Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 358 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Poistenie ŽSR   
Predmetom zákazky s názvom "Poistenie ŽSR" je (i) poistenie majetku obstarávateľa pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou a poistenie pre prípadodcudzenia veci a vandalizmu; (ii) poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky; (iii) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Poistenie majetku RTVS a poistenie zodpovednosti za škodu   
Cieľom verejného obstarávania je uzatvorenie Poistnej zmluvy na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu avandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla a poistenie zodpovednosti za škodu.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017   
Predmetom zákazky je komerčné zdravotné pripoistenie, t. j. poistenie liečebných nákladov v zahraničí (vrátane základných asistenčných služieb poskytovaných 24 hodín denne v slovenskom jazyku asistenčnou spoločnosťou poisťovateľa) zamestnancov MZVaEZ SR a ich rodinných príslušníkov (manžel/-ka a deti) počas ich dočasného vyslaniado zahraničia na základe § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Územnáplatnosť poistenia je rozdelená na dve oblasti s nasledovným predpokladaným počtom poistených osôb I.Oblasť Európaa Stredomorie 975 osôb II. Oblasť Svet 292 osôb. Rozdelenie poistencov podľa kontinentov Európa 965, USA aKanada 62, Amerika (mimo USA, Kanada) 53, Afrika 93 (z toho 10 poistencov Egypt patriacich do oblasti Európa aStredomorie), Ázia 88, Austrália 6. Reálne mesačné počty poistencov sa môžu líšiť (môžu byť vyššie alebo nižšie odpredpokladaného počtu osôb), podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa súvisiacich s konkrétnymi vyslaniami,ktoré sú odvodené od aktuálnych potrieb súvisiacich s plnením právomocí a povinnosti MZVaEZ SR. Zoznam krajín, kdemá Slovenská republika zastúpenie je uvedené na webovom sídle MZVaEZ SR (http//www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/slovenske_zastupitelstva/vsetky_zastupitelstva.) Tento výpočet krajín a teritórií sa môže v priebehu trvania zmluvy meniť.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (2019-2023)   
Predmetom zákazky je poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, na obdobie 48 mesiacov.
Finančné a poisťovacie služby
National Development Fund II., a.s.
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja – Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov 3   
Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úver na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.
Finančné a poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel, ktoré sú vo vlastníctve, držbe aspráve verejného obstarávateľa, a to na území Európy, vymedzenom geograficky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku   
Predmetom nadlimitnej zákazky je zabezpečenie poistnej ochrany SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku a jeho odštepných závodov. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti Časť 1/ Poistenie majetku, Poistenie informačných rizík zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so spracovanímosobných údajov, Poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, Poisteniezodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Časť 2/Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Časť 3/Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky resp. jej častí tvorí Príloha A. Opis predmetu zákazky a Príloha B. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Nitriansky samosprávny kraj
„Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti“, II. časť Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu_   
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA   
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobnýchmotorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vZbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR č.171/2011.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
MH Invest, s.r.o.
Komplexná správa, údržba a opravy majetku – vybraných objektov   
Predmetom zákazky sú služby komplexná správa, údržba a opravy majetku vybraných objektoch vo vlastníctvespoločnosti MH Invest s.r.o. v Priemyselnom parku Nitra-Sever v rozsahu 1. Systém regulácie hladiny spodnej vody, 2. Dažďová kanalizácia, v súlade so špecifikáciami pre rozsah poskytovaných služieb a zadávacími podmienkami pre výkony služieb uvedenými vprílohe k zmluve. Podrobné informácie sú obsahom priloženej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu Zväzku 3 Opis predmetuzákazky týchto súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Služby na správu majetku a úschovu cenných papierov
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Poistenie majetku Prešovskej univerzity   
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, havarijné poistenie motorových vozidiel,povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, cestovné poisteniezamestnancov PU pri služobných cestách do zahraničia, úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovanýchmotorovými vozidlami, poistenie zodpovednosti za škodu vlastníctva alebo prevádzky leteckej techniky (modelu)právnickou osobou.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla   
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou UAV - bezpilotného lietajúcehozariadenia na území Slovenskej republiky a Českej republiky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Poistenie exponátov vystavovateľa – Ministerstva obrany Slovenskej republiky proti krádeži, poškodeniu, vandalizmu a živlu počas veľtrhu IDET 2019 v Brne   
Poistenie exponátov vystavovateľa – Ministerstva obrany Slovenskej republiky proti krádeži, poškodeniu, vandalizmu a živlu počas veľtrhu IDET 2019 v Brne
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami   
Predmetom zákazky je skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami, ktoré sú vo vlastníctveverejného obstarávateľa, prípadne ich oprávneným užívateľom (na základe leasingových zmlúv).
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu   
Predmetom zákazky pre časť 1 je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie(ďalej len elektrina) Poskytovateľom do odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľ a Prijímateľov podobu trvania rámcovej dohody, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkachprevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavoudo jeho/ich cca 3 200 odberných miest elektriny na obdobie od 1.1.2019-31.12.2022,s predpokladaným množstvomodobratej elektrickej energie počas účinnosti rámcovej dohody cca 1 803 000MWh. Budovy verejného obstarávateľa aPrijímateľov majú administratívny charakter. Predmetom zákazky pre časť 2 je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu (ďalej len plyn)podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a Prijímateľov po dobu trvania rámcovej dohody, vkvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy,vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do jeho/ich cca 1 600odberných miest plynuna obdobie od 1.1.2019-31.12.2022, s predpokladaným množstvom odobratého plynupočas účinnosti rámcovej dohodycca 3 884 000 MWh. Budovy verejného obstarávateľa a Prijímateľov majú administratívny charakter.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Sprostredkovanie predaja cenných papierov a komodít...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie