Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 393 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská správa ciest
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/64 Poluvsie - most 104   
Predmetom stavebnej akcie je rekonštrukcia mosta a priľahlých úsekov cesty 1/64 a to cca 20 m pred mostom a 20 m za mostom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
ZDS - úprava miestnej komunikácie a vytvorenie parkovacích státi   
Predmetom zákazky je realizácia nových parkovacích plôch pre osobné automobily pred bytovými domami č. 4 až 9, naul. Sladovnícka, ktorá je súčasťou, sídliska Ľ. Podjavorinskej, spolu s riešením úpravy cesty a sadových úprav, verejnéhoosvetlenia v danom území. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty stavebný objekt - spevnené plochy stavebný objekt - sadové úpravy stavebný objekt - verejné osvetlenie V ulici sa nachádzajú podzemné (ale aj nadzemné vedenia inžinierskych sietí), ktoré je potrebné pred samotnourealizáciou dať vytýčiť v území jednotlivými správcami s vyžiadaním podmienok pre stavebné práce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
Oravská poliklinika Námestovo – vybudovanie nových parkovacích miest   
Predmetom zákazky Oravská poliklinika Námestovo vybudovanie nových parkovacích miest je návrh technickejinfraštruktúry (komunikácii, odstavných a parkovacích plôch ako aj chodníkov) pre pripravované investičné zámery vpodobe rekonštrukcie Oravskej polikliniky. Zámerom návrhu riešenia je vytvoriť dostatočný počet nových parkovacíchmiest s minimalizáciou investičných nákladov, zoptimalizovať premávku a organizáciu dopravy pred hlavným vstupom dopolikliniky s minimalizáciou kolíznych situácií, vytvoriť v riešenom území areálu Oravskej polikliniky kvalitnýzurbanizovaný priestor a vytvoriť nových 57 parkovacích miest.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
Chodník Rovná 4 (EVO)   
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou (DSPaR), ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby podľa spracovanej situácie a následne po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia realizácia stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave /2019/   
Predmetom zákazky je sanácia časti lávky na Starohájskej ulici v Trnave, stavebného objektu SO 08 Ramena lávky smerom ku schodisku na Tehelnej ulici a SO 09 Ramena lávky pri objekte Polície.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta: Uzavretie a rekultivácia – plocha 2   
Predmet zákazky a rozsah stavebných prác je riešený v projektovej dokumentácii s názvom "Skládka komunálnehoodpadu Trnava Zavarská cesta Uzavretia a rekultivácia plocha 2", ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Cieľom je zhotovenie uzatváracích a rekultivačných vrstiev telesa skládky spolu s ozelenením, odplynením telesa skládkya rozvodmi spätnej recirkulácie. Práce budú vykonávané na ploche 2 určenej na rekultiváciu, pôdorysná veľkosť plochyje cca 1,51 ha.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Zvolen
Oprava, údržba a výstavba miestnych komunikácií v meste Zvolen   
Predmetom obstarávania sú práce, uvedené v súťažných podkladoch
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 - rekonštrukcia mosta 3491-011 za obcou Fričkovce, vrátane PD   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na odstránení bodových závad na ceste III/3491, ktoré spomaľujú dopravu v časti obce Hertník a moste 3491-011 medzi obcami Hertník a Fričkovce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Veľké Ludince
Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince   
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora odpadu v obci Veľké Ludince v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Rožkovany
Podpora aktivít triedeného zberu Rožkovany   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných objektov zberného dvora a tri stojiská na kontajnery. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Rekonštrukcia premostení a zábradlí   
Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukčných stavebných prác na stavbe Riešenie havarijného stavu premostení a zábradlí v areáli FNsP FDR Banská Bystrica. Stavba podľa PD pozostáva z nasledujúcich objektov SO XX1 premostenie k bloku E časť 1, SO XX1 premostenie k bloku E časť 2, SO XX2 premostenie k bloku B.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Pribeta
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Pribeta   
V zmysle § 3 ods. 3 písm. b) ZVO sa zadáva zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby"Nájomný bytový dom 8 b. j." v obci Pribeta. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Návrhu Zmluvy odielo ktorá tvorí samostatnú prílohu Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Rekonštrukcia mostných objektov   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia piatich mostných objektov nachádzajúcich sa v Trenčianskom samosprávnom kraji.Rekonštrukcia mostných objektov prebehne na základe projektových dokumentácií, ktoré poskytne verejný obstarávateľ.Účelom stavebných úprav je komplexná rekonštrukcia a modernizácia mostov v zmysle platných STN.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Kráľová nad Váhom
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií Kráľová nad Váhom“   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií, ktorá pozostáva z nasledovných objektov 01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Kostolná I. 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Kostolná II. 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Péro. Výkaz výmer a projektová dokumentácia sú súčasťou výzvy v prílohe č.2 a č.5.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Poprad
Rekonštrukcia mosta Ul. Alžbetina   
Mostný objekt ponad rieku Poprad sa nachádza na ul. Alžbetina v intraviláne mesta Poprad. Komunikácia na mostekategórie C7,0/50 je smerovo nerozdelená /využívaná je ako jednosmerná komunikácia/. Smerovo je komunikáciavedená v priamom úseku, výškovo je komunikácia v klesaní 0,80%. Mostný objekt je jednopoľový. Most je navrhnutýako trámový z 10 ks prefabrikovaných vopred predpätých nosníkov dĺžky 14,0m a výšky 0,50m prosto uložených nagravitačných oporách na elastomerné ložiská. Spodná stavba je monolitická masívna tvorená gravitačnými oporami.  Predmetom rekonštrukcie je výmena nosnej konštrukcie s novou spriahnutou doskou na ktorú sa položí izolácia protivode a nový asfaltový koberec. Opory ostanú pôvodné s úpravou pod ložiská a budú nové rímsy. Zrealizuje sa ajodvodnenie, prechodové dosky a oceľové zábradlie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie