Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania geodet zobrazujem 115 z 224 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov   
Verejný obstarávateľ mieni zadať zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je riešenie protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov. Súčasťou predmetu zákazky sú i nevyhnutné služby, neoddeliteľné od realizácie stavebných prác (diela) ako geodetické zameranie a projektové práce -dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a manipulačný poriadok stavby. Táto zákazka sa delí na časti Časť 1 Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice - riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbuprietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 6stavebných objektov (1) polder č. 1 na Ruskinovskom potoku; (2) polder č. 2 na bezmennom prítoku Ruskinovskéhopotoka; (3) polder č. 3 na Ostrom potoku; (4) polder č. 4 na Ľubickom potoku; (5) polder č. 5 na Ľubickom potoku; (6)polder č. 7 na Kúpeľnom potoku. Stavby budované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovúochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ichtechnologické a prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešenítransformácie povodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch. Súčasťou opatrení je aj zabezpečenieobjektu poldra pred zanesením prietočných objektov najmä dnového priepustu pred plaveninami vo forme lapačaplavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannejkonštrukcie kovovej zábrany priamo pred vtokom do dnového priepustu. Časť 2 Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I.etapa - výstavba suchých poldrov (1) polder č.17 tok Šípková, (2) polder č. 19 tok Poľný potok, (3) polder č. 20 Lomnická rieka, (4) polder č. 21 Lomnická rieka, (5)polder č. 22 Lomnická rieka, (6) polder č. 23 Lomnická rieka, (7) polder č. 24 Kolačkovský potok, (8) polder č. 25Šípková, (9) polder č. 29 Vyšný Toráč, (10) polder č. 30 Toráč. Uvedené objekty predstavujú suché nádrže poldre, ktorébudú pretekané jestvujúcimi vodnými tokmi. Zrealizujú sa prehradením tokov na najvhodnejších miestach, so zádržným 1/7 územím hlavne na zamokrených nevyužívaných zaplavovaných plochách. Podrobný rozsah predmetu zákazky bude uvedený v dokumentácii pre ponuku a výkaze výmer, ktoré tvorianeoddeliteľné prílohy Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vykonávanie geodetických prác   
Vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, na zriadenie vecného bremena, polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, geodetické prácesúvisiace s vytýčením pozemkov a stavieb, a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov,vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností alebo pre ďalšie konanie orgánov štátnej správy a samosprávy,pre potreby súdnych sporov a iných konaní pre organizačné zložky objednávateľa v súlade so všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi a to všetko na základe samostatných zákaziek.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
GEOLAND TOP, s.r.o.
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.   
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.  1. Ground Explorer s dvomi anténami  2. Detektor kovov  3. GPS 2 ks  4. GNSS  5. Totálna stanica  6. Nivelačná sada  7. Statív drevený  8. ploter A0  9. Univerzálne geodetické príslušenstvo  10. Notebook 2 ks  11. PC 3 ks  12. Geodetický softvér  13. Softvér na spracovanie priestorových údajov - pre 3 používateľov  14. Softver na spracovanie priestorových údajov - licencia navyše  15. Programový systém  16. Textový, grafický a prezentačný softvér  17. Softvér na geodetické meranie
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Obec Orechová Potôň
Orechová Potôň verejná kanalizácia a ČOV   
Predmetom zákazky je rozšírenie splaškovej kanalizácie a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd. Súčasťou zákazkyokrem samotných stavebných prác sú aj súvisiace činnosti a to vytýčenie inžinierskych sietí, vypracovanie projektovejdokumentácie pre realizáciu prác, vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia,zabezpečenie povolenia na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev, zabezpečenie vydania povolenia navypúšťanie vyčerpaných vôd počas výstavby, geodetické merania, archeologický výskum,vypracovanie prevádzkovýchporiadkov. Podrobnejší opis je v súťažných podkladoch
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trebišov
Rozšírenie mestského kamerového systému   
Predmetom zákazky je rozšírenie mestského kamerového systému v meste Trebišov, pozostávajúce z dodania bezpečnostného kamerového systému a montáže bezpečnostných zariadení nových prvkov mestského kamerového systému vrátane inštalácie, inštalačného materiálu, naprogramovania kamerových zariadení, zabezpečenia prenosu dát voptickej ethernetovej sieti, prenájmu alebo vybudovania nových optických trás, vytýčenia inžinierskych sietí v miestachumiestnenia novej optickej trasy, implementácie do existujúcej infraštruktúry, geodetického zamerania trasy(porealizačné), odovzdávacieho protokolu a meracích protokolov. Mestský kamerový systém sa rozšíri o vytýčené lokality na miestnych komunikáciách, mestskom parku a v lokalite obnoveného ostrovčeka na Ulici 17. novembra, realizovaného z projektu Participatívneho rozpočtu I. 2019 mesta Trebišov. Presná lokalizácia kamier je uvedená v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Západoslovenská distribučná, a.s.
Geodetické služby   
- predprojektové geodetické služby - predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov - geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia - ostatné geodetické služby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Východoslovenská distribučná, a. s.
Geodetické služby   
Predmetom tejto súťaže je zameranie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie a) porealizačné zameranie VVN, VN, NN el. vedenia a optického vedenia nadzemného a podzemného v analógovej a 1/3 digitálnej forme b) Spracovanie dgn c) pozdĺžny profil VVN, VN el. vedenia nadzemného v analógovej a digitálnej forme d) vytyčovanie - vytýčenie trasy VVN, VN, NN el. vedenia nadzemného (podperných bodov) a podzemného (lomových bodov) a energ. zariadenia a hraníc dotknutých pozemkov - podrobné vytýčenie stavebného objektu, osadzovanie základových dielcov mrežových podperných bodov 110kV a 22kV vedení. e) geometrický plán energ. zariadenia, el. vedenia v analógovej a digitálnej forme - Adresný bod dopracovanie adresného bodu k už jestvujúcemu geometrickému plánu f) účelová mapa v analógovej a digitálnej forme - polohopisný a výškopisný plán - uličný pás - vytýčenie a zameranie inž. sietí na základe dodaných vyjadrení správcov týchto sietí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa   
Predmetom objednávky je výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa pre tím stavebného dozoru na stavbe Diaľnica D1 Bratislava Trnava - križovatka Triblavina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie geometrických plánov   
III.Q.2019 - Objednávky. Realizácia geodetických prác spočívajúcich vo vypracovaní a odovzdaní geometrických plánovvrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností pre majetko - právne usporiadanie pozemkov a stavieb,rozčlenenie, oddelenie pozemkov a stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, geodetické práce súvisiace spredrealizačným a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov pre potreby SPF,  - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov zo skoršie vyhotovených geometrických plánov,  - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckychvzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákona č. 503/2003 Z.z. onavrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,  - vyhotovovanie technických podkladov pre konania podľa zákona č. 64/2004 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadenýchzáhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Obec Jahodná
Jahodná kanalizácia   
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie stavby "Jahodná kanalizácia"vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, geologickéhoprieskumu, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Orechová Potôň
Orechová Potôň verejná kanalizácia a ČOV   
Predmetom zákazky je rozšírenie splaškovej kanalizácie a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd. Súčasťou zákazkyokrem samotných stavebných prác sú aj súvisiace činnosti a to vytýčenie inžinierskych sietí, vypracovanie projektovejdokumentácie pre realizáciu prác, vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia,zabezpečenie povolenia na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev, zabezpečenie vydania povolenia navypúšťanie vyčerpaných vôd počas výstavby, geodetické merania, archeologický výskum,vypracovanie prevádzkovýchporiadkov. Podrobnejší opis je v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Ochrana cesty pred padajúcimi kameňmi v Klubine na II/520 v km 6,200 – 6,600, časť I. v dĺžke 130 m   
Ochrana cesty pred padajúcimi kameňmi v Klubine na II/520 v km 6,200 - 6,600, časť I. v dĺžke 130 m podľaprojektovej dokumentácie vypracovanej TPC Group s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina pod názvom Ochranacesty pred padajúcimi kameňmi Klubina na ceste II/520 v km 6,200 6,600, Úsek č. 1 zodpovedný projektant Ing. LukášRolko.  Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania predmetuzákazky a porealizačné geodetické zameranie predmetu zákazky oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.   Účelom navrhovaných stavebných prác je vybudovanie ochrany, ktorá bude ochraňovať cestu II/520 pred padajúcimiskalami z blízkeho svahu. Uvedené bude dosiahnuté vybudovaním ochranných konštrukcií (dynamické bariéry aochranný gabión).   Ochranné zariadenia sú navrhnuté na ochranu cesty II/520 pred padajúcimi úlomkami sutín a uvoľnenými kamennýmiblokmi, ktoré vplyvom erózie zvetrávajú a padajú strmým svahom až na vozovku. Komunikácie je asfaltová, šírkaspevnenej časti je cca 9,5 m. Cesta prechádza daným miestom v pravotočivej zákrute s polomerom cca 130 m.Predmetný svah je po ľavej strane komunikácie. Nachádza sa ihneď za hranou komunikácie od ktorej ho oddeľuje ibaplytký rigol šírky cca 0,5 m, resp. zemná priekopa cestná priekopa v prvom úseku cesty. Po pravej strane sa nachádzaoceľové zvodidlo (na múre). V druhom úseku je tesne popri vozovke vybudovaný betónový zárubný múrik dĺžky 85,0 ma výšky cca 1,0 m.   1/2  Sklon vozovky je jednostranný smerom ku pravej krajnici vozovky. Po pravej strane sa nachádza existujúci betónovýoporný múr ktorý oddeľuje cestu od rieky Bystrica. Na úseku sa ďalej nachádza existujúci priepust s betónovou kalovoujamou, ktorý bude počas stavby prečistený. Zo strany svahu sa nenachádza žiadne ZBZ (zvodidlo, zábradlie).  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladov a v projektovej dokumentácii, ktorá jesúčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Realizácia stavby: „Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca – výmena ochrán a inovácia RIS“   
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Realizácia stavby ,,Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca - výmenaochrán a inovácia RIS" (ďalej len Dielo), vrátane káblových trás, dodávka a montáž technológie. Súčasťou Diela sú ajskúšky a všetky práce súvisiace s uvedením Diela do prevádzky, výkon inžinierskych a projektových prác a prácsúvisiacich s kolaudáciou stavby.  Rozsah stavby sa delí na dve časti  Realizácia stavebnej časti - stavebné objekty (ďalej len SO) SO 301 Demolácie SO 520 Budova spoločných prevádzok SO 523.1 Domček ochrán DO 01 SO 523.2 Domček ochrán DO 02 SO 525 Káblové kanály Realizácia technologickej časti prevádzkové súbory (ďalej len PS) PS 03 Transformátory 400/110 kV PS 07 Rozvodňa 400 kV PS 10 Rozvodňa 10,5 kV PS 31 RIS centrálne riadenie PS 32 RIS väzby na technológiu PS 33 Elektrické ochrany PS 34 Meranie práce a kvality elektrickej energie PS 35 Automatická regulácia napätia (ARN)  1/6 PS 36 Technologický informačný systém ochrán (TISO) PS 37 Monitorovací systém technológie PS 38 Interné komunikácie PS 50 Vlastná spotreba PS 61 Väzba na SED PS 62 Prenosové cesty Súčasťou plnenia predmetu Diela je ďalej Zrealizovať stavbu v súlade s technickými požiadavkami, internými smernicami, predpismi a štandardami SEPS, platnýmitechnickými normami, s použitím výrobkov zaručujúcich vlastnosti podľa § 47 zákona č. 50/1976 Zb. o územnomplánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebnýchvýrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. otechnických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov.  Dielo sa požaduje zhotoviť v zmysle nasledovných bodov - Vypracovať Dokumentáciu pre realizáciu stavby v súlade so stavebným povolením a projektom pre stavebné povoleniea Technickými požiadavkami pre Zhotoviteľa Diela,  - K časti DRS - Dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti vypracovaná špecialistom PO, zabezpečiť jej odsúhlasenie napríslušnom OR HaZZ. Projekt musí byť konzultovaný s odborom 1220 SEPS. - Zabezpečiť schválenie dokumentácie oprávnenou organizáciou v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., - Vypracovať dokumentáciu skutočného vyhotovenia (ďalej len DSV) Diela, pričom spôsob vypracovania dokumentovmusí byť totožný so spôsobom vypracovania dokumentov v DRS, a podľa pravidiel aktuálne platných v časevypracovania DSV, - Výkresy DSV, vypracované v systéme Ruplan EVU, musia byť vypracované s minimálnym použitím potenciálovýchodkazov medzi výkresmi, ktoré projekt obsahoval z dôvodu členenia DRS na prevádzkové súbory, na etapy a pod., -Vyhotoviť DSV v zmysle dokumentu Interný štandard č. 15 a dovzdať DSV dva krát v papierovej forme a tri krát vdigitálnej forme na nosiči CD/DVD obsahujúcom všetky dokumenty vo formáte ich vypracovania a vo formáte PDF, DSVstavby ,,Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca - výmena ochrán a inovácia RIS" bude zapracovaná do celkovejtechnologickej a stavebnej dokumentácie R400 kV, ktorú poskytne SEPS na vstupnom rokovaní,  - Geodetické (zememeračské) vytýčenie základných smerových a výškových bodov objektov stavby na stavenisku predzahájením stavby, - Vytýčenie inžinierskych sieti na stavenisku pred zahájením realizácie stavby. - Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle § 5 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Povinnosti koordinátora projektovejdokumentácie, - Výkon koordinátora bezpečnosti v zmysle § 6 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Povinnosti koordinátora bezpečnosti.  Pokračovanie opisu je v bode II.2.4) tohto Oznámenia.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty II/504 Krakovany - hranica okresu Nové Mesto nad Váhom, km 51,180 - 54,580   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty II/504 Krakovany - hranica okresu Nové Mesto nad Váhom, km 51,180 -54,580 a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetickézameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené voZväzku 2 súťažných podkladov a v projektovej dokumentácií, ktorá tvorí samostatnú prílohu a je neoddeliteľnousúčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie