Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 163 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Informačno komunikačné technológie   
Predmetom zákazky je nákup - server [4 ks] - UPS [2 ks] - hypervízor a manažment VM [1 ks] - licencie softvérového operačného systému [1 komplet] - doplnenie kapacity diskového poľa IBM v 5010 [1 komplet] - centrálne prepínače [1 komplet] - prístupové prepínače [1 komplet] - rozšírenie firewall [1 ks] - WiFi [1 komplet] - mailový systém pre 350 používateľov [1 komplet] - balík kancelárskeho softvéru [1 komplet] - zálohovanie a archivácia [1 komplet] - terminálové služby [1 komplet] - SW licencie na vzdialenú správu 150 užívateľských pracovných staníc [1 komplet] - nemocničný databázový systém [1 komplet] - pracovisko špecialistov na diagnostikovanie RTG [3 ks] - projekčná technika - typ 1 [1 ks] - projekčná technika - typ 2 [1 ks] - projekčná technika - typ 3 [3 ks] - projekčná technika - typ 4 [2 ks] - centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ I [1 komplet] - centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ II [1 komplet] - centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ III [4 komplety] - medicínske pracovisko [5 ks] - notebooky [10 ks]  1/9  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise IKT infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN, prvky komunikačnej a bezpečnostnej infraštruktúry)   
Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre Enterprise infraštruktúru (servery, diskové polia, aktívne prvky SAN a LAN). Jedná sa o čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody č. 725/2017 za III.Q.2019.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Informačný systém pre implementáciu európskych smerníc pre vodu   
Predmetom zákazky je vytvorenie podporných nástrojov pre evidovanie, hodnotenie a riadenie v oblasti vôd, s cieľomsplniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti sinvestíciami nad rámec požiadaviek uvedených v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Podporné nástroje budú vytvárať agendový informačný systém, ktorý bude slúžiť pre evidenciu, spracovanie a podporuplnenia vykazovacích povinností (tzv. reportovacích) Slovenskej republiky (ďalej SR) a pre Výskumný ústav vodnéhohospodárstva (VÚVH), ktorý plní úlohy vyplývajúce z procesu implementácie smernice 2000/60/ES Európskehoparlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva(rámcová smernica o vode/RSV) a ďalších s vodou súvisiacich smerníc, ktoré rámcová smernica o vode zastrešuje.Predmetom zákazky je aj následná servisná podpora informačného systému.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Národný systém WAMS   
Predmetom verejného obstarávania je vybudovanie Informačného systému správy vodnej cesty (WAMS), ktorý budeintegrovaný s celoeurópskym systémom WAMOS.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE   
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory IS postavených na platforme ORACLE
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.
Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - IKT a Vyhodnocovacia stanica   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie IKT a vyhodnocovacej stanice. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sanachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Dopravný úrad
Zabezpečenie stravovania elektronickou stravovacou kartou alebo ekvivalentom   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením §152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení a so zákonom č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňazákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovformou elektronických stravovacích poukážok asociovaných k elektronickým stravovacím kartám v zariadeniachpartnerov uchádzača, tzn. v uchádzačom zazmluvnených stravovacích zariadeniach, v ktorých sú poskytované tepléhlavné jedlá a v uchádzačom zazmluvnených zariadeniach predávajúcich potravinový tovar s možnosťou platbyelektronickou stravovacou kartou.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Obmena AIX infraštruktúry - dodávka a inštalácia serverov   
Predmetom zákazky je dodávka 2 ks serverov pre platformu IBM AIX (ktoré nahradia aktuálne existujúce servery IBMPower2 730 Express) kompatibilných so systémom SAP S/4 HANA, ich inštalácia, inicializácia a sprevádzkovanie vinfraštruktúre verejného obstarávateľa. Servery výrobcu IBM v zmysle určenej špecifikácie požaduje verejnýobstarávateľ z dôvodu, že na uvedených serveroch je prevádzkovaná významná časť produkčnej infraštruktúry a tá jena danú platformu licenčne viazaná. Zákazka zahŕňa aj zabezpečenie podpory serverov na dobu štyroch rokov, ktorá bude spĺňať všetky kritéria nazabezpečenie prevádzky na nich prevádzkovanej infraštruktúry aj s dostatočnou výkonovou rezervou.  Implementačné služby požadované v rámci dodávky (minimálny požadovaný rozsah) Inštalácia serverov do racku. Inštalácia kabeláže (napájanie, LAN, SAN). Inštalácia a konfigurácia manažmentu serverov. Kontrola a upgrade firmware. Inštalácia konfigurácia VIOS serverov. HW testovanie funkcionality.  Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodanie serverov   
Predmetom zákazky v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodanie servera.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému a vybraných technických prostriedkov pre potreby FNsP Žilina   
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému a vybraných technických prostriedkovpre podporu všetkých procesov a činností zdravotníckeho zariadenia verejného obstarávateľa. Komplexný nemocničnýinformačný systém musí pokryť v plnej miere všetky potreby pacientsko-klinického systému a tiež umožniť výkonnýmvedúcim pracovníkom verejného obstarávateľa sledovať, hodnotiť a riadiť prevádzku organizácie v reálnom čase tak,aby poskytoval ucelený prehľad o stave organizácie verejného obstarávateľa. Prvoradým cieľom je eliminovať straty pri aktuálnom stave informačného systému vznikajúce časovým posunomhodnotenia údajov, nedostatočnou hĺbkou požadovaných informácií a vysokými nákladmi na ich získanie. a možnosť robiť také rozhodnutia na základe získaných informácií, ktoré umožnia zvýšiť efektivitu činností a znížiťnáklady v organizácii verejného obstarávateľa.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Agentúra rozvoja vodnej dopravy
Implementácia koridorových služieb v rámci medzinárodného projektu RIS COMEX   
Predmetom zákazky je zavedenie riečnych informačných služieb na dunajskom koridore pozostáva z implementácie a prevádzky cezhraničných riečnych informačných služieb založených na operačnej výmene údajov RIS. Tieto koridorové (informačné) služby založené na systéme RIS umožnia riadenie dopravy zo strany orgánov a riadenie dopravy v odvetvílogistiky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Fakultná nemocnica Trnava
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému (KNIS) pre potreby FN Trnava   
Predmetom zákazky je Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému pre potreby FNTrnava vrátane dodávky technického a aplikačného vybavenia pre produkčné, testovacie prostredie a zálohovanie dát,migrácie dát z terajšieho nemocničného informačného systému MEDEA spoločnosti STAPRO SLOVENSKO s. r. o.minimálne v rozsahu kompletných medicínskych údajov o všetkých pacientoch, laboratórnych informačných systémov,výkazníctva pre poisťovne v rozsahu aktuálne hospitalizovaných pacientov, zabezpečenie funkčnosti, spoľahlivosti adostupnosti systému.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Upgrade Security Information and Event Managementu   
Predmetom zákazky je vykonať upgrade Security Information and Event Managementu, v takom rozsahu a konfigurácii,ktorá napĺňa všetky požiadavky verejného obstarávateľa.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Upgrade existujúceho L- servera Syngo Via na veľkosť XL   
FNsP J. A. Reimana Prešov obstarala v roku 2017 CT prístroj Somatom Definition AS+, súčasťou ktorého bol aj serverSyngo.Via vo veľkosti L. Predmetom zákazky je upgrade existujúceho servera Syngo.Via vo veľkosti L na veľkosť XL prepotreby oddelenia rádiológie. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miestadodania, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho právak predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky doprevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, konfigurácia predmetu zákazky, migrácia údajov z pôvodného L-servera, otestovanie funkčnosti systému, pripojenie a inštalácia pracovných staníc, pripojenie a inštalácia diagnostickýchmonitorov a RIS monitorov, zaškolenie zdravotníckeho personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetuzákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam s vlastnoručným podpisom zaškolenéhozdravotníckeho personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehuzáručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú v súvislosti s riadnym abezproblémovým užívaním predmetu zákazky právnymi predpismi vyžadované úradné kontroly alebo merania, súčasťouzáväzku uchádzača je taktiež vydanie alebo zabezpečenie vydania potvrdení o vykonaní týchto právnymi predpismipožadovanými kontrolami a meraniami. Ak sú pre uvedenie predmetu zákazky do prevádzky a jeho riadne užívaniepotrebné softvérové ovládače a licencie k nim, súčasťou záväzku uchádzača je rovnako poskytnutie týchto softvérovýchovládačov a udelenie všetkých licencií k nim v rozsahu potrebnom pre riadne, nerušené a neobmedzené užívaniepredmetu zákazky vrátane jeho softvérových súčastí a príslušenstva. Uchádzač sa zaväzuje dodať predmet zákazkynový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a ktorý zodpovedá všetkým platným právnym predpisomSlovenskej republiky. 1/4
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dátové úložisko   
Predmetom dodávky je dodávka dátového úložiska pre zdieľanie prostredníctvom SMB/CIFS vrátane inštalácie,implementácie a konfigurácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a integrácie do existujúceho produkčnéhoprostredia verejného obstarávateľa na báze VMWARE prostredníctvom protokolov NFS a ISCSI.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie