Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 455 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok prípadne stravovacích kariet   
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok prípadne stravovacích kariet stravné poukážky, stravné lístky, stravovacie karty
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Divadla A. Bagara v Nitre   
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov DAB v Nitre v nominálnej hodnote 4,50 €. Predpokladaný odber stravovacích poukážok je 32 000 ks ročne (celkom za štyri roky 128 000 ks).
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Mesto Žilina
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Žilina s miestom výkonu práce Mestský úrad vŽiline, Radnica, Dielňa Budatín, Klientské centrum Europalace, formou stravovacích poukážok. Podrobná špecifikácia apožiadavky na predmet zákazky sú definované v Súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Krajský súd v Bratislave
Zabezpečenie stravných lístkov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Bratislave formoustravovacích poukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou zabezpečenie reštauračných služieb, bufetovýchslužieb a podobne, a to akceptovaním stravovacích poukážok úspešného uchádzača. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Krajský súd v Trnave
Zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravovacíchpoukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, formou zabezpečenie reštauračných služieb, bufetových služieb apodobne, a to akceptovaním stravovacích poukážok úspešného uchádzača. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Stravné a nápojové poukážky   
2.1. predmetu zákazky Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvomstravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzačmá s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce, ako aj pre poskytovanienápojových poukážok na zabezpečenie pitného režimu zamestnancov. Zákazka je rozdelená na 2 časti Časť č. 1 Stravné lístky a nápojové poukážky Predpokladaný počet približne 1 496 300 ks stravných lístkov a 466 500 ks nápojových poukážok počas platnostirámcovej dohody (24 mesiacov). Časť č. 2 - Elektronické stravné karty (EKS) Predpokladaný počet približne 500 ks elektronických stravných kariet počas platnosti rámcovej dohody (24 mesiacov).
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Žilinský samosprávny kraj
Dodávka a správa stravovacích kariet   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa a zamestnancov organizácií vjeho zriaďovateľskej pôsobnosti formou stravných poukážok v elektronickej podobe, v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávka a správa elektronických stravovacích kariet   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa a subjektov formou stravnýchpoukážok v elektronickej podobe, v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce vznení neskorších predpisov. Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnostialebo do vyčerpania limitu 16 000 000,- EUR bez DPH podľa toho, čo nastane skôr.  Pod pojmom zabezpečenie stravovania sa rozumie umožnenie platby za podanie teplého hlavného jedla vrátane polievkya vhodného nealkoholického nápoja v zmluvných stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravovacie karty, a tominimálne počas pracovného týždňa v čase minimálne od 1100 do 1400. Podrobnejšie informácie sú uvedené v častiB. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovacích kariet pre zamestnancov v rezorte kultúry   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravnýchpoukážok velektronickej podobe, v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zneníneskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovejdohody.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Úrad pre verejné obstarávanie
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečovanie poskytovania služieb stravovania pre zamestnancov Úradu pre verejnéobstarávanie v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2011 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a § 70zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov formou stravovacích poukážok vstravovacích zariadeniach poskytujúcich obedové menu s celoročnou prevádzkou.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
POSKYTOVANIE UBYTOVACÍCH A POHOSTINSKÝCH SLUŽIEB V OSOBNÝCH VOZŇOCH ŠPECIÁLNEJ STAVBY   
Predmetom zákazky je poskytovanie ubytovacích a pohostinských služieb v osobných vozňoch špeciálnej stavbyprevádzkovaných Obstarávateľom, ktoré sú jeho majetkom a činností, ktoré súvisia s touto činnosťou. Ubytovacie voznenie sú predmetom prenájmu.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Kempingy, táboriská a iné nehotelové ubytovanie  >  Služby poskytované v lôžkových vozňoch
Slovenská filharmónia
Ubytovanie SF - tuzemské   
Predmetom zákazky je zabezpečenie hotelového ubytovania pre dirigentov, sólistov, orchestre a umelecké telesá počaskoncertnej sezóny Slovenskej filharmónie a Bratislavských hudobných slávností.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Hotelové ubytovacie služby
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Správy a údržby ciest Trnavského samosprávnehokraja (SÚC TTSK) v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskoršíchpredpisov a zákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov formou stravných poukážok v zmluvných stravovacíchzariadeniach akceptujúcich stravné poukážky uchádzača.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 4,20 Eurv zmysle §152 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ktoré slúžia na stravovanie vstravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je aj doručeniestravných poukážok na pracoviská verejného obstarávateľa, ktoré sú uvedené v samostatnej prílohe súťažnýchpodkladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Príprava a dovoz stravy pre pacientov a zamestnancov   
Predmetom zákazky je príprava a dovoz celodennej stravy pre pacientov VÚSCH, a.s., v rozsahu predpísaných diét podľaMetodického pokynu MZ SR č. 719/92-C (Odporúčané zásady stravovania úprava diétneho systému), v súlade soZáväzným opatrením MZ SR č. 1685/1998-A (Zabezpečenie liečebnej výživy chorých - Vestník MZ SR, čiastka 17-18),Odborným usmernením č. 168/2006 (Organizácia klinickej výživy - Vestník MZ SR, čiastka 48-51), Vyhláškou MZ SR č.533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie spoločenského stravovania, Vyhláškou MZ SR č.553/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia a vzmysle Potravinového kódexu SR pri zavedení a prevádzkovaní systému u HACCP ako Správna výrobná prax, aleboekvivalentnými predpismi.  Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov dodávku realizovať v celom rozsahu podľa popisu predmetu zákazky aplatných predpisov a nepripúšťa čo i len čiastočné plnenie predmetu zákazky.  Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka bola predložená tak, že bude zodpovedať požiadavkám verejnéhoobstarávateľa. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch. 1/5
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie