Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 437 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Rekonštrukcia mostných objektov   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia piatich mostných objektov nachádzajúcich sa v Trenčianskom samosprávnom kraji.Rekonštrukcia mostných objektov prebehne na základe projektových dokumentácií, ktoré poskytne verejný obstarávateľ.Účelom stavebných úprav je komplexná rekonštrukcia a modernizácia mostov v zmysle platných STN.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta: Uzavretie a rekultivácia – plocha 2 II. /EVO/   
Predmet zákazky a rozsah stavebných prác je riešený v projektovej dokumentácii s názvom "Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta Uzavretia a rekultivácia plocha 2", ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Cieľom je zhotovenie uzatváracích a rekultivačných vrstiev telesa skládky spolu s ozelenením, odplynením telesa skládkya rozvodmi spätnej recirkulácie. Práce budú vykonávané na ploche 2 určenej na rekultiváciu, pôdorysná veľkosť plochyje cca 1,51 ha.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Kunerad
VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV   
Predmetom zákazky je výstavba bytov na pozemku uchádzača splňajúcich požiadavky na poskytnutie úveru a dotácie naich kúpu podľa Zákona č.443/2010 Zz,, zákona č.150/2013 Zz ako aj prislúchajúcej infraštruktúry a ich následnú kúpuverejným obstarávateĺom. Súčasťou predmetu zákazky je aj technická infraštruktúra a pozemok. Pozemok musí byť vovlastníctve alebo dlhodobom prenájme uchádzača. Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o budúcej zmluvepodľa prílohy súťažných podkladov. Záujmom verejného obstarávateľa je odkúpenie bytového domu/domov s najmenej44 nájomnými bytovými jednotkami bežného štandardu spĺňajúci podmienky na poskytnutie úveru z ŠFRB a dotácie zMDV SR s potrebnou technickou vybavenosťou. Základné údaje Podlažnosť maximálne 4 nadzemné podlažia.Priemerná podlahová plocha nájomných bytov do 60,0 m2, Počet bytov najmenej 44; Počet 2-izbových bytovminimálne 16 s minimálnou podlahovou plochou 50,0m2 (vrátane balkónov, lodžií); Počet 3-izbových bytov minimálne28 s minimálnou podlahovou plochou 60,0m2 (vrátane balkónov, lodžií); Počet parkovacích miest minimálne 80. Ďalšiepodrobnosti v bode 36 Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Slovenská správa ciest
I/67 Stratená rekonštrukcia tunela   
Cieľom stavby je rekonštrukcia tunela č. 67-035 Stratená na ceste I/67 - odstránenie nevyhovujúceho osvetlenia v tunelia odstránenie zatekania vody do tunela, ktorá v zime zamŕza a tým je ohrozená bezpečnosť premávky v tuneli.  Účelom stavby je zabezpečiť bezpečnosť, plynulosť a zvýšenie komfortu cestnej premávky na tomto dôležitom cestnomťahu. Napojenie na jestvujúcu cestnú sieť ostáva zachované bez zmien.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Nálepkovo
Vybudovanie stojísk, zberný dvor a sanácia nelegálnej skládky v obci Nálepkovo   
Predmetom tejto zákazky je výstavba zberného dvora v obci Nálepkovo.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Nováčany
Komplexné nakladanie s odpadmi v obci Nováčany   
Predmetom tejto zákazky je výstavba zberného dvora v obci Nováčany.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Košice
Mostný objekt Cesta na Bankov - cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia   
Stavebné práce na vykonaní diela Mostný objekt Cesta na Bankov cesta II/547 Čermeľská cesta rekonštrukcia podľaDSPRS v členení stavebných objektov  SO 201-00 Rekonštrukcia mosta  SO 601-00 Preložka verejného osvetlenia SO 602-00 Preložka vedenia SEK - ST
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia a modernizácia mostov v rámci PSK   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii mostov v rámci PSK. Mostné objekty sú v správe verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, v členení na štyri časti Časť 1 Rekonštrukcia mosta č. 3485-001 cez potok Kamenec za obcou Sveržov, Časť 2 Rekonštrukcia mosta 537-019 nad Zubačkou vrátane PD, Časť 3 Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002, Časť 4 Rekonštrukcia mosta 3628-001 Žalobín- M.Domaša, vrátane PD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Plešivec
Zberný dvor - Plešivec - stavebné práce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce Zberného dvora v Plešivci. Zákazka je rozdelená na dve etapy. Prvá etapa stavby pozostáva zo stavebných objektov SO 01, SO 02, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO  08, SO 09, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 16 a SO 17. Druhá etapa stavby pozostáva zo stavebných objektov SO 03 a SO 10. Predmetom realizácie zákazky  je 1.vybudovanie dvoch stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad s celkovou  rozlohou obidvoch stojísk 42,19 m2. Stavba dvoch stojísk zberných nádob bude realizovaná na  základe projektovej dokumentácie, označenej ako SO 17. 2.vybudovanie zberného dvora na umiestnenie zberných nádob, za účelom zvýšenia kapacity triedeného  zberu komunálnych odpadov vznikajúcich na území Obce Plešivec. Celková rozloha zberného dvora bude 3 351 m2. pre nedostatok priestoru nie je uvedený celý
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Vrbová nad Váhom
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Vrbová nad Váhom   
V zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ajzákon o verejnom obstarávaní, zákon alebo ZVO) sa týmto obstarávaním zadáva civilná zákazka (ďalej len zákazka) azároveň podľa § 3 ods. 3 písm. b) ZVO sa zadáva zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočneniestavby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Návrhu Zmluvy o dielo ktorá tvorí samostatnú prílohu týchto Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Brestovec
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Brestovec   
V zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ajzákon o verejnom obstarávaní, zákon alebo ZVO) sa týmto obstarávaním zadáva civilná zákazka (ďalej len zákazka) azároveň podľa § 3 ods. 3 písm. b) ZVO sa zadáva zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočneniestavby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Návrhu Zmluvy o dielo ktorá tvorí samostatnú prílohu týchto Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Generálny investor Bratislavy (GIB)
„Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup“ (3)   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe Rekonštrukcia podchodu Saratov abezbariérový vstup, dodávka a montáž 4 ks výťahov s vybudovaním prístupových lávok, stavebných úprav, osvetlenia a kamerového systému. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Podchod Saratov SO 02 Optická prípojka
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Radvaň nad Dunajom
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Radvaň nad Dunajom   
V zmysle § 3 ods. 3 písm. b) ZVO sa zadáva zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby"Nájomný bytový dom 8 b. j." v obci Radvaň nad Dunajom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vNávrhu Zmluvy o dielo ktorá tvorí samostatnú prílohu Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Modrany
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Modrany   
V zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ajzákon o verejnom obstarávaní, zákon alebo ZVO) sa týmto obstarávaním zadáva civilná zákazka (ďalej len zákazka) azároveň podľa § 3 ods. 3 písm. b) ZVO sa zadáva zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočneniestavby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Návrhu Zmluvy o dielo ktorá tvorí samostatnú prílohu týchtoSúťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Nitriansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je riešenie nepriaznivej situácie s parkovaním v areáli nemocnice s poliklinikou v Leviciach. Pre zlepšenie situácie sa vybudujú nové parkovacie stojiská na nevyužitej časti areálu NsP. Celkovo pribudne v areáli 160parkovacích stojísk. Parkovacie stojiská budú rozmerov 2.5 m x 5.0 m, pre invalidných vodičov 3.5 m x 5.0 m. Komunikácie medzi parkovacími stojiskami budú šírky 6.0 m. Parkovisko bude dopravne napojené na areálovú komunikáciu v rámci nemocnice, ktorá je napojená na miestnu obslužnú komunikáciu. Pre peších sa vybudujú prepojovacie chodníky s parkoviska na existujúci chodník. Chodníky budú šírky 2.0 m. Predmetom zákazky je aj riešeniemanipulačnej plochy pre prevádzkové účely NsP. Rozmery manipulačnej plochy sú 20 m x 20 m. Manipulačná plocha jedopravne napojená na areálovú komunikáciu NsP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie