Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 378 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Lipany
Lipany – centrum, južná časť – rekonštrukcia   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou komunikácií, parkovísk, komunikácií prechodcov chodníkov, plochy pre odstavovanie bicyklov, oplotenia, kanalizácie, verejného osvetlenia a realizovaniesadových úprav s napojením na nadradenú cestnú sieť cestu III/3193 ul. Krivianska.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava mosta ev. č. 11-216 Krásno nad Kysucou   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác, ktoré zahŕňa opravu mosta ev. č. 11-216 Krásno nad Kysucou vspráve SSÚR 6 Čadca, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie,súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky.TKP, TP sú dostupné na stránke www.ssc.sk. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektovádokumentácia, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia mosta č. 3541-01 Ladomírová   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii mosta č. 3541-01 na ceste III/3541 LadomirováVagrinec , ktorého stavebno-technický stav je klasifikovaný v stupni 5 zlý. V rámci rekonštrukcie je navrhovaná ajúprava priľahlých úsekov cesty a oprava priľahlej časti koryta vodného toku.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Nitra
Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie Nábrezie mládeže pri SPU)   
Predmetom zakazky je Cyklolavka cez rieku Nitra. Podrobnejsi opis predmetu zakazky je sucastou sutaznych podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave /2019/   
Predmetom zákazky je sanácia časti lávky na Starohájskej ulici v Trnave, stavebného objektu SO 08 Ramena lávky smerom ku schodisku na Tehelnej ulici a SO 09 Ramena lávky pri objekte Polície. Podrobnejšie sú informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 - rekonštrukcia mosta 3491-011 za obcou Fričkovce, vrátane PD   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na odstránení bodových závad na ceste III/3491, ktoré spomaľujúdopravu v časti obce Hertník a moste 3491-011 medzi obcami Hertník a Fričkovce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Plešivec
Zberný dvor - Plešivec - stavebné práce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce Zberného dvora v Plešivci. Zákazka je rozdelená na dve etapy. Prvá etapa stavby pozostáva zo stavebných objektov SO 01, SO 02, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO11, SO 12, SO 13, SO 14, SO 16 a SO 17. Druhá etapa stavby pozostáva zo stavebných objektov SO 03 a SO 10. Predmetom realizácie zákazky je 1.vybudovanie dvoch stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad s celkovou rozlohouobidvoch stojísk 42,19 m2. Stavba dvoch stojísk zberných nádob bude realizovaná na základe projektovejdokumentácie, označenej ako SO 17. 2.vybudovanie zberného dvora na umiestnenie zberných nádob, za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberukomunálnych odpadov vznikajúcich na území Obce Plešivec. Celková rozloha zberného dvora bude 3 351 m2. SO 01 Prevádzková budova vrátane elektroinštalácie a zdravotechniky zastavaná plocha 100 m2 SO 02 Prístrešok manipulačnej techniky vrátane elektroinštalácie zastavaná plocha 208 m2 SO 04 Cestná mostová váha zastavaná plocha 48 m2 SO 05 Manipulačná plocha - celková plocha 950 m2 SO 06 Spevnená plocha pre uloženie veľkokapacitných kontajnerov - celková plocha 640 m2 SO 07 Spevnená obslužná plocha - celková plocha 140 m2 SO 08 - Pešie a parkovacie plochy - celková plocha 140 m2 SO 09 Otvorená plocha pre uskladnenie odpadu - celková plocha 430 m2 SO 11 - Oplotenie dĺžky 227 m, výšky 2 m  1/4 SO 12 Vonkajšie osvetlenie SO 13 Vodovodná prípojka SO 14 Kanalizačná prípojka SO 16 - Odberné elektrické zariadenie Druhá etapa stavby zberného dvora pozostáva zo stavebných objektov SO 03 a SO 10.  SO 03 - Prístrešok pre dočasné uloženie bioodpadu SO 10 - Plocha zelene Časť SO 06, ktorá je uvedená v sprievodnej správe II.etapa, nie je obsahom tohto verejného obstarávania. Pozn. SO 15 nie je obsahom tejto zákazky. SO 15 realizuje VSD a.s. Realizácia II. etapy stavby bude prebiehať po ukončení I. etapy
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Vyšný Žipov
Vyšný Žipov – zberný dvor – stavebná časť   
Predmetom zákazky je vybudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a to vybudovaním stojísk naumiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad, vybudovaním zberného dvora na umiestnenie zbernýchnádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu.  Navrhovaný zberný dvor bude tvorený spevnenou plochou s osadeným objektom prístrešku pre kontajnery a pretechniku, kancelárie obsluhy a mostovej váhy. Dopravne bude prístupný po existujúcej ceste 3. triedy. Zberný dvor budevybudovaný v extraviláne obce na parcelách C/812 a E/1224/1 a bude slúžiť ako zberné miesto pretriedený odpad,biologicky rozložiteľlný odpad, drobný stavebný odpad a na dočasné uskladnenie odpadu. Navrhovaný zberný dvor budetvorený spevnenou plochou s osadeným objektom prístrešku pre kontajnery a techniku, kancelárie obsluhy a mostovejváhy.  Premetom realizácie stojísk sú plochy, na ktorých budú umiestnené odpadkové kontajnery vždy dvojica 1100lkontajnerov na tuhý komunálny odpad. V rámci obce budú umiestnená dvojica takýchto spevnených plôch. Plocha napozemku 765 bude oplotená. Kontajnery budú chránené pred negatívnymi vplyvmi počasia konštrukciou s prestrešením.  Predmetom zákazky nie je realizácia objektov SO 03 Mostová váha a SO 08 Kamerový systém.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
Hokejová akadémia: Parkovisko v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne - stavebné práce   
Premetom zákazky je Hokejová akadémia Parkovisko v areáli stredných škôl na Staničnej ulici v Trenčíne - stavebnépráce. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Banská Bystrica
Parkoviska ulica Tulská 2, Tulská 3, B. Bystrica   
Časť 1 Parkovisko Tulská 2, Banská Bystrica Predmetom zákazky je realizácia stavby Banská Bystrica Tulská ulica 2 -Parkoviská v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačnéhoprojektu, ktorú spracovala spoločnosť PRO ROADS s.r.o.. Výstavbou sa vybudujú nové parkovacie miesta na ulici Tulskápred bytovými domami so súpisným číslom 41-59. Parkovacie miesta budú umiestnené pozdĺž existujúcej miestnejkomunikácie vľavo v priľahlej zelenej ploche. Časť 2 Parkovisko Tulská 3, Banská Bystrica Predmetom zákazky je realizácia stavby Banská Bystrica Tulská ulica 3 -Parkoviská v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačnéhoprojektu, ktorú spracovala spoločnosť PRO ROADS s.r.o.. Výstavbou sa vybudujú nové parkovacie miesta na ulici Tulskápred bytovými domami so súpisným číslom 9-35. Parkovacie miesta budú umiestnené pozdĺž existujúcej miestnejkomunikácie vľavo v priľahlej zelenej ploche.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Dokumentácia pre realizáciu stavby protipovodňových opatrení   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v realizačnej podrobnosti vrátane podrobného výkazu výmer pre realizáciu stavebného diela (1) Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice, (2) Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I. etapa a (3) Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov II. etapa. Účelom projektovej dokumentácie na uskutočnenie stavby (ďalej len RPD) je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného/vodoprávneho povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.ETAPA (km 9,520 - 12,797) a 6. ETAPA (km 12,797 - 14,470)   
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - 5.ETAPA (km 9,520 -12,797) a 6. ETAPA (km 12,797 - 14,470). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka (Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezová pod Bradlom - hr. ČR v úseku 4,768-9,200 km)   
Predmetom zákazky je Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka (Rekonštrukcia cesty č. II/499 Brezovápod Bradlom - hr. ČR v úseku 4,768-9,200 km) . Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. ETAPA (km 5,300 - 10,290)   
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov (km 0,000 - 13,757),3. ETAPA (km 5,300 -10,290). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice (km 0,040 - 25,052), 3. ETAPA (km 6,880 - 11,700)   
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice (km 0,040 - 25,052), 3. ETAPA (km6,880 - 11,700). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie