Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 342 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu a zabezpečenie služieb súvisiacich s dodávkou pre VšZP   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a. s. (ďalej lenVšZP) vrátane komplexných služieb spojených s bezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou energií, to znamenávrátane distribúcie a prepravy energií do odberných miest a vrátane ostatných regulovaných služieb a prevzatiezodpovednosti za odchýlku, a to v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete zadodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľadistribučnej siete.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Sprostredkovanie predaja cenných papierov a komodít...
Banskobystrický samosprávny kraj
Poistenie majetku, poistenie motorových vozidiel   
Rámcová dohoda na Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu Banskobystrického samosprávneho kraja(ďalej len BBSK) a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (ďalej len OvZP BBSK), Havarijné poisteniemotorových vozidiel BBSK a OvZP BBSK. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla BBSK a OvZP BBSK.
Finančné a poisťovacie služby
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Koncesia na projekt   
Projektovanie, rekonštrukcia vybraných existujúcich objektov a výstavba nového väzenského zariadenia v súčasnomareáli otvoreného oddelenia Sabová - ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, ich financovanie a prevádzkazariadenia v rámci koncesie.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Služby investičného bankovníctva a príbuzné...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel   
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel Správy a údržby ciestPrešovského samosprávneho kraja a služby s tým spojené počas 36 mesiacov, v súlade so Zákonom číslo 381/2001 Z.z.o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Operatívny lízing – prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja   
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečenia pravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívaním motorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom zákazky nie je odkúpenie, ani možnosť odkúpenia motorových vozidiel, ktoré sú predmetom tohto verejného obstarávania, po riadnom ukončení trvania zmluvného vzťahu (vlastníctvo motorových vozidiel ostáva na strane dodávateľa). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov (ďalej aj SP).
Finančné a poisťovacie služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja formou operatívneho lízingu   
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečeniapravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívanímmotorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkachprevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetomzákazky nie je odkúpenie, ani možnosť odkúpenia motorových vozidiel, ktoré sú predmetom tohto verejnéhoobstarávania, po riadnom ukončení trvania zmluvného vzťahu (vlastníctvo motorových vozidiel ostáva na stranedodávateľa). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov (ďalej aj SP).
Finančné a poisťovacie služby
National Development Fund II., a.s.
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja – Portfóliová záruka prvej straty (First loss portfolio guarantee) v oblasti výskumu, vývoja a inovácii´   
Predmetom zákazky je vykonávanie činností Finančného sprostredkovateľa súvisiacich s implementáciou finančného nastroja Portfóliová záruka prvej straty (First loss portfolio guarantee) v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.
Finančné a poisťovacie služby
National Development Fund II., a.s.
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov 2   
Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančnéhonástroja Úver na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.
Finančné a poisťovacie služby
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Poisťovacie služby   
Predmetom zákazky sú poisťovacie služby v oblasti poistenia majetku a poistenia zodpovednosti za škodu, konkrétnepoistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie prerušeniaprevádzky, poistenie strojov a elektroniky, poistenie skla a poistenie zodpovednosti za škodu. Podrobný opis predmetuzákazky je uvedený v časti B. týchto Súťažných Podkladov (ďalej len SP) a v prílohách týchto SP.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Operatívny lízing – prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja   
Predmetom verejného obstarávania je operatívny lízing - prenájom osobných motorových vozidiel vrátane zabezpečeniapravidelného, ako aj nepravidelného servisu, poistenia a všetkých definovaných poplatkov spojených s užívanímmotorových vozidiel. Motorové vozidlá musia byť homologizované podľa zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkachprevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetomzákazky nie je odkúpenie, ani možnosť odkúpenia motorových vozidiel, ktoré sú predmetom tohto verejnéhoobstarávania, po riadnom ukončení trvania zmluvného vzťahu (vlastníctvo motorových vozidiel ostáva na stranedodávateľa). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov (ďalej aj SP).
Finančné a poisťovacie služby
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce a mestá patriace do Ľubovnianskeho RZMOa pre ďalšie organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Poprad
Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu   
Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadenía elektroniky, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, poistenie zodpovednosti za škodu. Hodnotapoisťovacieho majetku je vo výške cca 199 mil. EUR.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Havarijné poistenie ŽKV   
Predmetom zákazky je poistenie železničných koľajových vozidiel. Jedná sa o železničné koľajové vozidlá (v zmysleZákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktorétvoria hnacie koľajové vozidlá (HKV) a železničné (osobné) vozne (ŽV) vo vlastníctve obstarávateľa. Celková výška súčtupoistných súm jednotlivých koľajových vozidiel (hnacích koľajových vozidiel a železničných vozňov) nesmie počaspoistného obdobia prekročiť 1,6 mld. EUR. Zoznam konkrétnych poistených koľajových vozidiel s presnou identifikáciouje uvedený v súťažných podkladoch. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu   
Predmetom zákazky je rámcová dohoda na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov astrojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie vnútroštátnej prepravy zásielok, poistenie skla, poistenie prerušeniaprevádzky následkom živelných rizík, prerušenia prevádzky následkom lomu stroja, poistenie straty na výnosoch,poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu   
Predmetom zákazky pre časť 1 je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie(ďalej lenelektrina) Poskytovateľom do odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľ aPrijímateľov po dobutrvania rámcovej dohody, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technickýchpodmienkach prevádzkovateľadistribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do jeho/ich cca3 200 odberných miest elektriny na obdobie od 1.1.2019-31.12.2022,s predpokladaným množstvom odobratejelektrickej energie počas účinnosti rámcovej dohody cca 1 803 000MWh. Budovy verejného obstarávateľa a Prijímateľovmajú administratívny charakter. Predmetom zákazky pre časť 2 je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu (ďalejlen plyn)podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a Prijímateľov po dobu trvania rámcovej dohody, vkvalitezodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy,vrátaneprevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do jeho/ich cca 1 600odberných miest plynuna obdobie od 1.1.2019-31.12.2022, s predpokladaným množstvom odobratého plynupočas účinnosti rámcovej dohodycca 3 884 000 MWh. Budovy verejného obstarávateľa a Prijímateľov majúadministratívny charakter
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Sprostredkovanie predaja cenných papierov a komodít...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie