Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 667 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁSTA - Antineoplastické a imunomodulačné činidlá, CYTOSTATIKÁ -Antineoplastické činidlá verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia   Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - navšetkých 48 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovanýchv bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.    Predmet zákazky je rozdelený na 48 častí, ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkýchčasti do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne do oznámenia o výsledku verejného obstarávania nieje táto skutočnosť uvedená v časti II.1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky aj s predpokladanýmihodnotami predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 ksúťažným podkladom.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Očkovacie látky   
Dodávanie očkovacích látok proti hepatitíde A a proti kliešťovej encefalitíde.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodávka INFÚZNYCH ROZTOKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. RooseveltaBanská Bystrica, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 25 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 25 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodávka liekov indikačnej skupiny CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnejnemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 58 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 58 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zadania zákazky sú ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM Látky ničiace baktériena systémové použitie pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, v rozsahuverejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie podľa časti B - Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch a vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 64 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 64 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 213/2018, v rozsahu Antacidá - Lieky pre gastrointestinálne poruchy, Anestetiká lokálne a celkové, Antimykotiká presystémové použitie verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmetzákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 37častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode BOpis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 417/2018, v rozsahu - Antipsychotiká; Antireumatiká; Chemoterapeutiká; Vazopresoriká; Spasmolytiká; Antidotum;Sympatomimetiká; Vitamíny; Varia; Oftalmologiká; Soli a iony na perorálnu a parenterálnu aplikáciu; Hypotenzíva,verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 83 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 153/2018, v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny liečivá pre krv a krvotvorné orgány, Myorelaxancia svalová relaxancia, Hypnotiká a Sedatíva liečivá pre nervový systém, Analgetiká Anodyná, Antipyretiká verejným obstarávateľompožadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 74 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 74 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory   
Predmetom zákazky je dodávka rádiofarmák a rádionuklidových generátorov v rozsahu verejným obstarávateľompožadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - navšetky 3 časti, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných vkapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky jeuvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca   
Predmet zákazky je rozdelený na 171 častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnychvlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Udržiavané zásoby - Autoinjektory a Individuálny protichemický balíček   
Predmetom zákazky sú liečivé prípravky na profylaktickú ochranu pred chemickými toxickými látkami akýmisú yperit,soman, sarin a VX látky a na dezaktiváciu chemických látok pôsobiacich na odhalených častiachpokožky (tvár, ruky, krk)a prípravkov na ochranu pred chemickým zásahom.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oftalmologiká   
Lieky pre potreby očného oddelenia FNsP.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Minerálne doplnky a poruchy metabolizmu   
Minerálne doplnky a poruchy metabolizmu pre potreby FNsP Žilina.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  Akvizičná agentúra
Lieky a očkovacie látky   
Lieky, liečivé látky, očkovacie látky a iné preparáty pre potreby OS SR.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Očkovacie látky   
Dodanie očkovacích látok FSME-IMMUN 0,5ml
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie