Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 380 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Zabezpečenie dodávky elektriny pre spotrebu ŽSR na odberných miestach napájajúcich elektrickú trakciu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektriny pre neidentifikovateľnú spotrebu obstarávateľa na odbernýchmiestach napájajúcich elektrickú trakciu. V Miestnej distribučnej sústave obstarávateľa (ŽSR) sa nachádza vlastná spotreba elektriny, potrebná pre zabezpečenieprevádzkových potrieb obstarávateľa (ŽSR), ktorá je začlenená pod nákupnými odbernými miestami (v počte 45)slúžiacimi na napájanie elektrickej trakcie, pričom sa jedná prevažne o zabezpečovacie zariadenia, napájanie podpornýchzariadení technológie, trakčných napájacích zariadení a trakčných meniarní, autoblok a pod..
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest Ekonomickej univerzity v Bratislave vrátanezabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlky, v kvalite zodpovedajúcej technickýmpodmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienoka prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta verejného obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade so zákonom o energetike a vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, vrátane prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta verejného obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľa obchodných podmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej siete. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je nákup silovej elektrickej energie v pásme vysokej tarify (VT) a nízkej tarify (NT) na odbernýchmiestach verejného obstarávateľa, definovaných v prílohe č. 2 Rámcovej zmluvy o združenej dodávke elektriny sprevzatím zodpovednosti za odchýlku v časti B.2. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov,a to vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a súčasného zabezpečenia distribúcie elektrickej energie.   Verejný obstarávateľ požaduje a)dodávku silovej elektrickej energie formou združenej dodávky b)zabezpečeniedistribučných služieb a c)zabezpečenie zodpovednosti za odchýlky v čase od 0000 hod SEČ dňa 01.04.2019 do 2400hod SEČ dňa, ktorým uplynie trvanie Rámcovej dohody.   Verejný obstarávateľ požaduje dodávať elektrickú energiu v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkamprevádzkovateľa distribučnej siete, a to za dodržania platných právnych predpisov SR (zákon č. 251/2012 Z.z. oenergetike, vyhláška ÚRSO č. 371/2016 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou saustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom vznení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.), technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sietepre stanovené zmluvné obdobie.  Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s jeho plnením vrátane nákladov spojených sozodpovednosťou za odchýlku spotreby. Cena nebude navyšovaná, ak dôjde k odchýlke od predpokladanej spotreby.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Dodávka tepla pre Nemocnicu svätého Michala a. s. v Bratislave   
Predmetom zadávania zákazky je dodávka tepla pre potreby ústredného vykurovania (ÚK) a ohrevu teplej vody (TV) objektu Nemocnice svätého Michala, a.s. na Satinského ulici v Bratislave Staré Mesto.  Teplo na ÚK bude dodávané pri výpočtovej vonkajšej teplote (pre Bratislavu 11°C) v teplotnom spáde 75/50 °C. TV bude pripravovaná v zmysle vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z. z., t.j. v teplotnom rozhraní 45 55 °C.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Para, teplá voda a súvisiace produkty
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest vrátane zabezpečenia distribučných služieb aprevzatia zodpovednosti za odchýlky na obdobie 1.4.2019 - 31.3.2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zakazky je dodavka elektrickej energie.  Podrobnejsi opis predmetu zakazky je sucastou sutaznych podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Obec Rohožník
Dodávka elektrickej energie 2019-2020   
Dodávka elektrickej energie pre obec Rohožník
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Elektrická energia   
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača realizovať dodávky dohodnutého množstva elektrickej energie v režimeprenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v odbernom mieste bez prerušenia. Verejný obstarávateľ požaduje -fixnú cenu elektrickej energie bez distribúcie, vyjadrenú v eurách za MWh -ročné vyhodnocovanie odobratého množstva -prekročenie nedočerpanie plánovaného množstva bez navýšenia ceny Verejný obstarávateľ požaduje -zabezpečiť prístup do príslušnej distribučnej sústavy, -zabezpečiť distribúciu elektrickej energie v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnejsústavy, -zabezpečiť systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektrickej energie (ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy v rozsahu a podľa podmienokuvedených v časti D Záväzné zmluvné podmienky týchto súťažných podkladov a prevádzkového poriadku príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy. -upraviť dohodnuté množstvo elektrickej energie pre príslušný kalendárny štvrťrok na žiadosť odberateľa, bez postihu, -zabezpečiť distribučné služby do odberného miesta odberateľa do výšky jeho maximálnej rezervovanej kapacity, -zabezpečiť rezervované kapacity pre odberné miesto odberateľa, -upraviť dohodnutú rezervovanú kapacitu pre odberné miesto odberateľa na žiadosť odberateľa bez sankcií. Verejný obstarávateľ požaduje rezervovaný výkon - Pre rok 20191000 kW - Pre rok 20201000 kW
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2020   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka elektrickej energie v predpokladanom objeme 8 500 MWh ( 30 % ) prezmluvné obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2020, vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miestodberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľadistribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadkuprevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy za každé odberné miesto.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávka elektrickej energie.   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúciena 30 mesiacov, od 00.00 hod. dňa 01.07.2019 do 24.00 hod. dňa 31.12.2021 do jednotlivých odberných miestobstarávateľa. Zoznam odberných miest obstarávateľa s ich technickou špecifikáciou tvorí prílohu č. 1 zmluvy nadodávku a distribúciu elektrickej energie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie - ZMO, región JE Jaslovské Bohunice   
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre organizácie pristupujúce k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch 6/8
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Centrum výcviku Lešť
Dodávka elektrickej energie   
Dodávka elektrickej energie
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie