Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 525 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Stravovacie služby formou stravných poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb dodaním stravných poukážok pre zamestnancov verejnéhoobstarávateľa na obdobie 48 mesiacov (odo dňa účinnosti uzatvorenej zmluvy). Súčasťou predmetu zákazky sa okremzabezpečenia stravovacích služieb formou stravných poukážok okrem iného rozumie i dodanie stravných poukážok dosídla verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,60EUR za 1 stravnú poukážku v predpokladanom množstve 640 000 kusov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvoríčasť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov v súlades ustanovením § 152 ods. 2 a ods. 5 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov formoustravovacích poukážok v listinnej (papierovej) podobe s ochrannými prvkami zabezpečujúcimi dostatočnú ochranu protifalšovaniu a zneužitiu, vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača s podávaním polievky, hlavnéhojedla a vhodného nápoja podľa obedového menu alebo podľa vlastného výberu z jedálneho a nápojového lístka, a tonajmä v reštauráciách alebo samoobslužných zariadeniach s celoročnou prevádzkou počas pracovného týždňa.Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky sa požaduje vo výške 4,00 €.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Mesto Banská Štiavnica
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok pre zamestnancov mesta Banská Štiavnica.   
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa, v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 87/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane nefajčiarov), vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača s podávaním polievky, hlavného jedla a vhodného nápoja podľa ponúkaného obedového menu alebo podľa vlastného výberu z jedálneho a nápojového lístka najmä v reštauráciách alebo samoobslužných zariadeniach, s celoročnou prevádzkou počas pracovného týždňa vo vymedzenom čase podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na základe akceptovania stravovacích poukážok uchádzača v rôznych nominálnych hodnotách, v súlade s nasledovne uvedenou špecifikáciou predmetu zákazky.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Okresný súd Bratislava I
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok   
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacíchpoukážok.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Univerzita Komenského v Bratislave
„Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom papierových stravovacích poukážok“   
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311 /2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce).
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
Zariadenie pre seniorov Komfort n.o.
Stravovanie prijímateľom sociálnej služby a zamestnancov Zariadenia pre seniorov Komfort n.o.   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa služieb v rozsahu príprava celodennej racionálnej  a v prípade potreby i dietetickej stravy vrátane jej dopravy do budovy objektu zariadenia Zariadenie pre seniorovKomfort n. o., Podjavorinskej 2120, Topoľčany na dobu jedného roka od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Mesto Banská Bystrica
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica   
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti MestaBanská Bystrica, vrátane dopravy na miesto určenia, ktorými sú jednotlivé zariadenia sociálnych služieb vzriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Zariadenie pre seniorov Jeseň, ul. Internátna 10 Banská Bystrica - Zariadenieopatrovateľskej služby, ul. Družby 25 Banská Bystrica - KOMUCE, ul. Krivánska 16 -26, Banská Bystrica - Strediskosociálnych služieb, ul. Robotnícka 12, Banská - Stredisko sociálnych služieb, ul. Na Uhlisku 1 , Banská Bystrica Strediskosociálnych služieb, ul. 9. mája 74, Banská Bystrica
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Stravovanie zamestnancov v lokalite Jaslovské Bohunice – teplá a mrazená strava   
Predmetom zákazky je - Príprava jedál v priestoroch úspešného uchádzača, ich dodávka na miesto výdaja a výdaj hotových jedál a nápojovzodpovedajúcich zásadám správnej výživy pre zamestnancov Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. s miestom výkonupráce v Jaslovských Bohuniciach teplá strava. - Zabezpečenie odberu stravy bezobjednávkovým reštauračným spôsobom prostredníctvom elektronického systémuPoskytovateľa. - Zabezpečenie stravovanie na dislokovaných pracoviskách mrazenou stravou s objednávkou ohrevu pre zamestnancovJadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. s miestom výkonu práce v Jaslovských Bohuniciach. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Stravovanie zamestnancov v lokalite Jaslovské Bohunice – teplá a mrazená strava   
Predmetom zákazky je - Príprava jedál v priestoroch úspešného uchádzača, ich dodávka na miesto výdaja a výdaj hotových jedál a nápojovzodpovedajúcich zásadám správnej výživy pre zamestnancov Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. s miestom výkonupráce v Jaslovských Bohuniciach teplá strava. - Zabezpečenie odberu stravy bezobjednávkovým reštauračným spôsobom prostredníctvom elektronického systémuPoskytovateľa. - Zabezpečenie stravovanie na dislokovaných pracoviskách mrazenou stravou s objednávkou ohrevu pre zamestnancovJadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. s miestom výkonu práce v Jaslovských Bohuniciach. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Príprava a dovoz stravy pre pacientov a zamestnancov   
Predmetom zákazky je príprava a dovoz celodennej stravy pre pacientov VÚSCH, a.s., v rozsahu predpísaných diét podľa Metodického pokynu MZ SR č. 719/92-C (Odporúčané zásady stravovania úprava diétneho systému), v súlade so Záväzným opatrením MZ SR č. 1685/1998-A (Zabezpečenie liečebnej výživy chorých - Vestník MZ SR, čiastka 17-18), Odborným usmernením č. 168/2006 (Organizácia klinickej výživy - Vestník MZ SR, čiastka 48-51), Vyhláškou MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie spoločenského stravovania, Vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia a v zmysle Potravinového kódexu SR pri zavedení a prevádzkovaní systému u HACCP ako Správna výrobná prax, alebo ekvivalentnými predpismi.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia   
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obranySlovenskej republiky VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia VÚ 8116 Trenčín.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia   
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Okresný súd Trnava
Zabezpečenie stravných lístkov   
 Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Okresného súdu Trnava formou stravovacíchpoukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou zabezpečenie reštauračných služieb, bufetových služieb apodobne, a to akceptovaním stravovacích poukážok úspešného uchádzača. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Pôdohospodárska platobná agentúra
Stravné poukážky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravnýchpoukážok v celkovom počte max.163800 ks.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany
Zabezpečenie stravovacích služieb   
Zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov Nemocnice A.w. n.o. Piešťany na obdobie 10/2015 - 10/2019
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie