Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 534 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská správa ciest
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa „I/62 Sereď, most ev. č. 62-013“   
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa I/62 Sereď, most ev. č. 62-013 -Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) na stavebné povolenie (DSP),dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dozoru(AD).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
VUP, a.s.
Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s. (VO2)   
Predmetom zákazky je vypracovanie vybraných testov podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina dimetylolbutánová [CAS 10097-02-6, EC 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenská agentúra životného prostredia
Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni   
Predmetom zákazky sú služby - obstaranie systému na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií prepotreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí. Zabezpečiť otvorený prístup k interpretovaným dátam prepotreby tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Znalecké služby   
Predmetom zákazky sú odborné a kvalifikované služby podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, vyhlášky Ministerstvaspravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 vyhlášky MS SR č. 492/2004 o stanovenívšeobecnej hodnoty majetku, stanovenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia   
Predmetom zákazky sú prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov, a to najmä (i) Geologický prieskum, (ii) hydrogeologický prieskum, (iii) inžiniersko-geologický a geotechnický prieskum. Táto zákazka sa delí na časti Časť 1 Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice Časť 2 Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 Oblasť Levočských vrchov 1. etapa Časť 3 Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 Oblasť Levočských vrchov 2. etapa. Inžinierskogeologický prieskum a ostatné prieskumné služby musia byť vykonávané v zmysle platnej legislatívy, technických predpisov a platných technických noriem.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odborná podpora a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie   
Predmetom zákazky je zaistenie odbornej podpory pre prípravu elektronickej aukcie, ktorú verejný obstarávateľ pripravuje pre prideľovanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 700 MHz a 1500 MHz.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Slovenský hydrometeorologický ústav
Emisné dáta z dopravy   
Predmetom zákazky je dodanie priestorovo a časovo alokovaných emisných dát z cestných komunikácií s vysokým rozlíšením pre celé územie Slovenskej republiky v dvoch úrovniach úroveň 1 celé územie SR a úroveň 2 krajské mestá amestá v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
ŽST Šurany, rekonštrukcia dopravnej cesty – PD   
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Šurany, rekonštrukcia dopravnej cesty - PD" je poskytovanie služieb inžinierskehoprojektovania v rozsahu   (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby(DSPRS);   (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac,alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok (IČ pre DSPRS);   (III) Zabezpečenie majetkovo - právneho vysporiadania vlastníkov nehnuteľností formou trvalého záberu alebozriadením vecného bremena; predpokladaný počet vlastníkov 10;   (IV) Autorský dohľad, priebežne počas realizácie stavby, odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, až do dňanadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutienebude vyžadovať tak do prevzatia stavby.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty – PD   
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Rusovce, rekonštrukcia dopravnej cesty - PD" je poskytovanie služieb inžinierskehoprojektovania v rozsahu  (I) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby(DSPRS);  (II) Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, resp. povolení, ak bude potrebných stavebných povolení viac,alebo oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok (IČ pre DSPRS);   (III) Zabezpečenie majetkovo - právneho vysporiadania vlastníkov nehnuteľností formou trvalého záberu alebozriadením vecného bremena; predpokladaný počet vlastníkov 10;   (IV) Autorský dohľad, priebežne počas realizácie stavby, odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, až do dňanadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia stavby a v prípade, ak sa kolaudačné rozhodnutienebude vyžadovať tak do prevzatia stavby.   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Domov sociálnych služieb
Projektová dokumentácia - DSS Ladomerská Vieska   
Predmetom zákazky sú nasledujúce činnosti  a) vypracovanie projektových dokumentácií v stupni projektov pre územné rozhodnutie (DUR) (výstavba novéhoobjektu) a v stupni pre stavebné povolenia v podrobnosti realizačného projektu (DSP s DRS) so všetkými náležitosťami vzmysle §3 a §9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vrozsahu prílohy č. 1, 2 a č. 3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činnostíUNIKA 2018 vrátane zamerania skutkového stavu jednotlivých objektov, potrebného polohopisného a výškopisnéhozamerania, položkovitých rozpočtov jednotlivých objektov (stavba a vybavenie), výkazov výmer jednotlivých objektov(stavba a vybavenie) a teplotechnických posudkov jednotlivých objektov, odborný výpočet predpokladanýchenergetických úspor vypracovaný v súlade zo zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v zneníneskorších predpisov (doklad o výške energetickej úspory vyjadrený v znížení potreby tepla na vykurovanie budovy).Projektové dokumentácie budú spracované samostatne na štyri stavby uvedené v prílohe tejto výzvy. Rozpočty budúspracované pre každú stavbu zvlášť a jeden rozpočet zahrňujúci všetky stavby spolu. Verejný obstarávateľ požadujespracovať dokumentáciu na výstavbu novej budovy a komplexnú rekonštrukciu všetkých troch stavieb vrátane návrhuzateplenia objektov, výmeny okien a dverí, elektroinštalácie, rozvodov vody, kanalizácie, kúrenia, vzduchotechniky aplynu. Predmetom zákazky je aj posúdenie jestvujúcich prípojok inžinierskych sietí a v prípade potreby návrh novýchprípojok.  b) Výkon inžinierskej činnosti v nutnom rozsahu pre zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia (výstavbanového objektu) a právoplatných stavebných povolení v mene objednávateľa vrátane zabezpečenia všetkých potrebných 1/2 stanovísk a vyjadrení dotknutých organizácií a orgánov. V prípade potreby podanie žiadostí o vyňatie pôdy podľa § 17zák. č. 220/2004 Z.z. v rozsahu zabezpečenia všetkých rozhodnutí, stanovísk, potvrdení, vyjadrení, súhlasov a posúdenís vypracovaním žiadostí o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. c) Výkon autorského dozoru (rozsah 80 hodín) počas realizácie stavby zhotoviteľom stavby až po vydanie kolaudačnéhorozhodnutia príslušným stavebným úradom.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava   
Predmetom zákazky ,,Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom: „Most na ceste III.2413 ev. číslo 66019-01 Vlkanová“   
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie snáležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) zahŕňajúcej inžiniersku činnosť (IČ) a odborný autorskýdohľad pre projekt s názvom Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta s názvom Most na cesteIII.2413 ev. číslo 66019 - 01 Vlkanová.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č.229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v zneníneskorších predpisov, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov podľa zákona zo skoršie vyhotovenýchgeometrických plánov, - vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce vZO)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenská správa ciest
I/18 Strečno Starhrad - galéria 272A   
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie preponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), na výkon autorského dozoru (AD),vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie vytyčovacej siete pre stavbu
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Slovenská správa ciest
I/18 Mojšova Lúčka - most 263   
Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na stavebné povolenie DSP vpodrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie(DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkonautorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdania pevných smerových a výškových bodov(zriadenie vytyčovacej siete)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie