Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania geodet zobrazujem 115 z 180 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Východoslovenská distribučná, a. s.
Geodetické služby   
Predmetom tejto súťaže je zameranie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie a) porealizačné zameranie VVN, VN, NN el. vedenia a optického vedenia nadzemného a podzemného v analógovej a 1/3 digitálnej forme b) Spracovanie dgn c) pozdĺžny profil VVN, VN el. vedenia nadzemného v analógovej a digitálnej forme d) vytyčovanie - vytýčenie trasy VVN, VN, NN el. vedenia nadzemného (podperných bodov) a podzemného (lomových bodov) a energ. zariadenia a hraníc dotknutých pozemkov - podrobné vytýčenie stavebného objektu, osadzovanie základových dielcov mrežových podperných bodov 110kV a 22kV vedení. e) geometrický plán energ. zariadenia, el. vedenia v analógovej a digitálnej forme - Adresný bod dopracovanie adresného bodu k už jestvujúcemu geometrickému plánu f) účelová mapa v analógovej a digitálnej forme - polohopisný a výškopisný plán - uličný pás - vytýčenie a zameranie inž. sietí na základe dodaných vyjadrení správcov týchto sietí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa   
Predmetom objednávky je výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa pre tím stavebného dozoru na stavbe Diaľnica D1 Bratislava Trnava - križovatka Triblavina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č.229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v zneníneskorších predpisov, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov podľa zákona zo skoršie vyhotovenýchgeometrických plánov, - vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce vZO)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Obec Ohrady
Ohrady - Kanalizácia splašková   
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie predmetu zákazky Ohrady -Kanalizácia splašková vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetickéhozamerania, geologického prieskumu, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia a plánuužívania verejnej práce, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo a týmito súťažnými podkladmi. Zhotoviteľ je povinnývypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu predmetu zákazky, zrealizovať predmet zákazky v súlade so schválenourealizačnou dokumentáciou ako aj s ostatnými ustanoveniami Zmluvy o dielo a odstrániť na uskutočnenom dieleakékoľvek vady. Po dokončení má dielo spĺňať účely, pre ktoré je určené, tak, ako to je špecifikované v týchtosúťažných podkladoch. Predmet zákazky rieši zhotovenie celoobecnej kanalizácie obce Ohrady s prevádzkovými objektami, s kanalizačnýmiodbočkami a odvedenie odpadových vôd výtlačným potrubím cez obec Kútniky na ČOV Dunajská Streda. Jednotlivé stoky sú navrhnuté ako gravitačné potrubie delenej splaškovej kanalizácie. Odvádzanie splaškových vôd odproducentov je do spoločnej čistiarne odpadových vôd (ČOV) Dunajská Streda. Prekonávanie výškových rozdielov adoprava splaškových vôd na dlhšie vzdialenosti, kde nie je dostatočný spád bude pomocou čerpacích staníc a výtlačnýchpotrubí navrhnutých v rámci stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne   
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne - 2. opätovné otvorenie súťaže medzi účastníkmi rámcovejdohody. Predmetom zákazky je aktualizácia údajov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ďalej lenZBGIS) metódou miestneho prešetrovania priamo v teréne, spracovanie výsledkov miestneho prešetrovania v záväznomúdajovom modeli a požadovanej kvalite a dodanie aktualizovaných údajov ZBGIS. Predmet zákazky je rozdelený na 4častí, a to pre nasledovné lokality Časť 1 Lokalita s označením 7 (Humenné) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne s rozlohou997,79 km2 Časť 2 Lokalita s označením 8 (Medzilaborce) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne srozlohou 979,75 km2 Časť 3 Lokalita s označením 9 (Svidník) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne s rozlohou997,07 km2 Časť 4 Lokalita s označením 10 (Bardejov) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne s rozlohou753,91 km2
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Mesto Košice
Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík, II.   
Cieľom je uskutočnenie stavebných prác Prepojovacia komunikácia Pereš Lorinčík, II. v členení stavebných objektov SO 01 Komunikácie a spevnené plochy, SO 02 Oporné (Zárubné) múry, SO 02.1 Oporný múr v km 0,410 90 0,467 01 vybudovanie obojsmernej dvojpruhovej komunikácie s chodníkom pre peších a cyklistickým chodníkom, výstavba parkoviska, oporných múrov, odvodňovacích zariadení, zvislé a vodorovné dopravné značenie, sadové úpravy vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov/materiálov s ich dopravou na miesto použitia a služieb geodetické, projekčné, inžinierske práce a služby, dočasné dopravné značenie, a. i. súvisiace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom kraji   
Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom kraji podľa jednotlivých častí a jednotlivých projektových dokumentácií.   Predmet zákazky je rozdelený na 10 častí. Uchádzač predloží ponuku na jednu, viac alebo všetky časti predmetuzákazky.  1. Rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 507-104 most cez Dlhopolku v k.ú. obce Svederník; 2. Rekonštrukcia mostného objektu ev.č. 2074-001 cez bezmenný potok v katastri obce Dolná Tižina; 3. Rekonštrukcia mostného objektu č. 2092-005 cez bezmenný potok v k. ú. obce Dlhé Pole; 4. Rekonštrukcia mostného objektu ev.č. 2109-002 most cez rieku Rajčanka v k.ú. obce Zbyňov; 5. Rekonštrukcia mostného objektu MO 519-013, most cez bezmenný potok v k.ú. obce Moškovec;  6. Rekonštrukcia mostného objektu ev.č. 2181-003 cez rieku Turiec v obci Ivančiná; 7. Rekonštrukcia mostného objektu ev.č. 2158-001 cez potok Vríca v katastri obce Lazany; 8. Rekonštrukcia mostného objektu MO 2013-001 most cez bezmenný potok v k.ú. Oščadnica; 9.Rekonštrukcia mostného objektu MO 541-010 most cez bezmenný potom v k.ú. Vysoká nad Kysucou; 10. Rekonštrukcia mostného objektu MO 1796-006, most cez potok Vríca v k.ú. Vrícko.  Súčasťou predmetu zákazky podľa jednotlivých častí je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočnéhozrealizovania predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie predmetu zákazky oprávnenou osobou v digitálnejaj papierovej forme.   Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov,v jednotlivých projektových dokumentáciách a vo výkazoch výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Stavebné práce
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
SC ŽSK závod Orava - Stredisko Dolný Kubín Stavebné úpravy prevádzkovej budovy   
SC ŽSK závod Orava - Stredisko Dolný Kubín - Stavebné úpravy prevádzkovej budovy podľa projektovej dokumentácievypracovanej MARETTA projekt, Dolný Kubín pod názvom SC ŽSK závod Orava - Stredisko Dolný Kubín Stavebné úpravyprevádzkovej budovy zodpovedný projektant Ing. Peter Maretta.  Ide o rekonštrukciu existujúcej prevádzkovej a sociálnej dvojpodlažnej budovy a skeletovej železobetónovej budovydielní. Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania predmetuzákazky a porealizačné geodetické zameranie predmetu zákazky oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.   Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov,v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Stavebné práce
Západoslovenská distribučná, a.s.
Geodetické služby   
- predprojektové geodetické služby - predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov - geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia - ostatné geodetické služby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Východoslovenská distribučná, a. s.
Geodetické služby   
Predmetom tejto súťaže je zameranie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie a) porealizačné zameranie VVN, VN, NN el. vedenia a optického vedenia nadzemného a podzemného v analógovej a 1/3 digitálnej forme b) Spracovanie dgn c) pozdĺžny profil VVN, VN el. vedenia nadzemného v analógovej a digitálnej forme d) vytyčovanie - vytýčenie trasy VVN, VN, NN el. vedenia nadzemného (podperných bodov) a podzemného (lomových bodov) a energ. zariadenia a hraníc dotknutých pozemkov - podrobné vytýčenie stavebného objektu, osadzovanie základových dielcov mrežových podperných bodov 110kV a 22kV vedení. e) geometrický plán energ. zariadenia, el. vedenia v analógovej a digitálnej forme - Adresný bod dopracovanie adresného bodu k už jestvujúcemu geometrickému plánu f) účelová mapa v analógovej a digitálnej forme - polohopisný a výškopisný plán - uličný pás - vytýčenie a zameranie inž. sietí na základe dodaných vyjadrení správcov týchto sietí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č.229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v zneníneskorších predpisov, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov podľa zákona zo skoršie vyhotovenýchgeometrických plánov, - vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce vZO)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie geometrických plánov   
Realizácia geodetických prác spočívajúcich vo vypracovaní a odovzdaní geometrických plánov vrátane ich zápisov doevidencie katastra nehnuteľností pre majetko - právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, geodetické práce súvisiace s predrealizačným aporealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenský hydrometeorologický ústav
Geodetické služby   
Predmetom zákazky sú služby, ktorými sa zabezpečí geodetické zameranie vybraných monitorovacích objektov štátnej hydrologickej siete. Zameranie musí byť vykonané geodetom s oprávnenosťou vykonávať polohopisné a výškopisné zamerania s vystavením oficiálneho geodetického protokolu.. Geodetické práce je potrebné vykonať v zmysle príloh Zmluvy o poskytnutí služby v každom z 297 objektov povrchových vôd (vodomerná stanica) a v každom zo 66 objektov podzemných vôd (meracia sonda). Geodetické merania sú dôležitou súčasťou monitorovacieho procesu na elimináciu nepresností v monitorovaní a hodnotení množstva a režimu povrchových a podzemných vôd, ako aj na odstránenie historických nepresností v lokalizácii objektov podzemných vôd. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa   
Predmetom objednávky je výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa pre tím stavebného dozoru na stavbe Diaľnica D1 Bratislava Trnava - križovatka Triblavina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST - 2. etapa 1. časť: Rozvody tepla a objektové OST, SO 01.2, SO 02.1, SO 02.2, SO 03   
Predmetom zákazky je  modernizácia tepelne energetických zariadení a rozvodov tepla v rámci sústavy centralizovaného zásobovania teplom v lokalite Nitra Klokočina a Diely, v rozsahu -vybudovanie hlavných potrubných rozvodov a oddeľovacej VS (tlakové oddelenie od CTZ) -napojenie nových potrubných rozvodov na strojovňu CTZ -výmena sekundárnych potrubných rozvodov v trasách súčasných vedení hydraulických okruhov -vybudovanie nových sekundárnych potrubných rozvodov na prepojenie súčasných hydraulických okruhov -inštalácia zariadení pre odovzdávanie tepla v jednotlivých OM (objektové OST) -vybudovanie optických vedení a zariadení pre vzájomnú komunikáciu a dispečerské riadenie sústavy CZT -vykonanie skúšok na prevádzkovú funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení podľa požiadaviek projektovej dokumentácie a príslušných technických predpisov (hlavne STN EN 13480-5, Vyhl. č. 508/2009 Z.z.) po zrealizovaní montáže potrubí, -súčasťou predmetu zákazky bude tiež geodetické zameranie diela. Riešená stavba bude členená na jednotlivé stavebné objekty v rámci tejto etapy nasledovne  -SO 01.2 Rozvody tepla (Hlavné potrubné vedenia úsek 1,2,3,4, Sekundárne potrubné vedenia - okruh 1,2,3,4) -SO 02.1 Hlavná OST v CTZ Nitra Párovce (strojovňa CTZ, oddeľovacia VS) -SO 02.2 Objektové odovzdávacie stanice tepla (Objektové OST okruh 1,2,3,4) -SO 03 Optická sieť ASKR (Primárne vedenia úsek 1,2,3,4, Sekundárne vedenia okruh 1,2,3,4) Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie