Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania geodet zobrazujem 115 z 239 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Šoporňa
Šoporňa – rozšírenie kanalizácie a ČOV   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela na dobudovanie kanalizačnej siete a vybudovanie novej ČOV pre obec Šoporňa. Kanalizačná sieť, ktorá je predmetom tohto projektu nadväzuje na už vybudovanú kanalizačnú sieť. Riešené kanalizačné zberače gravitačné delenej kanalizačnej siete v obci Šoporňa sú navrhované v sklonoch terénu podľa jej členitosti výškových pomerov minimálny sklon dodržaný 3,4 %o, z potrubia PVC-U priemeru 300 mm v celkovej dĺžke 10 573,80 m. Súčasťou jednotlivých zberačov sú aj výtlačné kanalizačné potrubia z jednotlivých prečerpávacích staníc z PČS 1;2;3;4;5 v celkovej dĺžke 1 156,49 m z rúr PVC. CELKOVÁ DĹŽKA navrhovaných zberačov vrátane výtlačných potrubí je 11 730,29 m. ČOV bude pozostávať z mechanického predčistenia, z biologického čistenia, zo zahusťovania, uskladňovania kalu a lisovania kalu. Predmetom zákazky je aj plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, geodetické zameranie, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov ČOV, dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane geometrických plánov dobudovanie kanalizácie, realizačná dokumentácia vrátane dodávateľskej, dielenskej akonštrukčnej dokumentácie potrebnej na realizáciu diela. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Martin
Cyklochodník a chodník pre peších, Martin – Tomčany, I. etapa   
Predmetom zákazky je výstavba cyklistickej komunikácie, ktorá je navrhnutá ako obojsmerná, s dvomi protismernýmipruhmi, širokými 1,50 m, celková prejazdná šírka cyklistickej komunikácie bude 3,00 m. Od cesty III/2146 budeoddelená trávnatým pásom, ktorý bude široký 1,00 m. Od chodníka pre peších, ktorý bude široký 1,50 m, budecyklistická komunikácia oddelená špeciálnou dlažbou pre nevidiacich a slabozrakých pásom varovnej dlažby a pásomvodiacej dlažby. Súčasťou cyklochodníka je aj premostenie potoka Silava ( rieši SO02 ) ktoré bude tvorené rúrovým priepustom DN1150. V mieste okolo potoka Silava, kde sa terén znižuje ku vodnému toku bude pozdĺž cyklochodníka železobetónovýoporný múr ( rieši SO03 ), v celkovej dĺžke 92,3 m. Na múre, aj na betónových čelách rúrového priepustu bude osadenéochranné zábradlie. Riešené územie s navrhovaným cyklochodníkom a chodníkom pre peších je súčasťou katastrálneho územia mesta Martina mestskej časti Tomčany. Nachádza sa na východnom okraji k. ú. Martin a prechádza do západnej časti k. ú. Tomčany.Dielo je v I. etape navrhnuté na pozemkoch p.č. KN-C 4307/2, 7654/1, 7654/5, 7654/6, 7654/9, 7654/10, 7654/14,7654/15, 7654/16, 7655/1 k. ú Martin, KN-E 80, 81, 82, 83/1, KN-C, 199/6, 199/59, 199/62, 199/63 k. ú. Tomčany. Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou PDS Projektovaniedopravných stavieb, Ul. Na Bystričku 16, 036 01 Martin, hlavný inžinier projektu Ing. Iveta Kolenčíková, podľa rozsahuuvedeného v Prílohe č. 1, ktorú tvorí ocenený výkaz výmer a podľa podmienok stavebného povolenia vydaného MestomTurany č. SU 1495/2019 zo dňa 25.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2019.  1/7 Práce sú špecifikované vo výkaze výmer a zhotoviteľ zahrnie do ceny tieto činnosti -vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác;  -dočasné dopravné značenie; -porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté; -úpravu okolia, ktorá bola dotknutá výstavbou napr. doplnenie zeminy alebo výsev trávy, ak bude potrebné a pod.  -náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác; -náklady na likvidáciu odpadu; -zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme; -geodetické vytýčenie stavby. Stavebnotechnické a konštrukčné riešenie stavby   Predmetom diela je stavba členená na stavebné objekty SO 01 Cyklotrasa I. etapa Zemné práce Zakladanie Komunikácie Ostatné konštrukcie a práce búranie Presun hmôt HSV Izolácie proti vode a vlhkosti SO 01 - 2 Chodník I. etapa Zemné práce Zakladanie Komunikácie Ostatné konštrukcie a práce búranie Presun hmôt HSV Konštrukcie doplnkové kovové SO 01a Oporný múr  Zemné práce Zvislé a kompletné konštrukcie Ostatné konštrukcie a práce búranie Presun hmôt HSV Konštrukcie doplnkové kovové SO 02 Rúrový priepust  Zemné práce Vodorovné konštrukcie Rúrové vedenie Ostatné konštrukcie a práce búranie Presun hmôt HSV  Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram diela, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo č. 05/UHI/2020 ( Príloha č. 2 kZmluve o dielo). Podrobné vymedzenie realizácie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovúdokumentáciu, výkazy výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodaniapredmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Žilinský samosprávny kraj
Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom kraji – I. etapa   
Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom kraji I. etapa.  1. časť Prestavba mostného objektu ev.č. MO 2021-001 v k.ú. Makov.  2. časť Prestavba mostného objektu ev.č. 2333-001 ponad rieku Váh v k.ú. mesta Liptovský Mikuláš - Ploštín.  3. časť Rekonštrukcia mostného objektu MO 2224-012 most cez tok Ľupčianka v k.ú. obce Partizánska Ľupča.  Súčasťou predmetu zákazky podľa jednotlivých častí predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácieskutočného zrealizovania predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie predmetu zákazky oprávnenou osobouv digitálnej aj papierovej forme.   Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch a v samostatnej prílohe B1 až B3(projektové dokumentácie, výkazy výmer, opis predmetu zákazky, stavebné povolenia).
Stavebné práce
Mesto Martin
ŠPORT PARK PLTNÍKY - II.etapa   
Predmetom zákazky II. etapy projektu je dostavba futbalového areálu, jeho okolie s areálovými komunikáciami,príjazdovú komunikáciu a parkovisko, spolu s napojením areálu na splaškovú kanalizáciu a vybudovanie dažďovejkanalizácie z ciest a striech. Riešené časti areálu 2. etapy výstavby sa nachádzajú na pozemkoch k. ú. Priekopa 1025/4,1025/18, 1025/19, 1030/11 a 1030/12, 3379/28, 3379/29 a k. ú. Záturčie 418/10, 418/12, 418/11, 418/9. Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektovou kanceláriou Stavba od A po Z, s.r.o.,Thurzova 16A, Martin hlavný inžinier projektu Ing. Miroslav Stolárik a podmienok stavebného povolenia.  Práce sú špecifikované vo výkaze výmer a zhotoviteľ zahrnie do ceny tieto činnosti -vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím prác;  -dočasné dopravné značenie; -porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté; -úpravu okolia, ktorá bola dotknutá výstavbou napr. doplnenie zeminy, štrkov alebo výsev trávy, ak bude potrebné apod.  -náklady na čistenie okolia počas realizácie a po ukončení stavebných prác; -náklady na likvidáciu odpadu; -zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme; -geodetické vytýčenie stavby. Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram diela, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo č. 02/UHI/2020 ( Príloha č. 2 k 1/7 Zmluve o dielo). Podrobné vymedzenie realizácie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovúdokumentáciu, výkazy výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodaniapredmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Stavebné práce
Východoslovenská distribučná, a. s.
Geodetické služby   
Predmetom tejto súťaže je zameranie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie a) porealizačné zameranie VVN, VN, NN el. vedenia a optického vedenia nadzemného a podzemného v analógovej a 1/3digitálnej forme b) Spracovanie dgn c) pozdĺžny profil VVN, VN el. vedenia nadzemného v analógovej a digitálnej forme d) vytyčovanie - vytýčenie trasy VVN, VN, NN el. vedenia nadzemného (podperných bodov) a podzemného (lomových bodov) a energ. zariadenia a hraníc dotknutých pozemkov - podrobné vytýčenie stavebného objektu, osadzovanie základových dielcov mrežových podperných bodov 110kV a 22kVvedení. e) geometrický plán energ. zariadenia, el. vedenia v analógovej a digitálnej forme - Adresný bod dopracovanie adresného bodu k už jestvujúcemu geometrickému plánu f) účelová mapa v analógovej a digitálnej forme - polohopisný a výškopisný plán - uličný pás - vytýčenie a zameranie inž. sietí na základe dodaných vyjadrení správcov týchto sietí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov   
Verejný obstarávateľ mieni zadať zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je riešenieprotipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov. Súčasťou predmetu zákazky sú inevyhnutné služby, neoddeliteľné od realizácie stavebných prác (diela) ako geodetické zameranie a projektové práce -dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a manipulačný poriadok stavby. Táto zákazka sa delí na časti Časť 1 Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice - riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbuprietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 6stavebných objektov (1) polder č. 1 na Ruskinovskom potoku; (2) polder č. 2 na bezmennom prítoku Ruskinovskéhopotoka; (3) polder č. 3 na Ostrom potoku; (4) polder č. 4 na Ľubickom potoku; (5) polder č. 5 na Ľubickom potoku; (6)polder č. 7 na Kúpeľnom potoku. Stavby budované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovúochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ichtechnologické a prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešenítransformácie povodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch. Súčasťou opatrení je aj zabezpečenieobjektu poldra pred zanesením prietočných objektov najmä dnového priepustu pred plaveninami vo forme lapačaplavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannejkonštrukcie kovovej zábrany priamo pred vtokom do dnového priepustu. Časť 2 Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I.etapa - výstavba suchých poldrov(1) polder č. 1/7 17 tok Šípková, (2) polder č. 19 tok Poľný potok, (3) polder č. 20 Lomnická rieka, (4) polder č. 21 Lomnická rieka, (5)polder č. 22 Lomnická rieka, (6) polder č. 23 Lomnická rieka, (7) polder č. 24Kolačkovský potok, (8) polder č. 25Šípková, (9) polder č. 29 Vyšný Toráč, (10) polder č. 30 Toráč. Uvedené objekty predstavujú suché nádrže poldre, ktorébudú pretekané jestvujúcimi vodnými tokmi. Zrealizujú sa prehradením tokov na najvhodnejších miestach, so zádržnýmúzemím hlavne na zamokrených nevyužívaných zaplavovaných plochách. Podrobný rozsah predmetu zákazky bude uvedený v dokumentácii pre ponuku a výkaze výmer, ktoré tvorianeoddeliteľné prílohy Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie geometrických plánov   
IV.Q.2019 - Objednávky. Realizácia geodetických prác spočívajúcich vo vypracovaní a odovzdaní geometrických plánovvrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností pre majetko - právne usporiadanie pozemkov a stavieb,rozčlenenie, oddelenie pozemkov a stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, geodetické práce súvisiace spredrealizačným a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Geodetické služby   
- predprojektové geodetické služby - predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov - geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia - ostatné geodetické služby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
GEOLAND TOP, s.r.o.
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.   
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.  1. Ground Explorer s dvomi anténami  2. Detektor kovov  3. GPS 2 ks  4. GNSS  5. Totálna stanica  6. Nivelačná sada  7. Statív drevený  8. ploter A0  9. Univerzálne geodetické príslušenstvo  10. Notebook 2 ks  11. PC 3 ks  12. Geodetický softvér  13. Softvér na spracovanie priestorových údajov - pre 3 používateľov  14. Softver na spracovanie priestorových údajov - licencia navyše  15. Programový systém  16. Textový, grafický a prezentačný softvér  17. Softvér na geodetické meranie
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Mesto Prešov
Geodetické služby   
Predmetom poskytnutia služieb sú geodetické služby podľa prílohy Vymedzenie predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Obec Jahodná
Jahodná kanalizácia   
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie stavby "Jahodná kanalizácia" vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Zlaté Moravce
Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce - stavebné práce   
Predmetom zákazky je výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce v rozsahu výkazu výmer a projektovejdokumentácie.  Súčasťou predmetu zákazky sú aj nasledujúce činnosti súvisiace so zhotovením prác a) Vytýčenie stavby, geodetické práce; b) Zameranie a kontrola verejných rozvodov v okolí stavby pred začiatkom realizácie stavby; c) Podrobná výrobná dokumentácia zhotoviteľa stavby d) Projekt dopravného značenia počas výstavby e) Dopravné značenie počas výstavby f) Informačná tabuľa označenia stavby g) Pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie stavby h) Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a opis a zdôvodnenie odchýlok od odsúhlasenej projektovejdokumentácie a stavebného povolenia vrátane náležitých rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, posúdení alebo inýchopatrení dotknutých orgánov štátnej správy i) Fotodokumentácia celej realizácie stavby vrátane zabudovaných konštrukcii j) Prevádzkový poriadok počas realizácie stavby k) Podrobný plán organizácie výstavby (výkresová a textová časť, vrátane jeho doplnenia pri zmenách počas výstavby) l) Zriadenie aj odstránenie staveniska  1/6 m) Revízne správy a protokoly skúšok (ak ich právne predpisy vyžadujú, preukázanie zhody zabudovaných stavebnýchvýrobkov prostredníctvom právnymi predpismi určených dokumentov, požadované certifikáty a atesty zabudovanýchstavebných výrobkov a technológií, doklady o likvidácii stavebnej sute vzniknutej počas realizácie výstavby.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách týchtosúťažných podkladov, a to Projektová dokumentácia  Zadanie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
KANALIZÁCIA VYDRANY – VEĽKÉ BLAHOVO   
Predmetom bude vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavebných prác, vypracovanie projektu dopravnéhoznačenia vrátane vybavenia povolení na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev, zameriavacie práce prerealizáciu stavebných prác, uskutočnenie stavebných prác novej splaškovej kanalizácie, vypracovanie dokumentácieskutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie, vypracovanie manipulačných a prevádzkovýchporiadkov. Podrobnejšie údaje sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“   
1. Predmetom zákazky je zhotovenie diela 2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder štátna hranica Slovenská republikaMaďarsko v rozsahu 1.1 Výstavba nového 2x400 kV vedenia lokalita Veľký Meder štátna hranica Slovenská republika Maďarsko a súvisiacichčinností v zmysle vypracovanej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (DVZ) 2x400 kV vedenie lokalita Veľký Mederštátna hranica Slovenská republika Maďarsko, arch. číslo 52-9-00110 z 04/2018. 1.2 Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), dielenskej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSV). 1.3 Inžinierske činnosti pre práce po dokončení stavby. 1.4 Geodetické práce a majetkovoprávne činnosti. 2. Montážne práce v rámci napojenia nového 2x400 kV vedenia lokalita Veľký Meder štátna hranica Slovenská republikaMaďarsko do existujúceho 2x400 kV vedenia V479/480 Gabčíkovo Veľký Ďur na p.b.č.46 a p.b.č.47 budú prebiehať sohľadom na termíny vypínania existujúceho 2x400 kV vedenia V479/480 v roku 2020, v predpokladanom celkovomrozsahu 2 týždňov. Presný termín bude určený v ročnom harmonograme vypínania vedení a písomne oznámenýzhotoviteľovi (montážne práce budú realizované na 2x400 kV vedení V479/480 pri vypnutom vedení). Uvedený termín vypínania vedenia môže byť zmenený výlučne zo strany objednávateľa a to v prípade nepriaznivej situácie v prenosovejsústave. V prípade zmeny termínu vypínania vedenia bude nový termín vypínania vedenia bezodkladne oznámenýzhotoviteľovi písomnou formou na adresu zhotoviteľa. 3. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zákazky v rozsahu min. 3.1 V rámci výstavby nového 400 kV vedenia a súvisiacich činností sú to najmä 3.1.1 Dodávka materiálu, 3.1.2 Stavebná a montážna časť betonáž základov, montáž a stavba oceľových skrutkovaných pozinkovaných stožiarovpriehradovej konštrukcie, montáž vodičov, montáž izolátorových závesov s keramickými izolátormi, montáž kombinovaného zemného lana (KZL), demontáž vodičov, izolátorových závesov a KZL v úseku p.b.č.46 a p.b.č.47 vedenia V480 v rámci existujúceho 2x400 kV vedenia V479/480 Gabčíkovo Veľký Ďur, realizácia denného leteckého prekážkového značenia stožiara p.b.č.355 náterom, montáž nočného leteckého prekážkového značenia stožiara p.b.č.355 svetelným prekážkovým značením, montáž odkloňovačov letu vtákov na kombinovaných zemných lanách ainštalácia búdok pre hniezdenie vtákov, 3.1.3 Výrub stromov a drevín rastúcich mimo lesa (na poľnohospodárskych pozemkoch) a rekultivácie na  1/4 poľnohospodárskych pozemkoch vyplývajúce z rozhodnutí povoľujúcich orgánov štátnej správy, 3.1.4 Úprava, resp. vybudovanie prístupových ciest, vybudovanie zjazdov vrátane všetkých IČ, uvedenie ciest a zjazdovdo pôvodného stavu po ukončení všetkých prác v súlade s uplatnenými požiadavkami vlastníkov, užívateľov alebosprávcov dotknutých pozemkov alebo nehnuteľností, 3.1.5 Vytýčenie stožiarových miest, trasy (osi) vedenia, všetkých priesekov a výrubov v trase vedenia (na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch), 3.1.6 Porealizačné zameranie stožiarových miest, ochranného pásma a pozdĺžneho profilu celého nového 400 kV vedenia(vodiče, KZL), 3.1.7 Vypracovanie podrobného harmonogramu realizácie celého diela, ktorý musí obsahovať realizačný plán v jednotlivých týždňoch, 3.1.8 Zabezpečenie a vytýčenie potrebných podzemných inžinierskych sietí, križovaných objektov, zabezpečenie vypínania križovaných vedení NN/VN/VVN vrátane poplatkov za vypínanie vedení, 3.1.9 Kontaktovanie užívateľov dotknutých pozemkov, zabezpečenie vstupov na pozemky, 3.1.10 Prerokovanie a úhrada vzniknutých škôd spôsobených zhotoviteľom pri realizácií diela. Pokračovanie opisu je v bode II.2.4 oznámenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vykonávanie geodetických prác   
Vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, na vecné bremená, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, polohopisné a výškopisnézameranie pozemku, geodetické práce súvisiace s vytýčením stavieb a porealizačným zameraním stavieb, prešetreniemajetko-právnych vzťahov, vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností alebo pre ďalšie konanie orgánovštátnej správy a samosprávy, pre potreby súdnych sporov a iných konaní pre organizačné zložky objednávateľa v súladeso všeobecne záväznými právnymi predpismi a to všetko na základe samostatných zákaziek.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie