Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 430 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia a modernizácia mostov v rámci PSK   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii mostov v rámci PSK. Mostné objekty sú v správe verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, v členení na štyri časti Časť 1 Rekonštrukcia mosta č. 3485-001 cez potok Kamenec za obcou Sveržov, Časť 2 Rekonštrukcia mosta 537-019 nad Zubačkou vrátane PD, Časť 3 Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002, Časť 4 Rekonštrukcia mosta 3628-001 Žalobín- M.Domaša, vrátane PD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Plešivec
Zberný dvor - Plešivec - stavebné práce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce Zberného dvora v Plešivci. Zákazka je rozdelená na dve etapy. Prvá etapa stavby pozostáva zo stavebných objektov SO 01, SO 02, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO  08, SO 09, SO 11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 16 a SO 17. Druhá etapa stavby pozostáva zo stavebných objektov SO 03 a SO 10. Predmetom realizácie zákazky  je 1.vybudovanie dvoch stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad s celkovou  rozlohou obidvoch stojísk 42,19 m2. Stavba dvoch stojísk zberných nádob bude realizovaná na  základe projektovej dokumentácie, označenej ako SO 17. 2.vybudovanie zberného dvora na umiestnenie zberných nádob, za účelom zvýšenia kapacity triedeného  zberu komunálnych odpadov vznikajúcich na území Obce Plešivec. Celková rozloha zberného dvora bude 3 351 m2. pre nedostatok priestoru nie je uvedený celý
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Vrbová nad Váhom
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Vrbová nad Váhom   
V zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ajzákon o verejnom obstarávaní, zákon alebo ZVO) sa týmto obstarávaním zadáva civilná zákazka (ďalej len zákazka) azároveň podľa § 3 ods. 3 písm. b) ZVO sa zadáva zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočneniestavby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Návrhu Zmluvy o dielo ktorá tvorí samostatnú prílohu týchto Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Brestovec
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Brestovec   
V zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ajzákon o verejnom obstarávaní, zákon alebo ZVO) sa týmto obstarávaním zadáva civilná zákazka (ďalej len zákazka) azároveň podľa § 3 ods. 3 písm. b) ZVO sa zadáva zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočneniestavby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Návrhu Zmluvy o dielo ktorá tvorí samostatnú prílohu týchto Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Generálny investor Bratislavy (GIB)
„Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup“ (3)   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe Rekonštrukcia podchodu Saratov abezbariérový vstup, dodávka a montáž 4 ks výťahov s vybudovaním prístupových lávok, stavebných úprav, osvetlenia a kamerového systému. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Podchod Saratov SO 02 Optická prípojka
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Radvaň nad Dunajom
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Radvaň nad Dunajom   
V zmysle § 3 ods. 3 písm. b) ZVO sa zadáva zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby"Nájomný bytový dom 8 b. j." v obci Radvaň nad Dunajom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vNávrhu Zmluvy o dielo ktorá tvorí samostatnú prílohu Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Modrany
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Modrany   
V zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ajzákon o verejnom obstarávaní, zákon alebo ZVO) sa týmto obstarávaním zadáva civilná zákazka (ďalej len zákazka) azároveň podľa § 3 ods. 3 písm. b) ZVO sa zadáva zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočneniestavby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Návrhu Zmluvy o dielo ktorá tvorí samostatnú prílohu týchtoSúťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Nitriansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je riešenie nepriaznivej situácie s parkovaním v areáli nemocnice s poliklinikou v Leviciach. Pre zlepšenie situácie sa vybudujú nové parkovacie stojiská na nevyužitej časti areálu NsP. Celkovo pribudne v areáli 160parkovacích stojísk. Parkovacie stojiská budú rozmerov 2.5 m x 5.0 m, pre invalidných vodičov 3.5 m x 5.0 m. Komunikácie medzi parkovacími stojiskami budú šírky 6.0 m. Parkovisko bude dopravne napojené na areálovú komunikáciu v rámci nemocnice, ktorá je napojená na miestnu obslužnú komunikáciu. Pre peších sa vybudujú prepojovacie chodníky s parkoviska na existujúci chodník. Chodníky budú šírky 2.0 m. Predmetom zákazky je aj riešeniemanipulačnej plochy pre prevádzkové účely NsP. Rozmery manipulačnej plochy sú 20 m x 20 m. Manipulačná plocha jedopravne napojená na areálovú komunikáciu NsP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Banská Bystrica
Banská Bystrica-statická doprava Rudohorská - I. a II. etapa“ - realizácia stavebných prác   
Stavba Banská Bystrica statická doprava Rudohorská I. a II etapa je navrhnutá na trávnatej ploche. Pred realizácioubude vykonaná skrývka ornice a následne budú vykonané výkopové zemné práce a odstránenie budovy zariadeniastaveniska, kde prebytočná zemina a vybúraný materiál bude odvezený na skládku odpadu. Stavba pozostáva z nasledujúcich objektov SO 01 parkovacie plochy  SO 02 dažďová kanalizácia + ORL SO 03 verejné osvetlenie SO 04 sadové úpravy SO 05 ochrana podzemných vedení SO 01 parkovacie plochy - Navrhnutých je 14 pozdĺžnych parkovacích miest a 102 kolmých parkovacích miest.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
Oravská poliklinika Námestovo – vybudovanie nových parkovacích miest   
Predmetom zákazky Oravská poliklinika Námestovo vybudovanie nových parkovacích miest je návrh technickejinfraštruktúry (komunikácii, odstavných a parkovacích plôch ako aj chodníkov) pre pripravované investičné zámery vpodobe rekonštrukcie Oravskej polikliniky. Zámerom návrhu riešenia je vytvoriť dostatočný počet nových parkovacíchmiest s minimalizáciou investičných nákladov, zoptimalizovať premávku a organizáciu dopravy pred hlavným vstupom dopolikliniky s minimalizáciou kolíznych situácií, vytvoriť v riešenom území areálu Oravskej polikliniky kvalitnýzurbanizovaný priestor a vytvoriť nových 57 parkovacích miest.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Prešov
Parkovisko na ul. A. Prídavku 26 – na zákrute za MŠ   
Predmetom stavebných prác je vybudovanie odstavnej plochy a chodníka. Predmet zákazky je podrobne zadefinovanýprojektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Lendak
Výstavba zberného dvora Lendak   
Predmetom stavby je vybudovanie zberného dvora. Zberný dvor je navrhnutý na základe požiadavky investora stavby napozemku investora v extraviláne obce Lendak, parcelné číslo 1783/1, 1781/1,9, 1785.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Slovenské národné múzeum
Dodávka a montáž oceľových konštrukcií pre Lapidárium Mäsiarska 18 Levoča SNM-SML-ZNH-2019/277   
Predmetom zákazky sú regálové oceľové konštrukcie, ktoré budú slúžiť pre exteriérové lapidárium za účelomprezentovania kamenných zbierkových predmetov. Regálová konštrukcia pozostáva z troch segmentov a bude spájanápomocou skrutiek, Zadná a bočné strany regálov budú opatrené ťahokovom a predná strana bude z časti tvorenáplexisklom hr. 4mm. Strecha regálov je navrhovaná z plexiskla hr. 8mm. Zakladovanie je navrhované ba základovúdosku hr. 200mm, ktorá bude pri hornom a spodnom okraji vystužená oceľovou kari sieťou. Police regálov budú tvorenépolicami z hranolov z tvrdého dreva hr. 80mm s povrchovou úpravou zo všetkých štyroch strán montované skrutkami dopredvŕtaných otvorov oceľového rámu. Základovú konštrukciu je nutné realizovať mi minimálne 28 dňovom predstihupred montážou (technológia tuhnutia a tvrdnutia betónu). Regále budú zapĺňané exponátmi až po úplnom zamontovanívšetkých prvkov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Nitriansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je riešenie nepriaznivej situácie s parkovaním v areáli nemocnice s poliklinikou v Leviciach. Prezlepšenie situácie sa vybudujú nové parkovacie stojiská na nevyužitej časti areálu NsP. Celkovo pribudne v areáli 160parkovacích stojísk. Parkovacie stojiská budú rozmerov 2.5 m x 5.0 m, pre invalidných vodičov 3.5 m x 5.0 m.Komunikácie medzi parkovacími stojiskami budú šírky 6.0 m. Parkovisko bude dopravne napojené na areálovúkomunikáciu v rámci nemocnice, ktorá je napojená na miestnu obslužnú komunikáciu. Pre peších sa vybudujúprepojovacie chodníky s parkoviska na existujúci chodník. Chodníky budú šírky 2.0 m.  Predmetom zákazky je aj riešenie manipulačnej plochy pre prevádzkové účely NsP. Rozmery manipulačnej plochy sú 20m x 20 m. Manipulačná plocha je dopravne napojená na areálovú komunikáciu NsP. Predmetom zákazky budú hlavne nasledovné práce  Odstránenie a zobratie mačiny hr do 100 mm, odkopávky a prekopávky, rozprestrenie ornice pre výsev trávnika, podkladzo štrkodrviny s rozprestením a zhutnením, podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,podklad z podkladového betónu, kladenie zámkovej dlažby, kanalizačné vpuste a dažďová kanalizácia, vodorovné azvislé dopravné značenie konštrukcia cementobetónovej vozovky pre manipulačnú plochu. Vybudovanie dažďovejkanalizácie, nové kanalizačné vpusty, kanalizačné prípojky zaústené do kanalizačných stôk, osadenie odlučovača ropnýchlátok (ORL), zemné práce spojené s vybudovaním dažďovej kanalizácie. Napojenie dažďovej kanalizácie cez ORL nazrekonštruovanú vnútroareálovú kanalizáciu v PD označenú ako stoka D. Rekonštrukcia stoky D pozostáva z demontážestarého potrubia, nahradeného novým potrubím, existujúce kanalizačné šachty budú demontované a nahradené novýmikanalizačnými šachtami, zemné práce spojené s rekonštrukciou stoky D. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B. 1 Opis predmetu obstarávania, v projektovej 1/4 dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Prešov
Stavebné úpravy plôch ul. Obrancov Mieru 1-11   
Predmetom stavebných prác sú stavebné úpravy plôch za účelom zriadenia parkovacích miest vo vnútrobloku. Predmetzákazky je podrobne zadefinovaný projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie