Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania geodet zobrazujem 115 z 172 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Západoslovenská distribučná, a.s.
Geodetické služby   
- predprojektové geodetické služby - predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov - geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia - ostatné geodetické služby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Východoslovenská distribučná, a. s.
Geodetické služby   
Predmetom tejto súťaže je zameranie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie a) porealizačné zameranie VVN, VN, NN el. vedenia a optického vedenia nadzemného a podzemného v analógovej a 1/3 digitálnej forme b) Spracovanie dgn c) pozdĺžny profil VVN, VN el. vedenia nadzemného v analógovej a digitálnej forme d) vytyčovanie - vytýčenie trasy VVN, VN, NN el. vedenia nadzemného (podperných bodov) a podzemného (lomových bodov) a energ. zariadenia a hraníc dotknutých pozemkov - podrobné vytýčenie stavebného objektu, osadzovanie základových dielcov mrežových podperných bodov 110kV a 22kV vedení. e) geometrický plán energ. zariadenia, el. vedenia v analógovej a digitálnej forme - Adresný bod dopracovanie adresného bodu k už jestvujúcemu geometrickému plánu f) účelová mapa v analógovej a digitálnej forme - polohopisný a výškopisný plán - uličný pás - vytýčenie a zameranie inž. sietí na základe dodaných vyjadrení správcov týchto sietí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č.229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v zneníneskorších predpisov, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov podľa zákona zo skoršie vyhotovenýchgeometrických plánov, - vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce vZO)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie geometrických plánov   
Realizácia geodetických prác spočívajúcich vo vypracovaní a odovzdaní geometrických plánov vrátane ich zápisov doevidencie katastra nehnuteľností pre majetko - právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, geodetické práce súvisiace s predrealizačným aporealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenský hydrometeorologický ústav
Geodetické služby   
Predmetom zákazky sú služby, ktorými sa zabezpečí geodetické zameranie vybraných monitorovacích objektov štátnej hydrologickej siete. Zameranie musí byť vykonané geodetom s oprávnenosťou vykonávať polohopisné a výškopisné zamerania s vystavením oficiálneho geodetického protokolu.. Geodetické práce je potrebné vykonať v zmysle príloh Zmluvy o poskytnutí služby v každom z 297 objektov povrchových vôd (vodomerná stanica) a v každom zo 66 objektov podzemných vôd (meracia sonda). Geodetické merania sú dôležitou súčasťou monitorovacieho procesu na elimináciu nepresností v monitorovaní a hodnotení množstva a režimu povrchových a podzemných vôd, ako aj na odstránenie historických nepresností v lokalizácii objektov podzemných vôd. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa   
Predmetom objednávky je výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa pre tím stavebného dozoru na stavbe Diaľnica D1 Bratislava Trnava - križovatka Triblavina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST - 2. etapa 1. časť: Rozvody tepla a objektové OST, SO 01.2, SO 02.1, SO 02.2, SO 03   
Predmetom zákazky je  modernizácia tepelne energetických zariadení a rozvodov tepla v rámci sústavy centralizovaného zásobovania teplom v lokalite Nitra Klokočina a Diely, v rozsahu -vybudovanie hlavných potrubných rozvodov a oddeľovacej VS (tlakové oddelenie od CTZ) -napojenie nových potrubných rozvodov na strojovňu CTZ -výmena sekundárnych potrubných rozvodov v trasách súčasných vedení hydraulických okruhov -vybudovanie nových sekundárnych potrubných rozvodov na prepojenie súčasných hydraulických okruhov -inštalácia zariadení pre odovzdávanie tepla v jednotlivých OM (objektové OST) -vybudovanie optických vedení a zariadení pre vzájomnú komunikáciu a dispečerské riadenie sústavy CZT -vykonanie skúšok na prevádzkovú funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení podľa požiadaviek projektovej dokumentácie a príslušných technických predpisov (hlavne STN EN 13480-5, Vyhl. č. 508/2009 Z.z.) po zrealizovaní montáže potrubí, -súčasťou predmetu zákazky bude tiež geodetické zameranie diela. Riešená stavba bude členená na jednotlivé stavebné objekty v rámci tejto etapy nasledovne  -SO 01.2 Rozvody tepla (Hlavné potrubné vedenia úsek 1,2,3,4, Sekundárne potrubné vedenia - okruh 1,2,3,4) -SO 02.1 Hlavná OST v CTZ Nitra Párovce (strojovňa CTZ, oddeľovacia VS) -SO 02.2 Objektové odovzdávacie stanice tepla (Objektové OST okruh 1,2,3,4) -SO 03 Optická sieť ASKR (Primárne vedenia úsek 1,2,3,4, Sekundárne vedenia okruh 1,2,3,4) Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
KANALIZÁCIA VYDRANY – VEĽKÉ BLAHOVO   
Predmetom bude vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavebných prác, vypracovanie projektu dopravnéhoznačenia vrátane vybavenia povolení na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev, zameriavacie práce prerealizáciu stavebných prác, uskutočnenie stavebných prác novej splaškovej kanalizácie, vypracovanie dokumentácieskutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie, vypracovanie manipulačných a prevádzkovýchporiadkov. Podrobnejšie údaje sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Realizácia stavby „2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“   
1. Predmetom zákazky je zhotovenie diela 2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder štátna hranica Slovenská republikaMaďarsko v rozsahu 1.1 Výstavba nového 2x400 kV vedenia lokalita Veľký Meder štátna hranica Slovenská republika Maďarsko a súvisiacichčinností v zmysle vypracovanej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (DVZ) 2x400 kV vedenie lokalita Veľký Mederštátna hranica Slovenská republika Maďarsko, arch. číslo 52-9-00110 z 04/2018. 1.2 Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), dielenskej dokumentácie a dokumentácie skutočnéhovyhotovenia stavby (DSV). 1.3 Inžinierske činnosti pre práce po dokončení stavby. 1.4 Geodetické práce a majetkovoprávne činnosti. 2. Montážne práce v rámci napojenia nového 2x400 kV vedenia lokalita Veľký Meder štátna hranica Slovenská republikaMaďarsko do existujúceho 2x400 kV vedenia V479/480 Gabčíkovo Veľký Ďur na p.b.č.46 a p.b.č.47 budú prebiehať sohľadom na termíny vypínania existujúceho 2x400 kV vedenia V479/480 v roku 2020, v predpokladanom celkovomrozsahu 2 týždňov. Presný termín bude určený v ročnom harmonograme vypínania vedení a písomne oznámenýzhotoviteľovi (montážne práce budú realizované na 2x400 kV vedení V479/480 pri vypnutom vedení). Uvedený termínvypínania vedenia môže byť zmenený výlučne zo strany objednávateľa a to v prípade nepriaznivej situácie v prenosovejsústave. V prípade zmeny termínu vypínania vedenia bude nový termín vypínania vedenia bezodkladne oznámenýzhotoviteľovi písomnou formou na adresu zhotoviteľa. 3. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zákazky v rozsahu min. 3.1 V rámci výstavby nového 400 kV vedenia a súvisiacich činností sú to najmä  1/5 3.1.1 Dodávka materiálu, 3.1.2 Stavebná a montážna časť betonáž základov, montáž a stavba oceľových skrutkovaných pozinkovaných stožiarovpriehradovej konštrukcie, montáž vodičov, montáž izolátorových závesov s keramickými izolátormi, montážkombinovaného zemného lana (KZL), demontáž vodičov, izolátorových závesov a KZL v úseku p.b.č.46 a p.b.č.47vedenia V480 v rámci existujúceho 2x400 kV vedenia V479/480 Gabčíkovo Veľký Ďur, realizácia denného leteckéhoprekážkového značenia stožiara p.b.č.355 náterom, montáž nočného leteckého prekážkového značenia stožiarap.b.č.355 svetelným prekážkovým značením, montáž odkloňovačov letu vtákov na kombinovaných zemných lanách ainštalácia búdok pre hniezdenie vtákov, 3.1.3 Výrub stromov a drevín rastúcich mimo lesa (na poľnohospodárskych pozemkoch) a rekultivácie napoľnohospodárskych pozemkoch vyplývajúce z rozhodnutí povoľujúcich orgánov štátnej správy, 3.1.4 Úprava, resp. vybudovanie prístupových ciest, vybudovanie zjazdov vrátane všetkých IČ, uvedenie ciest a zjazdovdo pôvodného stavu po ukončení všetkých prác v súlade s uplatnenými požiadavkami vlastníkov, užívateľov alebosprávcov dotknutých pozemkov alebo nehnuteľností, 3.1.5 Vytýčenie stožiarových miest, trasy (osi) vedenia, všetkých priesekov a výrubov v trase vedenia (na lesných apoľnohospodárskych pozemkoch), 3.1.6 Porealizačné zameranie stožiarových miest, ochranného pásma a pozdĺžneho profilu celého nového 400 kV vedenia(vodiče, KZL), 3.1.7 Vypracovanie podrobného harmonogramu realizácie celého diela, ktorý musí obsahovať realizačný plán vjednotlivých týždňoch, 3.1.8 Zabezpečenie a vytýčenie potrebných podzemných inžinierskych sietí, križovaných objektov, zabezpečenievypínania križovaných vedení NN/VN/VVN vrátane poplatkov za vypínanie vedení, 3.1.9 Kontaktovanie užívateľov dotknutých pozemkov, zabezpečenie vstupov na pozemky, 3.1.10 Prerokovanie a úhrada vzniknutých škôd spôsobených zhotoviteľom pri realizácií diela. Pokračovanie opisu je v bode II.2.4 oznámenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
Meracia technika   
Verejný obstrarávateľ zadáva podlimitnú zákazku na dodanie tovarov, pričom predmetom je dodanie meracej techniky vpočte 7 ks (Digitálny nivelačný prístroj, Nivelačná podložka, Fiberglasová nivelačná lata, Skenovacia a fotogrametrickátotálna stanica s možnosťou pripojenia GNSS, Geodetická totálna stanica nižšej presnosti, Geodetická totálna stanica,Laserový skener vrátane softvéru na spracovanie 3D skenovania) pre potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú aj neoddeliteľné činnosti (služby) spojené s umiestnením a montážou tovaru. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými   
Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými prostriedkami v roku 2018. Merania priestorových deformácií objektov vodných stavieb v súlade so špecifikáciami a postupmi stanovenými v Programoch TBD, vypracovaných v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 119/2016 Z. z.. Jedná sa o meranie v objektoch vodných stavieb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava   
Predmetom zákazky ,,Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Obec Kráľovičove Kračany
Región Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie vodou - D1.11 – Obec Kráľovičové Kračany - kanalizácia   
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie predmetu zákazky RegiónDunajská Streda Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie vodou - D1.11 Obec Kráľovičové Kračany -kanalizácia vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania,geologického prieskumu, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia a plánu užívaniaverejnej práce, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo a súťažnými podkladmi. Zhotoviteľ je povinný vypracovaťrealizačnú projektovú dokumentáciu predmetu zákazky, zrealizovať predmet zákazky v súlade so schválenou realizačnoudokumentáciou ako aj ostatnými ustanoveniami Zmluvy o dielo a odstrániť na predmete zákazky akékoľvek vady. Podokončení má dielo spĺňať účely, pre ktoré je určené tak, ako je to špecifikované v Zmluve o dielo. Predmet zákazky rieši výstavbu kanalizačných stôk a kanalizačných čerpacích staníc v obci Kráľovičové Kračany. V rámcikanalizačných stôk sa vybudujú stoky z korugovaného PVC DN 250, 315 mm SN8 a výtlaky z HDPE DN 100 a 150 mmPN10. Okrem kanalizačných stôk a výtlakov sa vybudujú i kanalizačné šachty, čistiace kusy na výtlakoch (v extraviláne)a kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm SN8.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trnava
Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – revitalizácia vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava – Medziháj, PD   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie /PD/ pre územné rozhodnutie (DÚR), vizualizácii vo fázeDÚR a po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia, vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebnépovolenie s podrobnosťou realizačného projektu (DSPaRP), ktorá bude zredukovaná o stavebné objekty Architektonickýnávrh, rekreačná infraštruktúra, Doprava, Technická infraštruktúra. Súčasťou (DSPaRP) bude aj spracovanie vizualizáciiz tejto fázy PD. V predmete zákazky je zahrnuté i geodetické zameranie, odborný autorský dohľad počas realizáciestavby a výkon súčinnosti zhotoviteľa v prípade realizácie stavby s podporou z externých finančných zdrojov, prioritne zEÚ.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č.229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v zneníneskorších predpisov, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov podľa zákona zo skoršie vyhotovenýchgeometrických plánov, - vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce vZO)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie