Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 161 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenské elektrárne, a.s.
Modernizácia turbín 2. bloku Atómových elektrární Mochovce   
Výroba a dodávka nových komponentov TG, opravy a rekonštrukcia existujúcich dielov TG Realizácia modifikácie turbogenerátora TG21 Realizácia modifikácie turbogenerátora TG22
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Hlavné mesto SR Bratislava
Osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia (II)   
Predmetom zákazky sú stavebné práce potrebné na obnovu svetelných miest v miestach sústavy verejného osvetlenia azrezaných stožiarov ako i práce potrebné na výmenu stožiarov v havarijnom stave na území hlavného mesta SRBratislavy. Cieľom je osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia, stavebné práce potrebné na obnovu svetelnýchmiest v miestach sústavy verejného osvetlenia a zrezaných stožiarov ako i práce potrebné na výmenu stožiarov vhavarijnom stave na území hlavného mesta SR Bratislavy.  Miesta budú určené správcom verejného osvetlenia (Hlavným mestom). Odstránenie starého a inštalácia novéhostožiaru, montáž elektro-výzbroje, svietidla a zapojenie na elektrickú energiu. Po ukončení stavebných prác budúsvetelné miesta obnovené - funkčné.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Rekonštrukcia výťahov UNLP Košice   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technicky a morálne zastaraných výťahov so zohľadnením jestvujúcej výťahovejšachty a súčasných zákonných a technických noriem pre výťahy a ich prevádzku na adrese verejného obstarávateľa -pracovisko Rastislavova 43 a pracovisko Trieda SNP Košice.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Žilinský samosprávny kraj
REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV V BÝVALEJ POLIKLINIKE V BYTČI   
Predmetom zákazky Rekonštrukcia elektrických rozvodov v bývalej poliklinike v Bytči sú stavebné úpravy objektu bývalejpolikliniky v Bytči, ktorý je viacfunkčný (ordinácie a kancelárie služby). Objekt pozemok sa nachádza v časti centrum sexistujúcim vjazdom z priľahlej cestnej komunikácie. Vzhľadom na nevyhovujúci stav elektroinštalácie v objekte, stavbarieši jej kompletnú výmenu a následnú inštaláciu podhľadov v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentáciea zmluvných podmienok.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Kancelária prezidenta SR
Realizácia stáleho nočného osvetlenia Grassalkovichovho paláca   
Predmetom verejného obstarávania sú práce a dodávky pre realizáciu nového stáleho nočného osvetlenia Grassalkovichovho paláca (ďalej len ako GP) podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD) a výkazu výmer z 08/2018 spracovaných zodpovedným projektantom Ing. arch. P. Vadkertim.  Nové stále exteriérové osvetlenie umožní, dôstojne dotvoriť a zvýrazniť večerný obraz a vnímanie objektu a súčasne flexibilne meniť svetelnú atmosféru. Novonavrhnuté osvetlenie zvýrazní významné architektonické prvky fasády (stredného a bočných rizalitov, tympanón a štátny znak nad stredným rizalitom, balustrádu a výzdoby portálov lemujúcich okraje drevených brán bočných rizalitov) a strešnú konštrukciu a umiestnenie svietidiel nenaruší vzhľad fasády resp. celkové vnímanie objektu pri rešpektovaní jeho kultúrno-historickej hodnoty, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou SR.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Administratívna budova v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice-rekonštrukcia elektroinštalácie   
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie, štruktúrovanej kabeláže, elektro -požiarnej signalizáciea prístupového systému v objekte administratívnej budovy Botanickej záhrady, Mánesova 23, Košice. Podrobný opis jeuvedený v projektovej dokumentácií a výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Mesto Trnava
Elektromontážne práce   
Poskytnutie služby- elektromontážne práce, odborný a technický dozor pre potreby mesta Trnava počas konaniakultúrno spoločenských podujatí (Tradičný trnavský jarmok a Vianočné trhy) počas 2 rokov. Poskytnutie služby tvorí -montáž a demontáž káblových rozvodov, -montáž, demontáž a napojenie elektrických prípojok NN do predajných stánkov, -dovoz, odvoz, montáž a pripojenie rozvodníc a zásuvkových skríň, -odborná obsluha rozvádzačov, -zabezpečenie pohotovostnej služby a technického dozoru počas konania spomenutých kultúrno - spoločenskýchpodujatí, -vykonávanie odborných prehliadok a skúšok na elektrických zariadeniach, -vypracovanie revíznych správ.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Mesto Pezinok
Oprava verejného osvetlenia na Myslenickej ulici   
Predmetom zákazky je oprava jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia na Myslenickej ulici v Pezinku v zmysle prílohKniha riešení a výkaz výmer. V súčasnosti osvetľovacia sústava osvetľuje priľahlé chodníky a regionálnu cestu II/502.Oprava bude spočívať vo výmene 74 ks svietidiel typu L2, výmene 4 ks svietidiel typu L4, osadení nového stožiaru výšky12m so svietidlom typového označenia L2 a výmena dvoch stožiarov výšky 12m so svietidlom typového označenia L2. Privýmene svietidiel bude realizovaná aj obnova stožiarov a výložníkov. Všetky potrebné parametre a požiadavky nasvietidlá a stožiare sa nachádzajú v prílohe Špecifikácia použitých zariadení týchto SP. Medzi bodmi VO č. 64 a 66, č. 5 a7, č-15 a 17, č. 23 a 1, č. 27 a 29 v zmysle prílohy Situácia týchto SP, je nutná výmena káblu podzemného vedenia.Realizovaný bude výkop do hĺbky 60cm, Šírka výkopu bude 0,3m. Použitý bude medený kábel CYKY 4x16 mm2.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka a inštálacia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže integrujúci prenos dát a hlasu   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže integrujúci prenos dát a hlasu 1.Vykonávanie obhliadok 2.Vypracovanie rozpočtov, navrhovanie riešení a alternatív 3.Vypracovanie projektovej dokumentácie 4.Súčinnosť pri návrhoch a realizáciách, koordinačné práce 5.Dodávka a montáž Návrh riešenia kabelážneho systému musí obsahovať minimálne  situačný nákres riešenia z ktorého bude zrejmé dispozičné rozmiestnenie kabeláže, trasovanie tvorba rozpočtu štruktúrovaný rozpočet Harmonogram realizácie
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel)   
Predmetom zákazky je dodanie nových svietidiel s LED technológiou a výmena za existujúce svetelné zdroje a telesá naizbách, chodbách, vstupných halách a pridružených priestoroch budov študentského domova na Medickej 4 Medickej 6 avypracovanie východiskovej revíznej správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia ako aj vypracovanieprojektu skutkového stavu po realizácii. Drobné stavebné opravy a premaľovanie plôch po starých svetlách. Podrobnejšíopis je uvedený v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Generálna oprava obehového výťahu - Paternoster   
Predmetom tejto zákazky je vykonanie generálnej opravy pôvodne inštalovaného obehového výťahu - Paternoster.Generálna oprava obehového výťahu sa bude realizovať v zmysle spracovanej technickej dokumentácie. Súčasťoutechnickej dokumentácie je aj spracovaný Výkaz výmer - podrobný položkový rozpočet, v zmysle ktorého je určenýrozsah vykonávania opráv obehového výťahu. Repasovaný výťah zostáva umiestnený v pôvodnej murovanej výťahovej šachte. Pre výmenu Paternosteru nie sú nutnézásahy do nosných konštrukcií budovy. Paternoster je určený k vertikálnej doprave osôb do max. hmotnosti 160 kg(max. počet osôb 2) pre jednu kabínu, s počtom 14 ks kabín v 6 poschodovej budove. Technologická časť Paternosteru bude umiestnená do dvoch priestorov - strojovne výťahu a výťahovej šachty.   Podrobný Opis predmetu zákazky - Technická dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
TT Cintorínska - Dunajská   
Predmetom zákazky je realizácia jednotlivých stavebných objektov na základe projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DELTES s.r.o. Zákazka zahŕňa tieto stavebné objekty Stavebné objekty SO 601 Trolejové vedenie, SO 602 Ovládanie výhybiek SO 603 Ochranné opatrenia v zóne TV SO 604 CSS v križovatke Dunajská ul. 29. augusta Rozsah zákazky zahŕňa aj vypracovanie a odsúhlasenie projektu skutočného vyhotovenia Diela, vrátane projektu organizácie výstavby a projektu organizácie dopravy, technologický a pracovný postup a kontrolný skúšobný plán stavby, vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sieti a zabezpečenie všetkých náležitostí potrebných k vydaniu oprávnenia k užívaniu hotového diela a prevádzke trolejbusov (funkčné skúšky, revízie, materiálové atesty, úradné skúšky a pod.).
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Západoslovenská distribučná, a.s.
Elektroinštalačné práce   
Elektromontážne práce na distribučných vzdušných a káblových sieťach napäťovej úrovne VN a NN
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia silnoprúdových rozvodov pre 36 objektov v areáli Akadémieozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa bude realizovať v súlade so spracovanou projektovoudokumentáciou. Podrobnejšie v časti súťažných podkladov B1 Opis predmetu obstarávania.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Emlore s. r. o.
Monitorovací a riadiaci systém dopravy - TMS   
Predmetom kúpy je softvérový produkt určený pre sledovanie a plánovanie trás vozidiel. Presná špecifikáciaobstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetuzákazky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie