Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania geodet zobrazujem 115 z 190 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava   
Predmetom zákazky ,,Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty III/1335 Pusté Úľany až po I/62, km 0,170 - 4,170   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty III/1335 Pusté Úľany až po I/62, km 0,170 - 4,170 a taktiež vyhotovenieprojektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou vdigitálnej aj papierovej forme. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č.229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v zneníneskorších predpisov, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov podľa zákona zo skoršie vyhotovenýchgeometrických plánov, - vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce vZO)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty II/561 Matúškovo (extravilán), km 3,400 - 9,500   
Predmetom zákazky sú stavebné práce "Rekonštrukcia cesty II/561 Matúškovo (extravilán), km 3,400 - 9,500".Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby aporealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Bližší opis predmetu zákazky jeuvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
SC ŽSK závod Orava - Stredisko Dolný Kubín Stavebné úpravy prevádzkovej budovy   
SC ŽSK závod Orava - Stredisko Dolný Kubín - Stavebné úpravy prevádzkovej budovy podľa projektovej dokumentácie vypracovanej MARETTA projekt, Dolný Kubín pod názvom SC ŽSK závod Orava - Stredisko Dolný Kubín Stavebné úpravyprevádzkovej budovy zodpovedný projektant Ing. Peter Maretta.  Ide o rekonštrukciu existujúcej prevádzkovej a sociálnej dvojpodlažnej budovy a skeletovej železobetónovej budovy dielní. Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania predmetuzákazky a porealizačné geodetické zameranie predmetu zákazky oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov,v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Mesto Trnava
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – revitalizácia vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj, PD   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie /PD/ pre územné rozhodnutie (DÚR), vizualizácii vo fázeDÚR a po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebnépovolenie s podrobnosťou realizačného projektu (DSPaRP), ktorá bude zredukovaná o stavebné objekty Architektonickýnávrh, rekreačná infraštruktúra, Doprava, Technická infraštruktúra. Súčasťou (DSPaRP) bude aj spracovanie vizualizáciiz tejto fázy PD. V predmete zákazky je zahrnuté i geodetické zameranie, odborný autorský dohľad počas realizáciestavby a výkon súčinnosti zhotoviteľa v prípade realizácie stavby s podporou z externých finančných zdrojov, prioritne zEÚ.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
Meracia technika   
Verejný obstrarávateľ zadáva podlimitnú zákazku na dodanie tovarov, pričom predmetom je dodanie meracej techniky v počte 7 ks (Digitálny nivelačný prístroj, Nivelačná podložka, Fiberglasová nivelačná lata, Skenovacia a fotogrametrická totálna stanica s možnosťou pripojenia GNSS, Geodetická totálna stanica nižšej presnosti, Geodetická totálna stanica, Laserový skener vrátane softvéru na spracovanie 3D skenovania) pre potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú aj neoddeliteľné činnosti (služby) spojené s umiestnením a montážou tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty III/1400 Dolný Štál – Topoľníky (II. etapa) + intravilán Topoľníky, km 0,000 – 5,846   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty III/1400 Dolný Štál Topoľníky (II. etapa) + intravilán Topoľníky, km 0,000 -5,846 a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetickézameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 2súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie geometrických plánov   
Realizácia geodetických prác spočívajúcich vo vypracovaní a odovzdaní geometrických plánov vrátane ich zápisov doevidencie katastra nehnuteľností pre majetko - právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, geodetické práce súvisiace s predrealizačným aporealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Geodetické služby   
- predprojektové geodetické služby - predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov - geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia - ostatné geodetické služby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Východoslovenská distribučná, a. s.
Geodetické služby   
Predmetom tejto súťaže je zameranie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie a) porealizačné zameranie VVN, VN, NN el. vedenia a optického vedenia nadzemného a podzemného v analógovej a 1/3 digitálnej forme b) Spracovanie dgn c) pozdĺžny profil VVN, VN el. vedenia nadzemného v analógovej a digitálnej forme d) vytyčovanie - vytýčenie trasy VVN, VN, NN el. vedenia nadzemného (podperných bodov) a podzemného (lomových bodov) a energ. zariadenia a hraníc dotknutých pozemkov - podrobné vytýčenie stavebného objektu, osadzovanie základových dielcov mrežových podperných bodov 110kV a 22kV vedení. e) geometrický plán energ. zariadenia, el. vedenia v analógovej a digitálnej forme - Adresný bod dopracovanie adresného bodu k už jestvujúcemu geometrickému plánu f) účelová mapa v analógovej a digitálnej forme - polohopisný a výškopisný plán - uličný pás - vytýčenie a zameranie inž. sietí na základe dodaných vyjadrení správcov týchto sietí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa   
Predmetom objednávky je výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa pre tím stavebného dozoru na stavbe Diaľnica D1 Bratislava Trnava - križovatka Triblavina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č.229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v zneníneskorších predpisov, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov podľa zákona zo skoršie vyhotovenýchgeometrických plánov, - vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce vZO)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Obec Ohrady
Ohrady - Kanalizácia splašková   
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie predmetu zákazky Ohrady -Kanalizácia splašková vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetickéhozamerania, geologického prieskumu, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia a plánuužívania verejnej práce, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo a týmito súťažnými podkladmi. Zhotoviteľ je povinnývypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu predmetu zákazky, zrealizovať predmet zákazky v súlade so schválenourealizačnou dokumentáciou ako aj s ostatnými ustanoveniami Zmluvy o dielo a odstrániť na uskutočnenom dieleakékoľvek vady. Po dokončení má dielo spĺňať účely, pre ktoré je určené, tak, ako to je špecifikované v týchtosúťažných podkladoch. Predmet zákazky rieši zhotovenie celoobecnej kanalizácie obce Ohrady s prevádzkovými objektami, s kanalizačnýmiodbočkami a odvedenie odpadových vôd výtlačným potrubím cez obec Kútniky na ČOV Dunajská Streda. Jednotlivé stoky sú navrhnuté ako gravitačné potrubie delenej splaškovej kanalizácie. Odvádzanie splaškových vôd odproducentov je do spoločnej čistiarne odpadových vôd (ČOV) Dunajská Streda. Prekonávanie výškových rozdielov adoprava splaškových vôd na dlhšie vzdialenosti, kde nie je dostatočný spád bude pomocou čerpacích staníc a výtlačnýchpotrubí navrhnutých v rámci stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne   
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne - 2. opätovné otvorenie súťaže medzi účastníkmi rámcovejdohody. Predmetom zákazky je aktualizácia údajov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ďalej lenZBGIS) metódou miestneho prešetrovania priamo v teréne, spracovanie výsledkov miestneho prešetrovania v záväznomúdajovom modeli a požadovanej kvalite a dodanie aktualizovaných údajov ZBGIS. Predmet zákazky je rozdelený na 4častí, a to pre nasledovné lokality Časť 1 Lokalita s označením 7 (Humenné) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne s rozlohou997,79 km2 Časť 2 Lokalita s označením 8 (Medzilaborce) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne srozlohou 979,75 km2 Časť 3 Lokalita s označením 9 (Svidník) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne s rozlohou997,07 km2 Časť 4 Lokalita s označením 10 (Bardejov) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne s rozlohou753,91 km2
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie