Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 342 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Poistenie majetku Prešovskej univerzity   
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, havarijné poistenie motorových vozidiel,povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, cestovné poisteniezamestnancov PU pri služobných cestách do zahraničia, úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovanýchmotorovými vozidlami, poistenie zodpovednosti za škodu vlastníctva alebo prevádzky leteckej techniky (modelu)právnickou osobou.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská agentúra životného prostredia
Poskytnutie poisťovacích služieb na 3 roky   
Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb (poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu acestovné poistenie, poistenie zoodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV a havarijné poistenie MV) na 3 roky(36 mesiacov). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Nitriansky samosprávny kraj
„Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti“, II. časť Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu_   
 Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizáciev jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA   
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobnýchmotorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vZbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR č.171/2011.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Poistenie v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku   
Predmetom nadlimitnej zákazky je zabezpečenie poistnej ochrany SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku a jeho odštepných závodov. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti Časť 1/ Poistenie majetku, Poistenie informačných rizík zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so spracovanímosobných údajov, Poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, Poisteniezodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti Časť 2/Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Časť 3/Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky resp. jej častí tvorí Príloha A. Opis predmetu zákazky a Príloha B. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku osobnej dopravy pre rok 2019 a 2020   
Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla iným fyzickým a právnickým osobám na veci a zdraví v súvislosti sposkytovaním dopravných služieb v osobnej doprave na železničnej dráhe vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Nitriansky samosprávny kraj
Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti_   
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom operatívneho lízingu   
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečeniapravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívanímmotorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkachprevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetomzákazky nie je odkúpenie, ani možnosť odkúpenia motorových vozidiel, ktoré sú predmetom tohto verejnéhoobstarávania, po riadnom ukončení trvania zmluvného vzťahu (vlastníctvo motorových vozidiel ostáva na stranedodávateľa). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov (ďalej aj SP).
Finančné a poisťovacie služby
Slovak Investment Holding, a. s.
Výber Správcov fondov na implementáciu Finančných nástrojov pre oblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie   
Predmetom zákazky je vykonávanie činností Správcu fondu súvisiacich s implementáciou Finančných nástrojov preoblasť odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie.
Finančné a poisťovacie služby
Trnavský samosprávny kraj
Rámcová dohoda o poistení TTSK   
Predmet zákazky je Rámcová dohoda na poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijnépoistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorovéhovozidla na dobu 4 rokov
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Trenčín
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku   
Predmetom zákazky bolo poskytnutie služby poistenie hnuteľného a nehnuteľ. majetku, ktorej výsledkom je Rámcovápoistná dohoda uzatvorená na 4 roky s verejným obstarávateľom mestom Trenčín ako centrálnou obstarávacouorganizáciou a následne sú medzi úspešným uchádzačom a každým verejným obstarávateľom uvedeným v bode 2.5.tejto časti súťažných podkladov, pre ktorých verejný obstarávateľ Mesto Trenčín obstaráva predmet zákazky uzatvorenéRealizačné poistné zmluvy. Zákazku vyhlásil verejný obstarávateľ Mesto Trenčín ako centrálna obstarávacia organizácia (ďalej len verejnýobstarávateľ), nakoľko verejný obstarávateľ obstarával predmet zákazky aj pre organizácie (ktorých zriaďovateľom jeverejný obstarávateľ), ktoré po určení úspešného uchádzača a uzatvorení Rámcovej poistnej dohody medzi verejnýmobstarávateľom a úspešným uchádzačom následne samostatne uzatvorili Realizačné poistné zmluvy na predmet zákazkys úspešným uchádzačom.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja formou operatívneho lízingu   
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečeniapravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívanímmotorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkachprevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetomzákazky nie je odkúpenie, ani možnosť odkúpenia motorových vozidiel, ktoré sú predmetom tohto verejnéhoobstarávania, po riadnom ukončení trvania zmluvného vzťahu (vlastníctvo motorových vozidiel ostáva na stranedodávateľa). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov (ďalej aj SP).
Finančné a poisťovacie služby
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie   
Pre ČASŤ 1 Predmetom poistenia je havarijné poistenie súboru motorových vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom jeBBRSC a.s.. Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú a doplnkovúvýbavu. Poistenie sa dojednáva pre prípad -poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, -odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti, -poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti, úmyselného poškodenia alebo zničenia vandalizmus (zistený nezistený) Pre ČASŤ 2 Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkoumotorového vozidla súboru vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom je BBRSC a.s. Rozsah poistenia je stanovený podľazákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorovéhovozidla v znení neskorších predpisov, ustanoveniami a osobitnými dojednaniami v poistnej zmluve.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (2019-2023)   
Predmetom zákazky je poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, na obdobie 48 mesiacov.
Finančné a poisťovacie služby
Mesto Detva
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Detva   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Detva a pre ďalšie organizáciepristupujúce k verejnému obstarávaniu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie