Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 570 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu SO 760-II.3.4.5.:V1 – projektová dokumentácia   
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v dvoch samostatných častiach ako ajbezpečnostnej dokumentácie,ktorá bude potrebná k získaniu stavebného povolenia a následne realizácie stavebných atechnologických úprav k zmene účelu využitia stavebného objektu SO 760-II.3,4,5V1.Realizačný projekt vypracovaný vdvoch nezávislých častiach bude vypracovaný tak,aby bolo možné realizovať samostatné procesy obstarávaniazhotoviteľa jednotlivých úprav stavebného objektu.Z uvedeného dôvodu musia samostatné realizačné projektyobsahovať všetky potrebné náležitosti vrátane výkazu výmer jednotlivo.Prvá časť projektovej dokumentácie bude riešiťvybudovanie skladovacích priestorov pre kovové kontaminované materiály v časti stavebného objektu.Druhá časťrealizačného projektu bude riešiť premiestnenie spracovateľských zariadení fragmentačného pracoviska,suchejdekontaminácie a zariadenia na uvoľňovanie materiálov do životného prostredia do zostávajúcich priestorov objektu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti“   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom Rekonštrukcia amodernizácia úsekov cesty II/512 hr. Nitrianskeho kraja - Veľké Pole križ. II/428 Žarnovica vrátane mostov, priepustov,odvodňovacieho zariadenia, dopravného značenia a bezpečnostných prvkov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina – projektová dokumentácia a súvisiace činnosti.   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vypracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti,bezpečnostného auditu, CBA analýzy k stavbe s názvom Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica hr. okr. BB/ZV Zvolenská Slatina.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Slovenská správa ciest
Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice - Lieskové - Opatovce   
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska (VP), a diagnostiky mostapre projekt Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice-Lieskové Opatovce.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mesto Prešov
Obnova nádvoria Čierneho orla, archeologický výskum   
Predmetom poskytnutia služby je vykonanie pamiatkovo archeologického výskumu podľa prílohy Vymedzenie predmetuzákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Železnice Slovenskej republiky
ŽST Šurany, rekonštrukcia dopravnej cesty – PD   
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Šurany, rekonštrukcia dopravnej cesty - PD" je poskytovanie služieb inžinierskehoprojektovania v rozsahu   (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby(DSPRS);   (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac,alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok (IČ pre DSPRS);   (III) Zabezpečenie majetkovo - právneho vysporiadania vlastníkov nehnuteľností formou trvalého záberu alebozriadením vecného bremena; predpokladaný počet vlastníkov 10;   (IV) Autorský dohľad, priebežne počas realizácie stavby, odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, až do dňanadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutienebude vyžadovať tak do prevzatia stavby.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Slovenská správa ciest
I/13 Medveďov, most ev. č. 13-006 (ID M 3740) JP   
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa I/13, most ev. č. 13-006Medveďov - Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácia na stavebnépovolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkonautorského dozoru (AD).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vykonávanie činností zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany v objektoch VšZP, a.s.   
Predmetom zákazky je vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi (ďalej OPP), bezpečnostia ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a civilnej ochrany (ďalej CO) v súlade s platnou legislatívou pre jednotlivépracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne (ďalej VšZP) na území Slovenskej republiky. Súčasťou predmetu zákazky jeaj spracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie k vykonávaným činnostiam. Bližšie informácie v Súťažnýchpodkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Projektová dokumentácia - Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazka na poskytnutie služby.  Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude vykonanie diela - zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavbu Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemná komunikácia na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch, najmä v Opise predmetu zákazky.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Východoslovenská distribučná, a. s.
Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane komplexnej inžinierskej činnosti   
Predmetom tejto zákazky je Vypracovanie viacstupňovej projektovej dokumentácie (dokumentácia pre územnérozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác ,dokumentácia pre realizáciu stavby ďalej iba PD ) vrátane komplexnej inžinierskej činnosti pre projektované elektrickézariadenia.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Východoslovenská distribučná, a. s.
Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb   
Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej iba PD) pre projektované elektrickézariadenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opispredmetu zákazky".
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Slovenská správa ciest
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa- I/61 Bučany - Trakovice - Madunice km 56,000 - 66,000   
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie- DSP, dokumentácie na ponuku-DP/DRS a výkon autorského dozoru-AD. Začiatok riešeného úseku sa nachádza na ceste I. triedy č. 61 za MestomTrnava km 56,000 a končí za obcou Červeník za križovatkou s cestou III/1319 v km 66,000. Celková dĺžka riešeného úseku je 10,000 km. Účelom navrhovanej stavby je modernizácia cesty I/61 a to stavebnými úpravami daného úseku na kategóriu komunikácie C 11,5/80,50, ktorá zabezpečí odstránenie nevyhovujúceho technického stavu cestného telesa, predbežnýnávrh rekonštrukcie a modernizácie mostných objektov, t.j. osadením snímačov teploty a hlásičov poľadovice (CMZ),automatické sčítate dopravy (ASD). Súčasťou rekonštrukcie bude nevyhnutná úprava cestnej zelene, odvodnenia,vyvolané úpravy inžinierskych sietí. Rekonštrukcia bude navrhnutá s dočasnými zábermi tak, aby bol maximálne využitývybúraný materiál v mieste stavby, minimalizovaný odvoz vybúraného materiálu, minimalizovaný dočasný záber, nákladya dĺžka trvania rekonštrukcie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00TSVD20007 Optimalizácia spracovateľských kapacít JZ TSÚ RAO – VT lisovanie - projektová dokumentácia   
Predmetom zákazky je  1)vypracovanie a dodanie projektu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle zák. č.50/1976 Zb.O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 9 vyhl. č.453/2000 Z.z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 2)vypracovanie a dodanie bezpečnostnej dokumentácie  2.1 dokumentácia vypracovaná v zmysle zákona č. 541/2004 Z.z. 2.2 dokumentácia vypracovaná v zmysle zákona č. 87/2018 Z.z. 3) účasť zhotoviteľa PD v procese verejného obstarávania, 4) občasný autorský dohľad zhotoviteľa pri realizácii samotnej stavby. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Nové štandardy projektovania Revízia STN 73 6101, 73 6102, 73 6110, 73 6100   
Predmetom zákazky je spracovanie Nových štandardov projektovania Revízia STN 73 6101, 73 6102, 73 6110, 73 6100a súčasne aktualizácia STN (ďalej len Revízie STN) na základe skúseností s ich aplikáciou priamo v praxi s cieľomodstránenia doterajších nezrovnalostí pri projektovaní dopravných stavieb a pri schvaľovacom procese
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenská správa ciest
Rekonštrukcia cesty I/57 št. hranica ČR/SR - Horné Srnie   
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), ktorej súčasťou budedokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD), vytyčovacie práce (VP).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie