Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 623 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenské elektrárne, a.s.
Hodnotenie reťazcov Zdokonaleného programu overovacích vzoriek (ďalej len ZPOV) EBO a EMO   
Hodnotenie reťazcov Zdokonaleného programu overovacích vzoriek EBO a EMO Vyhodnotenie ožarovacej sady R34 ZPOV 3. bloku JE EBO V2 Dielo č. 1 Vyhodnotenie ožarovacej sady R44 ZPOV 4. bloku JE EBO V2 Dielo č. 2 Vyhodnotenie ožarovacej sady R13 ZPOV 1. bloku JE EMO12 Dielo č. 3 Vyhodnotenie ožarovacej sady R31 MPOV-34 na 3. bloku JE EMO34 Dielo č. 4 Vyhodnotenie ožarovacej sady R32 MPOV-34 na 3. bloku JE EMO34 Dielo č. 5 Vyhodnotenie ožarovacej sady R23 ZPOV 2. bloku JE EMO12 Dielo č. 6 Vyhodnotenie ožarovacej sady R 3BZ5 ZPOV 3. bloku JE EBO V2 Dielo č. 4 alternatíva A) Vyhodnotenie ožarovacej sady R 4BZ5 ZPOV 4. bloku JE EBO V2 Dielo č. 5 alternatíva B)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Národný ústav detských chorôb
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre stavbu Chirurgicko – intenzivistického pavilónu   
Predmetom tejto zákazky je spracovanie štúdie, projektové práce a ďalšie súvisiace činnosti, pozostávajúce zvypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely územného konania a vydania územného rozhodnutia,vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania a vydania stavebného povolenia,vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie stavby, výkon autorského dozoru po dobu realizáciestavby a technicko-ekonomické hodnotenie dokončenej stavby podľa ustanovení zákona č. 254/1998 Z. z. o verejnýchprácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z. a podľa vyhlášky č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o verejnýchprácach. Súčasťou predmetu zákazky je tiež výkon inžinierskej činnosti spočívajúci v zabezpečení právoplatnéhoúzemného rozhodnutia na stavbu, právoplatného stavebného povolenia na stavbu a informačný 3D model budovy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Hlavné mesto SR Bratislava
Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 04   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia vybraného súboru budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskejrepubliky Bratislava, ktorej cieľom je (i) zvýšenie energetickej efektívnosti budov a energetického hospodárstva týchtobudov a (ii) zvýšenie kvality prostredia a faktického stavu jednotlivých budov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00TSVD20007 Optimalizácia spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO – VT lisovanie - projektová dokumentácia   
Predmetom zákazky je  1)vypracovanie a dodanie projektu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle zák. č.50/1976 Zb.O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 9 vyhl. č.453/2000 Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 2)vypracovanie a dodanie bezpečnostnej dokumentácie  2.1 dokumentácia vypracovaná v zmysle zákona č. 541/2004 Z.z. 2.2 dokumentácia vypracovaná v zmysle zákona č. 87/2018 Z.z. 3) účasť zhotoviteľa PD v procese verejného obstarávania, 4) občasný autorský dohľad zhotoviteľa pri realizácii samotnej stavby. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vykonávanie geodetických prác   
Vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, na zriadenie vecného bremena, polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, geodetické prácesúvisiace s vytýčením pozemkov a stavieb, a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov,vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností alebo pre ďalšie konanie orgánov štátnej správy a samosprávy,pre potreby súdnych sporov a iných konaní pre organizačné zložky objednávateľa v súlade so všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi a to všetko na základe samostatných zákaziek.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 03   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia vybraného súboru budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskejrepubliky Bratislava, ktorej cieľom je (i) zvýšenie energetickej efektívnosti budov a energetického hospodárstva týchtobudov a (ii) zvýšenie kvality prostredia a faktického stavu jednotlivých budov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru na Rudinskej ceste III/2058“   
Požiadavka na vypracovanie PD rekonštrukcie oporného múru na Rudinskej ceste III/2058 v km 6,800-6,804. PD buderiešiť rekonštrukciu dvoch oporných múrov (ckm cca 5,500-5,850) spolu so zabezpečovacím systémom a obnovu krytuvozovky cesty III/2058 v ckm 5,900-6,345, z dôvodu súčasného veľmi zlého stavebno- technického stavu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484“   
Požiadavka na vypracovanie PD rekonštrukcie oporného múru na ceste II/484 Turzovka Klokočov v ckm 43,730-43,790.PD bude riešiť rekonštrukciu oporného múru a obnovu krytu vozovky v ckm 43,730-43,790 na ceste II/484.  Rekonštrukcia bude pozostávať z opravy základov múru, jeho driekovej časti a po celej dĺžke múru obnovy záchytnéhozabezpečovacieho zariadenia. PD bude pozostávať z návrhu rekonštrukčných prác, vybudovanie nových základov aželezo-betónového venca spolu s osadením príslušného zvodidlového systému.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Asistencia pri vysporiadaní pozemkov   
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných odborných služieb asistencie obciam a dotknutým obyvateľom MRK zaúčelom vysporiadania pozemkov, ktoré boli identifikované na vysporiadanie, na základe výstupov zákazky Identifikáciaskutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Mesto Košice
Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2.časť, projektová dokumentácia   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa 2.časť, projektovádokumentácia, tzn. zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností podľa Sadzobníka pre navrhovanieponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2019 v rozsahu zabezpečenia vstupných podkladovvrátane inžinierskej činnosti a zabezpečenia projektovej prípravy vrátane inžinierskej činnosti.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Rudné bane, štátny podnik
Sanácia banského diela - Voznická dedičná štôlňa   
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu geologického prostredia a sanáciuenvironmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu  - projekt a realizácia doplnkového inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a prieskumu životnéhoprostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s predsanačnou analýzou rizika znečisteného územia  - projekt a realizácia sanácie, vyhodnotenej záverečnou správou a návrhom posanačného monitorovania  - projekt a realizácia monitorovania environmentálnej záťaže na obdobie 2 rokov po skončení sanácie, vyhodnotenejzáverečnou správou z posanačného monitorovania.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 (príloha č. 1A Opis predmetu zákazky - všeobecnáčasť a č. 1B Opis predmetu zákazky - Rámcový projekt geologickej úlohy).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Rudné bane, štátny podnik
Sanácia banského diela - Nová štôlňa   
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu geologického prostredia a sanáciuenvironmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu - projekt a realizácia doplnkového inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a prieskumu životnéhoprostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s predsanačnou analýzou rizika znečisteného územia - projekt a realizácia sanácie, vyhodnotenej záverečnou správou a návrhom posanačného monitorovania - projekt a realizácia monitorovania environmentálnej záťaže na obdobie 2 rokov po skončení sanácie, vyhodnotenejzáverečnou správou z posanačného monitorovania Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 (príloha č. 1A Opis predmetu zákazky - všeobecnáčasť a č. 1B Opis predmetu zákazky - Rámcový projekt geologickej úlohy).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky   
Predmetom zákazky je návrh a realizácia opatrení na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti NsP Nové Zámky. Podstatoupredmetu zákazky je, že objem potenciálnych úspor prevádzkových nákladov umožňuje využiť pre realizáciu potrebnýchopatrení financovanie treťou stranou (dodávateľom) prostredníctvom zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami, pri ktorombude investícia do rekonštrukcie splácaná z budúcich úspor prevádzkových nákladov. V rámci predmetu zákazkyposkytovateľ plnenia a) zanalyzuje stav predmetných budov a zariadení (ďalej spolu aj ako energetické hospodárstvo) a spotrebu energie vnich,  b) navrhne technické opatrenia na zníženie prevádzkových nákladov (náklady na energie, osobné náklady, náklady naopravy a údržbu) energetického hospodárstva, c) tieto opatrenia zrealizuje, bude dohliadať na prevádzkovanie energetického hospodárstva po realizácií opatrení avyčísľuje dosiahnuté úspory, d) zaručí sa za úspory dosiahnuté po realizácií opatrení a zabezpečí financovanie celého projektu na základedosahovaných úspor.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste II/578 v km 0,346 a priesečnej križovatky na ceste II/578 v km 0,538 – vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a zabezpečenieÚzemného rozhodnutia stavby Rekonštrukcia a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste II/578 v km 0,346 apriesečnej križovatky na ceste II/578 v km 0,538. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 3 VýzvyPožiadavky na vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mesto Žilina
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“, pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRP) vrátane projektu interiéru.   
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby Rekonštrukcia budovy Radnica Žilina -pre stavebné povolenie (DSP) -pre realizáciu stavby (DRS) vrátane projektu interiéru a výkonu odborného autorského dohľadu (OAD)  Budova Radnice je Národná kultúrna pamiatka a je situovaná na východnom nároží severovýchodnej strany Mariánskehonámestia v Žiline. Budova je obdĺžnikového tvaru so sedlovou strechou. Viac súťažné podklady.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie