Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania geodet zobrazujem 115 z 134 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
GEO-KOD, s.r.o.
GEODETICKÉ PRÍSTROJE S PRÍSLUŠENSTVOM A ZAŠKOLENÍM   
Obstaranie hardvérového, softvérového vybavenia a s tým spojené aj zaškolenie zamestnancov pre spoločnosťGEOKOD, s.r.o. za účelom inovácie výrobného procesu zodpovedajúcemu vysokým štandardom v poskytovanígeodetických a kartografických prác.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Geodetické služby   
- predprojektové geodetické služby - predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov - geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia - ostatné geodetické služby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Mesto Trnava
Obnova povrchov Hollého a časti Halenárskej ulice v Trnave   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie v Centrálnej mestskej zóne mesta Trnava, ulice Hollého ačasti Halenárskej ulice. Navrhnutá je kompletná výmena konštrukcie vozovky komunikácie ako aj priľahlých chodníkov. Súčasťou je realizáciaverejného osvetlenia, sadových úprav, odvodnenia povrchov a striech objektov, závlah, prípravy kamerového systému,osadenia cyklopiktogramov. Súčasťou rozsahu zákazky je aj výkon archeologického výskumu, architektonicko-historického výskumu a s nimisúvisiacich zemných prác vrátane odvozu prebytočnej zeminy a spätného zásypu. Zákazka zahŕňa i - výkon archeologického výskumu, architektonicko-historického výskumu a s nimi súvisiacich zemných prác,  - geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x), vyhotovené odborne spôsobilýmgeodetom, projekt skutočného vyhotovenia, - činnosti k vypracovaniu plánu užívania verejnej práce, - činnosti v rámci plánu organizácie výstavby, - zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochranyzdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, - súvisiace práce, nutné k realizácii predmetu zmluvy, - ostatné požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Košice
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta, projektová dokumentácia   
Predmetom zadávania zákazky je zabezpečenie projekčných a inžinierskych služieb pre projekt "KE, Rekonštrukcia amodernizácia cesty II/552 Slanecká cesta, projektová dokumentácia, podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukovýchcien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2016 v rozsahu a) zabezpečenia vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti, najmä geodetické zamerania, stavebno-technicképrieskumy, antikorózne prieskumy, b) zabezpečenia projektovej prípravy a dokumentácie stavby pre stavebné konanie v podrobnostiach projektu prerealizáciu stavby vrátane inžinierskej činnosti, c) zabezpečenie výkonu občasného odborného autorského dohľadu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mesto Košice
Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 104-00 Cesta III/3404 Myslavská cesta   
Cieľom je uskutočnenie stavebných prác na rekonštrukcii časti pozemnej komunikácie - výmena konštrukčných vrstievvozovky a časti dotknutých priľahlých chodníkov, rekonštrukcia/výšková úprava/čistenie odvodňovacích zariadení,výmena obrubníkov, výšková úprava jestvujúcich povrchových znakov inžinierskych sietí, úprava priechodov prechodcov, spätná úprava dotknutých plôch, výmena zvislých dopravných značiek/zariadení, vodorovné dopravné značenievrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia, geodetické zamerania,vypracovanie projektu organizácie dopravy a určenia použitia dočasného dopravného značenia, dočasné dopravnéznačenie, vyhotovenie porealizačnej dokumentácie (DSPRS), a. i. súvisiace - bližšia špecifikácia je uvedená v návrhu 1/4 zmluvy o dielo, jej prílohách a dokumentácii na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavbyKošice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 104-00 Cesta III/3404 Myslavská cesta; spracovateľIPOS spol. s r. o., Banská Bystrica (ďalej len DSPRS).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne   
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne - 1. opätovné otvorenie súťaže medzi účastníkmi rámcovejdohody. Predmetom zákazky je aktualizácia údajov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ďalej lenZBGIS) metódou miestneho prešetrovania priamo v teréne, spracovanie výsledkov miestneho prešetrovania v záväznomúdajovom modeli a požadovanej kvalite a dodanie aktualizovaných údajov ZBGIS. Predmet zákazky je rozdelený na 6častí, a to pre nasledovné lokality očasť 1 Lokalita s označením 1 (Snina) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne s rozlohou636,6 km2 očasť 2 Lokalita s označením 2 (Sobrance) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne s rozlohou538,2 km2 očasť 3 Lokalita s označením 3 (Michalovce 1) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne srozlohou 504,4 km2 očasť 4 Lokalita s označením 4 (Michalovce 2) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne srozlohou 516,2 km2 očasť 5 Lokalita s označením 5 (Trebišov 1) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne s rozlohou533,4 km2 očasť 6 Lokalita s označením 6 (Trebišov 2) - lokalita zberu údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne s rozlohou539,5 km2
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Geodetické služby   
Predprojektové geodetické služby Geodetické porealizačné zameranie skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia Ostatné geodetické služby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie geometrických plánov   
Realizácia geodetických prác spočívajúcich vo vypracovaní a odovzdaní geometrických plánov vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností pre majetko - právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddelenie pozemkov a stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, geodetické práce súvisiace spredrealizačným a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Východoslovenská distribučná, a. s.
Geodetické služby   
Predmetom tejto súťaže je zameranie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie a) porealizačné zameranie VVN, VN, NN el. vedenia a optického vedenia nadzemného a podzemného v analógovej a 1/3 digitálnej forme b) Spracovanie dgn c) pozdĺžny profil VVN, VN el. vedenia nadzemného v analógovej a digitálnej forme d) vytyčovanie - vytýčenie trasy VVN, VN, NN el. vedenia nadzemného (podperných bodov) a podzemného (lomových bodov) a energ. zariadenia a hraníc dotknutých pozemkov - podrobné vytýčenie stavebného objektu, osadzovanie základových dielcov mrežových podperných bodov 110kV a 22kV vedení. e) geometrický plán energ. zariadenia, el. vedenia v analógovej a digitálnej forme - Adresný bod dopracovanie adresného bodu k už jestvujúcemu geometrickému plánu f) účelová mapa v analógovej a digitálnej forme - polohopisný a výškopisný plán - uličný pás - vytýčenie a zameranie inž. sietí na základe dodaných vyjadrení správcov týchto sietí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Obec Nesvady
Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV   
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavebných prác týkajúcich sa čistiarne odpadovýchvôd a aktualizácia dokumentácie pre realizáciu stavebných prác týkajúcich sa splaškovej kanalizácie predloženejverejným obstarávateľom, vypracovanie projektu dopravného značenia vrátanie vybavenia povolení na zvláštne užívanieciest a verejných priestranstiev, plánu organizácie výstavby, zameriavacie práce pre realizáciu stavebných prác,uskutočnenie stavebných prác novej splaškovej kanalizácie a rozšírenia a modernizácie jestvujúcej ČOV, vypracovaniedokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie, vypracovanie manipulačných aprevádzkových poriadkov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Teplico, s.r.o.
Modernizácia rozvodov tepla CZT Turčianske Teplice I.etapa-H.Rakovce   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, dodanie tovarov a uskutočnenie služieb. Predmet zákazky jerozdelený na tri časti  1. Predmetom zákazky sú stavebné práce a modernizácia rozvodov tepla vrátane modernizácie ústredného kúrenia. Súčasťou je aj porealizačné geodetické zameranie vyhotovenej stavby. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. 2. Predmetom zákazky sú stavebné práce vrátane dodania technológie súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou kotolne, merania a regulácie. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. 3. Predmetom zákazky sú služby stavebného dozoru pri realizácii stavebných prác súvisiacich s modernizáciou rozvodovtepla vrátane modernizácie ústredného kúrenia. Podrobný popis služby je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažnýchpodkladov a projektovej dokumentácii stavby.
Stavebné práce
Obec Nesvady
Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV   
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavebných prác týkajúcich sa čistiarne odpadovýchvôd a aktualizácia dokumentácie pre realizáciu stavebných prác týkajúcich sa splaškovej kanalizácie predloženejverejným obstarávateľom, vypracovanie projektu dopravného značenia vrátanie vybavenia povolení na zvláštne užívanieciest a verejných priestranstiev, plánu organizácie výstavby, zameriavacie práce pre realizáciu stavebných prác,uskutočnenie stavebných prác novej splaškovej kanalizácie a rozšírenia a modernizácie jestvujúcej ČOV, vypracovaniedokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie, vypracovanie manipulačných aprevádzkových poriadkov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č.229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v zneníneskorších predpisov, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov podľa zákona zo skoršie vyhotovenýchgeometrických plánov, - vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce vZO)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia 32 vybraných havarijných a nevyhovujúcich úsekov ciest II. a III. triedy,pozostávajúca z odstránenia poškodených krytov vozoviek, podkladových vrstiev, pokládky krytov a vyrovnania povrchukrytu vozovky, pokládky emulzných mikrokobercov, opravy priepustov, výmeny záchytných bezpečnostných zariadenívrátane súvisiacich stavebných prác na cestách II. a III. triedy na území PSK v správe verejného obstarávateľa - Správya údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v členení na 7 oblastí. Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie skutočného zrealizovania stavby( DSRS ) v rozsahuuvedenom v technickej špecifikácii a vypracovanie všetkých potrebných geodetických dokladov, dokladov o kvalitezrealizovaných prác, ktoré sú potrebné k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Košice
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov: Stavebné práce   
Stavebné práce zahŕňajú stavebné úpravy samotného zastávkového pruhu, nástupných plôch s vytvorenímbezbariérového prístupu v zmysle platnej legislatívy, vybavenie zastávok oznamovacími prostriedkami, riešenieprechodov pre chodcov s prvkami pre nevidiacich a príslušného osvetlenia prechodov pre chodcov, spätná úpravadotknutých plôch, vodorovné dopravné značenie vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ichdopravou na miesta použitia, geodetické zamerania, vypracovanie harmonogramu stavebných prác, umiestneniedočasného dopravného značenia, vyhotovenie porealizačnej dokumentácii, a. i. súvisiace práce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie