Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 447 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Pezinok
Poskytnutie garantovanej energetickej služby pre sústavu verejného osvetlenia mesta Pezinok   
Predmetom zákazky je prevádzka sústavy verejného osvetlenia mesta Pezinok prostredníctvom poskytovania garantovanej energetickej služby v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niekotrých zákonov, za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti jej prevádzkovania, dosiahnutia garantovanej energetickej úspory formou realizácie opatrení a energetického zhodnotenia a znižovania nákladov na jej údržbu v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami, tak aby bola dosiahnutá vyššia úroveň účinnosti a hospodárnosti sústavyverejného osvetlenia, vyššia energetická a svetelná účinnosť a úspory v režijných nákladoch verejného osvetlenia. Predosiahnutie vyššej energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia a za účelom dosiahnutia garantovaných úspor,ktoré sú predmetom poskytovania garantovanej energetickej služby je nevyhnutné realizovať opatrenia, spočívajúce vmodernizácii sústavy verejného osvetlenia, ktoré budú predstavovať energetické zhodnotenie. Pokiaľ sa v opisepredmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu znacku, výrobcu, alebo výrobok, alebo typ výrobku tieto boli použitévýlucne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatocne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky. V takýchtoprípadoch platí, že Navrhovateľ môže vždy navrhnúťaj ekvivalentné alebo lepšie plnenie. Poskytovateľ garantovanejenergetickej služby garantuje úsporu spotreby elektrickej energie a nákladov na verejné osvetlenie, ktorá budedosiahnutá realizáciou príslušných opatrení. Tiež garantuje 100% prevádzkyschopnosť sústavy verejného osvetleniapočas plnenia predmetu zmluvy. V prípade nedosiahnutia garantovanej úspory sa poskytovateľ zaväzuje uhradiť rozdiel,ktorý verejnému obstarávateľovi vznikne nedosiahnutím garantovanej úspory. Maximálna lehota na realizáciu opatrení je12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Táto lehota je aj jedným z kritérií na vyhodnotenie ponúk. Lehotaposkytovania garantovania energetickej služby je 240 mesiacov. Podrobnejšie informácie o podmienkach poskytovaniagarantovanej energetickej služby a o rozsahu opatrení za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti sústavy verenéhoosvetlenia sú uvedené v návrhu Zmluvy o poskytnutí garantovanej energetickej služby, Projektovej dokumentácii, aostatných súvisiach dokumentoch k tejto zákazke, ako aj v zákone č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a ozmene a doplnení niektorých zákonov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rekonštrukcia a budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody (385 sond)   
Realizácia 385 sond predstavujúcich rekonštrukciu 371 merných objektov štátnej hydrologickej siete podzemných vôdSHMÚ (odvŕtanie nových sond realizovaných na miestach pôvodných merných objektov) a odvŕtanie 14 sond na nových lokalitách. Objekty podliehajúce rekonštrukcii (385 sond)pokrývajú celé územie Slovenska. Hĺbky sond sú od 20 m do 350 m. Súčasťou obnovy je zabezpečenie súhlasov s vybudovaním, umiestnením a monitorovaním objektu.  Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy-Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stavebného dozoru pre projekt Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy - Žaškov,Párnica, Oravská Poruba, Veličná. Služby, poskytované Dodávateľom, budú zahŕňať činnosti súvisiace s dozorovaním vykonávania stavebných prác amanažment zmlúv uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom Prác Aktivita Kanalizácia pozostáva zo stavebných súborov SS 01 Žaškov kanalizácia SS 02 Párnica kanalizácia SS 05 Žaškov Oravská Poruba kanalizačný zberač SS 07 Oravská Poruba Dolný Kubín kanalizačný zberač Služby v rámci realizácie zmluvy na stavebný dozor budú poskytované v troch etapách Pred začatím výstavby Počas realizácie stavby Po ukončení realizácie stavby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy odborného geologickéhodohľadu pri sanácii environmentálnej záťaže Bratislava Vrakuňa Vrakunská cesta skládka CHZJD- SK/EZ/B2/136. Cieľom odborného geologického dohľadu je zabezpečenie kontroly vykonávania geologických prác v rámci sanácieenvironmentálnej záťaže Bratislava Vrakuňa Vrakunská cesta skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136.Odborný geologický dohľadbude vykonaný v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach(geologický zákon) v znení neskoršíchpredpisov, vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov apodľa Smernice MŽP SR č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickominformačnom systéme (GIS). Kontrola prác bude zameraná najmä na sledovanie efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovanýmvýstupom projektu, etapové vyhodnocovanie vývoja prác a zabezpečenie spätnej väzby pre včasné zisťovanieproblémov a prípravu návrhov opravných opatrení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Mesto Brezno
Bytový dom ul. MPČĽ, Brezno - Mazorníkovo   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie.  architektonická štúdia osadenia jedného bytového domu so 100 bytmi (+-5), najmä 2 a 3 izbovými, do plochy na ul.MPČĽ vymedzenej parcelami pozemok parc. reg. C KN č. 3858/192 o výmere 7201 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Brezno  pozemok parc. reg. C KN č. 3858/153 o výmere 1600 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Brezno  Súčasťou prípravy štúdie budú minimálne dve koncepcie dispozičné, tvarovo-objemové, ktoré budúodkonzultované/pripomienkované investorom. Investor si tiež vyhradzuje právo neprijať ani jednu koncepciu a požiadaťo iné/vhodnejšie riešenie štúdie bytového domu. projekt pre územné rozhodnutie vrátane zabezpečenia súhlasných stanovísk od všetkých dotknutých orgánov projekt pre stavebné povolenie vrátane zabezpečenia súhlasných stanovísk od všetkých dotknutých orgánov realizačný projekt vrátane položkovitého výkazu výmer a rozpočtu
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Služby technických, právnych a ekonomických poradcov   
Predmetom zákazky je výkon poradenských, konzultačných, expertíznych a iných odborných činností v tých oblastiach, ktoré sú predmetom jednotlivých častí zákazky, v závislosti od aktuálne vzniknutých potrieb. Uvedené považuje verejný obstarávateľ za služby znalcov (expertíza), tak ako uvádza v hlavnom kóde CPV. Verejný obstarávateľ identifikuje predmet zákazky aj prostredníctvom nasledujúcich kódov CPV 71241000-9, 71242000-6, 71356300-1, 71620000-0, 75112100-5, 75130000-6, 79415200-8, 79419000-4, 79430000-7, 85312320-8, 98112000-1, 98390000-3.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Bratislavský samosprávny kraj
Expertné a poradenské služby pri riadení investičnej výstavby   
Predmetom zákazky sú služby a úkony pozostávajúce z odborných vyjadrení k projektovým zámerom a z odborných odhadov investícií súvisiacich so správou nehnuteľného majetku, budov a iných stavieb vrátane komunikácií a podnikov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Slovenská správa ciest
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/51 Golianovo - Vráble   
Predmetom tejto zákazky je spracovanie dokumentácie na ponuku (DP/DRS) s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP). Začiatok riešeného úseku sa nachádza na ceste I. triedy č. 51 za križovatkou s III/1643 v km 187,150 a končí na začiatku mesta Vráble v km 193,465. Celková dĺžka riešeného úseku je 6,315 km. Z hľadiska členitosti územia ide o územie rovinaté s minimálnym prevýšením. Územie na ktorom sú trasy komunikácií sa v súčasnosti využíva zväčša pre poľnohospodárske účely. Navrhovaná stavba je situovaná v extraviláne a v jej trase sú situované úrovňové križovatky v počte 6, mostné objekty v počte 4. Účelom navrhovanej stavby je modernizácia cesty I/51 a to stavebnými úpravami rekonštrukciou daného úseku, ktorá zabezpečí odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa z dôvodu opotrebovania vozovky vplyvom dopravnej záťaže, klimatických podmienok, z dôvodu sanácií rozširovania pôvodnej vozovky a nedostatočného odvodnenia.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Slovenská správa ciest
I/10 Kolárovice (Čiakov)   
Vypracovanie a dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), vytyčovacie práce (VP) pre stavbu I/10 Kolárovice (Čiakov).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18, DÚR, DSZ, Oznámenie 8a po DÚR, DSP, Oznámenie 8a po DSP, DP, AD, KD   
Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a po DÚR) po vypracovaní DÚR, dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a po DSP) po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP),výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Rýchlostná cesta R1 Ružomberok,juh - križovatka I/18.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Slovenská správa ciest
I/64 Partizánske - Oslany, PD   
Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), autorský dozor (AD), vytyčovacie práce (VP) pre stavbu Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji I. etapa - I/64 Partizánske - Oslany, PD
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač - DSP,DP,AD,KD   
Vypracovanie aktualizácie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSPv podrobnosti DRS),oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 8a po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS(8a), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkonkoordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Diaľnica D3 Žilina (Brodno) -Kysucké Nové Mesto, privádzač.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R2 Jablonov nad Turňou - Včeláre, DSZ, DÚR, Oznámenie 8a   
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenie ozmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DÚR pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Jablonov nad Turňou- Včeláre.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Slovenská správa ciest
I/59 Liptovská Osada - Korytnica, PD   
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou jedokumentácia na realizáciu stavby (DRS), autorský dozor (AD), vytyčovacie práce (VP).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava   
Predmetom zákazky ,,Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie