Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 325 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nitriansky samosprávny kraj
Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti_   
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizáciev jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.  Predmetom poistenia bude - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Detva
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Detva   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Detva a pre ďalšie organizáciepristupujúce k verejnému obstarávaniu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie   
ČASŤ 1 Predmetom poistenia je havarijné poistenie súboru motorových vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom jeBBRSC a.s.. Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú a doplnkovúvýbavu. Poistenie sa dojednáva pre prípad -poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, -odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti, -poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti, úmyselného poškodenia alebo zničenia vandalizmus (zistený nezistený) ČASŤ 2 Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorovéhovozidla súboru vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom je BBRSC a.s. Rozsah poistenia je stanovený podľa zákona č.381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vznení neskorších predpisov, ustanoveniami a osobitnými dojednaniami v poistnej zmluve.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Katolícka univerzita v Ružomberku
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku   
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku a to na obdobie 48mesiacov pri zohľadnení výročných dní aktuálne platných poistných zmlúv. Predmet poistenia a poistné riziká súdefinované vo formulároch, prílohách a podmienkach súťažných podkladov. Poistné je zaradené medzi činnostioslobodené od DPH, t.j. uvádzané ceny sú "konečné".
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Zvolen
Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobec. zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motor. vozidiel a povinné zml. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla   
Predmetom obstarania je poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijnépoistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorovéhovozidla na obdobie 4 rokov, od 1.1.2019 do 31.12.2022
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Poskytovanie finančných služieb – finančný lízing   
Predmetom zákazky je poskytnutie finančného lízingu a spätného lízingu nákladných vozidiel na dobu 48 mesiacov s následným odkúpením vozidiel za zostatkovú cenu (poplatok za prevod vlastníctva). Predpokladaná celková obstarávaciacena nákladných vozidiel je vo výške 2.000.000,- EUR bez DPH. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené včasti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla   
Predmetom zákazky je poskytovanie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkoumotorového vozidla a služby s tým spojené. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkoumotorového vozidla (ďalej len PZP) sa bude týkať motorových vozidiel flotily Ministerstva vnútra Slovenskej republiky arozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mesto Vráble
Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel (KASKO), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre verejného obstarávateľa - Mesto Vráble.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
National Development Fund II., a.s.
Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Záručného nástroja pre sociálnu ekonomiku   
Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Záručný nástroj na podporu sociálnej ekonomiky.
Finančné a poisťovacie služby
Trenčiansky samosprávny kraj
Poskytnutie poisťovacích služieb na roky 2019 - 2022   
Opis predmetu zákazky pre Trenčianskehy samosprávney kraja (ďalej len ,,TSK") a organizácií v zriaďovateľskejpôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ,,OvZP TSK") je definovaný v prílohe č. 2 - Návrh Rámcovejdohody pre časti I., II., III. a IV.  Poisťovacie služby sú oslobodené od DPH podľa § 37 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneníneskorších predpisov.
Finančné a poisťovacie služby
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Poisťovacie služby   
Poistenie majetku proti živelným rizikám, krádeži, vandalizmu, poistenie skla, poistenie strojov a strojových zariadení aelektroniky pre prípad akéhokoľvek poškodenia, zničenia, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobámna majetku a zdraví vrátane ušlého zisku spôsobený výkonom činnosti poisteného, poistenie motorových vozidiel preprípad poškodenia a zničenia haváriou, živelnou udalosťou a krádežou, povinne zmluvné poistenie zodpovednosti zaškodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších prepisov.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slovak Investment Holding, a. s.
Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Portfóliová záruka prvej straty (First loss portfolio guarantee)   
Vybraný finančný sprostredkovateľ bude zodpovedný za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja - Portfóliová záruka prvej straty.
Finančné a poisťovacie služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku osobnej dopravy pre rok 2019 a 2020   
Predmetom tejto zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla iným fyzickým a právnickým osobám naveci a zdraví v súvislosti s poskytovaním dopravných služieb v osobnej doprave na železničnej dráhe vo vnútroštátnej amedzinárodnej preprave.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Komerčné zdravotné poistenie osôb v zahraničí.   
Poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí zamestnancov vysielaných poistníkom (MO SR) na zahraničnúslužobnú cestu podľa § 11 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a komerčné zdravotné pripoisteniezamestnancov a ich rodinných príslušníkov vysielaných poistníkom (MO SR) na prácu v zahraničí do štruktúr NATO a EÚpodľa § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Nitrianske RZO - ZMOS   
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednostiza škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Nitrianskeho regionálnehozdruženia obcí ZMOS a pre ďalšie organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie