektu 310011B426,  ktoré sa implementujú na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra (ďalej len "ŠGÚDŠ") na základe zmlúv o 1/6 poskytnutí NFP uzatvorených medzi MŽP SR a ŠGÚDŠ z OP Kvalita životného prostredia, - prípadne ďalších projektov schválených počas trvania tohto zmluvného vzťahu, - pre vlastné potreby verejného obstarávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Dodávka elektrickej energie - FNsP Žilina   
Predmetom zákazky je nákup silovej elektrickej energie v pásme vysokej tarify (VT), nízkej tarify (NT) a víkendovejtarify (WT) pre odberné miesta (OM) objednávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečeniedistribúcie elektrickej energie. Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie, zabezpečenie distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlky včase od 0000 hod SEČ dňa 1.1.2020 do 2400 hod SEČ dňa 31.12.2021. Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovémuporiadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č.251/2012Z.z. o energetike, vyhláškaÚRSO č.423/2013Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č.24/2013Z.z.). Predpokladaná spotreba elektrickej energie za OM spolu 8771,22 MWh za 24 mesiacov
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Sociálna poisťovňa, ústredie
Dodáva a odber tepla, príprava teplej úžitkovej a doplňovacej vody do odberných miest, Nevädzová 8 a 10, Bratislava   
Predmetom zákazky je dodávka a odber a) tepla zo sústavy tepelných zariadení uchádzača/dodávateľa do sústavy tepelných zariadení verejného obstarávateľa/odberateľa, pre účely vykurovania (ďalej len ÚK) a prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV), b) doplňovacej vody, pre areál Sociálnej poisťovne na ul. Nevädzová 8 a 10 v Bratislave na obdobie 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytujebezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníkuverejného obstarávania.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
Trenčiansky samosprávny kraj
Združená dodávka elektrickej energie   
Združená dodávka elektrickej energie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Elektrická energia   
Elektrická energia
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mesto Lučenec
Mesto Lučenec - dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na odberné miesta (OM) špecifikované verejným obstarávateľomvrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky vkvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky silovej elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátanejej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekty (odberné miesta) organizácií rezortu MPSVR asúvisiace služby.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie