Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania geodet zobrazujem 115 z 231 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
GEOLAND TOP, s.r.o.
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.   
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.  1. Ground Explorer s dvomi anténami  2. Detektor kovov  3. GPS 2 ks  4. GNSS  5. Totálna stanica  6. Nivelačná sada  7. Statív drevený  8. ploter A0  9. Univerzálne geodetické príslušenstvo  10. Notebook 2 ks  11. PC 3 ks  12. Geodetický softvér  13. Softvér na spracovanie priestorových údajov - pre 3 používateľov  14. Softver na spracovanie priestorových údajov - licencia navyše  15. Programový systém  16. Textový, grafický a prezentačný softvér  17. Softvér na geodetické meranie
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Mesto Prešov
Geodetické služby   
Predmetom poskytnutia služieb sú geodetické služby podľa prílohy Vymedzenie predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Obec Jahodná
Jahodná kanalizácia   
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie stavby "Jahodná kanalizácia" vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Zlaté Moravce
Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce - stavebné práce   
Predmetom zákazky je výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce v rozsahu výkazu výmer a projektovejdokumentácie.  Súčasťou predmetu zákazky sú aj nasledujúce činnosti súvisiace so zhotovením prác a) Vytýčenie stavby, geodetické práce; b) Zameranie a kontrola verejných rozvodov v okolí stavby pred začiatkom realizácie stavby; c) Podrobná výrobná dokumentácia zhotoviteľa stavby d) Projekt dopravného značenia počas výstavby e) Dopravné značenie počas výstavby f) Informačná tabuľa označenia stavby g) Pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie stavby h) Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a opis a zdôvodnenie odchýlok od odsúhlasenej projektovejdokumentácie a stavebného povolenia vrátane náležitých rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, posúdení alebo inýchopatrení dotknutých orgánov štátnej správy i) Fotodokumentácia celej realizácie stavby vrátane zabudovaných konštrukcii j) Prevádzkový poriadok počas realizácie stavby k) Podrobný plán organizácie výstavby (výkresová a textová časť, vrátane jeho doplnenia pri zmenách počas výstavby) l) Zriadenie aj odstránenie staveniska  1/6 m) Revízne správy a protokoly skúšok (ak ich právne predpisy vyžadujú, preukázanie zhody zabudovaných stavebnýchvýrobkov prostredníctvom právnymi predpismi určených dokumentov, požadované certifikáty a atesty zabudovanýchstavebných výrobkov a technológií, doklady o likvidácii stavebnej sute vzniknutej počas realizácie výstavby.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách týchtosúťažných podkladov, a to Projektová dokumentácia  Zadanie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
KANALIZÁCIA VYDRANY – VEĽKÉ BLAHOVO   
Predmetom bude vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavebných prác, vypracovanie projektu dopravnéhoznačenia vrátane vybavenia povolení na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev, zameriavacie práce prerealizáciu stavebných prác, uskutočnenie stavebných prác novej splaškovej kanalizácie, vypracovanie dokumentácieskutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie, vypracovanie manipulačných a prevádzkovýchporiadkov. Podrobnejšie údaje sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“   
1. Predmetom zákazky je zhotovenie diela 2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder štátna hranica Slovenská republikaMaďarsko v rozsahu 1.1 Výstavba nového 2x400 kV vedenia lokalita Veľký Meder štátna hranica Slovenská republika Maďarsko a súvisiacichčinností v zmysle vypracovanej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (DVZ) 2x400 kV vedenie lokalita Veľký Mederštátna hranica Slovenská republika Maďarsko, arch. číslo 52-9-00110 z 04/2018. 1.2 Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), dielenskej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSV). 1.3 Inžinierske činnosti pre práce po dokončení stavby. 1.4 Geodetické práce a majetkovoprávne činnosti. 2. Montážne práce v rámci napojenia nového 2x400 kV vedenia lokalita Veľký Meder štátna hranica Slovenská republikaMaďarsko do existujúceho 2x400 kV vedenia V479/480 Gabčíkovo Veľký Ďur na p.b.č.46 a p.b.č.47 budú prebiehať sohľadom na termíny vypínania existujúceho 2x400 kV vedenia V479/480 v roku 2020, v predpokladanom celkovomrozsahu 2 týždňov. Presný termín bude určený v ročnom harmonograme vypínania vedení a písomne oznámenýzhotoviteľovi (montážne práce budú realizované na 2x400 kV vedení V479/480 pri vypnutom vedení). Uvedený termín vypínania vedenia môže byť zmenený výlučne zo strany objednávateľa a to v prípade nepriaznivej situácie v prenosovejsústave. V prípade zmeny termínu vypínania vedenia bude nový termín vypínania vedenia bezodkladne oznámenýzhotoviteľovi písomnou formou na adresu zhotoviteľa. 3. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zákazky v rozsahu min. 3.1 V rámci výstavby nového 400 kV vedenia a súvisiacich činností sú to najmä 3.1.1 Dodávka materiálu, 3.1.2 Stavebná a montážna časť betonáž základov, montáž a stavba oceľových skrutkovaných pozinkovaných stožiarovpriehradovej konštrukcie, montáž vodičov, montáž izolátorových závesov s keramickými izolátormi, montáž kombinovaného zemného lana (KZL), demontáž vodičov, izolátorových závesov a KZL v úseku p.b.č.46 a p.b.č.47 vedenia V480 v rámci existujúceho 2x400 kV vedenia V479/480 Gabčíkovo Veľký Ďur, realizácia denného leteckého prekážkového značenia stožiara p.b.č.355 náterom, montáž nočného leteckého prekážkového značenia stožiara p.b.č.355 svetelným prekážkovým značením, montáž odkloňovačov letu vtákov na kombinovaných zemných lanách ainštalácia búdok pre hniezdenie vtákov, 3.1.3 Výrub stromov a drevín rastúcich mimo lesa (na poľnohospodárskych pozemkoch) a rekultivácie na  1/4 poľnohospodárskych pozemkoch vyplývajúce z rozhodnutí povoľujúcich orgánov štátnej správy, 3.1.4 Úprava, resp. vybudovanie prístupových ciest, vybudovanie zjazdov vrátane všetkých IČ, uvedenie ciest a zjazdovdo pôvodného stavu po ukončení všetkých prác v súlade s uplatnenými požiadavkami vlastníkov, užívateľov alebosprávcov dotknutých pozemkov alebo nehnuteľností, 3.1.5 Vytýčenie stožiarových miest, trasy (osi) vedenia, všetkých priesekov a výrubov v trase vedenia (na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch), 3.1.6 Porealizačné zameranie stožiarových miest, ochranného pásma a pozdĺžneho profilu celého nového 400 kV vedenia(vodiče, KZL), 3.1.7 Vypracovanie podrobného harmonogramu realizácie celého diela, ktorý musí obsahovať realizačný plán v jednotlivých týždňoch, 3.1.8 Zabezpečenie a vytýčenie potrebných podzemných inžinierskych sietí, križovaných objektov, zabezpečenie vypínania križovaných vedení NN/VN/VVN vrátane poplatkov za vypínanie vedení, 3.1.9 Kontaktovanie užívateľov dotknutých pozemkov, zabezpečenie vstupov na pozemky, 3.1.10 Prerokovanie a úhrada vzniknutých škôd spôsobených zhotoviteľom pri realizácií diela. Pokračovanie opisu je v bode II.2.4 oznámenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vykonávanie geodetických prác   
Vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, na vecné bremená, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, polohopisné a výškopisnézameranie pozemku, geodetické práce súvisiace s vytýčením stavieb a porealizačným zameraním stavieb, prešetreniemajetko-právnych vzťahov, vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností alebo pre ďalšie konanie orgánovštátnej správy a samosprávy, pre potreby súdnych sporov a iných konaní pre organizačné zložky objednávateľa v súladeso všeobecne záväznými právnymi predpismi a to všetko na základe samostatných zákaziek.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov   
Verejný obstarávateľ mieni zadať zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je riešenie protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov. Súčasťou predmetu zákazky sú i nevyhnutné služby, neoddeliteľné od realizácie stavebných prác (diela) ako geodetické zameranie a projektové práce -dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a manipulačný poriadok stavby. Táto zákazka sa delí na časti Časť 1 Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice - riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbuprietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 6stavebných objektov (1) polder č. 1 na Ruskinovskom potoku; (2) polder č. 2 na bezmennom prítoku Ruskinovskéhopotoka; (3) polder č. 3 na Ostrom potoku; (4) polder č. 4 na Ľubickom potoku; (5) polder č. 5 na Ľubickom potoku; (6)polder č. 7 na Kúpeľnom potoku. Stavby budované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovúochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ichtechnologické a prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešenítransformácie povodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch. Súčasťou opatrení je aj zabezpečenieobjektu poldra pred zanesením prietočných objektov najmä dnového priepustu pred plaveninami vo forme lapačaplavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannejkonštrukcie kovovej zábrany priamo pred vtokom do dnového priepustu. Časť 2 Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I.etapa - výstavba suchých poldrov (1) polder č.17 tok Šípková, (2) polder č. 19 tok Poľný potok, (3) polder č. 20 Lomnická rieka, (4) polder č. 21 Lomnická rieka, (5)polder č. 22 Lomnická rieka, (6) polder č. 23 Lomnická rieka, (7) polder č. 24 Kolačkovský potok, (8) polder č. 25Šípková, (9) polder č. 29 Vyšný Toráč, (10) polder č. 30 Toráč. Uvedené objekty predstavujú suché nádrže poldre, ktorébudú pretekané jestvujúcimi vodnými tokmi. Zrealizujú sa prehradením tokov na najvhodnejších miestach, so zádržným 1/7 územím hlavne na zamokrených nevyužívaných zaplavovaných plochách. Podrobný rozsah predmetu zákazky bude uvedený v dokumentácii pre ponuku a výkaze výmer, ktoré tvorianeoddeliteľné prílohy Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vykonávanie geodetických prác   
Vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, na zriadenie vecného bremena, polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, geodetické prácesúvisiace s vytýčením pozemkov a stavieb, a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov,vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností alebo pre ďalšie konanie orgánov štátnej správy a samosprávy,pre potreby súdnych sporov a iných konaní pre organizačné zložky objednávateľa v súlade so všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi a to všetko na základe samostatných zákaziek.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
GEOLAND TOP, s.r.o.
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.   
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.  1. Ground Explorer s dvomi anténami  2. Detektor kovov  3. GPS 2 ks  4. GNSS  5. Totálna stanica  6. Nivelačná sada  7. Statív drevený  8. ploter A0  9. Univerzálne geodetické príslušenstvo  10. Notebook 2 ks  11. PC 3 ks  12. Geodetický softvér  13. Softvér na spracovanie priestorových údajov - pre 3 používateľov  14. Softver na spracovanie priestorových údajov - licencia navyše  15. Programový systém  16. Textový, grafický a prezentačný softvér  17. Softvér na geodetické meranie
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Obec Orechová Potôň
Orechová Potôň verejná kanalizácia a ČOV   
Predmetom zákazky je rozšírenie splaškovej kanalizácie a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd. Súčasťou zákazkyokrem samotných stavebných prác sú aj súvisiace činnosti a to vytýčenie inžinierskych sietí, vypracovanie projektovejdokumentácie pre realizáciu prác, vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia,zabezpečenie povolenia na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev, zabezpečenie vydania povolenia navypúšťanie vyčerpaných vôd počas výstavby, geodetické merania, archeologický výskum,vypracovanie prevádzkovýchporiadkov. Podrobnejší opis je v súťažných podkladoch
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trebišov
Rozšírenie mestského kamerového systému   
Predmetom zákazky je rozšírenie mestského kamerového systému v meste Trebišov, pozostávajúce z dodania bezpečnostného kamerového systému a montáže bezpečnostných zariadení nových prvkov mestského kamerového systému vrátane inštalácie, inštalačného materiálu, naprogramovania kamerových zariadení, zabezpečenia prenosu dát voptickej ethernetovej sieti, prenájmu alebo vybudovania nových optických trás, vytýčenia inžinierskych sietí v miestachumiestnenia novej optickej trasy, implementácie do existujúcej infraštruktúry, geodetického zamerania trasy(porealizačné), odovzdávacieho protokolu a meracích protokolov. Mestský kamerový systém sa rozšíri o vytýčené lokality na miestnych komunikáciách, mestskom parku a v lokalite obnoveného ostrovčeka na Ulici 17. novembra, realizovaného z projektu Participatívneho rozpočtu I. 2019 mesta Trebišov. Presná lokalizácia kamier je uvedená v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Západoslovenská distribučná, a.s.
Geodetické služby   
- predprojektové geodetické služby - predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov - geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia - ostatné geodetické služby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Východoslovenská distribučná, a. s.
Geodetické služby   
Predmetom tejto súťaže je zameranie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie a) porealizačné zameranie VVN, VN, NN el. vedenia a optického vedenia nadzemného a podzemného v analógovej a 1/3 digitálnej forme b) Spracovanie dgn c) pozdĺžny profil VVN, VN el. vedenia nadzemného v analógovej a digitálnej forme d) vytyčovanie - vytýčenie trasy VVN, VN, NN el. vedenia nadzemného (podperných bodov) a podzemného (lomových bodov) a energ. zariadenia a hraníc dotknutých pozemkov - podrobné vytýčenie stavebného objektu, osadzovanie základových dielcov mrežových podperných bodov 110kV a 22kV vedení. e) geometrický plán energ. zariadenia, el. vedenia v analógovej a digitálnej forme - Adresný bod dopracovanie adresného bodu k už jestvujúcemu geometrickému plánu f) účelová mapa v analógovej a digitálnej forme - polohopisný a výškopisný plán - uličný pás - vytýčenie a zameranie inž. sietí na základe dodaných vyjadrení správcov týchto sietí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa   
Predmetom objednávky je výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa pre tím stavebného dozoru na stavbe Diaľnica D1 Bratislava Trnava - križovatka Triblavina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie