Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 191 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská správa ciest
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa „I/62 Sereď, most ev. č. 62-013“   
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa I/62 Sereď, most ev. č. 62-013 -Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) na stavebné povolenie (DSP),dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dozoru(AD).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
ŽST Šurany, rekonštrukcia dopravnej cesty – PD   
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Šurany, rekonštrukcia dopravnej cesty - PD" je poskytovanie služieb inžinierskehoprojektovania v rozsahu   (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby(DSPRS);   (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac,alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok (IČ pre DSPRS);   (III) Zabezpečenie majetkovo - právneho vysporiadania vlastníkov nehnuteľností formou trvalého záberu alebozriadením vecného bremena; predpokladaný počet vlastníkov 10;   (IV) Autorský dohľad, priebežne počas realizácie stavby, odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, až do dňanadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutienebude vyžadovať tak do prevzatia stavby.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty – PD   
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty - PD" je poskytovanie služieb inžinierskehoprojektovania v rozsahu  (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby(DSPRS);  (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac,alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok (IČ pre DSPRS);   (III) Zabezpečenie majetkovo - právneho vysporiadania vlastníkov nehnuteľností formou trvalého záberu alebozriadením vecného bremena; predpokladaný počet vlastníkov 10;   (IV) Autorský dohľad, priebežne počas realizácie stavby, odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, až do dňanadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutienebude vyžadovať tak do prevzatia stavby.   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Domov sociálnych služieb
Projektová dokumentácia - DSS Ladomerská Vieska   
Predmetom zákazky sú nasledujúce činnosti  a) vypracovanie projektových dokumentácií v stupni projektov pre územné rozhodnutie (DUR) (výstavba novéhoobjektu) a v stupni pre stavebné povolenia v podrobnosti realizačného projektu (DSP s DRS) so všetkými náležitosťami vzmysle §3 a §9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vrozsahu prílohy č. 1, 2 a č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činnostíUNIKA 2018 vrátane zamerania skutkového stavu jednotlivých objektov, potrebného polohopisného a výškopisnéhozamerania, položkovitých rozpočtov jednotlivých objektov (stavba a vybavenie), výkazov výmer jednotlivých objektov(stavba a vybavenie) a teplotechnických posudkov jednotlivých objektov, odborný výpočet predpokladanýchenergetických úspor vypracovaný v súlade zo zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v zneníneskorších predpisov (doklad o výške energetickej úspory vyjadrený v znížení potreby tepla na vykurovanie budovy).Projektové dokumentácie budú spracované samostatne na štyri stavby uvedené v prílohe tejto výzvy. Rozpočty budúspracované pre každú stavbu zvlášť a jeden rozpočet zahrňujúci všetky stavby spolu. Verejný obstarávateľ požadujespracovať dokumentáciu na výstavbu novej budovy a komplexnú rekonštrukciu všetkých troch stavieb vrátane návrhuzateplenia objektov, výmeny okien a dverí, elektroinštalácie, rozvodov vody, kanalizácie, kúrenia, vzduchotechniky aplynu. Predmetom zákazky je aj posúdenie jestvujúcich prípojok inžinierskych sietí a v prípade potreby návrh novýchprípojok.  b) Výkon inžinierskej činnosti v nutnom rozsahu pre zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia (výstavbanového objektu) a právoplatných stavebných povolení v mene objednávateľa vrátane zabezpečenia všetkých potrebných 1/2 stanovísk a vyjadrení dotknutých organizácií a orgánov. V prípade potreby podanie žiadostí o vyňatie pôdy podľa § 17zák. č. 220/2004 Z.z. v rozsahu zabezpečenia všetkých rozhodnutí, stanovísk, potvrdení, vyjadrení, súhlasov a posúdenís vypracovaním žiadostí o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. c) Výkon autorského dozoru (rozsah 80 hodín) počas realizácie stavby zhotoviteľom stavby až po vydanie kolaudačnéhorozhodnutia príslušným stavebným úradom.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom: „Most na ceste III.2413 ev. číslo 66019-01 Vlkanová“   
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie snáležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) zahŕňajúcej inžiniersku činnosť (IČ) a odborný autorskýdohľad pre projekt s názvom Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom Most na cesteIII.2413 ev. číslo 66019 - 01 Vlkanová.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Slovenská správa ciest
I/18 Strečno Starhrad - galéria 272A   
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie preponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD),vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete pre stavbu
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Slovenská správa ciest
I/18 Mojšova Lúčka - most 263   
Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na stavebné povolenie DSP vpodrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie(DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkonautorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdania pevných smerových a výškových bodov(zriadenie vytyčovacej siete)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy   
Verejný obstarávateľ má záujem pripraviť, realizovať a prevádzkovať novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava (ďalej len"nUNB") v lokalite Rázsochy, ktorá bude regionálnym centrom excelentnosti, spôsobilým poskytovať komplexné služby vliečebno-preventívnej starostlivosti a rýchlu nadštandardnú diagnostiku a liečbu, a zároveň sa stane centrom pre výskuma vzdelávanie v lekárskych i nelekárskych študijných programoch. Záujmom verejného obstarávateľa je, aby nováUniverzitná nemocnica Bratislava v lokalite Rázsochy bola modernou nemocnicou s prepracovanou logistikou,využívajúcou unikátne zariadenia a smart technológie šetrné k životnému prostrediu a umožňujúce vysoko efektívnuprevádzku.  1/4  V nadväznosti na vyššie uvedené predmet zákazky zahŕňa nasledovné činnosti   a) programovanie, plánovanie, urbanisticko-architektonické riešenie a vypracovanie projektovej dokumentácie vrátaneinžinierskej činnosti a poradenstva pre prípravu realizácie stavby a autorského dohľadu nad realizáciou stavby nUNB vlokalite Rászochy; a b) poskytnutie služieb presahujúcich rámec vyššie uvedených činností spočívajúcich v poradenstve a v manažmentezdravotnej starostlivosti.  Bližší rozsah predmetu zákazky a podmienky plnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom: „Most na ceste III.2413 ev. číslo 66019-01 Vlkanová“   
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie snáležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) zahŕňajúcej inžiniersku činnosť (IČ) a odborný autorskýdohľad pre projekt s názvom Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom Most na cesteIII.2413 ev. číslo 66019 - 01 Vlkanová.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
KV-1_Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (realizačný projekt) a zabezpečenie odborného autorského dohľadu   
Vypracovanie a dodanie jednostupňového projektu pre stavebný zámer, pre stavebné povolenie a realizáciu so zabezpečením odborného autorského dohľadu pri vlastnej realizácii stavby, ktorá nie je predmetom zákazky. Zákazka realizovaná v sytéme IS EVO ver. 18.0
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu SO 760-II.3.4.5.:V1 – projektová dokumentácia   
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v dvoch samostatných častiach ako ajbezpečnostnej dokumentácie, ktorá bude potrebná k získaniu stavebného povolenia a následne realizácie stavebných atechnologických úprav k zmene účelu využitia stavebného objektu SO 760-II.3,4,5V1. Realizačný projekt vypracovaný vdvoch nezávislých častiach bude vypracovaný tak, aby bolo možné realizovať samostatné procesy obstarávaniazhotoviteľa jednotlivých úprav stavebného objektu. Z uvedeného dôvodu musia samostatné realizačné projektyobsahovať všetky potrebné náležitosti vrátane výkazu výmer jednotlivo. Prvá časť projektovej dokumentácie bude riešiťvybudovanie skladovacích priestorov pre kovové kontaminované materiály v časti stavebného objektu. Druhá časťrealizačného projektu bude riešiť premiestnenie spracovateľských zariadení fragmentačného pracoviska, suchejdekontaminácie a zariadenia na uvoľňovanie materiálov do životného prostredia do zostávajúcich priestorov objektu.Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch jednosmernej a striedavej trakcie DS ŽSR - PD   
Predmetom zákazky s názvom "Dodávka a montáž merania spotreby na hraničných bodoch jednosmernej a striedavejtrakcie DS ŽSR - PD" je poskytovanie služieb inžinierskeho projektovania v rozsahu  (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby(DSPRS), pre každú z požadovaných lokalít samostatne;  (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac,alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok (IČ pre DSPRS), pre každú zpožadovaných lokalít samostatne;  (III) Zabezpečenie majetkovo - právneho vysporiadania vlastníkov nehnuteľností formou trvalého záberu alebozriadením vecného bremena; predpokladaný počet vlastníkov 10, pre každú z požadovaných lokalít samostatne;  (IV) Autorský dohľad, pre každú z požadovaných lokalít samostatne priebežne počas realizácie stavby, odo dňaodovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačnéhorozhodnutia stavby a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutie nebude vyžadovať tak do prevzatia stavby,   v rámci vybudovania nového merania, resp. rekonštrukcie jestvujúceho merania spotreby elektriny na hraničných 1/6 bodoch jednosmernej a striedavej trakcie distribučnej sústavy ŽSR.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
„ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 a TIOP č.7“   
Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS"), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (ďalej len "DVZ"), zabezpečenie stavebných povolení, vrátane ich právoplatnosti, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len "IČ"), majetkovo-právne vysporiadanie (ďalej len "MPV") a občasný autorský dohľad (ďalej len "AD") pre "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 6 a TIOP č. 7".
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Západoslovenská distribučná, a.s.
Projektové práce a inžiniering   
- inžiniersko-projektové činnosti - súvisiace činnosti - autorský dohľad
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Západoslovenská distribučná, a.s.
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV   
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú rekonštrukciu ES 110/22kV - inžinierska činnosť a majetkoprávne vysporiadanie
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie