Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 349 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia mosta 3128-004 LItmanová-vrátane PD   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na výstavbe nového mostného objektu č. 3128-004 na ceste III/3128,ktorá zabezpečuje dopravné prepojenie na pútnické miesto horu Zvir, vrátane búracích prác na starom moste a ďalšíchsúvisiacich prác.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Kráľová nad Váhom
Zberný dvor Kráľová nad Váhom   
Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora pre obec Kráľová nad Váhom, ktorá pozostáva z nasledovnýchobjektov SO 01 Sociálno-prevádzková budova SO 02 Prístrešok SO 03 Prístrešok pre kontajnery SO 04 Garáž SO 05 Plocha pre biologický odpad a drobný stavebný odpad SO 06 Areálový vodovod, studňa SO 07 Areálová kanalizácia, žumpa SO 08 Príjazdová komunikácia SO 09 Vnútro areálové spevnené plochy SO 10 Oplotenie SO 11 Elektrická prípojka SO 12 Vybavenie zberného dvora Výkaz výmer a projektová dokumentácia sú súčasťou výzvy v prílohe č.2 a č.5.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Výstavba nakladacieho a vykladacieho priestoru a prístupových ciest k tomuto priestoru v železničnej stanici Sása Pliešovce   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia existujúcej spevnenej nakládkovej a vykládkovejplochy v ŽST Sása Pliešovce, úprava osvetlenia plochy, vybudovanie nových prípojok elektrického prúdu pre napájanietechniky a zariadení ozbrojených síl SR. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Malý Slavkov
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov – stavebné práce   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentáciistavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Bratislavský samosprávny kraj
Stavebné práce na parkovisku a vybudovanie riadeného vstupu do areálu   
Predmetom zákazky sú projekčné práce, inžiniering a stavebné práce k vybudovaniu križovatky s riadeným vstupom avýstupom vozidiel a parkoviska pri plavárňach.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Veľké Ludince
Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince   
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora odpadu v obci Veľké Ludince v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Rekonštrukcia premostení a zábradlí   
Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukčných stavebných prác na stavbe Riešenie havarijného stavu premostení azábradlí v areáli FNsP FDR Banská Bystrica. Stavba podľa PD pozostáva z nasledujúcich objektov  SO XX1 premostenie k bloku E časť 1, SO XX1 premostenie k bloku E časť 2, SO XX2 premostenie k bloku B.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
SPAAC, s. r. o.
Zariadenie na triedenie a prípravu na opätovné použitie nie nebezpečného odpadu-rekonštrukcia   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia nasledovných objektov objekt č.1 - VÝROBNÁ HALA objekt č.2 - VÝROBNÁ HALA objekt č.3 - SKLADOVÝ PRIESTOR objekt č.4 - SKLADOVÝ PRIESTOR objekt č.5 - VRÁTNICA objekt č.6 - GARÁŽ PRE NAKLADAČ objekt č.7 - SKLADOVÝ PRIESTOR objekt č.8 - VOĹNÝ PRÍSTREŠOK objekt č.9 - DREVENÉ OPLOTENIE S OCEĽ. BRÁNOU objekt č.10 - SPEVNENÉ PLOCHY A NÁDVORIA
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
„ZAST Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD“   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom ZAST Ivanka pri Dunaji záchytné parkoviskopre IAD, týkajúcich sa vybudovania záchytného parkoviska pre motorové vozidlá, so stojiskami pre bicykle vrátaneprislúchajúceho mobiliáru t.j. oplotenie parkoviska, kamerový systém, informačný systém. Cieľom je dosiahnuť zvýšenie prepravy cestujúcej verejnosti prostredníctvom železničnej osobnej dopravy a tým prispieťk odľahčeniu cestnej siete, zvýšeniu kapacity prepravovaných osôb do hlavného mesta SR. Projekt prispeje k vyššejprepojenosti v rámci integrovaného dopravného systému v bratislavskom regióne.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Bratislavský samosprávny kraj
Stavebné práce na parkovisku a vybudovanie riadeného vstupu do areálu   
Predmetom zákazky sú projekčné práce, inžiniering a stavebné práce k vybudovaniu križovatky s riadeným vstupom avýstupom vozidiel a parkoviska pri plavárňach.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka   
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia cesty č. II/500 Vrbovce hr. ČR a rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová podBradlom hr. ČR) . Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Stavebné úpravy na obojstrannom diaľničnom odpočívadle Sekule, pravá strana   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Stavebné úpravy na obojstrannom diaľničnom odpočívadle Sekule, pravá strana, ktoré zahŕňajú vybudovanie nových parkovacích plôch pre nákladnú dopravu, úpravy existujúcich spevnených plôch - parkoviska osobnej dopravy a jestvujúcich komunikácií. V rámci stavebných úprav spevnených plôchdôjde k prebudovaniu vyraďovacích a zaraďovacích pruhov, vybudovaniu nových inžinierskych sietí, modernizácií verejného osvetlenia a kompletnej výmene vybavenia odpočívadla, vybudovania kamerového dohľadu vrátane trvalého dopravného značenia a bezpečnostných prvkov. Tiež bude vybudovaná nová relax zóna/ plocha pre aktívny a pasívny oddych. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Dobšiná
Výstavba zberného dvora Dobšiná   
Predmetom zákazky je realizácia zberného dvora v Meste Dobšiná. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave II.   
Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii svegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Členenie stavby na stavebné objekty E.2 Tieniace konštrukcie E.3 Verejné osvetlenie E.4 Záhradná architektúra E.5 Malá architektúra mobiliár E.5 Malá architektúra Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
Chodník k divadlu DISK na Kopánke - EKS.   
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou (DSPaR), ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby podľa spracovanej situácie a následne po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia realizácia stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie