Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 338 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Stavebné úpravy na obojstrannom diaľničnom odpočívadle Sekule, pravá strana   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Stavebné úpravy na obojstrannom diaľničnom odpočívadle Sekule, pravá strana, ktoré zahŕňajú vybudovanie nových parkovacích plôch pre nákladnú dopravu, úpravy existujúcich spevnených plôch - parkoviska osobnej dopravy a jestvujúcich komunikácií. V rámci stavebných úprav spevnených plôchdôjde k prebudovaniu vyraďovacích a zaraďovacích pruhov, vybudovaniu nových inžinierskych sietí, modernizácií verejného osvetlenia a kompletnej výmene vybavenia odpočívadla, vybudovania kamerového dohľadu vrátane trvalého dopravného značenia a bezpečnostných prvkov. Tiež bude vybudovaná nová relax zóna/ plocha pre aktívny a pasívny oddych. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Dobšiná
Výstavba zberného dvora Dobšiná   
Predmetom zákazky je realizácia zberného dvora v Meste Dobšiná. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave II.   
Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii svegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Členenie stavby na stavebné objekty E.2 Tieniace konštrukcie E.3 Verejné osvetlenie E.4 Záhradná architektúra E.5 Malá architektúra mobiliár E.5 Malá architektúra Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
Chodník k divadlu DISK na Kopánke - EKS.   
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou (DSPaR), ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby podľa spracovanej situácie a následne po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia realizácia stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Stavebné úpravy na obojstrannom diaľničnom odpočívadle Sekule, pravá strana   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Stavebné úpravy na obojstrannom diaľničnom odpočívadle Sekule,pravá strana, ktoré zahŕňajú vybudovanie nových parkovacích plôch pre nákladnú dopravu, úpravy existujúcichspevnených plôch - parkoviska osobnej dopravy a jestvujúcich komunikácií. V rámci stavebných úprav spevnených plôchdôjde k prebudovaniu vyraďovacích a zaraďovacích pruhov, vybudovaniu nových inžinierskych sietí, modernizáciíverejného osvetlenia a kompletnej výmene vybavenia odpočívadla, vybudovania kamerového dohľadu vrátane trvaléhodopravného značenia a bezpečnostných prvkov. Tiež bude vybudovaná nová relax zóna/ plocha pre aktívny a pasívnyoddych. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Slovenská správa ciest
I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, II. etapa   
Stavebno-bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečia zvýšenie bezpečnosti premávky s predpokladom zníženia hlukovejzáťaže z cestnej premávky na území obce Dvorianky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Zemianske Kostoľany
„Zberný dvor v obci Zemianske Kostoľany“   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných objektov Zberného dvora v obci Zemianske Kostoľany pozostávajúcich znasledovných objektov SO 01 - Spevnené plochy SO 02 - Vstupná brána SO 03 - Oplotenie stavby SO 04 - Cestná váha SO 05 - Žumpa SO 06 - Odstavná plocha pre osobné vozidlá SO 100 - Prevádzková budova SO 200 - Skladová plocha SO 300 - Oceľová hala s garážou SO 400 - Sklad SO 500 - Skladová plocha pre kontajnery SO 600 - Skladové plochy pre kontajnery na odpad SO 700 - Prípojka a rozvody vody SO 800 - Elektrická prípojka a rozvod elektrickej energie, kamerový systém, bleskozvod SO 900 - Areálová dažďová kanalizácia, vsakovanie dažďových vôd a ORL
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Rekonštrukcia mostov   
Predmetom všetkých častí zákazky je spracovanie projektu pre stavebné povolenie (ďalej DSP), realizačného projektu (DRS), vrátane výkazu výmer a položkovitého rozpočtu stavby, dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS, projekt dočasného dopravného značenia (DDZ), trvalého dopravného značenia (TDZ), obchádzkových trás (ak sa s nimi uvažuje), inžinierskej činnosti - zabezpečenie vydania príslušných stavebných povolení resp. súhlasov stavebných úradov a náležitostí v zmysle týchto súťažných podkladov a ich príloh a samotná realizácia stavebných prác.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Rožkovany
Podpora aktivít triedeného zberu Rožkovany   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných objektov zberného dvora a tri stojiská na kontajnery. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
Chodník k divadlu DISK na Kopánke - EKS.   
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou (DSPaR), ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby podľa spracovanej situácie a následne po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia realizácia stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Kráľová nad Váhom
Zberný dvor Kráľová nad Váhom   
Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora pre obec Kráľová nad Váhom, ktorá pozostáva z nasledovnýchobjektov SO 01 Sociálno-prevádzková budova SO 02 Prístrešok SO 03 Prístrešok pre kontajnery SO 04 Garáž SO 05 Plocha pre biologický odpad a drobný stavebný odpad SO 06 Areálový vodovod, studňa SO 07 Areálová kanalizácia, žumpa SO 08 Príjazdová komunikácia SO 09 Vnútro areálové spevnené plochy SO 10 Oplotenie SO 11 Elektrická prípojka SO 12 Vybavenie zberného dvora Výkaz výmer a projektová dokumentácia sú súčasťou výzvy v prílohe č.2 a č.5.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
Chodník k divadlu DISK na Kopánke   
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou (DSPaR), ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby podľa spracovanej situácie a následne po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia realizácia stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Žilina
Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca, spájajúca mestské časti Brodno a Vranie   
Cieľom projektu je výstavba novej lávky pre peších a cyklistov v Brodne, ponad rieku Kysuca vo vymedzenom úseku z hľadiska bezpečnosti jej užívania, technického stavu a jej komplexného vybavenia. Realizácia projektu ako celku svojím významom a estetickým účinkom presahuje hranice vlastnej polohy a stane sa nositeľom prezentácie regiónu, rozšíri a zlepší podmienky pre spoločenský život a cyklistický ruch. Účel a funkcia bude zameraná na vytvorenie verejných priestranstiev a ako súčasť cyklotrasy vyššieho významu. Novo navrhovaná lávka bude situovaná na pôvodnom mieste ako je v súčasnosti existujúca (stará) lávka. Pri výbere úspešného uchádzača, bude kladený dôraz aj na environmentálne požiadavky, nakoľko výkon stavebných prác bude realizovaný ponad a v tesnej blízkosti rieky Kysuca, ako vodohospodársky významného vodného toku aj z pozície ochrany životného prostredia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave   
Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Členenie stavby na stavebné objekty E.2 Tieniace konštrukcie E.3 Verejné osvetlenie E.4 Záhradná architektúra E.5 Malá architektúra mobiliár E.5 Malá architektúra Podrobnejšie informácie boli uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
Chodník Rovná 4   
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou (DSPaR), ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby podľa spracovanej situácie a následne po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia realizácia stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie