Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 445 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu   
Predmetom zákazky pre časť 1 je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie (ďalej len elektrina) Poskytovateľom do odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľ a Prijímateľov po dobu trvania rámcovej dohody, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavoudo jeho/ich cca 3 200 odberných miest elektriny na obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2022, s predpokladaným množstvomodobratej elektrickej energie počas účinnosti rámcovej dohody cca 1 803 000 MWh. Budovy verejného obstarávateľa aPrijímateľov majú administratívny charakter. Predmetom zákazky pre časť 2 je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu (ďalej len plyn) podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a Prijímateľov po dobu trvania rámcovej dohody, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do jeho/ich cca 1 600 odberných miest plynu na obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2022, s predpokladaným množstvom odobratého plynu počas účinnosti rámcovej dohody cca 3 884 000 MWh. Budovy verejného obstarávateľa a Prijímateľov majú administratívny charakter.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Sprostredkovanie predaja cenných papierov a komodít...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Havarijné poistenie vozidiel   
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (ďalej len PZP)  Poistenie, ktoré kryje právnym predpisom stanovenú zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú inému prevádzkoumotorového vozidla (súboru) uvedeného v tabuľkovej prílohe súťažných podkladov, pokiaľ k škodovej udalosti, z ktorejtáto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti.  Havarijné poistenie vozidiel (ďalej len HP) Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, poistenie pre prípad poškodenia alebozničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti, poistenie pre prípad odcudzenia vozidla alebo jeho časti a výbavy, poisteniepre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla vandalizmom (zisteným/nezisteným), poistenie batožiny a škody na zdraví -úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom (súborom) uvedeným v tabuľkovej prílohesúťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Poistenie majetku v správe MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti   
Predmetom zákazky je poistenie majetku štátu, ktorý spravujú podľa § 2 a § 3 zákona NR SR č.278/1993Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Ministerstvo kultúry SR a 30 organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti po celé obdobie trvania Poistnej zmluvy v mieste poistenia od 1.1.2020 do 31.12.2023. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky a v Kapitole B.2 Spôsobom určenia ceny. Zoznam organizácií je uvedený http//www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva-c.html a v prílohe č.1 Poistnej zmluvy. Podrobné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch na daný predmet zákazky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku   
Predmetom nadlimitnej zákazky je zabezpečenie poistnej ochrany SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku a jeho odštepných závodov. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti Časť 1/ Poistenie majetku, Poistenie informačných rizík zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so spracovaním osobných údajov, Poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Časť 2/Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Časť 3/Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky resp. jej častí tvorí Príloha A. Opis predmetu zákazky a Príloha B. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Piešťany
Poisťovacie služby   
Predmetom zákazky sú poisťovacie služby pre Mesto Piešťany a organizácie v pôsobnosti mesta v rozsahu 1. Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu 2. Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel 3. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE   
Predmet zákazky sa skladá z 3 častí, na ktoré boli uzatvárané samostatné RD. Štruktúra predmetu zákazky je nasledovná Poistenie motorových vozidiel Poistenie majetku a zodpovednosti za škody Cestovné poistenie
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Košice
Poisťovacie služby   
Poistenie majetku (na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky a poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla), poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel, úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle a povinné  2/5 zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Snina
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre mestá a obce   
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je verejný obstarávateľ, a to havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie osôb prepravovaných v motorovýchvozidlách v dojednanom rozsahu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Sereď
Poistenie mesta Sereď a jeho organizácií   
Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorovéhovozidla, poistenie motorových vozidiel a úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle pre mesto Sereď ajeho organizácie.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
National Development Fund II., a.s.
Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Úverového nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky   
Vybraní Finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančnéhonástroja Úverový nástroj na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky
Finančné a poisťovacie služby
Mesto Trnava
Komplexné poistenie II   
Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Mesto Trnava a ním zriadené organizácie na obdobie 48 mesiacov od účinnosti rámcových dohôd v rozsahu poistenia poistenie motorových vozidiel, t.j. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, havarijné poistenie a úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle, poistenie liečebných nákladov v zahraničí/Cestovné poistenie, poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY, CESTOVNÉ POISTENIE   
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladovB.Podrobný opis predmetu zákazky a prílohy č. 2 súťažných podkladov Rámcová dohoda o poskytovaní služby. Predmet zákazky sa skladá z 3 častí, na ktoré budú uzatvárané samostatné RD. Štruktúra predmetu zákazkyjenasledovná Poistenie motorových vozidiel Poistenie majetku a zodpovednosti za škody Cestovné poistenie
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Žilina
Komplexné poistenie pre mesto Žilina   
Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre mesto Žilina. predmet zákazky sa delí na dve časti Časť 1/ Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Časť 2/ Poistenie motorových vozidiel
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Nitra
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu   
Predmetom obstarávania je poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na dobu 4 rokov od 1.1.2020 do 31.12.2023. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská správa ciest
Poistenie majetku štátu v správe SSC   
Poistenie majetku verejného obstarávateľa pre prípad všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poisteniemotorových vozidiel, poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie