Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 280 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Žilina
Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca, spájajúca mestské časti Brodno a Vranie   
Cieľom projektu je výstavba novej lávky pre peších a cyklistov v Brodne, ponad rieku Kysuca vo vymedzenom úseku zhľadiska bezpečnosti jej užívania, technického stavu a jej komplexného vybavenia. Realizácia projektu ako celku svojímvýznamom a estetickým účinkom presahuje hranice vlastnej polohy a stane sa nositeľom prezentácie regiónu, rozšíri azlepší podmienky pre spoločenský život a cyklistický ruch. Účel a funkcia bude zameraná na vytvorenie verejnýchpriestranstiev a ako súčasť cyklotrasy vyššieho významu. Novo navrhovaná lávka bude situovaná na pôvodnom miesteako je v súčasnosti existujúca (stará) lávka. Pri výbere úspešného uchádzača, bude kladený dôraz aj naenvironmentálne požiadavky, nakoľko výkon stavebných prác bude realizovaný ponad a v tesnej blízkosti rieky Kysuca,ako vodohospodársky významného vodného toku aj z pozície ochrany životného prostredia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Ratkovské Bystré
Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Ratkovské Bystré   
Predmet zákazky - stavba sa nachádza v extraviláne obce Ratkovské Bystré. Prístup je zabezpečený priamo z hlavnejcesty, zberný dvor sa nachádza mimo zastavaného územia obce. Stavba bude pozostávať z časti zberného dvora, naktorom sa bude nachádzať -technológia váženia privezených odpadov, spracovanie protokolov a evidencia  (senzorová mostová váha zabudovaná v úrovni terénu, počítač a tlačiareň na vyhotovenie vážnych lístkov) -administratívna bunka, hygienická bunka a bunka slúžiaca na prezliekanie zamestnancov -spevnená plocha na manipuláciu s technikou a uloženie kontajnerov -kontajnery na rozdelené uloženie rôznych komodít odpadu pod oceľovým prístreškom -spevnená plocha pre separovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov  1/3 -zvozová a manipulačná technika Členenie predmetu zákazky SO-01Spevnená betónová plocha SO-02Tenzometrická nadúrovňová váha SO-03Kancelársky a sanitárny kontajner SO-04Oplotenie SO-05Hala na separáciu odpadov, garáž SO-06Betónové boxy na drevnú štiepku a kompost SO-07Sklad drevnej hmoty
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Regionálne cesty Bratislava a.s.
Rekonštrukcia mostného objektu II/503-022-Most cez potok Malina-Malacky   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia mostného objektu II/503-022 Most cez potok Malina v km 63,120 Malacky.Hlavnými cieľmi rekonštrukcie mosta sú odstránenie príčin vzniku porúch (zastavenie zatekania) a obnova stavebno-technického stavu mosta a predĺženie životnosti. Stavebné práce pozostávajú z nevyhnutnej rekonštrukcie mostného objektu (SO 201 MOST) a z vybudovania schválenejobchádzkovej trasy (SO 101 OBCHÁDZKOVÁ TRASA). Most sa nachádza na ceste II/503 v intraviláne mesta Malacky na trase Malacky Pezinok. Lokálne staničenie cesty preúčely projektu je zvolené v smere z centra Malaciek do Pezinka. Komunikácia na moste je dvojpruhová šírky 10,50 mmedzi obrubníkmi.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Udiča
INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA _STAVBA   
Stavba pozostáva z hlavného stavebného objektu - Skladová hala triedeného zberu. Je to jednopodlažná hala s oceľovounosnou konštrukciou, opláštená sendvičovými panelmi. Tu budú skladované mechanizmy a triedený odpad. Súčasťouobjektu je vstavok s kotolňou na tuhé palivo a hygienické a prevádzkové zázemie. Zásobovanie vodou bude z vlastnejvŕtanej studne cez vodovodnú prípojku. Odkanalizovanie bude do žumpy cez kanalizačnú prípojku. Celý areál bude oplotený pletivovým plotom s betónovým múrikom. V plote bude umiestnená brána. Všetky vstupy do objektu ako i areálu sú riešené ako bezbariérové (priamo z navrhovaných spevnených plôch). Dopravne a komunikačne je areál napojený na areálovú spevnenú plôch bývalého poľnohospodárskeho družstva. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Lokca
Zberný dvor Lokca – stavebná časť.   
Predmetom zadania zákazky sú stavebné práce na vybudovaní zberného dvora. Stavba sa nachádza v obci Lokca, okresDolný Kubín. Zberný dvor bude slúžiť na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle novéhozákona č. 79/2015 o odpadoch pre občanov obce Na zbernom dvore budú môcť obyvatelia obce odovzdať nasledovnéodpady šatstvo a textílie drobný stavebný odpad jedlé oleje a tuky veľkoobjemový odpad biologicky rozložiteľný odpad odpady z domácností s obsahom škodlivých látok (napr. použité plechovky z farieb od obyvateľov obce, rastlinné oleje...).  Zberný dvor je uzatvorený oplotený areál, v ktorom budú situované uzatvorené kontajnery pre skladovanie odpadovpodľa druhov, cestná váha, garáže, sklad pre skladovanie odpadov s ktorými bude potrebné manipulovať alebonebezpečných odpadov v uzatvorených nádobách, kancelársky kontajner, suché WC.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Slovenská správa ciest
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy- 2 fáza v Žilinskom a Trenčianskom kraji   
Predmetom prác je rekonštrukcia mostov v Žilinskom a Trenčianskom kraji.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Drienica
Drienica - Zberný dvor   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác za účelom výstavby zberného dvora pre obec Drienica.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Gemerská Poloma
Výstavba zberného dvora Gemerská Poloma   
Projekt rieši vybudovanie zberného dvoru v nevyužívaných priestoroch budovy a areáli bývalej školy v obci Gemerská Poloma okres Rožňava, ktorá už neslúži svojmu účelu. Na dosiahnutie podmienok pre vybudovanie nového zberného dvoru v rámci týchto priestorov bolo potrebné urobiť stavebné úpravy na budove, tak aby sa celé budova prispôsobila novému účelu, ktorým bude zberný dvor. Celý areál nebol nijak upravený a taktiež sa tu nenachádzala ani žiadna spevnená plocha.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava mosta ev. č. R1-168 nad Kováčovským potokom a cestou v križovatke Kováčová   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na oprave mosta ev. č. R1-168 nad Kováčovským potokom a cestou v križovatke Kováčová.  Stavebné práce budú vykonané v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle platných noriem a predpisov. Oprava mosta bude realizovaná v troch etapách etapa č.1 vybudovanie prejazdov SDP pred a za opravovaným mostom etapa č.2 oprava pravého mosta za jeho úplnej uzávierky etapa č.3 oprava ľavého mosta za jeho úplnej uzávierky Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Poprad
Rekonštrukcia mosta Ul.Francisciho   
Predmetom realizácie je rekonštrukcia mosta na ulici Francisciho v Poprade a zvýšenie normálnej zaťažiteľnosti na 22 t resp. výhradnej na 40 t. Miestna komunikácia, na ktorej je navrhnutá rekonštrukcia cestného telesa, patrí do siete ciestmiestneho významu. Cesta je predmetnom úseku dvojprúdová, obojsmerná, smerovo nerozdelená, kategórie C7,0/50 aje vedená v intraviláne mesta Poprad. Táto cesta slúži pre osobnú dopravu a mestskú hromadnú dopravu. Nákladnádoprava je z daného úseku vylúčená. Stavbu tvorí jeden celok, t.j. objekt SO 200-00 Rekonštrukcia mosta. Stavebné úpravy spočívajú vo vybúraní všetkých vrstiev vozovky po prefabrikované nosníky, vybúraní zábradlí a mostných záverov, v očistení nosníkov, opôr a betonárskej výstuže a realizácii nových stavebných konštrukcií až po vrchný asfaltový betón hr.40 mm. Vyspádovanie povrchu vozovky bude strechovité so sklonom 2,5% ku krajniciam a pozdĺžnym sklonom nivelety 3,8% do jestvujúcich uličných vpustí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Nižná
Zberný dvor Nižná   
Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Levoča
Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa – časť A, B   
Práce na rekonštrukcii Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Nesluša
Výstavba zberného dvora - Nesluša   
Výstavba zberného dvora. Detailný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Martin
Výstavba parkoviska pri hromadných garážach, Martin – Záturčie   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovanie parkovísk s kapacitou 55 parkovacích miest, z toho 3 pre ZŤP.Parkovisko je navrhnuté na mieste trávnatej plochy a pred začatím prác je potrebný odvoz ornice. Práce sú v rozsahu -Zemné práce  -Spevnené plochy -Ochrana plynovodu pri vjazde -Dažďová kanalizácia a ORL -Oporný múr  Vzhľadom na výškové pomery a svahovitosť terénu bude v severnej časti parkoviska chodník vyššie oprotinavrhovanému parkovisku o max.1,3 m, pričom chodník bude od navrhovaného parkoviska oddelený oporným múrom,na ktorom bude osadené zábradlie múrom.  Na spevnené plochy sú navrhnuté materiály Parkoviskové komunikácie asfaltobetón - prejazdná konštrukcia......................818 m2 Parkovacie miesta betónová dlažba hr.80mm prejazdná konštrukcia .............684 m2 Chodníky a plochy z betónovej dlažby hr.60 mm neprejazdná konštrukcia ........213 m2 Zhotoviteľ vypracuje časový harmonogram diela, ktorý bude súčasťou Zmluvy o dielo ( Príloha č. 2 k Zmluve o dielo).  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Vozokany
Výstavba zberného dvora - Vozokany   
Výstavba zberného dvora Stavebné objekty SO 01 Prevádzková budova SO- 02 Hala (garáž prefabrikovaná), prístrešok SO 03 Prípojka vody a kanalizácie SO 04 Spevnené plochy SO 05 Mostová váha SO 06 Oplotenie SO 07 Elektrická prípojka
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie