Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 96 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica Nitra
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne   
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Fakultná nemocnica Trenčín
Koncesia na poskytovanie služieb súvisiacich s praním a údržbou bielizne   
Predmetom koncesie je poskytovanie služieb súvisiacich s praním a údržbou bielizne s dĺžkou trvania (koncesná lehota)120 mesiacov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Národný onkologický ústav
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb prania a ostatné služby, ako sú žehlenie, opravy, odvoz adovoz bielizne, vybavenie manipulačnou technikou pri dodržaní hygienických noriem stanovených Vyhláškou MZ SR č.553/2007 a Európskou normou EN 14065 v objeme cca 255 600 kg za 24 mesiacov špecifikované v prílohe č. 5súťažných podkladov (návrhu zmluvy). Zabezpečenie prania a chemického čistenia bielizne pre potreby verejného obstarávateľa je požadované minimálne vnasledovnom rozsahu a minimálne za nasledovných podmienok Pranie a chemické čistenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ochranných pracovných odevov zamestnancovnemocnice, oblečenia pre pacientov a nemocničných lôžkovín (paplóny, deky, vankúše, matrace) (ďalej len bielizeň) Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne zahŕňa najmä - pranie a dezinfekciu bielizne, čistenie, žehlenie, finišovanie, sušenie, triedenie, skladanie, opravy a balenie bieliznepodľa potreby zadávateľa ako aj všetky služby spojené s manipuláciou s bielizňou, odvoz znečistenej bielizne a dovozčistej bielizne na určené odberné miesto v priestoroch zadávateľa. - pranie bielizne profesionálnymi pracími a pomocnými prostriedkami, - použitie termodezinfekčného a chemodezinfekčného procesu prania, - dosahovanie optimálneho pH vypratej bielizne, nealergizujúceho pokožku, - proces prania a dezinfekcie musí prebiehať bez agresívnych chemických prostriedkov, ktoré skracujú životnosť dobypoužívania bielizne a tak, aby sa zachovala stála farebnosť bielizne, vrátane výšiviek, log a nápisov. Poskytované požadované služby musia byť v stabilnej kvalite a musí byť zabezpečené, že pre dodržanie požadovanejkvality budú stanovené požiadavky ako uskutočňovať jednotlivé procesy (súhrn všetkých činností, z ktorých sa skladáfungovanie celej spoločnosti - nakupovanie, manažment, riadenie dokumentov a záznamov, personalistika, kontrolaatď.) v spoločnosti riadeným spôsobom, a to prostredníctvom zavedených opatrení na zabezpečenie kvality.  Požadované služby musia byť poskytované tak, aby boli riadené a kontrolované riziká pre bezpečnosť práce a ochranuzdravia pri práci. V nadväznosti na Zákonník práce a vzhľadom na prostredie, ktoré je potenciálne rizikové pre zdraviezamestnancov poskytujúcich požadované služby, je dôležité, aby bola bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri prácizaistená prostredníctvom zavedeného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  1/3 Požadované služby sa budú vykonávať tak, aby mali minimálny negatívny vplyv na životné prostredie. Sledovanieenvironmentálneho dopadu na životné prostredie musí byť zabezpečené prostredníctvom zavedeného systémuekologického systému riadenia.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Mesto Žilina
Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v mesteŽilina. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...
Nemocnica Poprad a. s.
Pranie nemocničnej bielizne   
 Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii  -pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne apracovných odevov pre zamestnancov, drobné opravy a zabezpečenie identifikácie bielizne a odevov vrátane súvisiacichslužieb podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z.z.   Uchádzač predloží ponuku len na celý predmet zákazky, pričom musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanúverejným obstarávateľom.  Súvisiace služby s praním bielizne a odevov zahrnuté v cene budú  -manipulácia s bielizňou a odevami, zber, naloženie a odvoz znečistenej bielizne a odevov z oddelení a pracovísk, dovoza vyloženie čistej bielizne a odevov na jednotlivých oddeleniach a úsekoch (DZS, PZS, Nukleárna medicína, kožnýstacionár, geriatrické oddelenie, tepelné hospodárstvo, údržba, dvorní robotníci, ústredňa, mikrobiológia, patologicko-anatomické odd., odborné ambulancie Nemocnice Poprad a.s., VŠZP so sídlom na Tolstého ulici v Poprade), a podľapotrieb a požiadaviek verejného obstarávateľa,  -uchádzač zabezpečí označenie všetkej bielizne a pracovných odevov, ktorý bude obsahovať minimálne skratku názvuverejného obstarávateľa, označenie pracoviska, pri pracovnom odeve zamestnanca meno pracovníka, hmotnosť (váhu)bielizne alebo pracovného odevu v čistom stave, nákladové stredisko (NS) pracoviska.  -Proces manipulácie z bielizňou, prania a dezinfekcie musí prebiehať v zmysle § 8   1/4 vyhlášky č. 553/2007 Z.z.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Mesto Levice
Prevádzka a údržba zelene na pohrebisku v Leviciach a na cintorínoch v mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar   
Predmetom zákazky je prevádzka a údržba zelene na pohrebisku v Leviciach a na cintorínoch v mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar. Opis predmetu zákazy je podrobne uvedený v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pranie a chemické čistenie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prania a chemického čistenia výstrojových súčiastok v rámci rezortu MO SR
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity   
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Trenčiansky samosprávny kraj
Služby riadenia v zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb riadenia v zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnostiTrenčianskeho samosprávneho kraja.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba - servis a opravy technických zariadení zdvíhacích   
Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, preventívna údržba servis a opravytechnických zariadení zdvíhacích v lehotách a rozsahu v zmysle §9, §13, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorousa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradenétechnické zariadenia v platnom znení. Odborné prehliadky, odborné skúšky, pravidelná preventívna údržba servis aopravy technických zariadení zdvíhacích budú vykonávané podľa Prílohy č.1 k vyhláške č.508/2009 Z.z., jej II. Časťrozdelenie technických zariadení zdvíhacích, s rozdelením do skupín podľa druhu a podľa Prílohy č.7, k vyhláškeč.508/2009 Z.z., Prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacích počas prevádzky.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Mesto Levice
Prevádzkovanie a údržba pohrebísk v meste Levice a MČ a údržba verej. zelene a verej. priestranstiev v MČ   
Zákazka sa delí na dve časti. Predmetom 1. časti zákazky je údržba pohrebísk, vrátane údržby zelene na pohrebiskách acintorínskych služieb v meste Levice a v mestských častiach mesta Levice a to Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar. Predmetom 2. časti zákazky je údržbe verejnej zelene a čistenie verejných priestorov v mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Mesto Levice
Prevádzka a údržba zelene na pohrebisku v Leviciach a na cintorínoch v mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar   
Predmetom zákazky je prevádzka a údržba zelene na pohrebisku v Leviciach a na cintorínoch v mestských častiachČankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar. Opis predmetu zákazy je podrobne uvedený v súťažných podkladoch v častiB.1 Opis predmetu zákazky.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pohrebné a súvisiace služby
Mesto Žilina
Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v mesteŽilina. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...
Mesto Žilina
Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v mesteŽilina. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Výroba a dodanie označovacích prvkov   
Predmetom zákazky je výroba a dodanie marketingových označovacích prvkov určených na podporu predaja a brandingpredajných miest spoločnosti TIPOS (zberní) v exteriéri a interiéri formou svetelných a nesvetelných kaziet, tabúľ, kocieka obdobných označovacích prvkov a výbavy pobočiek vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie záručný servis,doprava, inštalácia, montáž a zaškolenie obsluhy. Vizuálne stvárnenie označovacích prvkov a ich popis je uvedený vtechnickej špecifikácií.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie