Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb dátovej siete   
Predmetom zákazky je zriadenie systému a poskytovanie komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete(ďalej len VPN) založenej na technológií MPLS a poskytujúcej služby dátového prepojenia pracovísk účastníka,centrálneho prístupu do siete Internet, integrácie vnútro rezortnej hlasovej komunikačnej služby do VPN, prenosu adistribúcie multimediálnych streamov (video / hlas / data) na obdobie 48 mesiacov.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY ačasť A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby
Mesto Trnava
Zabezpečenie služby Wifi 4 EU - prípravné trhové konzultácie   
Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov /v rámci plánu mesta Trnava/, ktoré sazaoberajú vybudovaním wifi prístupových bodov v rámci EU programu Wifi 4 EU. Keďže na vybudovanie a prevádzkovanie systému sú zo strany EU nastavené pomerne špecifické kritériá, je potrebnévykonať trhovú konzultáciu a nastaviť podmienky verejného obstarávania /ďalej iba VO/ tak, aby bol čo najširší prienikmedzi pravidlami projektu a reálnymi možnosťami dodávateľov. Cieľom prípravných trhových konzultácii je stanoviť vpripravovanom VO najmä predpokladanú hodnotu zákazky, objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky,ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré možno použiť pritakomto predmete zákazky, návrh zmluvných podmienok, ktoré sú bežné pri poskytovaní predmetu zákazky tak, aby bolidodržané princípy verejného obstarávania.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Pokrytie WIFI signálom, bezplatny internet v čakárňach ambulancii a na lôžkových oddeleniach   
Predmetom zákazky je pokrytie priestorov verejného obstarávateľa WIFI signálom - bezplatný internet návštevníkom apacientom v čakárňach ambulancií a na lôžkových oddeleniach, správa a údržba systému vrátane prevádzkovania počas60 mesiacov. Systém je nezávislý od IT siete a systému verejného obstarávateľa. Súčasťou informačného systémunebude prevádzkovanie jestvujúceho IS verejného obstarávateľa. Investícia vybudovania celého riešenia je na operátorovi, taktiež kompletné vybudovanie a následné odovzdaniefunkčného diela po uplynutí obdobia prevádzkovania. Sieť, systém hlavných chrbticových rozvodov po optických kábloch je úplne nezávislý od IT infraštruktúry verejnéhoobstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby
Národná transfúzna služba SR
Dátové služby - prepojenie pracovísk NTS SR prostredníctvom VPN, pripojenie do siete Internet, a lokálnych WiFi sietí pre verejnosť   
Premetom zákazky je dátové prepojenie pracovísk NTS SR navzájom prostredníctvom VPN, ktorá je budovaná na technológií MPLS (Multi-Protocol Label Switching), pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č.3a a 3b súťažných podkladov, pripojenie VPN siete do siete Internet. Súčasťou obstarávania je aj manažovaná WiFi sieťpre verejnosť s prístupom do siete Internet, oddelená od služby VPN MPLS. Podrobný opis sa nachádza v Časti C. Opispredmetu zákazky Súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Pokrytie WIFI signálom, bezplatny internet v čakárňach ambulancii a na lôžkových oddeleniach   
Predmetom zákazky je pokrytie priestorov verejného obstarávateľa WIFI signálom - bezplatný internet návštevníkom apacientom v čakárňach ambulancií a na lôžkových oddeleniach, správa a údržba systému vrátane prevádzkovania počas60 mesiacov. Systém je nezávislý od IT siete a systému verejného obstarávateľa. Súčasťou informačného systémunebude prevádzkovanie jestvujúceho IS verejného obstarávateľa. Investícia vybudovania celého riešenia je na operátorovi, taktiež kompletné vybudovanie a následné odovzdaniefunkčného diela po uplynutí obdobia prevádzkovania. Sieť, systém hlavných chrbticových rozvodov po optických kábloch je úplne nezávislý od IT infraštruktúry verejnéhoobstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Pokrytie WIFI signálom, bezplatný internet v čakárňach ambulancií a na lôžkových oddeleniach .   
Predmetom zákazky je pokrytie priestorov verejného obstarávateľa WIFI signálom - bezplatný internet návštevníkom apacientom v čakárňach ambulancií a na lôžkových oddeleniach, správa a údržba systému vrátane prevádzkovania počas60 mesiacov. Systém je nezávislý od IT siete a systému verejného obstarávateľa. Súčasťou informačného systémunebude prevádzkovanie jestvujúceho IS verejného obstarávateľa. Investícia vybudovania celého riešenia je na operátorovi, taktiež kompletné vybudovanie a následné odovzdaniefunkčného diela po uplynutí obdobia prevádzkovania.Sieť, systém hlavných chrbticových rozvodov po optických káblochje úplne nezávislý od IT infraštruktúry verejného obstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Pokrytie WIFI signálom, bezplatný internet v čakárňach ambulancií a na lôžkových oddeleniach .   
Predmetom zákazky je pokrytie priestorov verejného obstarávateľa WIFI signálom - bezplatný internet návštevníkom apacientom v čakárňach ambulancií a na lôžkových oddeleniach, správa a údržba systému vrátane jeho prevádzkovaniapočas 60 mesiacov . Systém je nezávislý od IT siete a systému verejného obstarávateľa. Súčasťou informačnéhosystému nebude prevádzkovanie jestvujúceho IS verejného obstarávateľa. Investícia vybudovania celého riešenia je na operátorovi, taktiež kompletné vybudovanie a následné odovzdaniefunkčného diela po uplynutí obdobia prevádzkovania. Sieť, systém hlavných chrbticových rozvodov po optických kábloch je úplne nezávislý od IT infraštruktúry verejnéhoobstarávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby
Environmantal engineering investments
Vytvorenie webovej platformy s GIS aplikáciou   
Predmetom obstarávania je vytvorenie webovej platformy s dvomi základnými časťami informačná časť - prezentačnýweb a pracovná časť - postavená na existújúcom programe GeoServer.  Druh zákazky sú tovary, nakoľko výsledkom zákazky bude Kúpna zmluva, na základe ktorej všetky práva k webovejplatforme s vylepšeným existujúcim programom GeoServer prechádzajú na zadávateľa zákazky, t.j. budúcehokupujúceho.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Environmantal engineering investments
Online médium - Environmantal engineering investments   
Predmetom obstarávania je online médium pre projekt s názvom Informačné aktivity zamerané na environmentálnu výchovu a využitia efektívnej technológie bezpilotných lietadiel - (UAV) v praxi, zamerané na podporu zdravotného stavu lesov, lesných plôch a riešenie problematiky nelegálnych lesných činností. Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Mesto Žilina
Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete   
Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami pripojenia uzlov kamerovéhosystému mestskej polície s centrálnym uzlom kamerového systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Vytvorenie webového sídla mesta Bratislava, ďalších ako klonov vrátane webového sídla DPB, a.s. mikrostránok webového sídla Bratislavy a poskytovanie podporných služieb v súvislosti s ich prevádzkou.   
Vytvorenie nového webového sídla hlavného mesta a vizuálne i štruktúrne príbuzného webového sídla DPB, a.s., napĺňajúceho cieľ projektu, zabezpečenie prevádzky na externých serveroch a zabezpečenie údržby a technickej podpory počas 48 mesiacov odo dňa odovzdania vytvoreného webového sídla hlavného mesta a DPB, a.s. podľapožiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch, zabezpečenie migrácie existujúcich portálových častí(bratislava.sk, register.bratislava.sk, kalendarakcii.bratislava.sk, dpb.sk).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Mesto Žilina
Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete   
Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Mesto Žilina
Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete   
Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete sozadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami pripojenia uzlov kamerovéhosystému mestskej polície s centrálnym uzlom kamerového systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Blue Magic Picture s.r.o.
Profesionálna fotografická a filmová technika s príslušenstvom   
Profesionálna fotografická a filmová technika s príslušenstvom
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Národná transfúzna služba SR
Dátové služby - prepojenie pracovísk NTS SR prostredníctvom VPN, pripojenie do siete Internet, a lokálnych WiFi sietí pre verejnosť   
Premetom zákazky je dátové prepojenie pracovísk NTS SR navzájom prostredníctvom VPN, ktorá je budovaná natechnológií MPLS (Multi-Protocol Label Switching), pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č.3a a 3b súťažných podkladov, pripojenie VPN siete do siete Internet. Súčasťou obstarávania je aj manažovaná WiFi sieťpre verejnosť s prístupom do siete Internet, oddelená od služby VPN MPLS. Podrobný opis sa nachádza v Časti C. Opispredmetu zákazky Súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie