Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 217 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Projektová dokumentácia pre stavbu: „Stavebná obnova hlavnej budovy a budovy chemických laboratórií SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici“   
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie a dodanie prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie nastavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) zahŕňajúcej inžiniersku činnosť (IČ)a odborný autorský dozor pre projekt s názvom Projektová dokumentácia pre stavbu Stavebná obnova hlavnej budovya budovy chemických laboratórií SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Súčasťou predmetu zákazky jevypracovanie návrhu na reštaurovanie v rozsahu rozhodnutí KPÚ Banská Bystrica číslo konania KPUBB-2019/15802-3/56891/GRE a KPUBB-2019/15805-4/56900/GRE.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v prílohách tejto Výzvy. Konkrétne v Prílohe č.1 Výzvy Špecifikácia ceny, vPrílohe č. 2 Výzvy Špecifikácia ceny - odborný autorský dozor , v Prílohe č. 3 Výzvy Návrh zmluvy o dielo , v Prílohe č. 4Výzvy Návrh mandátnej zmluvy, Príloha č. 5 Výzvy Rozhodnutie KPÚ Banská Bystrica - okná hlavná budova, v Prílohe č.6 Výzvy Rozhodnutie KPÚ Banská Bystrica - okná laboratóriá.   1/2 Uchádzač predložením ponuky zároveň vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami, ktoré verejný obstarávateľ uviedolv prílohách č. 3 a č. 4 tejto Výzvy.  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa určených na tento účel.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mesto Trebišov
Projektové dokumentácie pre kruhové križovatky v meste Trebišov   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektových dokumentácií stavieb pre stavebné povolenie a realizáciu v počte 6pare + 2x na CD nosiči. Projektové dokumentácia bude doplnené aj o inžiniersku činnosť ( kladné stanoviská dotknutýchorgánov pre potreby stavebného konania). Ostatné údaje sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Vypracovanie projektovej dokumentácie na   
Vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu cesty III/2347 v intraviláne Huty v ckm 3,540 4,095 (Borové) pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie (DSP/DRS) podľa prílohy č. 1 (Technická špecifikácia) Prílohy C súťažných podkladov.  Projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu cesty III/2347 vrátane odvodnenia cestného telesa v uvedenom staničení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Univerzita Komenského v Bratislave
PTK - Projekčné a inžinierske služby k dielu: Modernizácia a obnova výškových budov – Blok B VM Ľ. Štúra Mlyny UK BA   
Predmetom budúcej zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre modernizáciu a obnovuvýškových budov Blok B VM ĽŠ Mlyny UK BA.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okresu LC/RS – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu k stavbe s názvom Rekonštrukcia cesty amostov II/571 Fiľakovo hr. okresu LC/RS. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie –Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom Rekonštrukcia ciest amostov II/526 Devičie Senohrad a II/527 Dobrá Niva Senohrad projektová dokumentácia a súvisiace činnosti vrátanemostov, priepustov, odvodňovacieho zariadenia, dopravného značenia a bezpečnostných prvkov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina – PD a súvisiace činnosti.   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu k stavbe s názvom Rekonštrukcia cesty amostov II/591 Banská Bystrica hr. okr. BB/ZV Zvolenská Slatina. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách týchto SP.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu cesty III/2347 v intraviláne Huty v ckm 3,540 – 4,095 (Borové)   
Vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu cesty III/2347 v intraviláne Huty v ckm 3,540 4,095 (Borové)pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie (DSP/DRS) podľa prílohy č. 1 (Technickášpecifikácia) Prílohy C súťažných podkladov.   Projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu cesty III/2347 vrátane odvodnenia cestného telesa v uvedenomstaničení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica – PD a súvisiace činnosti   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom Rekonštrukcia amodernizácia úsekov cesty II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole križ. II/428 Žarnovica vrátane mostov, priepustov,odvodňovacieho zariadenia, dopravného značenia a bezpečnostných prvkov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu SO 760-II.3.4.5.:V1 – projektová dokumentácia   
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v dvoch samostatných častiach ako ajbezpečnostnej dokumentácie,ktorá bude potrebná k získaniu stavebného povolenia a následne realizácie stavebných atechnologických úprav k zmene účelu využitia stavebného objektu SO 760-II.3,4,5V1.Realizačný projekt vypracovaný vdvoch nezávislých častiach bude vypracovaný tak,aby bolo možné realizovať samostatné procesy obstarávaniazhotoviteľa jednotlivých úprav stavebného objektu.Z uvedeného dôvodu musia samostatné realizačné projektyobsahovať všetky potrebné náležitosti vrátane výkazu výmer jednotlivo.Prvá časť projektovej dokumentácie bude riešiťvybudovanie skladovacích priestorov pre kovové kontaminované materiály v časti stavebného objektu.Druhá časťrealizačného projektu bude riešiť premiestnenie spracovateľských zariadení fragmentačného pracoviska,suchejdekontaminácie a zariadenia na uvoľňovanie materiálov do životného prostredia do zostávajúcich priestorov objektu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti“   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom Rekonštrukcia amodernizácia úsekov cesty II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole križ. II/428 Žarnovica vrátane mostov, priepustov,odvodňovacieho zariadenia, dopravného značenia a bezpečnostných prvkov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti.   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy k stavbe s názvom Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica hr. okr. BB/ZV Zvolenská Slatina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Slovenská správa ciest
Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice - Lieskové - Opatovce   
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska (VP), a diagnostiky mostapre projekt Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice-Lieskové Opatovce.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Železnice Slovenskej republiky
ŽST Šurany, rekonštrukcia dopravnej cesty – PD   
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Šurany, rekonštrukcia dopravnej cesty - PD" je poskytovanie služieb inžinierskehoprojektovania v rozsahu   (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby(DSPRS);   (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac,alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok (IČ pre DSPRS);   (III) Zabezpečenie majetkovo - právneho vysporiadania vlastníkov nehnuteľností formou trvalého záberu alebozriadením vecného bremena; predpokladaný počet vlastníkov 10;   (IV) Autorský dohľad, priebežne počas realizácie stavby, odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, až do dňanadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutienebude vyžadovať tak do prevzatia stavby.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Východoslovenská distribučná, a. s.
Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti   
Predmetom tejto zákazky je Vypracovanie viacstupňovej projektovej dokumentácie (dokumentácia pre územnérozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác ,dokumentácia pre realizáciu stavby ďalej iba PD ) vrátane komplexnej inžinierskej činnosti pre projektované elektrickézariadenia.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie