Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 508 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Modernizácia plavebného značenia vodnej cesty Dunaj   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby.   Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
LETECKÉ LASEROVÉ SKENOVANIE A LETECKÉ MERAČSKÉ SNÍMKOVANIE (ALS/LMS) A SPRACOVANIE DIGITÁLNEJ GEODATABÁZY   
Predmetom zákazky Letecké laserové skenovanie a letecké meračské snímkovanie (ALS/LMS) a spracovanie digitálnejgeodatabázy realizovanej v rámci projektu ,, INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 je letecké laserové skenovanie (ALS) aletecké meračské snímkovanie (LMS) a spracovanie digitálnej geodatabázy pre územie o rozlohe 758 km2, ktoré sarozprestiera pozdĺž Dunaja a Moravy na slovensko-rakúskom prihraničnom územi v rozsahu prác a dodávok podľazmluvných podmienok. Výsledok predmetu zákazky (digitálna geodatabáza) bude slúžiť ako vstup pre digitálne hydrodynamické 2Dmodelovanie (zostavenie modelu).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenské elektrárne, a.s.
Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti jadrovej bezpečnosti a v oblasti podpory prevádzky pre Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce   
Vykonávanie inžinierskych činností pre oblasť prevádzky reaktora Vykonávanie inžinierskych činností v oblasti SKR Vykonávanie inžinierskych činností pre oblasť primárneho okruhu vykonávanie inžinierskych činností pre oblasť NDT kontrol Vykonávanie inžinierskych činnosti v oblasti riadenie starnutia JE a dlhodobej prevádzky JE
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Rudné bane, štátny podnik
Sanácia lokalít   
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží,spojených s banskou činnosťou v rozsahu - projekt a realizácia doplnkového prieskumu životného prostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou spredsanačnou analýzou rizika znečisteného územia,  - projekt a realizácia sanácie environmentálnej záťaže, vyhodnotenej záverečnou správou s posanačnou analýzou rizikaa návrhom posanačného monitorovania, - projekt a realizácia monitorovania environmentálnej záťaže na obdobie 2 rokov po skončení sanácie, vyhodnotenejzáverečnou správou z posanačného monitorovania. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 (príloha č. 1 - spoločná časť, príloha č. 1A a č. 1B) súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odborná podpora a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie   
Predmetom zákazky je zaistenie odbornej podpory pre prípravu elektronickej aukcie, ktorú verejný obstarávateľpripravuje pre prideľovanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 700 MHz a 1500 MHz.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
„ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.6 a TIOP č.7“   
Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS"), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (ďalej len "DVZ"), zabezpečenie stavebných povolení, vrátane ich právoplatnosti, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti (ďalej len "IČ"), majetkovo-právne vysporiadanie (ďalej len "MPV") a občasný autorský dohľad (ďalej len "AD") pre "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 6 a TIOP č. 7".
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mestská krytá plaváreň
Poskytovanie energetických služieb metódou GES v krytom bazéne v Košiciach   
Predmetom zákazky je navrhnutie a realizácie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti Mestskej krytej plavárne v Košiciach prostredníctvom poskytnutia garantovanej energetickej služby (ďalej len GES). Podstatou GES je poskytnutie prác a služieb vedúcich k zníženiu nákladov na prevádzku. V rámci plnenia predmetu zákazky poskytovateľ GES vypracuje návrh energeticky úsporných opatrení. Tieto opatrenia zrealizuje z vlastných finančných prostriedkov. Navrhnuté opatrenia musia garantovať ročnú úsporu energií vo výške min. 25 000 EUR bez DPH. Objekt a zariadenia zostanú v majetku verejného obstarávateľa.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Projektové práce a inžiniering   
- inžiniersko-projektové činnosti - súvisiace činnosti - autorský dohľad
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Západoslovenská distribučná, a.s.
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV   
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú rekonštrukciu ES 110/22kV - inžinierska činnosť a majetkoprávne vysporiadanie
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie geometrických plánov   
Realizácia geodetických prác spočívajúcich vo vypracovaní a odovzdaní geometrických plánov vrátane ich zápisov doevidencie katastra nehnuteľností pre majetko - právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, geodetické práce súvisiace s predrealizačným aporealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Geodetické služby   
- predprojektové geodetické služby - predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov - geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia - ostatné geodetické služby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
D3 Svrčinovec – Skalité, GTM počas prevádzky   
Cieľom monitoringu je sledovať a kontrolovať geotechnické riziká najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase. Geotechnický monitoring zahŕňa vykonávanie meraní a vizuálnych sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Monitorovanie životného prostredia v súvislosti so stavbami – vypracovanie hodnotiacej správy   
Vypracovanie hodnotiacich správ (Národné ročné správy za roky 2017, 2018, 2019, Spoločné výročné správy za roky 2017, 2018, 2019) na základe analýzy a vyhodnotenia získaných databáz údajov z monitorovania životného prostredia voblasti vplyvu Vodného diela Gabčíkovo (ďalej len ,,databázy údajov). Databázy údajov z monitorovania, ktoré budú poskytnuté spracovateľovi budú vychádzať z nasledovných okruhov monitorovania prietokov, vodných stavov a kvality povrchových vôd a sedimentov, hladín a kvality podzemných vôd a dnových sedimentov, lesných ekosystémov, pôdnej vlhkosti na lesných monitorovacích plochách, poľnohospodárskych pôd, biotických a abiotických ukazovateľov. V databáze údajov poskytnutej spracovateľovi bude zohľadnená optimalizácia monitorovania účinná od 1.1.2018. Hlavným cieľom spoločného slovensko-maďarského monitorovania v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarskej republiky o niektorých dočasných opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja (ďalej len ,,Dohoda ) je pozorovať, zaznamenávať a spoločne hodnotiť kvantitatívne a kvalitatívne zmeny povrchových a podzemných vodných útvarov a prírodného prostredia závislého na vode v súvislosti s realizovanými opatreniami a dotáciou vody. Základnou podmienkou hodnotenia vymenených údajov je používanie rovnakých alebo podobných metód meraní, analýza používanie dohodnutých metód interpretácie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Mesto Trnava
Komplexná výmena technických prostriedkov mestského kamerového systému – spracovanie projektovej dokumentácie - prípravné trhové konzultácie   
Verejný obstarávateľ plánuje v období rokov 2018/2019 spustiť proces verejného obstarávania na komplexnú výmenutechnických prostriedkov Mestského kamerového systému. Aby bolo možné zadať parametre verejného obstarávania natento zámer, je potrebné mať v prvom kroku vyhotovenú projektovú dokumentáciu k tomuto systému. Zmyslom PTK jezaistiť otvorený a objektívny set parametrov na výber vhodného projektanta. Účelom PTK je oslovenie ospodárskychsubjektov, ktoré sa zaoberajú komplexným návrhom a projektovaním kamerových systémov s cieľom stanoviť vpripravovanom verejnom obstarávaní najmä predpokladanú hodnotu zákazky, objektívne parametre a požiadavky napredmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktorémožno použiť pri takomto predmete zákazky, návrh zmluvných podmienok, ktoré sú bežné pri poskytovaní predmetuzákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Hasičská stanica Prešov - Vydumanec, DÚR v podrobnosti DSP vrátane IGHP, DP, DSZ, AD, KD   
Hasičská stanica Prešov Vydumanec bude slúžiť pre potreby zásahu v tuneloch NDS aj pre zásah HAZZ pre širokú oblasťzápadne od Prešova. Umiestnená je v križovatke Vydumanec na pozemkoch NDS, napojená na obslužnú komunikáciukomunikáciou pretínajúcou vodný tok. Areál HaZZ bude pozostávať z prevádzkovej budovy (hasičskej stanice) sadministratívnymi priestormi, hygienickým a sociálnym vybavení, ako aj s priestormi pre skladovanie a údržbu výstroje avýzbroje. ktorej súčasťou sú aj garáže pre zásahové vozidlá, z hasičskej veže určenej na trénovanie zásahov, parkovísk,komunikácií a zelene. Areál bude napojený na inžinierske siete a bude oplotený. Prevádzková budova HaZZ bude maťzabezpečený prístup k informáciám z ISD (miesto napojenia je z optickej spojky pri radiči návestného rezu RNR10 v km0,740 vetvy križovatky V9 cca 100 m od budovy), aby bolo možné v prípade mimoriadnej udalosti na diaľnici čirýchlostnej ceste riadiť koordinovaný zásah všetkých zložiek záchranného systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie