Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 384 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredná odborná škola informačných technológií
Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica   
Zabezpečenie stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe objednávateľa, s priemerným počtom dennevydaných jedál 800ks pre žiakov, zamestnancov a iných stravníkov (ďalej len stravníci) využívajúcich priestory Strednejodbornej školy informačných technológií na Tajovského ulici č.30, Banská Bystrica (ďalej len školy) s jeho súhlasom.Výdaj bude prostredníctvom čipov. V prípade potreby zabezpečiť celodenné stravovanie počas školských prázdnin aštátnych sviatkov podľa potrieb objednávateľa, Zabezpečenie doplnkového predaja v bufete na SOŠ IT Tajovského 30,Banská Bystrica prostredníctvom hotovostnej platby, Zabezpečenie občerstvenia, resp. stravovania s obsluhou prirôznych akciách organizovaných Objednávateľom, napr. Deň učiteľov, pre účastníkov školení, porád, súťažíorganizovaných školou, Banskobystrickým samosprávnym krajom, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a 1/4 ostatnými organizáciami na základe objednávky Objednávateľa a pod.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Organizácia konferencií v hoteloch v Bratislave – OBSE 2019   
Predmetom zákazky je organizácia konferencií v hoteloch v Bratislave pre potreby slovenského predsedníctva v OBSEpočas roku 2019, ktorá zahŕňa zabezpečenie priestorov, konferenčnej a tlmočníckej techniky a cateringu. Predpokladanýpočet účastníkov konferencií je od 230 do 400, maximálne však 400 účastníkov. Predbežný kalendár konferencií budestanovený v druhom polroku 2018. Všetky konferencie sa uskutočnia v rozmedzí od januára do decembra 2019. Trvaniekonferencií 1 alebo 2 rokovacie dni v čase od 800 do 2000. Jednotlivé hotely sa musia nachádzať do 3 km od sídlaverejného obstarávateľa (Hlboká cesta č. 2, Bratislava), táto požiadavka sa bude vyhodnocovať prostredníctvom funkcieMeranie vzdialenosti na stránke https//www.google.sk/maps. Bližšie informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetuzákazky" súťažných podkladov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Zabezpečenie stravovania a pitného režimu v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku   
Predmetom zákazky je zabezpečenie elektronických stravovacích kariet, ktoré nemajú charakter všeobecnéhoplatobného prostriedku pre zamestnancov SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a vPrílohe č. 2 súťažných podkladov- návrh rámcovej dohody.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Záchranná služba
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov v zmysle §152 Zákonníka práce formou stravovacíchpoukážok, ktoré slúžia na stravovanie v stravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Stravovanie dôchodcov“   
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania dôchodcov. Jedná sa o zabezpečenie čerstvej, varenej stravy (nie vákuovo balené) pre stravníkov v predpokladanom množstve 300 obedov denne, v pracovných dňoch, počas doby trvania zmluvy 36 mesiacov. Rozsah poskytovaných služieb stravovania Uchádzač každý deň zabezpečí služby minimálne v nasledovnom sortimente 1 obed bude pozostávať minimálne z polievky, hlavného jedla a nealkoholického nápoja; V rámci pitného režimu sa vyžaduje ku každému jedlu 2 dl primeraného nápoja (sóda, minerálna voda, čaj, mlieko) v súlade s gastronomickými požiadavkami.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Organizácia konferencií OBSE v hoteloch v Bratislave v roku 2019   
Predmetom zákazky je organizácia konferencií v hoteloch v Bratislave pre potreby slovenského predsedníctva v OBSEpočas roku 2019, ktorá zahŕňa zabezpečenie priestorov, konferenčnej a tlmočníckej techniky a cateringu. Predpokladanýpočet účastníkov konferencií je od 230 do 400, maximálne však 400 účastníkov. Predbežný kalendár konferencií budestanovený v druhom polroku 2018. Všetky konferencie sa uskutočnia v rozmedzí od februára do decembra 2019. Trvaniekonferencií 1 alebo 2 rokovacie dni v čase od 800 do 2000. Jednotlivé hotely sa musia nachádzať do 3 km od sídlaverejného obstarávateľa (Hlboká cesta č. 2, Bratislava), táto požiadavka sa bude vyhodnocovať prostredníctvom funkcieMeranie vzdialenosti na stránke https//www.google.sk/maps. Bližšie informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetuzákazky" súťažných podkladov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v...
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava, n.o. (EVO)   
Poskytovanie služby - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov zdravotníckeho zariadenia, vrátane dopravy na miesto určenia (dovoz) a likvidácie stravy. Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov sa požaduje v rozsahu a v súlade podľa všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s poskytovaním stravy v zdravotníckych zariadeniach, pri rešpektovaní nutričných a energetických hodnôt platných pre jednotlivé typy stravy (základné a špeciálne diéty), ktorá je podávaná pacientom a podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Mesto Banská Bystrica
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica   
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti MestaBanská Bystrica, vrátane dopravy na miesto určenia, ktorými sú jednotlivé zariadenia sociálnych služieb vzriaďovateľskej pôsobnosti mesta  - Zariadenie pre seniorov Jeseň, ul. Internátna 10 Banská Bystrica  - Zariadenie opatrovateľskej služby, ul. Družby 25 Banská Bystrica - KOMUCE, ul. Krivánska 16 -26, Banská Bystrica  - Stredisko sociálnych služieb, ul. Robotnícka 12, Banská  - Stredisko sociálnych služieb, ul. Na Uhlisku 1 , Banská Bystrica - Stredisko sociálnych služieb, ul. 9. mája 74, Banská Bystrica
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu   
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu, stravné a nápojové poukážky, dodaniestravných a nápojových poukážok pre zamestnancov DPMK, a.s..
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok   
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných poukážok zabezpečenie stravovania v zmluvných stravovacíchzariadeniach, stravné poukážky, stravné lístky, dodanie stravných poukážok
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Štátne divadlo Košice
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok   
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Štátneho divadla Košice formou stravnýchpoukážok v papierovej forme v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača, na základe akceptovania stravnýchpoukážok na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, s možnosťou predĺženia o ďalších 12mesiacov. Predpokladaná hodnota zákazky na 12 mesiacov ( bez prípadného predĺženia ) je stanovená verejnýmobstarávateľom v sume 254 250,00 EUR bez DPH. Pracoviská zamestnancov Štátneho divadla Košice sú objekty Hlavná 58, Košice, Hlavná 76, Košice a Južná trieda 60,Košice . Rámcová dohoda bude uzavretá medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom na obdobie 12 mesiacov ododňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, s možnosťou jej predĺženia na ďalšie obdobie 12 mesiacov za rovnakých podmienok. Do predpokladanej hodnoty zákazky bola zahrnutá aj predpokladaná hodnota prípadného predĺženia rámcovej dohody na ďalšie obdobie .
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Organizácia konferencií v hoteloch v Bratislave – OBSE 2019   
Predmetom zákazky je organizácia konferencií v hoteloch v Bratislave pre potreby slovenského predsedníctva v OBSEpočas roku 2019, ktorá zahŕňa zabezpečenie priestorov, konferenčnej a tlmočníckej techniky a cateringu. Predpokladanýpočet účastníkov konferencií je od 230 do 400, maximálne však 400 účastníkov. Predbežný kalendár konferencií budestanovený v druhom polroku 2018. Všetky konferencie sa uskutočnia v rozmedzí od januára do decembra 2019. Trvaniekonferenciíí 1 alebo 2 rokovacie dni v čase od 800 do 2000. Jednotlivé hotely sa musia nachádzať do 3 km od sídlaverejného obstarávateľa (Hlboká cesta č. 2, Bratislava), táto požiadavka sa bude vyhodnocovať prostredníctvom funkcieMeranie vzdialenosti na stránke https//www.google.sk/maps. Bližšie informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetuzákazky" súťažných podkladov.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v...
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava, n.o. (EVO)   
Poskytovanie služby - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov zdravotníckeho zariadenia, vrátane dopravy na miesto určenia (dovoz) a likvidácie stravy. Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov sa požaduje v rozsahu a v súlade podľa všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s poskytovaním stravy v zdravotníckych zariadeniach, pri rešpektovaní nutričných a energetických hodnôt platných pre jednotlivé typy stravy (základné a špeciálne diéty), ktorá je podávaná pacientom a podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Mesto Kolárovo
„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“   
1. Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) zákazka na poskytnutie služby s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len týchto SP). Predmetom zákazky pod názvom Stravovanie zamestnancov papierové stravné poukážky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákonač. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňazákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovformou papierových stravných poukážok, v zmluvných stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravné poukážkyuchádzača. 2. Papierová stravná poukážka musí byť označená nominálnou hodnotou, kalendárnym rokom jej platnosti, číselným alebo čiarovým kódom, termoaktívnym bodom a vodotlačou.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov v súlades ustanovením § 152 ods. 2 a ods. 5 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov formoustravovacích poukážok v listinnej (papierovej) podobe s ochrannými prvkami zabezpečujúcimi dostatočnú ochranu protifalšovaniu a zneužitiu, vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača s podávaním polievky, hlavnéhojedla a vhodného nápoja podľa obedového menu alebo podľa vlastného výberu z jedálneho a nápojového lístka, a tonajmä v reštauráciách alebo samoobslužných zariadeniach s celoročnou prevádzkou počas pracovného týždňa. Nominálna hodnota jednej stravnej poukážky sa požaduje vo výške 4,00 €.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie