Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 76 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenský zväz ľadového hokeja
Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja   
Predmetom zákazky je nákup hokejok pre hráčov a brankárov ľadového hokeja
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výbava pre športy vo voľnej prírode alebo na...
LUSTA Group s. r. o.
Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku   
Predmetom zákazky je jeden logický celok Logický celok č. 1 Trampolínová zostava - 1 kpl. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výbava do telocvične
Obec Krásno
Detské ihrisko pri archeologickej zóne   
Dodanie herných prvkov detského ihriska, ich montáž a stavebné práce spojené s osadením týchto herných prvkovdetského ihriska vrátane realizácie dopadových plôch zabezpečujúcich  bezpečné hranie sa detí na tomto ihrisku podľa výkazu výmer v obci Krásno,areál vrchu Chríb, LV271,k.u.Krásno, obecKrásno,parcela č. č. 3 C-KN. v termíne do 16.9.2019 do 10.00.hod
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Didakticko - materiálny balíček pre kognitívny rozvoj detí   
Predmetom zákazky je dodávka a distribúcia didakticko-materiálnych balíčkov pre kognitívny rozvoj detívpredpokladanom množstve 150 kusov. Didakticko-materiálny balíček bude zložený z didaktických pomôcok,hračiek,hudobných nástrojov, pomôcok pre výtvarnú a pracovnú výchovu, športových a kompenzačnýchpomôcok a prostriedkovna rozvoj reči, myslenia, jemnej motoriky a podobne.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Hračky
Obec Krásno
Detské ihrisko pri archeologickej zóne   
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a osadenie hernej zostavy detského ihriska v obci Krásno, umiestnenej navrchu Chríb ,LV 271,p.č.3 reg.C.,k.u.Krásno, obec Krásno vrátane stavebných prác súvisiacich s osadením, montážou aprípravou dopadových plôch.  Zákazka má nasledovné členenie a rozsah  dodanie nasledovného  č1)hernázostavasošmýkačkou,lezeckoustenoualanovoustenourozmerprvku5,15x2,65m(+/-5%) č2.Visiacadvojhojdačka-sedákKLASIK+BABY č3.Detskýkolotočspriemerom150cm č4.Prevažovaciahojdačka-oceľ-minimálnadĺžka3m č5.PružinováhojdačkaKoník technickú špecifikáciu, popis, nákresy a obrázky viď v Prílohe č. 2 Výzvy;  - osadenie a montáž herných prvkov č.1 až č.5 komplet stavebných prác súvisiacich s výkopom otvorov, betonážoupätiek, dodaním pätiek, osadením a zmontovaním herných prvkov, - úprava okolia herných prvkov s dôrazom na tvorbu bezpečnostných dopadových plôch.  Herné prvky musia byť certifikovanej výroby, za účelomvybudovaniadetskéhoihriskazkvalitnýchmateriálov,takabybolibezpečné, mali čo najdlhšiu životnosť a boli bezúdržbové,umiestnené na parc.č. 3, reg.C, LV271, k.u.Krásno,obec Krásno (napr.drevenné prvky min.3xnapustené ekologickyazdravotne nezávadným olejom predlžujúcim životnosť minimálne na 5 rokov vo vonkajšom vlhkom prostredí alebooceľové a iné materialyošetrenétakabybolizdravotenezávadné,nekorodovalianepodliehalivonkajšímpoveternostnýmvplyvom,laná- 1/2 pletenélanosamusískladaťzo6vonkajšíchvinutýchlánajednéhocetrálnehooceľovéholanavpolypropylénovompúzdre,šmýkačka-zviacvrstvového laminátu alebo nereze) Musí byť zabezpečená bezpečnosť detí a odolnosť proti vandalizmu. MinimálnepožadovanéparametremusiaspĺňaťpožiadavkyuvedenévdokumenteCharakteristikaprogramuPodporarozvojašportunarok2019. bližšie na www.sport.vlada.gov.sk 37535200-9 Zariadenie ihrísk 45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
GALEOS, s.r.o.
Vybavenie pre pojazdné a statické nahrávacie štúdio   
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia pre pojazdné a statické nahrávacie štúdio. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Predmetom dodania I. časti predmetu zákazky je dodávka zariadení do pojazdného nahrávacieho štúdia a predmetom dodania II. časti predmetu zákazky je dodávka klavíru do statického nahrávacieho štúdia. Bližšie informácie boli uvedené v súťažných podkladoch.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti
Základná umelecká škola Hlohovec
Klavírne krídlo   
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...
Obec Krásno
„Detské ihrisko pri archeologickej zóne“   
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a osadenie hernej zostavy detského ihriska v obci Krásno, umiestnenej na vrchuChríb ,LV 271,p.č.3 reg.C.,k.u.Krásno, obec Krásno vrátane stavebných prác súvisiacich s osadením, montážou aprípravou dopadových plôch.  Zákazka má nasledovné členenie a rozsah  dodanie nasledovného  č1)hernázostavasošmýkačkou,lezeckoustenoualanovoustenourozmerprvku5,15x2,65m(+/-5%) č2.Visiacadvojhojdačka-sedákKLASIK+BABY č3.Detskýkolotočspriemerom150cm č4.Prevažovaciahojdačka-oceľ-minimálnadĺžka3m č5.PružinováhojdačkaKoník technickú špecifikáciu, popis, nákresy a obrázky viď v Prílohe č. 2 Výzvy;  - osadenie a montáž herných prvkov č.1 až č.5 komplet stavebných prác súvisiacich s výkopom otvorov, betonážoupätiek, dodaním pätiek, osadením a zmontovaním herných prvkov, - úprava okolia herných prvkov s dôrazom na tvorbu bezpečnostných dopadových plôch.  Herné prvky musia byť certifikovanej výroby, za účelomvybudovaniadetskéhoihriskazkvalitnýchmateriálov,takabybolibezpečné,maličonajdlhšiuživotnosťabolibezúdržbové,umiestnené na parc.č. 3, reg.C, LV271, k.u.Krásno,obec Krásno(napr.drevennéprvkymin.3xnapustenéekologickya zdravotne nezávadnýmolejompredlžujúcimživotnosťminimálnena5rokovvovonkajšomvlhkomprostredíalebooceľovéainé materialyošetrenétakabybolizdravotenezávadné,nekorodovalianepodliehalivonkajšímpoveternostnýmvplyvom,laná-pletenélanosamusískladaťzo6vonkajšíchvinutýchlánajednéhocetrálnehooceľovéholanavpolypropylénovompúzdre,šmýkačka-zviacvrstvovéholaminátualebonereze) Musíbyťzabezpečenábezpečnosťdetíaodolnosťprotivandalizmu.  1/2 MinimálnepožadovanéparametremusiaspĺňaťpožiadavkyuvedenévdokumenteCharakteristikaprogramuPodporarozvojašportunarok2019. bližšie na www.sport.vlada.gov.sk
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
LUSTA Group s. r. o.
Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku   
Predmetom zákazky je jeden logický celok Logický celok č. 1 Trampolínová zostava - 1 kpl. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výbava do telocvične
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Didakticko - materiálny balíček pre kognitívny rozvoj detí   
Predmetom zákazky je dodávka a distribúcia didakticko materiálnych balíčkov pre kognitívny rozvoj detí vpredpokladanom množstve 150 kusov. Didakticko-materiálny balíček bude zložený z didaktických pomôcok, hračiek,hudobných nástrojov, pomôcok pre výtvarnú a pracovnú výchovu, športových a kompenzačných pomôcok aprostriedkov na rozvoj reči, myslenia, jemnej motoriky a podobne.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Hračky
Mesto Žiar nad Hronom
Herné a agility prvky   
Predmetom zákazky je dodanie zariadení ihrísk, hojdačiek, kolotočov
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
„Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov“   
Predmetom zákazky je kúpa 9 ks nových, nepoužívaných koncertných klavírov pre účely vyučovacieho procesu aumeleckej činnosti na HTF VŠMU, dovoz a ich umiestnenie podľa dispozícií verejného obstarávateľa. Súčasťou každéhoklavíra je obal. Predmetom zákazky je aj hradenie dopravných nákladov na výber klavíru u výrobcov s možnosťouvýberu z 3-5 rovnakých modelov.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
KOVOAMB, s.r.o.
Športovo - rehabilitačné centrum   
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Predmetom zákazky pre jednotlivé časti je dodávka Časť 1 Rehabilitačné stroje a zariadenia Časť 2 Športové stroje a zariadenia Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výstroj na fitnes
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
„Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov“   
Predmetom zákazky je kúpa 9 ks nových, nepoužívaných koncertných klavírov pre účely vyučovacieho procesu aumeleckej činnosti na HTF VŠMU, dovoz a ich umiestnenie podľa dispozícií verejného obstarávateľa. Súčasťou každéhoklavíra je obal. Predmetom zákazky je aj hradenie dopravných nákladov na výber klavíru u výrobcov s možnosťouvýberu z 3-5 rovnakých modelov.  Nástroje musia byť dodané podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetuzákazky, v povrchovej úprave čierne s vyrovnaným vysokým leskom.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
LARI SK, s.r.o.
Kardio a silové zariadenia pre fitnescentrum LARI SK, s. r. o.   
Predmetom zákazky je dodávka kardio a silového zariadenia pre fitnescentrum LARI SK s.r.o. Výber zariadení do novéhofitness centra ako celok pre zabezpečenie úplne nového, inovatívneho servisu poskytovania dokonalých služieb v oblastirekonvalescencie, rehabilitácie, športovej prípravy pre profesionálnych športovcov, trénovanie záchranných zložiek. Výber zariadení a ich charakter je zostavený tak, aby celkové riešenie dokázalo zabezpečiť plný rozsah precvičenia každej telesnej partie.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výstroj na fitnes
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie