Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 240 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Žilina
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“, pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRP) vrátane projektu interiéru.   
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby Rekonštrukcia budovy Radnica Žilina -pre stavebné povolenie (DSP) -pre realizáciu stavby (DRS) vrátane projektu interiéru a výkonu odborného autorského dohľadu (OAD) Budova Radnice je Národná kultúrna pamiatka a je situovaná na východnom nároží severovýchodnej strany Mariánskeho námestia v Žiline. Budova je obdĺžnikového tvaru so sedlovou strechou. Viac súťažné podklady.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Sanácia zosuvov na cestách III.triedy - Železná Breznica, Lovča, Rykynčice, Prestavlky, Rudno-Voznica - vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacich činností   
Jedná sa o zákazku na poskytnutie služieb - vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie snáležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby DSP s DRS, inžiniersku činnosť, odborný autorský dohľad a všetkysúvisiace činnosti. Projektová dokumentácia je potrebná na doriešenie havarijného stavu na cestách III. triedy, ktorývznikol počas extrémnych zrážok, kedy došlo k deformáciám povrchu komunikácie (trhlín na asfaltovom kryte,vychýlenie zvodidiel) a zosuv svahu cestného telesa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladov a ich prílohách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Západoslovenská distribučná, a.s.
Projektové práce a inžiniering - II.   
- Projektové práce - Inžinierske činnosti - Súvisiace činnosti
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina – PD a súvisiace činnosti.   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu k stavbe s názvom Rekonštrukcia cesty amostov II/591 Banská Bystrica hr. okr. BB/ZV Zvolenská Slatina. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okresu LC/RS – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu k stavbe s názvom Rekonštrukcia cesty amostov II/571 Fiľakovo hr. okresu LC/RS. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica – PD a súvisiace činnosti   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom Rekonštrukcia amodernizácia úsekov cesty II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole križ. II/428 Žarnovica vrátane mostov, priepustov,odvodňovacieho zariadenia, dopravného značenia a bezpečnostných prvkov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Projektová príprava k obnove a rekonštrukcii mostov BBSK   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - Rekonštrukcia a obnova mostov a úsekov ciest s plynulým napojenímmostných objektov na existujúce komunikácie. Účelom stavieb je zvýšenie únosnosti mostných objektov, zlepšeniestavebno-technického stavu mostov so zvýšením bezpečnosti na ceste a plynulosti cestnej premávky a zlepšeniepodmienok pre cestnú hromadnú dopravu a chodcov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie –Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom Rekonštrukcia ciest amostov II/526 Devičie Senohrad a II/527 Dobrá Niva Senohrad projektová dokumentácia a súvisiace činnosti vrátanemostov, priepustov, odvodňovacieho zariadenia, dopravného značenia a bezpečnostných prvkov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa   
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie vyhľadávacej štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie navydanie územného rozhodnutia v podrobnosti dokumentácie pre stavebné povolenie (DUR s DSP) vrátane inžinierskejčinnosti s majetkovoprávnym usporiadaním (IČ s MPU). Účelom stavby bude podporiť rozvoj cyklistickej dopravy adochádzky do práce na bicykli v dotknutých okresoch, a zároveň cyklistická komunikácia prispeje k zvýšeniu plynulosti abezpečnosti dopravy na území Banskobystrického kraja.  Cyklistická komunikácia bude začínať pri reštaurácií Fort Geronimo, kde sa bude napájať na plánovanú cyklistickúkomunikáciu, I. etapu, a končiť bude v obci Sliač, kde sa bude napájať na existujúcu cyklistickú komunikáciu. Dĺžkanavrhovanej cyklistickej komunikácie predstavuje vo variante č. 1. cca 8,55 km, vo variante č. 2. cca 7,87 km, ktorábude pozostávať z nových povrchov vo forme spevneného asfaltového krytu. Komunikácia bude obojsmerná so šírkoucyklistického pruhu 1,5 m. V stupni dokumentácií bude popri cyklistickej komunikácií navrhnutý chodník v šírke 2m (vzmysle možností šírkových pomerov). Chodník bude samostatný stavebný objekt, bude na neho spracovaná samostatnádokumentácia, bude mať samostatný rozpočet. Okrem návrhu cyklistickej komunikácie musí dokumentácia obsahovať ajumiestnenie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry ako sú stojany na bicykle, servisné cyklistické stojany, drobnáarchitektúra, informatívne panely a podobne. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a jej prílohách, najmä v prílohe č. 1 Zmluvy odielo a v jej prílohách, v prílohe č. 2 Mandátnej zmluve a v jej prílohách.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Slovenská správa ciest
I/68 Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa   
Vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie naponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby ( DRS ) pre stavbu - I/68 Mníšek nad PopradomStará Ľubovňa.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky (mimo) – Kúty“   
1. Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie a autorský dohľad občasný pre Dielo ,,ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky (mimo) - Kúty" v členení - zlúčená dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie (ďalej len ,,DSZ/DÚR"), zabezpečenie štátnej expertízy a zabezpečenie územných rozhodnutí, vrátane ich právoplatnosti, - dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len ,,DSPRS"), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (ďalej len ,,DVZ"), zabezpečenie stavebných povolení, vrátane ich právoplatnosti, - súvisiace inžinierske činnosti (ďalej len ,,IČ"), - majetkovo-právne vysporiadanie (ďalej len ,,MPV"), - autorský dohľad občasný (ďalej len ,,AD"). 2. Ide o projekt modernizácie v úseku trate Malacky (mimo) - Kúty, ktorý je súčasťou železničnej trate č.126 A (Bratislava - Kúty - Lanžhot (CZ)), označenej podľa tabuliek traťových pomerov ŽSR. V cestovných poriadkoch publikovaných pre verejnosť je táto trať označená ako trať č.110. Modernizácia v úseku trate Malacky (mimo) - Kúty bude prebiehať od úrovne vchodového návestidla 1S (2S) ŽST Malacky (mimo) v sžkm 25,337 po úroveň vchodového návestidla 2S ŽST Kúty v sžkm 68,385, vrátane sžkm 66,930 (návestidlo ŠL) trate Trnava - Kúty a sžkm 51,763 (návestidla GS) trate Kúty - Skalica na Slovensku. Projekt tejto modernizácie je dôležitý z globálneho hľadiska, pretožemodernizácia prispieva k dokončeniu prepojenia koridorov transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a zabezpečeniu Ide o zavedenie Európskeho systému zabezpečenia jazdy vlakov ETCS aplikačná úroveň 2 v zmysle Európskej legislatívy,podľa smernice Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/797 zo dňa 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (ďalej len ,,ETCS L2") v úseku trate Malacky (mimo) - Kúty. Súčasťou modernizácie v úseku trate Malacky (mimo) - Kúty je modernizácia železničných staníc Veľké Leváre a Kúty, zastávok Závod a Moravský SvätýJán a výstavba novej výhybne Hôrka, súčasťou modernizácie je prestavba železničnej stanice Sekule na zastávku Sekule. 3. Od úspešného uchádzača požaduje verejný obstarávateľ pri projektovaní systému ETCS L2 zaistenie prepojiteľnosti a 1/3 tým dosiahnutie zabezpečenia úplnej kompatibility s projektovaným a realizovaným rádiovým systémom GSM-R (ďalejlen ,,GSM-R"), ktorý bude projektovaný a realizovaný na základe verejnej súťaže na výber zhotoviteľa projektovejdokumentácie a realizácie stavby ,,ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR"(ďalej len ,,projektovanie a realizácia DNV - št.hr."). Tieto dva systémy spolu budú tvoriť štandard európskehovlakového zabezpečovača ERTMS/ETCS aplikačná úroveň 2 (ďalej len ,,ERTMS/ETCS L2") to znamená, žeprostredníctvom rádiového systému GSM-R budú medzi stacionárnou a mobilnou časťou systému ERTMS/ETCS L2kontinuálne odovzdávané časovo premenlivé a časovo nemenné informácie (povolenie na jazdu, maximálna traťovárýchlosť v danom úseku, maximálna rýchlosť vlaku, dodržanie trasy vlaku). Taktiež verejný obstarávateľ požadujeprepojiteľnosť a zabezpečenie úplnej kompatibility s projektovaným a realizovaným systémom ETCS L2 na základeprojektovania a realizácie DNV - št.hr..
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekčné a inžinierske služby k dielu: Modernizácia a obnova výškových budov - Blok B VM Ľ. Štúra Mlyny UK BA   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť k dielu Modernizácia a obnovavýškových budov Blok B VM ĽŠ Mlyny UK BA.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Národný ústav detských chorôb
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre stavbu Chirurgicko – intenzivistického pavilónu   
Predmetom tejto zákazky je spracovanie štúdie, projektové práce a ďalšie súvisiace činnosti, pozostávajúce zvypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely územného konania a vydania územného rozhodnutia,vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania a vydania stavebného povolenia,vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie stavby, výkon autorského dozoru po dobu realizáciestavby a technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby podľa ustanovení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejnýchprácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z. a podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o verejnýchprácach. Súčasťou predmetu zákazky je tiež výkon inžinierskej činnosti spočívajúci v zabezpečení právoplatnéhoúzemného rozhodnutia na stavbu, právoplatného stavebného povolenia na stavbu a informačný 3D model budovy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00TSVD20007 Optimalizácia spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO – VT lisovanie - projektová dokumentácia   
Predmetom zákazky je  1)vypracovanie a dodanie projektu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle zák. č.50/1976 Zb.O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 9 vyhl. č.453/2000 Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 2)vypracovanie a dodanie bezpečnostnej dokumentácie  2.1 dokumentácia vypracovaná v zmysle zákona č. 541/2004 Z.z. 2.2 dokumentácia vypracovaná v zmysle zákona č. 87/2018 Z.z. 3) účasť zhotoviteľa PD v procese verejného obstarávania, 4) občasný autorský dohľad zhotoviteľa pri realizácii samotnej stavby. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mesto Košice
Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa 2.časť, projektovádokumentácia, tzn. zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností podľa Sadzobníka pre navrhovanieponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2019 v rozsahu zabezpečenia vstupných podkladovvrátane inžinierskej činnosti a zabezpečenia projektovej prípravy vrátane inžinierskej činnosti.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie