Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania geodet zobrazujem 115 z 158 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č.229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v zneníneskorších predpisov, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov podľa zákona zo skoršie vyhotovenýchgeometrických plánov, - vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce vZO)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Mesto Košice
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov: Stavebné práce   
Stavebné práce zahŕňajú stavebné úpravy samotného zastávkového pruhu, nástupných plôch s vytvorenímbezbariérového prístupu v zmysle platnej legislatívy, vybavenie zastávok oznamovacími prostriedkami, riešenieprechodov pre chodcov s prvkami pre nevidiacich a príslušného osvetlenia prechodov pre chodcov, spätná úpravadotknutých plôch, vodorovné dopravné značenie vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ichdopravou na miesta použitia, geodetické zamerania, vypracovanie harmonogramu stavebných prác, umiestneniedočasného dopravného značenia, vyhotovenie porealizačnej dokumentácii, a. i. súvisiace práce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Košice
Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík, II.   
Cieľom je uskutočnenie stavebných prác Prepojovacia komunikácia Pereš Lorinčík, II. v členení stavebných objektov SO01 Komunikácie a spevnené plochy, SO 02 Oporné (Zárubné) múry, SO 02.1 Oporný múr v km 0,410 90 0,467 01vybudovanie obojsmernej dvojpruhovej komunikácie s chodníkom pre peších a cyklistickým chodníkom, výstavbaparkoviska, oporných múrov, odvodňovacích zariadení, zvislé a vodorovné dopravné značenie, sadové úpravy vrátanedodávok súvisiacich stavebných výrobkov/materiálov s ich dopravou na miesto použitia a služieb geodetické, projekčné,inžinierske práce a služby, dočasné dopravné značenie, a. i. súvisiace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Nesvady
NESVADY - ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE A ČOV   
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavebných prác týkajúcich sa čistiarne odpadových vôd a aktualizácia dokumentácie pre realizáciu stavebných prác týkajúcich sa splaškovej kanalizácie predloženej verejným obstarávateľom, vypracovanie projektu dopravného značenia vrátanie vybavenia povolení na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev, plánu organizácie výstavby, zameriavacie práce pre realizáciu stavebných prác, uskutočnenie stavebných prác novej splaškovej kanalizácie a rozšírenia a modernizácie jestvujúcej ČOV, vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie, vypracovanie manipulačných a prevádzkových poriadkov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Realizácia stavby „2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“   
1. Predmetom zákazky je zhotovenie diela 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota štátna hranica Slovenská republikaMaďarsko v rozsahu 1.1 Výstavba nového 2x400 kV vedenia ESt Rimavská Sobota štátna hranica Slovenská republika Maďarsko (len s 1poťahom) a súvisiacich činnosti v zmysle vypracovanej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (DVZ) 2. stavba2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota štátna hranica Slovenská republika Maďarsko, arch. číslo 1214116/DVZ z04/2018 v nasledovnom členení stavebných objektov 1.1.1 SO 01 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - štátna hranica Slovenská republika Maďarsko, 1.1.2 SO 02 Úprava V427 ESt Rimavská Sobota Moldava, 1.1.3 SO 03 Uloženie optického kábla V427 v ESt Rimavská Sobota do poľa č.1, 1.1.4 SO 04 Uloženie optického kábla V447 v ESt Rimavská Sobota do poľa č.3, 1.2 Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), dielenskej dokumentácie a dokumentácie skutočnéhovyhotovenia stavby (DSV). 1.3 Inžinierske činností pre práce po dokončení stavby. 1.4 Geodetické práce a majetkovoprávne činností. 2. Montážne práce v rámci SO 02 Úprava V427 ESt Rimavská Sobota Moldava a v rámci SO 04 Uloženie optického káblaV447 v ESt Rimavská Sobota do poľa č.3 budú prebiehať s ohľadom na termíny vypínania vedenia V427 v roku 2020, vpredpokladanom celkovom rozsahu 8 týždňov. Presný termín bude určený v ročnom harmonograme vypínania vedení apísomne oznámený zhotoviteľovi (montážne práce budú realizované na 400 kV vedení V427 pri vypnutom vedení).Uvedený termín vypínania vedenia môže byť zmenený výlučne zo strany objednávateľa a to v prípade nepriaznivejsituácie v prenosovej sústave. V prípade zmeny termínu vypínania vedenia bude nový termín vypínania vedeniabezodkladne oznámený zhotoviteľovi písomnou formou na adresu zhotoviteľa.  1/5 3. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zákazky v rozsahu min. 3.1 V rámci výstavby nového 400 kV vedenia a súvisiacich činnosti sú to najmä 3.1.1 Dodávka materiálu, 3.1.2 Stavebná a montážna časť betonáž základov, montáž a stavba oceľových skrutkovaných pozinkovaných stožiarovpriehradovej konštrukcie, montáž vodičov, montáž izolátorových závesov s keramickými izolátormi, montážkombinovaného zemného lana (KZL), montáž zemného lana (ZL), montáž úložných optických káblov v ESt RimavskáSobota, montáž zviditeľňovačov zemniacich lán a inštalácia búdok pre hniezdenie vtákov, 3.1.3 Výrub stromov a drevín rastúcich mimo lesa (na poľnohospodárskych pozemkoch) a rekultivácie napoľnohospodárskych pozemkoch vyplývajúce z rozhodnutí povoľujúcich orgánov štátnej správy, 3.1.4 Úprava, resp. vybudovanie prístupových ciest, vybudovanie zjazdov vrátane všetkých IČ, uvedenie ciest a zjazdovdo pôvodného stavu po ukončení všetkých prác v súlade s uplatnenými požiadavkami vlastníkov, užívateľov alebosprávcov dotknutých pozemkov alebo nehnuteľností (vrátane SO 02 Úprava V427 ESt Rimavská Sobota Moldava), 3.1.5 Vytýčenie stožiarových miest, trasy (osi) vedenia, všetkých priesekov a výrubov v trase vedenia (na lesných apoľnohospodárskych pozemkoch) (vrátane SO 02 Úprava V427 ESt Rimavská Sobota Moldava), 3.1.6 Porealizačné zameranie stožiarových miest, ochranného pásma a pozdĺžneho profilu celého nového 400 kV vedenia(vrátane SO 02 Úprava V427 ESt Rimavská Sobota Moldava) (vodiče, ZL, KZL), porealizačné zameranie súradnículožených optických káblov vo výkopoch, 3.1.7 Vypracovanie podrobného harmonogramu realizácie celého diela, ktorý musí obsahovať realizačný plán vjednotlivých týždňoch, 3.1.8 Zabezpečenie a vytýčenie potrebných podzemných inžinierskych sietí, križovaných objektov, zabezpečenievypínania križovaných vedení NN/VN/VVN vrátane poplatkov za vypínanie vedení (vrátane SO 02 Úprava V427 EStRimavská Sobota Moldava), 3.1.9 Kontaktovanie užívateľov dotknutých pozemkov, zabezpečenie vstupov na pozemky (vrátane SO 02 Úprava V427ESt Rimavská Sobota Moldava). Pokračovanie opisu je v bode II.2.4 tohto oznámenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými   
Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickýmiprostriedkami v roku 2018. Merania priestorových deformácií objektov vodných stavieb v súlade so špecifikáciami a postupmi stanovenými vProgramoch TBD, vypracovaných v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 119/2016 Z. z.. Jedná sa o meranie v objektoch vodnýchstavieb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia 32 vybraných havarijných a nevyhovujúcich úsekov ciest II. a III. triedy,pozostávajúca z odstránenia poškodených krytov vozoviek, podkladových vrstiev, pokládky krytov a vyrovnania povrchukrytu vozovky, pokládky emulzných mikrokobercov, opravy priepustov, výmeny záchytných bezpečnostných zariadenívrátane súvisiacich stavebných prác na cestách II. a III. triedy na území PSK v správe verejného obstarávateľa - Správya údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v členení na 7 oblastí. Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie skutočného zrealizovania stavby( DSRS ) v rozsahuuvedenom v technickej špecifikácii a vypracovanie všetkých potrebných geodetických dokladov, dokladov o kvalitezrealizovaných prác, ktoré sú potrebné k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Dunajská Streda
„Cultacross – Revitalizácia brehu jazera Thermalpark“ (kód projektu SKHU/1601/1.1/041)   
OBJEKTOVÁ SKLADBA SO - 01 TERÉNNE ÚPRAVY SO - 01.1 DOCASNÁ MANIPULACNÁ PLOCHA PRE LÁVKU SO - 01.3 DRENÁŽ SO - 02 SPEVNENÉ PLOCHY SO - 03 PEŠIA LÁVKA SO - 04 JAVISKO SO - 05 HĽADISKO SO - 07 AREÁLOVÝ ROZVOD NN SO - 08 VEREJNÉ OSVETLENIE  Charakteristika územia stavby. Riešené územie je priestorovo jasne oddelený celok v bezprostrednej blízkosti plochy termálneho kúpaliska mestaDunajská Streda, kde sa na ploche 18 hektárov nachádza spolu 10 interiérových a exteriérových bazénov smineralizovanou liečivou a termálnou vodou s teplotou od 24 °C do 40 °C. V susediacom areáli je vybudovanákomplexná infraštruktúra vhodná na obsluhu veľkého poctu návštevníkov, ktorá je kapacitne využiteľná aj na obsluhuďalšej stavebnej akcie. V blízkosti sa nachádza rozvod NN, vodovod aj kanalizácia. Lokalita má prostredníctvomGabčíkovskej cesty dobré dopravné napojenie na cestnú sieť. Pri areáli sa nachádza dostatočná plocha pre odstavenievozidiel, ktorú budú využívať aj návštevníci tejto stavebnej akcie. Z koordinačnej situácie je zrejmé osadenie stavby v rámci pozemku. Skladba objektov (SO.01, SO-02, SO-03) sa nazápadnej a severnej strane začína na hranici susediacich pozemkov vo vlastníctve Thermalpark DS. Priemerná hladina vody sa udáva na úrovni +113,30.  1/6 Projektová nula pešej lávky oproti voči geodetom zameranému terénu bude +116,500mnm. Projektová nula javiska voči geodetom zameranému terénu bude +114,300mnm. Revitalizácia brehu jazera má logicky prepojenia na komplexný rozvoj v okolí jazera. V rámci riešenej investície sadovedú komunikačné plochy po hranicu riešených pozemkov. Chodníky (napr. napojenie pešej lávky) budú vo finálnejpodobe napojené na plánované komunikácie na pozemkoch termálneho kúpaliska. Tieto budú nezávislou investíciouThermalparku. Pešia lávka je navrhnutá tak, aby umožnila aj využitie brehu ostrova, ktorá je dôležitou súčasťou jazera.Cieľom je poskytnúť komplexný zážitok z daného priestoru. Ďalšie aktivity v duchu tejto dokumentácie budú obsahomsamostatnej dokumentácie a budú financované z prostriedkov Thermalparku. Priestor okolo jazera je jedným zprírodných plôch, ktoré môžu byť využité na iný typ rekreácie ako hlavné kúpalisko. Územie je v tesnej blízkosti (50m)najfrekventovanejšieho územia s tisíckami návštevníkov. Kvôli chýbajúcej funkčnej náplni však ostáva mimo diania,využije ju iba okolo 1% návštevníkov. Vymedzené riešené územie má oveľa vyšší potenciál, jeho využitie však musí bytiného charakteru ako existujúce kúpalisko - s vyšším akcentom na prírodnú kulisu a odlišný typ voľnočasových aktivít. Vjazere sa nachádza aj ostrov o ploche pól hektára, ktorý je v súčasnosti prakticky neprístupný a nevyužitý. Riešenéúzemie je západná časť brehu jazera, fyzicky vymedzené zemným valom, ktorý je vyvýšený cca. 2 až 4m, smerom nasever klesá. Hladina vody sezónne kolíše. Vysoká zeleň sa na bezprostrednom brehu jazera nenachádza.  SKLADBA PROJEKTU časť A - Architektúra časť B - Statika časť C - Elektroinštalácie časť D - Zdravotechnika časť E - Protipožiarne riešenie stavby  Základné bilancie areálu Celková plocha bilancovaných pozemkov 47771 m2 Z toho dotknuté územie 4410 m2 Zastavaná plocha objektami 337m2 Index zastavanosti bilancovaného územia 0,01 Spevnené plochy 1210 m2 Podlažnosť 1 Podiel zelených a vodných plôch viac ako 90%  Funkcia Šport, rekreácia Zmena využitia Nie Charakter stavby Novostavba Zastavaná plocha objektami 337m2 Spevnené plochy 1210 m2 Celková plocha dotknutého územia 4410 m2 Podlažnosť prízemná (1) IZP 0.01 Index zelených a vodných plôch 0.9
Stavebné práce
Obec Nesvady
Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV   
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavebných prác týkajúcich sa čistiarne odpadových vôd a aktualizácia dokumentácie pre realizáciu stavebných prác týkajúcich sa splaškovej kanalizácie predloženej verejným obstarávateľom, vypracovanie projektu dopravného značenia vrátanie vybavenia povolení na zvláštne užívanieciest a verejných priestranstiev, plánu organizácie výstavby, zameriavacie práce pre realizáciu stavebnýchprác,uskutočnenie stavebných prác novej splaškovej kanalizácie a rozšírenia a modernizácie jestvujúcej ČOV,vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie, vypracovaniemanipulačných a prevádzkových poriadkov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Oprava vybraných častí administratívnej budovy   
 Predmetom zákazky je Oprava vybraných častí administratívnej budovy na ul. Chlumeckého 2 a 4 v Bratislave. - 1.NP Prízemie (Kancelárie, chodby, sklady, atrium, WC Chlumeckého 4 - Zákaznicke oddelenie, WC Chlumeckého 2 -prízemie, WC Chlumeckého 4 prízemie) - 2.NP 1. poschodie (Miestnosť 113, Miestnosť 115, Miestnosť 108, 109) - Strecha (Rebríky)
Stavebné práce
Západoslovenská distribučná, a.s.
Geodetické služby   
- predprojektové geodetické služby - predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov - geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia - ostatné geodetické služby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť autorizovaného geodeta a kartografa   
Predmetom objednávky je výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa pre tím stavebného dozoru na stavbe Diaľnica D1 Ivachnová - Važec, Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Mesto Košice
Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 104-00 Cesta III/3404 Myslavská cesta   
Cieľom je uskutočnenie stav. prác na rekonštrukcii časti pozemn. komunikácie-výmena konštrukčných vrstiev vozovky ačasti dotknutých priľahlých chodníkov, rekonštrukcia/výšková úprava/čistenie odvodňovacích zariadení, výmenaobrubníkov, výšková úprava jestvujúcich povrchových znakov inž. sietí, úprava priechodov pre chodcov, spätná úpravadotknutých plôch, výmena zvislých dopr. značiek/zariadení, vodorovné dopr. značenie vrátane dodávok súvisiacichstaveb. výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia, geodet. zamerania, vypracovanie projektu organizáciedopravy a určenia použitia dočasného dopr. značenia, dočasné dopr. značenie, vyhotovenie porealizačnej dokumentácie(DSPRS), a. i. súvisiace-bližšia špecif. je uvedená v návrhu ZoD, jej prílohách a dokumentácii na stav. povolenie vpodrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stav. objekt SO 104-00 Cesta III/3404 Myslavská cesta; spracovateľ IPOS spol. s r. o.,Banská Bystrica.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trnava
Bezbariérové dvojihrisko na Slávií II   
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Bezbariérové dvojihrisko na Slávii, vypracovanej Ing.Ivetou Rothovou v 07/2018. Predmet zákazky pozostáva z vytvorenia jednej súvislej hracej plochy na plochách súčasných ihrísk s označením 4 a 5,súčasťou stavebných prác bude odstránenie jestvujúcich ľahkých konštrukcii na ploche ihrísk, odstránenie nevhodnýchvrstiev terénu, vyrovnania plochy, inštalácia nového závlahového systému na ihriskách a vysiatie nového trávnika spolus hnojením.  Členenie stavby na stavebné objekty  SO 03 11.1Hracia plocha SO 03 11.2Závlahový systém vrátane čerpacej stanice Podrobnejšie viď samostatný projekt.  Súčasťou zákazky budú -geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilýmgeodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, spevnených plôch, zelene aterénnych úprav, -vypracovanie POV, -vypracovanie plánu užívania verejnej práce, -všetky ostatné súvisiace práce a dodávky
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č.229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v zneníneskorších predpisov, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov podľa zákona zo skoršie vyhotovenýchgeometrických plánov, - vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce vZO)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie