Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 35 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hlavné mesto SR Bratislava
OBNOVA A REŠTAUROVANIE ATIKY PRIMACIÁLNEHO PALÁCA A JEJ SOCHÁRSKEJ VÝZDOBY   
Predmetom zákazky sú projekčné, stavebné a reštaurátorské práce pri obnove atiky a jej sochárskej výzdoby. Zákazkapozostáva z reštaurovania sochárskej výzdoby priečelia a balustrád Primaciálneho paláca v Bratislave v zmysle § 33zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a v zmysle § 5 jeho vykonávajúcej vyhlášky Ministerstvakultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z.z.  Projekt sa nesie v zložení špecifických prác a služieb v zmysle § 1 písm. b) zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a ogalériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zák.č.372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p. Reštaurátorské práce budú realizované na základe dokumentácie "Návrh na reštaurovanie, Primaciálny palác vBratislave, Sochárska výzdoba priečelia a balustrády", ktorá tvorí Prílohu Súťažných podkladov a v súlade s vydanýmirozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA- 2016/14838-2/48304/FAL zo dňa 22.06.2016 a č.KPUBA- 2017/7432-2/16139/FAL zo dňa 03.03.2017.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Slovenská národná knižnica
REŠTAUROVANIE OBRAZOV   
Predmetom zákazky je záväzok uchádzača vykonať na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo zreštaurovanie 44 ks obrazov a) reštaurovanie a konzervovanie 27 obrazov z fondov Slovanského múzea A. S. Puškina Slovenskej národnejknižnice b) reštaurovanie a konzervovanie 17 obrazov z fondov Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice vrozsahu a bližšej špecifikácii, ktorá je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Slovenské národné múzeum
Oprava objektov ľudovej architektúry v múzeu slovenskej dediny, projekt INTERREG V-A SK-CZ   
 Projekt opravy objektov ľudovej architektúry v MSD v rámci projektu SK CZ Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd riešinepriaznivý, v konkrétnych prípadoch havarijný stav jednotlivých objektov, najmä striech a konštrukčných prvkov.Strechy objektov sú kryté dreveným, ručne štiepaným šindľom dĺžky 50 a 70 cm a ražnou slamou. Vzhľadom kcharakteru objektu je nevyhnutné opravu striech realizovať výlučne nahradením starého, znehodnoteného šindľa aslamy novým materiálom, ktorý spĺňa požadované parametre uvedené v technologických postupoch. Je nevyhnutnédodržať stanovenú technológiu výmeny drevenej a slamenej krytiny.  Šindeľ, ktorý bude použitý na výmenu, musí byť ručne štiepaný, suchý, ošetrený príslušnou konzervačnou látkou aopätovne vysušený. Konzervačné prostriedky sú špecifikované na základe príslušného zákona.  Realizácia projektu je rozčlenená na obdobie dvoch rokov. Rozsah prác je v daných časových úsekoch presne merateľnýna základe výkazu prác a rozpočtu na jednotlivé objekty.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Renovácia vonkajších drevených výplní otvorov budovy Filozofickej fakulty UKF v Nitre (II.)   
Renovačné práce na objekte jestvujúcej budovy, jej vonkajších drevených výplní otvorov. Práce budú vykonávané počasplnej prevádzky a musia zohľadniť potreby užívateľov. Budova je pamiatkovo-chránený objekt.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ružomberok, Považské kasárne b.č.23 - oprava podlahy v sklade PHM   
Ružomberok, Považské kasárne b.č.23 - oprava podlahy v sklade PHM
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Rehoľa menších bratov Františkánov
Reštaurovanie oltára františkánskeho kostola vo Fiľakove   
Predmetom zákazky je vykonanie diela, ktorým je reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky (ďalej NKP) barokovéhooltára rímskokatolíckeho kostola vo Fiľakove, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej ÚZPF)pod číslom 2730/1-15. Výška oltára je cca 14500 cm a šírka 610 cm. Celkovo oltár pozostáva zo sochárskej výzdoby a 6kusov oltárnych obrazov. Oltár je datovaný do druhej polovice 18. storočia. Oltár je umiestnený v presbytériu kostola.Pred samotným reštaurovaním bude zrealizovaný reštaurátorský výskum v súlade s rozhodnutím KPUBB-2016/20790-2/76751/DAM. Reštaurátorské práce môžu budú realizované až na základe reštaurátorského výskumu schválenéhoKrajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Rehoľa menších bratov Františkánov
Reštaurovanie veže františkánskeho kostola   
Predmetom obstarávania je vykonanie diela, ktorým je reštaurovanie Kamennej veže rímskokatolíckeho kostola Zvestovania Panne Márii (františkánsky) na Františkánskom nám. 1 v Bratislave v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Bratislave (ďalej KPUBA) č. KPUBA-2017/15960-5/71745/FAN (ďalej len rozhodnutie) zo dňa 14.9. 2017 a Reštaurátorským výskumom, ktorý bol schválený vyššie uvedeným rozhodnutím. Kostol je zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 24/2. Kostol je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4208 pre katastrálne územie Staré Mesto, obec Bratislava m.č. Staré Mesto, okres Bratislava ako stavba so súpisným číslom 406, postavená na parcele registra C, parcelné číslo 59.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Rehoľa menších bratov Františkánov
Reštaurovanie výmaľby františkánskeho kostola vo Fiľakove   
Predmetom zákazky je vykonanie diela, ktorým je reštaurovanie dekoratívnej výmaľby dvoch klenbových polí, stien v lodi kostola, priestoru Koháryho kaplnky a vstupného priestoru kostola Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove. Kostol jezapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej ÚZPF) pod číslom 441/2. Samotné reštaurovanie predpokladá riešiť cca 1069 m2 plôch výmaľby stien. Reštaurovanie bude realizované v súlade so spracovaným Reštaurátorským výskumom, ktorý bol schválený Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici (ďalej KPUBB) rozhodnutím č. KPUBB-2014/21287-2/82720/MOR.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Slovenská národná knižnica
REŠTAUROVANIE MOBILIÁRU   
Predmetom tejto zakazky je zavazok uchadzaca vykonat na vlastne naklady a vlastne nebezpecenstvo zrestaurovaniemobiliaru (historickeho nabytku) pozostavajuceho z 58 kusov zbierkovych predmetov z fondov Slovanskeho muzeaA.S.Puskina Slovenskej narodnej kniznice v Brodzanoch v rozsahu a blizsej specifikacii, ktora je uvedena v Prilohe c. 1.Sutaznych podkladov.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Hlavné mesto SR Bratislava
OBNOVA A REŠTAUROVANIE ATIKY PRIMACIÁLNEHO PALÁCA A JEJ SOCHÁRSKEJ VÝZDOBY   
Predmetom zákazky sú projekčné, stavebné a reštaurátorské práce pri obnove atiky a jej sochárskej výzdoby. Zákazkapozostáva z reštaurovania sochárskej výzdoby priečelia a balustrád Primaciálneho paláca v Bratislave v zmysle § 33zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a v zmysle § 5 jeho vykonávajúcej vyhlášky Ministerstvakultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z.z.  Projekt sa nesie v zložení špecifických prác a služieb v zmysle § 1 písm. b) zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a ogalériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. opriestupkoch v znení neskorších predpisov, v zložení troch komponentov Projekčné práce a doplňujúce výskumy  -fyzikálno-mechanická analýza vlastností hornín;  -detailné vyhodnotenie stavu poškodení plastickej výzdoby;  -projekt atypického závesného lešenia;  -záverečná správa, Stavebné práce  -montáž a demontáž atypického závesného lešenia, dvojitých ochranných sietí, striešok; -vytvorenie prístupu na strechu Primaciálneho paláca v Bratislave - chodníky, zábradlia, ochrana CU krytiny, pridruženépriestory potrebné pri reštaurovaní; -dopravné náklady, manipulácia, odvoz sute; Reštaurátorské práce  -reštaurovanie sôch - 5ks,  -reštaurovanie súsošia - 2ks,  -reštaurovanie váz - 4ks,  -reštaurovanie balustrády,  -reštaurovanie kovových atribútov sochárskej výzdoby, zlátenie. Reštaurátorské práce budú realizované na základe dokumentácie "Návrh na reštaurovanie, Primaciálny palác v 1/4 Bratislave, Sochárska výzdoba priečelia a balustrády", ktorá tvorí Prílohu Súťažných podkladov a v súlade s vydanýmirozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA- 2016/14838-2/48304/FAL zo dňa 22.06.2016 a č.KPUBA- 2017/7432-2/16139/FAL zo dňa 03.03.2017.  Cieľom reštaurovania je obnova národnej kultúrnej pamiatky do najautentickejšej podoby v súlade s klasicizujúcimvýtvarným výrazom a maximálne možné zachovanie ich autentickej hmotnej a pamiatkovej podstaty a ich kvalitnéprezentovanie.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Slovenská národná knižnica
REŠTAUROVANIE OBRAZOV   
Predmetom tejto zákazky je záväzok uchádzača vykonať na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo zreštaurovanie mobiliáru (historického nábytku) pozostávajúceho z 58 kusov zbierkových predmetov z fondov Slovanského múzea A.S.Puškina Slovenskej národnej knižnice v Brodzanoch v rozsahu a bližšej špecifikácii, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1. Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Reštaurátorské práce pri obnove archeologických nálezov   
Predmetom zákazky sú reštaurátorské práce pri obnove archeologických nálezov. Zákazka pozostáva z reštaurovaniaarcheologických nálezov rímskych mozaík, omietok a murív rímskych stavieb I., II. a VII na severnej terase Národnejkultúrnej pamiatky Bratislavský hrad, vrátane dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác, jej prerokovanie aschválenie kompetentnými orgánmi. Reštaurátorské práce budú realizované na základe dokumentácie Návrh nareštaurovanie archeologických nálezov rímskych mozaík, omietok a murív rímskych stavieb I., II. a VII. a v súlade svydaným rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA- 2015/24150-2/89548/FER zo dňa17.12.2015. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Návrhu na reštaurovanie archeologických nálezovrímskych mozaík, omietok a murív rímskych stavieb I., II. a VII, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Nováky, Sklad Trebianka – oprava strešnej krytiny, klampiarskych prvkov, okenných rámov, omietok, podláh a prekrytie odkvapových žľabov na MS č. 29 až 60   
Nováky, Sklad Trebianka – oprava strešnej krytiny, klampiarskych prvkov, okenných rámov, omietok, podláh a prekrytie odkvapových žľabov na MS č. 29 až 60
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Renovácia vonkajších drevených výplní otvorov budovy Filozofickej fakulty UKF v Nitre (II.)   
Renovačné práce na objekte jestvujúcej budovy, jej vonkajších drevených výplní otvorov. Práce budú vykonávané počasplnej prevádzky a musia zohľadniť potreby užívateľov. Budova je pamiatkovo-chránený objekt.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
„Renovácia vonkajších drevených výplní otvorov budovy Filozofickej fakulty UKF v Nitre“   
Renovačné práce na objekte jestvujúcej budovy, jej vonkajších drevených výplní otvorov. Práce budú vykonávané počasplnej prevádzky a musia zohľadniť potreby užívateľov. Budova je pamiatkovo-chránený objekt.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie