Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 27 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Technická univerzita v Košiciach
Vypracovanie energetických auditov budov TUKE   
Vypracovanie energetických auditov budov TUKE podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažnýchpodkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Mesto Banská Bystrica
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je vypracovanie a odovzdanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta BanskáBystrica. Funkčné územie tvorí mesto Banská Bystrica a 16 obcí Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horné Pršany,Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov aVlkanová.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Slovenský hydrometeorologický ústav
Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku   
Predmetom zákazky je vykonanie predpokladaného počtu 730 odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlomročne a meraní terénnych parametrov in situ z 346 objektov ročne (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody,teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka, percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál,určenie senzorických vlastností vody farba, pach, sediment, titračné stanovenia KNK-4.5 a ZNK-8.3) vo viacúrovňovýchpiezometrických vrtoch (max hĺbka sondy 90m) na území Žitného ostrova, vo vybraných objektoch na Slovensku a vobjektoch sledovania dusíkatých látok zraniteľných oblastí Slovenska V programe monitorovania sú na odbery a terénnestanovenia vzoriek podzemných vôd viazané na analytické stanovenia odobraných vzoriek vykonávané akreditovanýmigeoanalytickými laboratóriami ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Príprava a účasť na riešení legislatívnej a praktickej zmeny kompetencií pri riešení škôd a nebezpečných kolíznych stretov spôsobených veľkými šelmami   
Komisionálne šetrenie škôd spôsobených veľkými šelmami, terénne obhliadky, administrácie a úhrada náhrad týchto škôd, kde bude potrebné vytvoriť systém komplexného riešenia týchto škôd.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Environmental Institute, s.r.o.
Odbery vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov na území Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je vykonanie odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlom a meraní terénnych parametrovin situ (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka,percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, určenie senzorických vlastností vody, titračné stanoveniaKNK-4.5 a ZNK-8.3).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Environmental Institute, s.r.o.
Odbery vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov na území Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je vykonanie odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlom a meraní terénnych parametrovin situ (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka,percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, určenie senzorických vlastností vody, titračné stanoveniaKNK-4.5 a ZNK-8.3). Jedná sa o vykovanie 350 odberov vzoriek podzemných vôd vrátane stanovení terénnych parametrov v nasledujúcom rozsahu - Vyhotovenie terénnych protokolov do dodaných formulárov o vykonaných odberoch; - Odobraté vzorky vôd dopraví uchádzač na určené zberné miesta v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach v deňodberu vzorky; - Odbery vzoriek podzemných vôd budú vykonávané z pozorovacích objektov podľa platných technických noriem; - Merania parametrov in situ budú vykonávané priamo v pozorovacej sonde, alebo v prameni podľa platných technickýchnoriem a budú spracované podľa pokynov v požadovanej štruktúre uvedenej v zmluve.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Slovenská agentúra životného prostredia
Obstaranie priestorových informácií pre potreby tvorby územných systémov ekologickej stability   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmenea doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazkana dodanie služby.  Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní zastanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie priestorových informácií prepotreby tvorby územných systémov ekologickej stability na regionálnej úrovni.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Externý monitoring a Komplexný informačný monitorovací systém - KIMS   
Predmetom zákazky je realizácia externého monitoringu skupiny biotopov a druhov a vytvorenie informačnéhomonitorovacieho systému - KIMS.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Mesto Banská Bystrica
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je vypracovanie a odovzdanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta BanskáBystrica. Funkčné územie tvorí mesto Banská Bystrica a 16 obcí Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horné Pršany, Hronsek,Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Tajov a Vlkanová.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vykonanie objektivizácie hluku v pracovnom prostredí   
Vykonanie objektivizácie hluku v pracovnom prostredí
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sužby na sledovanie a monitorovanie znečisťujúcich...
Vojenský útvar 1201 Kuchyňa
Vykonanie objektivizácie hluku v životnom prostredí   
Vykonanie objektivizácie hluku v životnom prostredí
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sužby na sledovanie a monitorovanie znečisťujúcich...
Slovenská agentúra životného prostredia
Obstaranie priestorových informácií pre potreby tvorby územných systémov ekologickej stability   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmenea doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazkana dodanie služby.  Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní zastanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie priestorových informácií prepotreby tvorby územných systémov ekologickej stability na regionálnej úrovni.   Podrobné uvedenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v areáli JE V1 a MSVP   
Predmetom zákazky je monitorovanie a ochrana podzemných vôd a údržba sond a vrtov v nasledujúcom rozsahu dvochsubsystémov JAVYS, a.s.  A) Subsystém JAVYS areál JE V1 Pre tento subsystém je potrebné vykonať nasledujúce činnosti podľa projektu geologickej úlohy schválenej zadávateľom - pravidelný monitoring podzemných vôd a podzemných priesakových vôd v areáli JAVYS, a.s. V1 na základe schválenejgeologickej úlohy, monitorovanie zrážkových vôd v lokalite Jaslovské Bohunice pre realizačný rok 2018, 2019, 2020 - vykonanie štvrťročného a záverečného hodnotenia výsledkov a vypracovanie správ z hodnotenia. Súčasťou monitorovania je aj základná údržba vrtov (oprava náterov, uzáverov, zámkov, ...). Požiadavky na jednotlivé činnosti  Pravidelný monitoring jednotlivých vrtov a vybraných povrchových vôd zahŕňa čerpanie vrtov pre odber vzoriek, odbervzoriek na analýzu 3H (1 l), odber vzoriek na analýzu sumárnej beta aktivity (5 l), odber vzoriek na analýzu gama (10 l),odber vzoriek na analýzu 90Sr (15 l), odber vzoriek na fyzikálnochemické analýzy, vykonanie fyzikálnochemických analýz(pH, tvrdosť, vodivosť), zámer hladín, vyhodnotenie geochemické a vyhodnotenie hydrogeologické. B) Subsystém JAVYS - areál MSVP Pre tento subsystém je potrebné vykonať nasledujúce činnosti podľa projektu geologickej úlohy schválenej zadávateľom - pravidelný monitoring podzemných priesakových vôd v areáli JAVYS, a.s. MSVP na základe schválenej geologickejúlohy pre realizačný rok 2018, 2019, 2020 - vykonanie štvrťročného a záverečného hodnotenia výsledkov a vypracovanie správ z hodnotenia. Súčasťou monitorovania je aj základná údržba vrtov (oprava náterov, uzáverov, zámkov, ...). Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Príprava a účasť na riešení legislatívnej a praktickej zmeny kompetencií pri riešení škôd a nebezpečných kolíznych stretov spôsobených veľkými šelmami   
Komisionálne šetrenie škôd spôsobených veľkými šelmami, terénne obhliadky, administrácie a úhrada náhrad týchto škôd, kde bude potrebné vytvoriť systém komplexného riešenia týchto škôd.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Odstránenie holubieho trusu z povál budov   
Odstránenie holubieho trusu z povál budov
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie