Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Katalóg mapových výstupov: územno-demografický vývoj v obciach SR vo vzťahu k sieti MŠ   
Predmetom zákazky je dodanie prehľadných mapových výstupov (schém) interpretujúcich územno-demografický vývoj(vekovej zložky obyvateľstva 1-5 rokov, v 1 ročných intervaloch) všetkých obcí na Slovensku vo vzťahu kvzdialenostným zónam (5km,10km a 10km a viac) jednotlivých obcí od súčasnej lokalizačnej siete MŠ, vrátanevyhodnotenia populačných trendov (početnosti detí pre jednotlivé vekové ročníky) k súčasnej kapacite MŠ pre jednotlivévzdialenostné zóny. Obstaráva sa vytvorenie špeciálneho geodátového (mapového)modelu integrujúceho sídelnúštruktúru, cestnú infraštruktúru, lokalizáciu siete materských škôl a demografickú štruktúru obyvateľstva všetkých obcí(ZUJ) na Slovensku, s cieľom zistiť predpokladaný vývoj tejto zložky obyvateľstva vo vzťahu k príslušnosti obce kjednotlivým vzdialenostným zónam (5,10 a 10 a viac km) a k existujúcej sieti MŠ na Slovensku. Základným cieľomzákazky je získať systémový prehľad o početnosti detí pre jednotlivé ročníky (vo veku 1,2,3,4,5 rokov), ako ajkumulatívne počty pre jednotlivé obce SR v územno-priestorových súvislostiach, najmä s dôrazom na identifikáciu obcívo vzdialenosti 5 km, 10 km, 10 a viac kilometrov od existujúcej MŠ s integráciou údajov o kapacite jednotlivýchMŠ.Obstarávateľ požaduje spracovať prehľadné mapové schémy, ktoré budú jednoznačne a vizuálne prehľadneidentifikovať príslušnosť jednotlivých obcí do predmetnej vzdialenostnej zóny (od existujúcej siete MŠ), s vyznačenímpočtu detí pre jednotlivé ročníky narodenia (k 1.9.2018,2017,2016,2015,2014), ako aj kumulatívne pre ročníky 2014-2016). Obstarávateľ požaduje vypracovanie a dodanie predmetných mapových schém jednotlivo za všetky okresy SR (72výstupov), a zároveň požaduje dodanie týchto údajov v tabuľkovej resp. databázovej forme s jednoznačným vyznačenímpríslušnosti obce do vzdialenostnej zóny a určenie počtov detí v týchto obciach (zároveň aj v zónach), s vyznačenímkumulatívneho počtu detí pre jednotlivé ročníky a vzdialenostné zóny s porovnaním k súčasnej kapacite jednotlivých MŠ.Bližšie informácie sú uvedené v súťažnom dokumente.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
Meracia technika   
Verejný obstrarávateľ zadáva podlimitnú zákazku na dodanie tovarov, pričom predmetom je dodanie meracej techniky v počte 7 ks (Digitálny nivelačný prístroj, Nivelačná podložka, Fiberglasová nivelačná lata, Skenovacia a fotogrametrická totálna stanica s možnosťou pripojenia GNSS, Geodetická totálna stanica nižšej presnosti, Geodetická totálna stanica, Laserový skener vrátane softvéru na spracovanie 3D skenovania) pre potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú aj neoddeliteľné činnosti (služby) spojené s umiestnením a montážou tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava   
Informačný systém sčítania obyvateľov, domov a bytov, časť územná príprava má za cieľ poskytnúť integrovanériešenie pre zber, aktualizáciu, správu a poskytovanie dát územnej prípravy (ÚP) sčítania obyvateľov, domov a bytov(SOBD). Tieto dáta bude tvoriť maximálna množina všetkých obývaných a obývateľných objektov - obydlí (rodinnédomy, bytové domy, chaty, záhradné chatky, škody, atď.) získaných z administratívnych zdrojov údajov a registrov(AZÚR) a vlastným zberom. Data IS SOBD ÚP budú tvoriť jednu zo základných báz dát pre (i) elektronické sčítanie obyvateľov, (ii) elektronickésčítanie domov a bytov, (iii) monitorovanie sčítania počas e-zberu údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch. Úlohouuchádzača je vybudovať systém pre ÚP, zrealizovať pripojenie jednotlivých zdrojov dát, vykonať úvodné naplnenieúdajov, zabezpečiť služby pre udržateľnosť systému, poprípade jeho rozvoj/úpravy nad rámec v súčasnosti známych požiadaviek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
Meracia technika   
Verejný obstrarávateľ zadáva podlimitnú zákazku na dodanie tovarov, pričom predmetom je dodanie meracej techniky vpočte 7 ks (Digitálny nivelačný prístroj, Nivelačná podložka, Fiberglasová nivelačná lata, Skenovacia a fotogrametrickátotálna stanica s možnosťou pripojenia GNSS, Geodetická totálna stanica nižšej presnosti, Geodetická totálna stanica,Laserový skener vrátane softvéru na spracovanie 3D skenovania) pre potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú aj neoddeliteľné činnosti (služby) spojené s umiestnením a montážou tovaru. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Prístrojové vybavenie pre potreby projektu Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho prístrojového vybavenia v rámci pripravovaného projektu Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Predmet zákazky pozostáva z dodania špeciálneho prístrojového vybavenia pre potreby predmetného projektu podľa špecifikácie verejného obstarávateľa a v požadovanom množstve pre jednotlivé časti predmetu zákazky. Prístrojové vybavenie bude dodávané do priestorov Štátneho geologického ústavu v Bratislave podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch (najmä v Časti B.1 Opis predmetu zákazky, v Časti B. 2 Spôsob určenia ceny, ako aj v Časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky), prípadne do vybraných hydrologických vrtov v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava, ktoré budú verejným obstarávateľom upresnené v čiastkovej objednávke.  Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch, vrátane požadovaných množstiev jednotlivých položiek, ktoré tvoria predmet jednotlivých častí zákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava   
Informačný systém sčítania obyvateľov, domov a bytov, časť územná príprava má za cieľ poskytnúť integrovanériešenie pre zber, aktualizáciu, správu a poskytovanie dát územnej prípravy (ÚP) sčítania obyvateľov, domov a bytov(SOBD). Tieto dáta bude tvoriť maximálna množina všetkých obývaných a obývateľných objektov - obydlí (rodinnédomy, bytové domy, chaty, záhradné chatky, škody, atď.) získaných z administratívnych zdrojov údajov a registrov(AZÚR) a vlastným zberom. Data IS SOBD ÚP budú tvoriť jednu zo základných báz dát pre (i) elektronické sčítanie obyvateľov, (ii) elektronickésčítanie domov a bytov, (iii) monitorovanie sčítania počas e-zberu údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch. Úlohou uchádzača je vybudovať systém pre ÚP, zrealizovať pripojenie jednotlivých zdrojov dát, vykonať úvodné 1/4 naplnenie údajov, zabezpečiť služby pre udržateľnosť systému, poprípade jeho rozvoj/úpravy nad rámec v súčasnostiznámych požiadaviek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
Slovenský hydrometeorologický ústav
Súprava hydrometrických vrtuliek na určenie prietoku malých tokov, stredne veľkých a veľkých tokov   
Predmetom zákazky je zariadenie na meranie rýchlosti prúdenia vody. Rýchlosť prúdenia sa určuje pomocou počtu otáčok pohyblivej časti prístroja (vrtule, rotoru) za určitý časový interval. K základným častiam hydrometrickej vrtule patrí pohyblivá časť (vrtuľa, osa), telo vrtule s kontaktným zariadením, prípadne prídavným závažím, signálne, resp. počítacie zariadenie a smerový stabilizátor (kormidlo). Nevyhnutnou súčasťou každej hydrometrickej vrtule je sútyčie (s dĺžkovou stupnicou pre meranie hĺbok) alebo záves s manipulačným zariadením. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
GEO-KOD, s.r.o.
GEODETICKÉ PRÍSTROJE S PRÍSLUŠENSTVOM A ZAŠKOLENÍM   
Obstaranie hardvérového, softvérového vybavenia a s tým spojené aj zaškolenie zamestnancov pre spoločnosťGEOKOD, s.r.o. za účelom inovácie výrobného procesu zodpovedajúcemu vysokým štandardom v poskytovanígeodetických a kartografických prác.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Prístrojové vybavenie pre potreby projektu„Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky”   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho prístrojového vybavenia v rámci pripravovaného projektu Hydrogeologickýprieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Predmet zákazky pozostáva z dodania špeciálneho prístrojového vybavenia pre potreby predmetného projektu podľašpecifikácie verejného obstarávateľa a v požadovanom množstve pre jednotlivé časti predmetu zákazky. Prístrojovévybavenie bude dodávané do priestorov Štátneho geologického ústavu v Bratislave podľa požiadaviek uvedených vtýchto súťažných podkladoch (najmä v Časti B.1 Opis predmetu zákazky, v Časti B. 2 Spôsob určenia ceny, ako aj vČasti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky), prípadne do vybraných hydrologických vrtov v okresochRimavská Sobota, Revúca a Rožňava, ktoré budú verejným obstarávateľom upresnené v čiastkovej objednávke.   Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch, vrátane požadovaných množstievjednotlivých položiek, ktoré tvoria predmet jednotlivých častí zákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rozšírenie dispečingového mapového portálu SC TTSK   
Dispečingový mapový portál je hlavným softvérovým nástrojom SÚC TTSK pre dispečerské riadenie výkonu zimnejúdržby ciest v správe Trnavského samosprávneho kraja. Informačný systém sa skladá z rozsiahleho portálového riešeniapokrývajúceho riadenie procesov zimnej údržby, ktorý je priamo integrované s mapovým Geografickým informačnýmsystémom (GIS), informačným systémom pre elektronizáciu procesu vyjadrení v zmysle stavebného zákona. Predmetom zákazky je rozšírenie systému o nové funkcionality na základe požiadaviek uvedených v súťažnýchpodkladoch a inštalácia nevyhnutného hardvérového vybavenia na riadne fungovanie systému.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rozšírenie dispečingového mapového portálu SC TTSK   
Dispečingový mapový portál je hlavným softvérovým nástrojom SÚC TTSK pre dispečerské riadenie výkonu zimnejúdržby ciest v správe Trnavského samosprávneho kraja. Informačný systém sa skladá z rozsiahleho portálového riešeniapokrývajúceho riadenie procesov zimnej údržby, ktorý je priamo integrované s mapovým Geografickým informačnýmsystémom (GIS), informačným systémom pre elektronizáciu procesu vyjadrení v zmysle stavebného zákona. Predmetom zákazky je rozšírenie systému o nové funkcionality na základe požiadaviek uvedených v súťažnýchpodkladoch a inštalácia nevyhnutného hardvérového vybavenia na riadne fungovanie systému.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
Slovenský hydrometeorologický ústav
Súprava hydrometrických vrtuliek na určenie prietoku malých tokov, stredne veľkých a veľkých tokov   
Predmetom zákazky je zariadenie na meranie rýchlosti prúdenia vody. Rýchlosť prúdenia sa určuje pomocou počtu otáčok pohyblivej časti prístroja (vrtule, rotoru) za určitý časový interval. K základným častiam hydrometrickej vrtule patrí pohyblivá časť (vrtuľa, osa), telo vrtule s kontaktným zariadením, prípadne prídavným závažím, signálne, resp. počítacie zariadenie a smerový stabilizátor (kormidlo). Nevyhnutnou súčasťou každej hydrometrickej vrtule je sútyčie (s dĺžkovou stupnicou pre meranie hĺbok) alebo záves s manipulačným zariadením. Bližšia špecifikácia je uvedená v  1/4 súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
GEOSTA s.r.o.
Neinvazívne vzorkovanie štruktúry zemského povrchu pomocou mobilnej meracej súpravy   
Predmetom zákazky bude poskytnutie služby neinvazívneho vzorkovania štruktúry zemského povrchu pomocou Mobilnejmeracej súpravy v rozsahu približne 4 000 000 vzoriek
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
GEODETICS s.r.o.
Nákup nových technológií výroby vo firme GEODETICS s.r.o.   
Nákup nových technológií výroby vo firme GEODETICS s.r.o. 1.Manuálna bezhranolová totálna stanica s integrovaným GNSS kontrolerom a softvérom 2.Automatická fotogrametrická totálna stanica 3.Geodetický RTK GNSS prijímač
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Dispečingový mapový portál SC TTSK   
Dispečingový mapový portál SC TTSK (DMP) je riešenie zložené z 3 súčastí, ktoré sú spolu integrované do jedného funkčného celku DMP.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie