Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 284 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovak Investment Holding, a. s.
Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Portfóliová záruka prvej straty (First loss portfolio guarantee)   
Vybraný finančný sprostredkovateľ bude zodpovedný za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja - Portfóliová záruka prvej straty.
Finančné a poisťovacie služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku osobnej dopravy pre rok 2019 a 2020   
Predmetom tejto zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla iným fyzickým a právnickým osobám naveci a zdraví v súvislosti s poskytovaním dopravných služieb v osobnej doprave na železničnej dráhe vo vnútroštátnej amedzinárodnej preprave.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí.   
Poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí zamestnancov vysielaných poistníkom (MO SR) na zahraničnúslužobnú cestu podľa § 11 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a komerčné zdravotné pripoisteniezamestnancov a ich rodinných príslušníkov vysielaných poistníkom (MO SR) na prácu v zahraničí do štruktúr NATO a EÚpodľa § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálnehozdruženia obcí ZMOS a pre ďalšie organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Združenie miest a obcí Žitného ostrova
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
KOMPLEXNÉ POISTENIE MAJETKU VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA   
Predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa nadobudnutého najmä zo štrukturálnychfondov Európskej únie. Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa proti živelným rizikám,odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie zodpovednosti za škodu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Regionálne združenie miest a obcí Prešov-Šaris
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Regionálneho združenia miest aobcí Prešov - Šariš a pre ďalšie organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí Tekov   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Regionálneho združenia miest aobcí Tekov, resp. pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Vranov nad Topľou
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Trenčín
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku (ďalej len poistenie majetku),ktorej výsledkom bude Rámcová poistná dohoda (ďalej len zmluva alebo dohoda) uzatvorená na 4 roky s verejnýmobstarávateľom mestom Trenčín ako centrálnou obstarávacou organizáciou a následne budú medzi úspešnýmuchádzačom a každým verejným obstarávateľom uvedeným v bode 2.5. tejto časti súťažných podkladov, pre ktorýchverejný obstarávateľ Mesto Trenčín obstaráva predmet zákazky uzatvorené Realizačné poistné zmluvy. Zákazku vyhlasuje verejný obstarávateľ Mesto Trenčín ako centrálna obstarávacia organizácia (ďalej len verejnýobstarávateľ), nakoľko verejný obstarávateľ obstaráva predmet zákazky aj pre organizácie (ktorých zriaďovateľom jeverejný obstarávateľ), ktoré po určení úspešného uchádzača a uzatvorení Rámcovej poistnej dohody medzi verejnýmobstarávateľom a úspešným uchádzačom následne samostatne uzatvoria Realizačné poistné zmluvy na predmet zákazkys úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ Mesto Trenčín a organizácie, ktorých zriaďovateľom je verejný obstarávateľ Mesto Trenčín (ďalejlen verejní obstarávatelia podľa bodu 2.5.) nebudú mať povinnosť uzavrieť Rámcovú poistnú dohodu a Realizačnépoistné zmluvy s úspešným uchádzačom v prípade, ak by si poistenie majetku vyžadovalo iný postup vzhľadom naosobitné podmienky poistenia majetku, ktoré by boli požadované poskytovateľom finančných prostriedkov použitých naobstaranie majetku, ktorý by mal byť predmetom poistenia.  2.5.Verejný obstarávateľ obstaráva predmet zákazky pre tieto organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín  Mesto Trenčín, Mierové nám.č.2, 911 64 Trenčín,  1/7 IČO00312037DIČ2021079995  Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Soblahovská 65, 912 50 Trenčín, IČO37920413DIČ2021916083  Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o., Mládežnícka 4, 911 01 Trenčín, IČO36129755 DIČ2021677845  Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín, IČO36124702DIČ2021611878  Základná škola, Bezručova 66, 911 01 Trenčín, IČO31870431DIČ2021311798  Základná škola, Dlhé hony 1, 911 01 Trenčín, IČO36126543DIČ2021609612  Základná škola, Hodžova 37, 911 01 Trenčín IČO36126918DIČ2021609051  Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín, IČO31201431DIČ2020968972  Základná škola, L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín, IČO36126551DIČ2021607324  Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín, IČO34008306DIČ2021265147  Základná škola, Východná 9, 911 08 Trenčín, IČO36126608DIČ2021609579  Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín, IČO36125971DIČ2021607280  Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2, 911 89 Trenčín, IČO34000071DIČ2021325570  Materská škola, Šafárikova , 911 01 Trenčín  IČO 42281741 DIČ2023973897  (ďalej len verejní obstarávatelia podľa bodu 2.5.)  Poznámka Verejný obstarávateľ si na plnenie Rámcovej poistenej dohody a následných Realizačných zmlúv zabezpečísám Samostatného finančného agenta podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnomporadenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Oddiel B.1 Opis predmetu obstarávania.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Zvolen
Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobec. zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motor. vozidiel a povinné zml. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla   
Predmetom obstarania je poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijnépoistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorovéhovozidla na obdobie 4 rokov, od 1.1.2019 do 31.12.2022.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb   
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb vzmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov (letecký zákon) a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poistníka/poisteného pri poskytovaníleteckých navigačných služieb. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce a mestá patriace do Ľubovnianskeho RZMOa pre ďalšie organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Poisťovacie služby   
Predmetom zákazky sú poisťovacie služby v oblasti poistenia majetku a poistenia zodpovednosti za škodu, konkrétnepoistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie prerušeniaprevádzky, poistenie strojov a elektroniky, poistenie skla a poistenie zodpovednosti za škodu. Podrobný opis predmetuzákazky je uvedený v časti B. týchto Súťažných Podkladov (ďalej len SP) a v prílohách týchto SP.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Poisťovacie služby   
Poistenie majetku proti živelným rizikám, krádeži, vandalizmu, poistenie skla, poistenie strojov a strojových zariadení aelektroniky pre prípad akéhokoľvek poškodenia, zničenia, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobámna majetku a zdraví vrátane ušlého zisku spôsobený výkonom činnosti poisteného, poistenie motorových vozidiel preprípad poškodenia a zničenia haváriou, živelnou udalosťou a krádežou, povinne zmluvné poistenie zodpovednosti zaškodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších prepisov
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie