Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 465 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železnice Slovenskej republiky
Poistenie Železníc Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky s názvom "Poistenie Železníc Slovenskej republiky" je  (i) komplexné živelné poistenie; (ii) poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmu; (iii) poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky; (iv) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Liptovský Mikuláš
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu   
2.1.Predmetom zákazky je poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov a strojovýchzariadení, poistenie elektroniky, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu pre Mesto LiptovskýMikuláš a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
National Development Fund II., a.s.
Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Úverového nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky   
Vybraní Finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančnéhonástroja Úverový nástroj na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky
Finančné a poisťovacie služby
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Poisťovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - Poisťovacích služieb pre poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti zaškodu a pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckehozariadenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu   
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle ustanovení zákona č. 359/2007 Z.z.o prevencii a náprave environmentálnych škôd v znení neskorších predpisov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený včasti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu BVS, a.s.   
Predmetom zákazky s názvom Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu BVS, a.s. je zabezpečenie poisťovacíchslužieb pre obstarávateľa v rozsahu Zväzku IV. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj ako predmetzákazky) a to  (i) poistenie majetku pred komplexnými živelnými rizikami, pre prípad krádeže a vandalizmu, pre prípad poškodeniaalebo zničenia skla;  (ii) poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti;  (iii) poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení pre prípad lomu stroja/ elektroniky;  (iv) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu právnických osôb;  (v) poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu -  (spoločne aj ako jednotlivé druhy poistenia).   Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku IV. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Nitra
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu   
Predmetom obstarávania je poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na dobu 4 rokov od 1.1.2020 do 31.12.2023.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Štátna pokladnica
Prijímanie online platieb za služby verejnej správy pre potreby konsolidácie mechanizmov platieb a ich zúčtovania, so zameraním na akceptáciu platieb kartou   
Prijímanie online platieb za služby verejnej správy pre potreby konsolidácie mechanizmov platieb a ich zúčtovania, sozameraním na akceptáciu platieb kartou
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Služby týkajúce finančného poradenstva,...
Technická univerzita v Košiciach
Operatívny leasing   
Operatívny leasing s možnosťou odkúpenia prístrojov pre potreby Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciachpodľa bližšej kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Združenie miest a obcí Žitného ostrova
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova   
Predmet zákazky tvorí poistenie poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkoumotorového vozidla a poistenie úrazu osôb.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Martin
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb   
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, všeobecné poistenie zodpovednosti v zmysle požiadaviek a príloh, služby poistného makléra pre mesto a jeho organizácie na dobu piatich rokov od 01.04.2020 do 31.03.2025. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na Tabuľku č. 1, Tabuľku č. 2, Prílohu č. 3 a Prílohu č. 4 Súťažných podkladov a podrobné vymedzenieobchodných (zmluvných) podmienok tvorí samostatnú kapitolu Súťažných podkladov a to kapitolu D. Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky v nadväznosti na kapitolu B. Opis predmetu obstarávania a kapitolu C. Spôsoburčenia ceny.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020   
Komplexné poistenie SP, a.s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 v rozsahu poistenia, a to poistenie majetku, poistenievnútroštátnej prepravy tovaru, poistenie zodpovednosti cestného prepravcu, poistenie všeobecnej zodpovednosti zaškodu a zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania, alebo finančného poradenstva,poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovomvozidle, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi predstavenstva, dozornej rady a konateľov, poistenieúrazu, hromadné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, poistenie liečebných nákladov vzahraničí, poistenie zásielok ( poistenie výstav ). Čerpanie je za 4Q/2019
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA   
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobnýchmotorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vZbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR č.171/2011. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní leteckých navigačných služieb na letisku Sliač   
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní leteckých navigačných služieb naletisku Sliač.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Prešovský samosprávny kraj
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK   
Cieľom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre vlastnú organizáciu a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie