Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 414 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb   
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb na majetku / zdraví tretích osôb, veciach vnesených a prenajatýchnehnuteľnostiach.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
National Development Fund II., a.s.
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov   
Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úver na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.
Finančné a poisťovacie služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti   
Predmetom zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti má poistený právo, aby poistiteľ za nehopoškodeným nahradil  a) za poisteného poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku porušenia povinností, za podmienky, ženárok je krytý týmto poistením s výnimkou prípadov, keď za poisteného/ých už spoločnosť zaplatila odškodneniepoškodenému/ým (Poistenie členov orgánov Spoločnosti); b) spoločnosti poistné plnenie za škodu spôsobenú poisteným/i v dôsledku porušenia povinností, za podmienky, že nárokje krytý týmto poistením v rozsahu, v akom spoločnosť oprávnene nahradila škodu poškodenému/ným, avšakmaximálne do výšky, v akej spoločnosť skutočne škodu nahradila (Poistenie náhrady Spoločnosti); c) náklady obhajoby ktoréhokoľvek poisteného v prípade nárokov uplatnených v zmysle písm. a) a b) v súdnom alebomimosúdnom konaní vedenom proti poistenému až do úplného uspokojenia nároku, vždy však maximálne do výškylimitu zodpovednosti za škodu uvedeného v poistnej zmluve; d) náklady na styk s verejnosťou a zachovanie dobrého mena. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 12 mesiacov   
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu a poistenie finančnejhotovosti pre prípad odcudzenia a lúpeže počas prepravy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného a finančnej hotovosti   
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu a poistenie finančnejhotovosti pre prípad odcudzenia a lúpeže počas prepravy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest   
Predmetom zákazky je poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest v zóne Európa (okrem SR) av zóne Svet, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, úrazové poistenie a poisteniezodpovednosti. Trvanie poistenia po podpísaní rámcovej dohody do 30.06.2022 na základe čiastkových objednávok.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Postenie majetku Prešovskej univerzity   
Predmetom zákazky je poistenie majetku Prešovskej univerzity v Prešove v rozsahu 1.ČasťPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2.ČasťHavarijné poistenie motorových vozidiel 3.ČasťPovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 4.ČasťÚrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovými vozidlami  Bližšia špecifikácia je uvedená v opise predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
KOMPLEXNÉ POISTENIE MAJETKU VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA   
Predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa nadobudnutého najmä zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie zodpovednosti za škodu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel, ktoré sú vo vlastníctve, držbe aspráve verejného obstarávateľa, a to na území Európy, vymedzenom geograficky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Poistenie majetku ŠGÚDŠ   
Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa ako Poisteného (ďalej len Poistený) na obdobie 48mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (pre Časť 1 zákazky) a rámcovej dohody (pre Časť 2 zákazky a Časť 3zákazky). Zákazka je rozdelená na 3 časti Časť 1 zákazky Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za škodu Časť 2 zákazky Havarijné poistenie motorových vozidiel  Časť 3 zákazky Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a prívesných vozíkov
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného a finančnej hotovosti   
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu a poistenie finančnejhotovosti pre prípad odcudzenia a lúpeže počas prepravy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb   
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb na majetku / zdraví tretích osôb, veciach vnesených a prenajatýchnehnuteľnostiach..
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest   
Predmetom zákazky je poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest v zóne Európa (okrem SR) av zóne Svet, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, úrazové poistenie a poisteniezodpovednosti. Trvanie poistenia po podpísaní rámcovej dohody do 30.06.2022 na základe čiastkových objednávok.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla   
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou UAV - bezpilotného lietajúcehozariadenia na území Slovenskej republiky a Českej republiky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami   
Predmetom zákazky je skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami, ktoré sú vo vlastníctveverejného obstarávateľa, prípadne ich oprávneným užívateľom (na základe leasingových zmlúv).
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie