Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 470 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar - Zemné, Rýchlostná cesta R7 Zemné - Nové Zámky, vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenie 8a   
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru(DSZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a) pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Holice -Mliečany, a pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany, Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar, vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR   
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru(DSZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a) pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Holice -Mliečany, a pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky   
Predmetom zákazky je návrh a realizácia opatrení na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti NsP Nové Zámky. Podstatoupremetu zákazky je, že objem potenciálnych úspor prevádzkových nákladov umožňuje využiť pre realizáciu potrebnýchopatrení financovanie treťou stranou (dodávateľom) prostredníctvom zmluvy o dielo s rozšírenými zárukami, pri ktorombude investícia do rekonštrukcie splácaná z budúcich úspor prevádzkových nákladov. V rámci predmetu zákazkyposkytovateľ plnenia  a)zanalyzuje stav predmetných budov a zariadení (ďalej spolu aj ako energetické hospodárstvo) a spotrebu energie vnich,   1/5 b)navrhne technické opatrenia na zníženie prevádzkových nákladov (náklady na energie, osobné náklady, náklady naopravy a údržbu) energetického hospodárstva, c)tieto opatrenia zrealizuje, bude dohliadať na prevádzkovanie energetického hospodárstva po realizácii opatrení avyčísľuje dosiahnuté úspory, d)zaručí sa za úspory dosiahnuté po realizácii opatrení a zabezpečí financovanie celého projektu na základedosahovaných úspor.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV   
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú rekonštrukciu ES 110/22kV - inžinierska činnosť a majetkoprávne vysporiadanie
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4)   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odbornýgeologický dohľad pri sanácii vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom odborného geologického dohľadu (ďalej lenOGD) je kontrola vykonávania geologických prác na vybraných 7 lokalitách environmentálnych záťaží, na ktorých sabude vykonávať sanácia.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Geodetické služby   
- predprojektové geodetické služby - predrealizačné vytýčenia stavieb, hranice pozemkov - geodetické porealizačné zamerania skutočného stavu a plány skutočného vyhotovenia - ostatné geodetické služby
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen východ, DSZ, DÚR, Oznámenie 8a   
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenie ozmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DÚR pre stavbu Rýchlostná cestaR2 Zvolen západ Zvolenvýchod v dĺžke cca 10,7 km.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia.   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia (dočasného, trvalého) pre potrebyNárodnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na existujúcich úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v majetku aspráve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj súvisiace a nadväzujúce komunikácie (napr.cesty II., III. triedy,miestne komunikácie).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Východoslovenská distribučná, a. s.
Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb   
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie realizačný projekt (RP) pre projektované elektrické zariadenia Trafostanice 22/0.4kV resp. 10/0.4kV (stožiarové, murované, kioskové). Vedenia vzdušné a káblové pre napäťovú úroveň VN (22kV resp. 10kV), Vedenia vzdušné a káblové, domové prípojky pre napäťovú úroveň NN(230V/400V), Prekládky elektrických zariadení a el. vedení VN a NN
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Východoslovenská distribučná, a. s.
Geodetické služby   
Predmetom tejto súťaže je zameranie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie a) porealizačné zameranie VVN, VN, NN el. vedenia a optického vedenia nadzemného a podzemného v analógovej a 1/3 digitálnej forme b) Spracovanie dgn c) pozdĺžny profil VVN, VN el. vedenia nadzemného v analógovej a digitálnej forme d) vytyčovanie - vytýčenie trasy VVN, VN, NN el. vedenia nadzemného (podperných bodov) a podzemného (lomových bodov) a energ. zariadenia a hraníc dotknutých pozemkov - podrobné vytýčenie stavebného objektu, osadzovanie základových dielcov mrežových podperných bodov 110kV a 22kV vedení. e) geometrický plán energ. zariadenia, el. vedenia v analógovej a digitálnej forme - Adresný bod dopracovanie adresného bodu k už jestvujúcemu geometrickému plánu f) účelová mapa v analógovej a digitálnej forme - polohopisný a výškopisný plán - uličný pás - vytýčenie a zameranie inž. sietí na základe dodaných vyjadrení správcov týchto sietí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č.229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v zneníneskorších predpisov, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov podľa zákona zo skoršie vyhotovenýchgeometrických plánov, - vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce vZO)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D1 Važec - Spišský Štvrtok, doplnenie ISD, vypracovanie DÚR, DSP v podrobnosti DRS, DSZ, DP, výkon AD a KD   
Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Diaľnica D1 Važec Spišský Štvrtok, doplnenie ISD.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie geometrických plánov   
Realizácia geodetických prác spočívajúcich vo vypracovaní a odovzdaní geometrických plánov vrátane ich zápisov doevidencie katastra nehnuteľností pre majetko - právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, geodetické práce súvisiace s predrealizačným aporealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenský hydrometeorologický ústav
Geodetické služby   
Predmetom zákazky sú služby, ktorými sa zabezpečí geodetické zameranie vybraných monitorovacích objektov štátnej hydrologickej siete. Zameranie musí byť vykonané geodetom s oprávnenosťou vykonávať polohopisné a výškopisné zamerania s vystavením oficiálneho geodetického protokolu.. Geodetické práce je potrebné vykonať v zmysle príloh Zmluvy o poskytnutí služby v každom z 297 objektov povrchových vôd (vodomerná stanica) a v každom zo 66 objektov podzemných vôd (meracia sonda). Geodetické merania sú dôležitou súčasťou monitorovacieho procesu na elimináciu nepresností v monitorovaní a hodnotení množstva a režimu povrchových a podzemných vôd, ako aj na odstránenie historických nepresností v lokalizácii objektov podzemných vôd. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenská správa ciest
Žilina-Topoľčany, štúdia realizovateľnosti   
Úlohou štúdie je návrh technicky, ekonomicky a enviromentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/64 v úseku Žilina- Topoľčany s vyhodnotením už navrhnutých trás, prípadne doplnenie variantov a ich zhodnotenie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie