Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 140 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – výťahy   
Predmetom zákazky je dodávka výťahov pre NsP v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel)   
Predmetom zákazky je dodanie nových svietidiel s LED technológiou a výmena za existujúce svetelné zdroje a telesá naizbách, chodbách, vstupných halách a pridružených priestoroch budov študentského domova na Medickej 4 Medickej 6 avypracovanie východiskovej revíznej správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia ako aj vypracovanieprojektu skutkového stavu po realizácii. Drobné stavebné opravy a premaľovanie plôch po starých svetlách. Podrobnejšíopis je uvedený v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Administratívna budova v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice-rekonštrukcia elektroinštalácie   
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie, štruktúrovanej kabeláže, elektro -požiarnej signalizáciea prístupového systému v objekte administratívnej budovy Botanickej záhrady, Mánesova 23, Košice. Podrobný opis jeuvedený v projektovej dokumentácií a výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Generálny investor Bratislavy (GIB)
BUS pruh Popradská - Svornosti (3)   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe BUS pruh Popradská Svornosti na Popradskej ul. na existujúcom cestnom telese cesty I/63. Cieľom stavby je úprava časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku, vytvorenie priestoru pre vyhradený pruh pre BUS a zriadenie cestnej dopravnej signalizácie s radičom. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Stavebné úpravy Popradská Svornosti SO 02 Oprava povrchu vozovky v križovatke Popradská Svornosti SO 03 Cestná dopravná signalizácia
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – výťahy   
Predmetom zákazky je dodávka výťahov pre NsP v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – výťahy   
Predmetom zákazky je dodávka výťahov pre NsP v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – výťahy   
Predmetom zákazky je dodávka výťahov pre NsP v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Obec Hrabušice
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia v obci Hrabušice   
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrabušice s príslušenstvom definovanym vo vykaz vymer vrátane prevádzky aúdržby sústavy verejného osvetlenia. Vysledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú v rámci modernizácie a skvalitneniapôvodné svietidlá verejného osvetlenia demontované, budú nahradené modernymi úspornymi LED svietidlami.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Objekt: 680- Svetelná približovacia sústava Letiska M.R.Štefánika v km 20,9 D4   
Dodávka prác a technologických zariadení vrátane ich montáže a súvisiacich stavebných úprav v rozsahu podľa projektustupňa DSP, spracovaného spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava v 10/2015, ktorý tvorí prílohu k súťažnýmpodkladom. Súčasťou dodávky zhotoviteľa je i spracovanie dokumentácie na realizáciu stavby v podrobnostiach dokumentácie na vykonanie prác (DVP), dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV), zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia a záručný servis.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka a inštálacia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže integrujúci prenos dát a hlasu   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže integrujúci prenos dát ahlasu. V rámci predmetu zákazky bude uchádzač poskytovať predovšetkým 1.Vykonávanie obhliadok 2.Vypracovanie rozpočtov, navrhovanie riešení a alternatív 3.Vypracovanie projektovej dokumentácie 4.Súčinnosť pri návrhoch a realizáciách, koordinačné práce 5.Dodávka a montáž  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
TT Cintorínska - Dunajská   
Predmetom zákazky je realizácia jednotlivých stavebných objektov na základe projektovej dokumentácie vypracovanejspoločnosťou DELTES s.r.o.  Zákazka zahŕňa tieto stavebné objekty  Stavebné objekty SO 601 Trolejové vedenie SO 602 Ovládanie výhybiek SO 603 Ochranné opatrenia v zóne TV SO 604 CSS v križovatke Dunajská ul. 29. augusta  Rozsah zákazky zahŕňa aj vypracovanie a odsúhlasenie projektu skutočného vyhotovenia Diela, vrátane projektuorganizácie výstavby a projektu organizácie dopravy, technologický a pracovný postup a kontrolný skúšobný plánstavby, vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sieti a zabezpečenie všetkých náležitostí potrebných k vydaniuoprávnenia k užívaniu hotového diela a prevádzke trolejbusov (funkčné skúšky, revízie, materiálové atesty, úradnéskúšky a pod.).   Rozsah stavebných prác ako aj špecifikácia stavebných objektov sú daný predloženou projektovou dokumentáciouvypracovanou spoločnosťou DELTES s.r.o., ktorá tvorí Prílohu č. 4. špecifikácia diela, ktorá je súčasťou súťažnýchpodkladov.  1/3  Výkazy výmer pre jednotlivé stavebné objekty tvoria Prílohu č. 5. výkaz výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia vrátane ich dodávky a odvozu odpadu vzniknutého pri manipulácii s izolátormi.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Obec Hrabušice
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia v obci Hrabušice   
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrabušice s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer vrátane prevádzky aúdržby sústavy verejného osvetlenia. Výsledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom knedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú v rámci modernizácie a skvalitneniapôvodné svietidlá verejného osvetlenia demontované, budú nahradené modernými úspornými LED svietidlami.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Generálny investor Bratislavy (GIB)
BUS pruh Popradská - Svornosti (3)   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe BUS pruh Popradská Svornosti na Popradskej ul. naexistujúcom cestnom telese cesty I/63. Cieľom stavby je úprava časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku,vytvorenie priestoru pre vyhradený pruh pre BUS a zriadenie cestnej dopravnej signalizácie s radičom. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Stavebné úpravy Popradská Svornosti SO 02 Oprava povrchu vozovky v križovatke Popradská Svornosti SO 03 Cestná dopravná signalizácia
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Mesto Ilava
REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA 1   
Predmet zákazky s názvom REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA 1 je rekonštrukcia verejného osvetlenie v meste Ilava, I. etapa, vrátane skúšobnej prevádzky v trvaní troch mesiacov, podľa spracovaných projektových dokumentácií spoločnosťou ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o., Krátka 4, Senec 903 01 , zodpovedný projektantING. L. VALČO a v súlade s vydaným stavebným povolením
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie