Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 146 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Výmena rizikových komponentov TV, I. etapa   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - výmena kľúčových komponentov trakčného vedenia. Súčasťouvýmeny komponentov trakčného vedenia bude aj výmena poškodených a nevyhovujúcich nosných lán a kotevnýchnástavcov, nástavcov pevných bodov, prídavných lán Bz, Fe Cu, smerových lán Bz, Fe, Cu, lán AlFe zosilňovacieho aobchádzacieho vedenia, trolejových drôtov, vešiakov, svoriek, kotevných pier, strojových lán, bočných držiakov,závesných svoriek, pevných bodov nosného lana a trolejového drôtu.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Mesto Bytča
Doplnenie verejného osvetlenia mesta Bytča   
Opis predmetu zákazky je definovaný vo výkaze výmer z 03/2018. Jedná sa o demontáž starých svietidiel a súvisiacichelektrických zariadení, montáž nových svietidiel a súvisiacich elektrických zariadení. Revízie, zameranie, vyskúšanie aďalšie súvisiace elektrotechnické práce.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Obec Hrabušice
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia v obci Hrabušice II.   
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrabušice s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer vrátane prevádzky aúdržby sústavy verejného osvetlenia. Výsledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom knedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú v rámci modernizácie a skvalitneniapôvodné svietidlá verejného osvetlenia demontované, budú nahradené modernými úspornými LED svietidlami.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Západoslovenská distribučná, a.s.
Elektroinštalačné práce   
Elektromontážne práce na distribučných vzdušných a káblových sieťach napäťovej úrovne VN a NN
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Hlavné mesto SR Bratislava
Osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia   
Predmetom zákazky sú stavebné práce potrebné na obnovu svetelných miest v miestach sústavy verejného osvetlenia azrezaných stožiarov ako i práce potrebné na výmenu stožiarov v havarijnom stave na území hlavného mesta Slovenskejrepubliky Bratislavy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v oddiele B.1 Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Kancelária prezidenta SR
Realizácia stáleho nočného osvetlenia Grassalkovichovho paláca   
Predmetom verejného obstarávania sú práce a dodávky pre realizáciu nového stáleho nočného osvetleniaGrassalkovichovho paláca (ďalej len ako GP) podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD) a výkazu výmer z 08/2018spracovaných zodpovedným projektantom Ing. arch. P. Vadkertim. Realizácia nového nočného osvetlenia úzko súvisí s naplánovanou realizáciu obnovy - sanácie fasády GP,  Nové stále exteriérové osvetlenie umožní, dôstojne dotvoriť a zvýrazniť večerný obraz a vnímanie objektu a súčasneflexibilne meniť svetelnú atmosféru. Novonavrhnuté osvetlenie zvýrazní významné architektonické prvky fasády(stredného a bočných rizalitov, tympanón a štátny znak nad stredným rizalitom, balustrádu a výzdoby portálovlemujúcich okraje drevených brán bočných rizalitov) a strešnú konštrukciu a umiestnenie svietidiel nenaruší vzhľadfasády resp. celkové vnímanie objektu pri rešpektovaní jeho kultúrno-historickej hodnoty, ktorý je národnou kultúrnoupamiatkou SR. Trvalo svietiace osvetlenie objektu bude mať viac slávnostný charakter (pre každodenné, dôstojnéosvetlenie za každého počasia a ročného obdobia s možnosťou regulácie intenzity osvetlenia a regulácie bieleho afarebného svetla) ako dramatický. Osvetlenie na južnej fasáde v prípadne významných dní, udalostí, alebo podujatíKancelárie prezidenta SR umožní aj režim farebného osvetlenia s možnosťou plynulej regulácie farby svetla a zmenyfarby svetla, ktorý v týchto individuálnych prípadoch podčiarkne dramatickosť scény zaujímavým farebným efektom.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – výťahy   
Predmetom zákazky je dodávka výťahov pre NsP v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel)   
Predmetom zákazky je dodanie nových svietidiel s LED technológiou a výmena za existujúce svetelné zdroje a telesá naizbách, chodbách, vstupných halách a pridružených priestoroch budov študentského domova na Medickej 4 Medickej 6 avypracovanie východiskovej revíznej správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia ako aj vypracovanieprojektu skutkového stavu po realizácii. Drobné stavebné opravy a premaľovanie plôch po starých svetlách. Podrobnejšíopis je uvedený v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Administratívna budova v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice-rekonštrukcia elektroinštalácie   
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie, štruktúrovanej kabeláže, elektro -požiarnej signalizáciea prístupového systému v objekte administratívnej budovy Botanickej záhrady, Mánesova 23, Košice. Podrobný opis jeuvedený v projektovej dokumentácií a výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Generálny investor Bratislavy (GIB)
BUS pruh Popradská - Svornosti (3)   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe BUS pruh Popradská Svornosti na Popradskej ul. na existujúcom cestnom telese cesty I/63. Cieľom stavby je úprava časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku, vytvorenie priestoru pre vyhradený pruh pre BUS a zriadenie cestnej dopravnej signalizácie s radičom. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Stavebné úpravy Popradská Svornosti SO 02 Oprava povrchu vozovky v križovatke Popradská Svornosti SO 03 Cestná dopravná signalizácia
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – výťahy   
Predmetom zákazky je dodávka výťahov pre NsP v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – výťahy   
Predmetom zákazky je dodávka výťahov pre NsP v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – výťahy   
Predmetom zákazky je dodávka výťahov pre NsP v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Obec Hrabušice
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia v obci Hrabušice   
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrabušice s príslušenstvom definovanym vo vykaz vymer vrátane prevádzky aúdržby sústavy verejného osvetlenia. Vysledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú v rámci modernizácie a skvalitneniapôvodné svietidlá verejného osvetlenia demontované, budú nahradené modernymi úspornymi LED svietidlami.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Objekt: 680- Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,9 D4   
Dodávka prác a technologických zariadení vrátane ich montáže a súvisiacich stavebných úprav v rozsahu podľa projektustupňa DSP, spracovaného spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava v 10/2015, ktorý tvorí prílohu k súťažnýmpodkladom. Súčasťou dodávky zhotoviteľa je i spracovanie dokumentácie na realizáciu stavby v podrobnostiach dokumentácie na vykonanie prác (DVP), dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV), zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia a záručný servis.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie