Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 623 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA; BRONCHODILATANCIA; ANTIEMETIKÁ; SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 474/2019 v rozsahu ANTICOAGULANCIA Liečivá pre krv a krvotvorné orgány, BRONCHODILATANCIA Liečivá predýchací systém, ANTIEMETIKÁ Ostatné liečivá pre nervový systém, SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY OKREMPOHLAVNÝCH HORMÓNOV verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia  Predmet zákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - navšetkých 84 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovanýchv bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.   Predmet zákazky je rozdelený na 84 častí, ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkýchčasti do oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a následne do oznámenia o výsledku verejného obstarávania nieje táto skutočnosť uvedená v časti II.1.6) tohto oznámenia. Jednotlivé časti predmetu zákazky aj s predpokladanýmihodnotami predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B - Opis predmetu zákazky v Prílohe č. 1 ksúťažným podkladom.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L04AA23   
Lieky ATC skupiny L04AA23
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L04AA27   
Lieky ATC skupiny L04AA27
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L01XC03   
Lieky ATC skupiny L01XC03
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory   
Predmetom zákazky je dodávka rádiofarmák a rádionuklidových generátorov v rozsahu verejným obstarávateľompožadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - navšetky 3 časti, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných vkapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky jeuvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Brineura 150 mg infúzny roztok   
Liek Brineura 150 mg infúzny roztok (SUKL 4681C) obsahuje liečivo cerliponázu alfa, ktorá patrí do skupiny liekov známych ako substitučné enzýmové terapie. Brineura (cerliponáza alfa) je prvá schválená liečba pre akúkoľvek formu Battenovej choroby a je indikovaná tak, že spomaľuje postup ochorenia u symptomatických pediatrických pacientov vo veku 3 rokov a starších s neskorým infantilným neuronálnym ceroidným lipofuscinózou typu 2 (CLN2), tiež známe ako deficiencia tripeptidyl peptidázy 1 (TPP1). Choroba CLN2 je mimoriadne zriedkavá a rýchlo sa rozvíjajúca porucha mozgu, ktorá postihuje približne 20 detí narodených v Spojených štátoch ročne, to je menej ako jeden výskyt choroby na milión Američanov. Brineura je prvá enzýmová substitučná liečba, ktorá sa podáva priamo do tekutiny v mozgu, ktorá lieči základnú príčinu ochorenia CLN2 tým, že pomáha nahradiť chýbajúci enzým TPP1 u postihnutých detí. Používa sa na liečbu pacientov s ochorením neuronálna ceroidná lipofuscinóza typu 2 (CLN2), známym aj ako deficit tripeptidylpeptidázy 1 (TPP1). CLN2 ochorenie je zriedkavá genetická porucha, ktorá postihuje deti. Ľudia s ochorením CLN2 nemajú enzým nazývaný TPP1 alebo ho majú príliš málo, čo spôsobuje hromadenie látok nazývaných lyzozómové akumulačné látky. U ľudí s ochorením CLN2 sa tieto látky hromadia v niektorých častiach tela, najmä v mozgu. Tento liek nahrádza chýbajúci enzým nazývaný TPPA, a tým minimalizuje hromadenie lyzozómových akumulačných látok. Tento liek účinkuje tak, že spomaľuje postup ochorenia. Odporúčaná dávka je 300 mg cerliponázy alfa, ktorá sa podáva jedenkrát za dva týždne intracerebroventrikulárnou infúziou, čo znamená, že sa podáva do mozgovomiechového moku infúziou cez chirurgicky implantovaný zásobník a katéter.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Očkovacie látky   
Dodávanie očkovacích látok proti hepatitíde A a proti kliešťovej encefalitíde.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Univerzitná nemocnica Martin
Antiinfektíva   
Predmetom zákazky je dodávka antiinfektív. Predmet zákazky je rozdelený do 33 samostatných ucelených častí.  Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebojednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 - č. 33). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť. Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámcijednotlivej ucelenej časti. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodávka liekov indikačnej skupiny CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnejnemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 58 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 58 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Národný ústav reumatických chorôb
Lieky pre biologickú liečbu 2018   
Nákup liekov pre biologickú liečbu pacientov na obdobie 12 mesiacov pre Národný ústav reumatických chorôb (bližšiašpecifikácia liekov je uvedená v súťažných podkladoch predmetnej VS pre každú časť samostatne.  Predmetom zákazky je pravidelné dodávanie liekov v zmysle j špecifikácie uvedenej v Súťažných podkladoch podľapotreby verejného obstarávateľa, na základe objednávok vystavených v súlade so zmluvou uvedenou v časti B.2Súťažných podmienok - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s manipuláciou, naložením, dovozom a vyložením tovaru. Verejný obstarávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom tovaru. Skutočne odobraté množstvo môže byť nižšie,rovné alebo vyššie ako predpokladané množstvo. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druhliekov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zadania zákazky sú ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM Látky ničiace baktériena systémové použitie pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, v rozsahuverejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie podľa časti B - Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch a vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 64 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 64 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 153/2018, v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny liečivá pre krv a krvotvorné orgány, Myorelaxancia svalová relaxancia, Hypnotiká a Sedatíva liečivá pre nervový systém, Analgetiká Anodyná, Antipyretiká verejným obstarávateľompožadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 74 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 74 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 213/2018, v rozsahu Antacidá - Lieky pre gastrointestinálne poruchy, Anestetiká lokálne a celkové, Antimykotiká presystémové použitie verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmetzákazky je rozdelený na častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 37častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode BOpis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
KONTRASTNÉ LÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru vrátane dopravy na miesto dodania lieky podľa ATC systému V08 KONTRASTNÉLÁTKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica V08 kontrastné látky skupiny V08A Jódové RTG kontrastné látky *V08AB Nízkoosmolárne nefrotropné kontrastné látky rozpustné vo vode V08C Kontrastné látky pre magnetickú rezonanciu * V08CA Paramagnetické kontrastné látky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Očkovacie látky   
Predmetom zákazky je nákup očkovacích látok - očkovacia látka proti kliešťovej encefalitíde. - očkovacia látka proti hepatitíde spolu s ich dodávkou do miesta plnenia v súlade s požiadavkami na ich odbornú manipuláciu, stanovenými jednotlivýmivýrobcami dodávaných očkovacích látok.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie