Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 108 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú   
Predmetom zákazky je vypracovanie programu starostlivosti o ohrozený druh európskeho významu, hlavátku podunajskú (Hucho hucho).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Univerzitná nemocnica Martin
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne   
Predmetom je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne apracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a zabezpečenie evidencie matracov vrátane súvisiacichslužieb. Predpokladané množstvo bielizne a odevov je 478 500 kg a 1 500 kg matracov za 1 rok. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiť energiou na MS v ľadovom hokeji 2019   
Prezentácia národného projektu Žiť energiou vo FAN zónach počas MS v hokeji v roku 2019 Spoločnosť Hockey Event a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava je výhradným poskytovateľom všetkých služieb apriestorov nachádzajúcich sa v oficiálnych FAN zónach, ktoré sú situované na ploche pri Istropolise ( Bratislava) resp. Kultúrparku ( Košice) počas MS v ľadovom hokeji, ktoré sa budú konať v termíne 10.- 26. 05. 2019 . V týchto oficiálnych FAN zónach plánujeme poskytnúť poradenstvo v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU, financovaného zo Štrukturálnych fondov EU. Poskytnutie poradenstva považujeme v týchto FAN zónach za vysoko efektívne, z dôvodu vysokej koncentrácie konečných prijímateľov týchto informácií.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity   
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pranie a chemické čistenie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia výstrojových súčiastok v rámci rezortu MO SR
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú   
Predmetom zákazky je vypracovanie programu starostlivosti o ohrozený druh európskeho významu, hlavátku podunajskú (Hucho hucho).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Termodezinfekcia bielizne - čistenie, pranie, žehlenie, skladanie, oprava a balenie nemocničnej bielizne   
Predmetom obstarávania je termodezinfekcia formou prania, čistenie, žehlenie, skladanie a balenienemocničnej bielizne,osobnej bielizne pre zamestnancov a pacientov z jednotlivých kliník a oddelení ÚVNSNP Ružomberok fakultnejnemocnice. Uchádzač bude pre verejného obstarávateľa zabezpečovať tietopredmetné služby spojené s prenájmompráčovne verejného obstarávateľa umiestnenej v areáli ÚVN SNPRužomberok FN. Bližšia špecifikácia predmetu
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Slovenský metrologický ústav
Metrologické služby   
1.Predmetom uvedenej zákazky je Výkon metrologických skúšok a vydanie protokolu o meraní pre účel overenia meradiel plynných vypustí a) rádioaktívnych aerosólov podľa IEC 60761-22002, b) vzácnych plynov podľa IEC 60761-32002, c) rádioaktívneho jódu podľa IEC 60761-42002.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Mesto Prešov
Všeobecná údržba v meste Prešov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie všeobecnej údržby v meste Prešov. Rozsah realizovaných služieb pozostáva zprevádzky a údržby mestských fontán, údržby a realizácie vlajkovej a slávnostnej výzdoby, údržby a prevádzkovaniamestských hodín, údržby, výroby a prevádzky mestského mobiliáru a Mestského informačného systému, údržby aprevádzky výlepných plôch.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe súťažných podkladov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba - servis a opravy technických zariadení zdvíhacích   
Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, preventívna údržba servis a opravy technických zariadení zdvíhacích v lehotách a rozsahu v zmysle §9, §13, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorousa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradenétechnické zariadenia v platnom znení. Odborné prehliadky, odborné skúšky, pravidelná preventívna údržba servis aopravy technických zariadení zdvíhacích budú vykonávané podľa Prílohy č.1 k vyhláške č.508/2009 Z.z., jej II. Časťrozdelenie technických zariadení zdvíhacích, s rozdelením do skupín podľa druhu a podľa Prílohy č.7, k vyhláške č.508/2009 Z.z., Prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacích počas prevádzky.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Výroba a dodanie označovacích prvkov   
Predmetom zákazky je vyroba a dodanie marketingovych označovacích prvkov určenych na podporu predaja a brandingpredajnych miest spoločnosti TIPOS (zberní) v exteriéri a interiéri formou svetelnych a nesvetelnych kaziet, tabúľ, kocieka obdobnych označovacích prvkov a vybavy pobočiek vrátane súvisiacich služieb, ktorymi sa rozumie záručny servis,doprava, inštalácia, montáž a zaškolenie obsluhy. Vizuálne stvárnenie označovacích prvkov a ich popis je uvedeny vtechnickej špecifikácií.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Pranie bielizne   
Predmetom zákazky je pranie, dezinfekcia, žehlenie, triedenie, sušenie, skladanie, balenie nemocničnej bielizne (obliečkyna vankúše a paplóny, prestieradlá na postele, operačná bielizeň, kompresy, plienky, detská bielizeň, bielizeň prepacientov a iná bielizeň podľa potrieb verejného obstarávateľa), vankúšov, paplónov, matracov, diek, osobnýchochranných pracovných prostriedkov zamestnancov a prepravných vakov (ďalej spolu aj ako predmet zákazky alebobielizeň), táto činnosť zahŕňa aj naloženie bielizne a jej odvoz v prepravných vozíkoch zo skladu bielizne verejnéhoobstarávateľa, ktorý sa nachádza v priestoroch verejného obstarávateľa a následne dovoz čistej, zabalenej, roztriedenejbielizne podľa druhu v prepravných vozíkoch, ktoré prešli dezinfekciou, spolu s následným vyložením čistej bielizne doskladu bielizne verejného obstarávateľa. Proces prania a dezinfekcie musí prebiehať bez agresívnych chemickýchprostriedkov, ktoré skracujú životnosť doby používania bielizne a zanechajú stálu farebnosť bielizne.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Fakultná nemocnica Nitra
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne   
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Fakultná nemocnica Trenčín
Koncesia na poskytovanie služieb súvisiacich s praním a údržbou bielizne   
Predmetom koncesie je poskytovanie služieb súvisiacich s praním a údržbou bielizne s dĺžkou trvania (koncesná lehota)120 mesiacov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Národný onkologický ústav
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb prania a ostatné služby, ako sú žehlenie, opravy, odvoz adovoz bielizne, vybavenie manipulačnou technikou pri dodržaní hygienických noriem stanovených Vyhláškou MZ SR č.553/2007 a Európskou normou EN 14065 v objeme cca 255 600 kg za 24 mesiacov špecifikované v prílohe č. 5súťažných podkladov (návrhu zmluvy). Zabezpečenie prania a chemického čistenia bielizne pre potreby verejného obstarávateľa je požadované minimálne vnasledovnom rozsahu a minimálne za nasledovných podmienok Pranie a chemické čistenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ochranných pracovných odevov zamestnancovnemocnice, oblečenia pre pacientov a nemocničných lôžkovín (paplóny, deky, vankúše, matrace) (ďalej len bielizeň) Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne zahŕňa najmä - pranie a dezinfekciu bielizne, čistenie, žehlenie, finišovanie, sušenie, triedenie, skladanie, opravy a balenie bieliznepodľa potreby zadávateľa ako aj všetky služby spojené s manipuláciou s bielizňou, odvoz znečistenej bielizne a dovozčistej bielizne na určené odberné miesto v priestoroch zadávateľa. - pranie bielizne profesionálnymi pracími a pomocnými prostriedkami, - použitie termodezinfekčného a chemodezinfekčného procesu prania, - dosahovanie optimálneho pH vypratej bielizne, nealergizujúceho pokožku, - proces prania a dezinfekcie musí prebiehať bez agresívnych chemických prostriedkov, ktoré skracujú životnosť dobypoužívania bielizne a tak, aby sa zachovala stála farebnosť bielizne, vrátane výšiviek, log a nápisov. Poskytované požadované služby musia byť v stabilnej kvalite a musí byť zabezpečené, že pre dodržanie požadovanejkvality budú stanovené požiadavky ako uskutočňovať jednotlivé procesy (súhrn všetkých činností, z ktorých sa skladáfungovanie celej spoločnosti - nakupovanie, manažment, riadenie dokumentov a záznamov, personalistika, kontrolaatď.) v spoločnosti riadeným spôsobom, a to prostredníctvom zavedených opatrení na zabezpečenie kvality.  Požadované služby musia byť poskytované tak, aby boli riadené a kontrolované riziká pre bezpečnosť práce a ochranuzdravia pri práci. V nadväznosti na Zákonník práce a vzhľadom na prostredie, ktoré je potenciálne rizikové pre zdraviezamestnancov poskytujúcich požadované služby, je dôležité, aby bola bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri prácizaistená prostredníctvom zavedeného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  1/3 Požadované služby sa budú vykonávať tak, aby mali minimálny negatívny vplyv na životné prostredie. Sledovanieenvironmentálneho dopadu na životné prostredie musí byť zabezpečené prostredníctvom zavedeného systémuekologického systému riadenia.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie