Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 408 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Lipany
Lipany – centrum, južná časť – rekonštrukcia   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou komunikácií, parkovísk, komunikácií pre chodcov chodníkov, plochy pre odstavovanie bicyklov, oplotenia, kanalizácie, verejného osvetlenia a realizovanie sadových úprav s napojením na nadradenú cestnú sieť cestu III/3193 ul. Krivianska.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Zubrohlava
Vybudovanie zberného dvora v obci Zubrohlava   
Predmetom zákazky je realizácia diela "Vybudovanie zberného dvora v obci Zubrohlava". Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Železnice Slovenskej republiky
Výstavba nakladacieho a vykladacieho priestoru a prístupových ciest k tomuto priestoru v železničnej stanici Sása Pliešovce   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia existujúcej spevnenej nakládkovej a vykládkovej plochy v ŽST Sása Pliešovce, úprava osvetlenia plochy, vybudovanie nových prípojok elektrického prúdu pre napájanie techniky a zariadení ozbrojených síl SR.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia a modernizácia mostov v rámci PSK   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii mostov v rámci PSK. Mostné objekty sú v správeverejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, v členení na štyri časti Časť 1 Rekonštrukcia mosta č. 3485-001 cez potok Kamenec za obcou Sveržov, Časť 2 Rekonštrukcia mosta 537-019 nad Zubačkou vrátane PD, Časť 3 Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002, Časť 4 Rekonštrukcia mosta 3628-001 Žalobín- M.Domaša, vrátane PD.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Levoča
Modernizácia a rekonštrukcia verejného priestranstva – parkovisko pri hradobnej priekope, I. etapa   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou a modernizáciou verejného priestranstvaparkoviska pri hradobnej priekope, I. etapa.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Slaská
Revitalizácia verejných priestranstiev obce Slaská   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Revitalizácia verejných priestranstiev v zmysle projektovejdokumentácie a výkazu výmer
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Levoča
Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva – parkovisko pri hradobnej priekope, I. etapa   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou a modernizáciou verejného priestranstvaparkoviska pri hradobnej priekope, I. etapa.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave II.   
Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii svegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Členenie stavby na stavebné objekty E.2 Tieniace konštrukcie E.3 Verejné osvetlenie E.4 Záhradná architektúra E.5 Malá architektúra mobiliár E.5 Malá architektúra Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Slovenská správa ciest
Dočasné podopretie mosta ev. č. 63-025 v Komárne   
Predmetom zákazky je a)dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), s náležitosťami dokumentácie prestavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), b)dočasné podopretie mosta ev. č. 63-025 v Komárne vrátane vypracovania a schválenia projektovej dokumentácie kjeho realizácii. Most sa nachádza nad tokom rieky Váh.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Košice
Mostný objekt Cesta na Bankov - cesta II/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia   
Stavebné práce na vykonaní diela Mostný objekt Cesta na Bankov cesta II/547 Čermeľská cesta rekonštrukcia podľaDSPRS v členení stavebných objektov  SO 201-00 Rekonštrukcia mosta  SO 601-00 Preložka verejného osvetlenia SO 602-00 Preložka vedenia SEK - ST
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Levoča
Rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva – parkovisko pri hradobnej priekope, I. etapa   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou a modernizáciou verejného priestranstvaparkoviska pri hradobnej priekope, I. etapa.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Slovenská správa ciest
Dočasné podopretie mosta ev. č. 63-025 v Komárne   
Predmetom zákazky je  a)dodanie zjednodušenej projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), s náležitosťami dokumentácie prestavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), b)dočasné podopretie mosta ev. č. 63-025 v Komárne vrátane vypracovania a schválenia projektovej dokumentácie kjeho realizácii.  Most sa nachádza nad tokom rieky Váh.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Kráľová nad Váhom
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií Kráľová nad Váhom“   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií, ktorá pozostáva z nasledovných objektov 01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Kostolná I. 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Kostolná II. 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Péro. Výkaz výmer a projektová dokumentácia sú súčasťou výzvy v prílohe č.2 a č.5.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Pribeta
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Pribeta   
V zmysle § 3 ods. 3 písm. b) ZVO sa zadáva zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby"Nájomný bytový dom 8 b. j." v obci Pribeta. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Návrhu Zmluvy odielo ktorá tvorí samostatnú prílohu Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Trnava
ZDS - úprava miestnej komunikácie a vytvorenie parkovacích státi   
Predmetom zákazky je realizácia nových parkovacích plôch pre osobné automobily pred bytovými domami č. 4 až 9, na ul. Sladovnícka, ktorá je súčasťou, sídliska Ľ. Podjavorinskej, spolu s riešením úpravy cesty a sadových úprav, verejného osvetlenia v danom území. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty stavebný objekt - spevnené plochy stavebný objekt - sadové úpravy stavebný objekt - verejné osvetlenie V ulici sa nachádzajú podzemné (ale aj nadzemné vedenia inžinierskych sietí), ktoré je potrebné pred samotnou realizáciou dať vytýčiť v území jednotlivými správcami s vyžiadaním podmienok pre stavebné práce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie