Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 684 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, vypracovanie DSP v podrobnosti DRS, dSZ, DP, výkon AD a výkon KD   
Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP vpodrobnosti DRS), dodatok stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) avýkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová, DSP, Projekčný podklad k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, DP, AD, KD, dSZ   
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Projekčný podklad k oznámeniu o zmene navrhovanejčinnosti, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), výkon koordinátora dokumentácie (KD) adodatok stavebného zámeru (dSZ) pre stavby Rýchlostná cesta R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou a Rýchlostnácesta R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Nové štandardy projektovania Revízia STN 73 6101, 73 6102, 73 6110, 73 6100   
Predmetom zákazky je spracovanie Nových štandardov projektovania Revízia STN 73 6101, 73 6102, 73 6110, 73 6100a súčasne aktualizácia STN (ďalej len Revízie STN) na základe skúseností s ich aplikáciou priamo v praxi s cieľomodstránenia doterajších nezrovnalostí pri projektovaní dopravných stavieb a pri schvaľovacom procese
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu oporného múru pod cestou II/584 v ckm 55,950-56,020 v k.ú. Demänovská Dolina   
PD bude riešiť komplexnú sanáciu oporného múra, z dôvodu jeho súčasného veľmi zlého stavebno-technického stavu,výmenu poškodeného bezpečnostného zariadenia, vrátane odvodnenia cestného telesa. Spracovateľ DSP zvolá namieste stavby výber staveniska za účastí všetkých dotknutých správcov sietí, organizácií, právnických a fyzických osôb.Prípadný stavebný zásah mimo cestné teleso bude spracovateľ DSP bezodkladne konzultovať so správcom cesty(následný možný záber cudzích pozemkov).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Mesto Brezno
Obnova Hotela Ďumbier   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom Obnova Hotela Ďumbier stavebné úpravy vubytovacej časti, obnova fasády a strechy, t. j. -Modernizácia existujúcej stavby časti hotela ubytovacia časť vyznačená na výkresoch, -Zvýšenie kvality služieb nové wellness, kongresové služby) -Vodné stavby napojenie na kanalizáciu,  Spevnené plochy - parkovanie lapač ropných látok, lapač tukov), -Obnova fasády celého objektu -Obnova strechy výmene strešnej krytiny celého objektu (po prípade poškodených častí krovu) Stavba je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod. č. 26/1.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Západoslovenská distribučná, a.s.
Projektové práce pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV – II.   
Poskytovanie projektových prác pre komplexnú rekonštrukciu v ES 110/22kV a súvisiacich služieb zodpovedajúcichšpecifikácii predmetu zákazky
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Banskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním územného rozhodnutia (DUR) cyklotrasy Štiavnická Anča na úseku Hronská Breznica - Banská Štiavnica   
 Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DUR) vrátaneinžinierskej činnosti pre projekt s názvom Vybudovanie cyklotrasy Štiavnická Anča v úseku Hronská Breznica Kozelník -Banská Štiavnica. Účelom stavby cyklistickej komunikácie je podporiť rozvoj turizmu a cyklistickej dopravy v okreseBanská Štiavnica, ktorá zároveň prispeje k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti dopravy na území Banskobystrického kraja.  Cyklistická trasa sa bude nachádzať na bývalom železničnom zvršku, pôvodnom telese bývalej úzkorozchodnejželezničnej trate Štiavnickej Anče. Dĺžka navrhovanej cyklistickej komunikácie predstavuje cca 21,3 km, ktorá bude vprvej etape pozostávať z vykonaním nevyhnutných zemných prác vyrovnaním pôvodného podkladu s odstránenímkrovín v trase, vyčistením jestvujúcich rigolov, úpravy zemnej pláne so zhutnením a následným vytvorením nestmelenejvrstvy zo štrku so zavibrovaním výplňového kameniva. Nasledujúca druhá etapa pozostáva z nových povrchov vo formespevneného asfaltového krytu. Komunikácia bude obojsmerná so šírkou pruhu 1,5-2 m. Okrem návrhu cyklistickejkomunikácie musí projektová dokumentácia obsahovať tiež návrh napojenia na železničné teleso Štiavnickej Anče vúseku od Hronskej Breznice, rekonštrukciu existujúcich lávok premosťujúcej potok Jasenica, most ponad cestnúkomunikáciu č.51, zemné práce súvisiace s odvodnením podmáčaných častí trasy, sanáciu priepustov, rekonštrukciuzáchytu, umiestnenie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry ako sú oddychové miesta, stojany na bicykle, servisnécyklistické stojany, drobná architektúra, informatívne panely, značenie a pod. Prehľad vedenia budúcej cyklistickejkomunikácie je znázornené v prílohe č.2 Mapový podklad k návrhu trasovania.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Trenčiansky samosprávny kraj
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK–vypracovanie PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre stavbu.   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vpodrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre stavbu"Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK"  úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce úsek Ladce - Púchov
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Rudné bane, štátny podnik
Sanácia a odstránenie dôsledkov havárie odkaliska Dúbrava   
Odkalisko č. 2 sa spolu s ďalšími odkaliskami č. 1 a č. 3 nachádza v bývalom areáli ložiska antimónových rúd Dúbrava,približne 6 km južne od obce Dúbrava v nadmorskej výške 900 až 1400 m n. m. Súčasťou banského areálu sú aj trizrekultivované odkaliská, na ktoré bol ukladaný odpadový kal z flotačnej úpravy antimónových rúd v období 70. 90.rokov 20. storočia. Správcom banského areálu (uzavretého ložiska) Dúbrava je verejný obstarávateľ, ktorý v území odukončenia ťažby vykonával rekultivačné práce a v súčasnosti zabezpečuje ochranu banských diel a odkalísk. Dňa 14. - 15. 11. 2019 došlo na odkalisku č. 2 k vzniku havárie, ktorá mala za následok poškodenie hrádze odkaliska avytečenie časti uložených úpravárenských kalov do územia pod odkaliskom. Podrobne je predmet zákazky opísaný vPrílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vybraného úseku cesty II/520 v časti Nová Bystrica km 20,526 – km 22,000   
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorejsúčasťou je dokumentácia na realizáciu (DRS) a autorský dozor (AD) pre stavbu Rekonštrukcia vybraného úseku cestyII/520 v časti Nová Bystrica km 20,526 km 22,000, PD Stavebné úpravy sú zamerané na obnovenie prevádzkovýchparametrov komunikácie a na odstránenie lokálnych závad vrstiev vozovky, ktoré ohrozujú užívateľov komunikácie.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch, ktoré je súčasťou súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Športové centrum polície
Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava Dúbravka – PD, inžiniering   
Predmetom zákazky je spracovanie nasledovných stupňov projektovej dokumentácie a zabezpečenie a realizáciabezprostredne súvisiacich činností 2.1.Projektová príprava stavby pre územné rozhodnutie vrátane spracovania dokumentácie 2.2.Projektová príprava stavby pre stavebné povolenie vrátane spracovania dokumentácie 2.3.Projektová príprava pre realizáciu stavby vrátane spracovania dokumentácie 2.4.Vypracovanie stavebného zámeru podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení, VyhláškyMinisterstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. overejných prácach v znení neskorších predpisov vrátane spracovania dokumentácie  2.5.Inžinierska činnosť - súhrn činností, ktoré v mene stavebníka (verejného obstarávateľa/objednávateľa) vykonávaprávnická osoba alebo fyzická osoba pre potreby zabezpečenia prípravy a realizácie stavieb 2.6.Výkon odborného autorského dohľadu v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskoršíchpredpisov a výkon koordinátora projektovej dokumentácie v súlade s § 5 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. ominimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Východoslovenská distribučná, a. s.
Geodetické služby   
Predmetom tejto súťaže je zameranie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie a) porealizačné zameranie VVN, VN, NN el. vedenia a optického vedenia nadzemného a podzemného v analógovej a 1/3digitálnej forme b) Spracovanie dgn c) pozdĺžny profil VVN, VN el. vedenia nadzemného v analógovej a digitálnej forme d) vytyčovanie - vytýčenie trasy VVN, VN, NN el. vedenia nadzemného (podperných bodov) a podzemného (lomových bodov) a energ. zariadenia a hraníc dotknutých pozemkov - podrobné vytýčenie stavebného objektu, osadzovanie základových dielcov mrežových podperných bodov 110kV a 22kVvedení. e) geometrický plán energ. zariadenia, el. vedenia v analógovej a digitálnej forme - Adresný bod dopracovanie adresného bodu k už jestvujúcemu geometrickému plánu f) účelová mapa v analógovej a digitálnej forme - polohopisný a výškopisný plán - uličný pás - vytýčenie a zameranie inž. sietí na základe dodaných vyjadrení správcov týchto sietí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
Obec Prašice
Výber poskytovateľa garantovanej energetickej služby pre sústavu verejného osvetlenia v obci Prašice   
Predmetom zákazky je návrh a realizácia opatrení, ktoré povedú k zvyšeniu energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v obci Prašice. Jednotlivé opatrenia budú realizované prostredníctvom poskytnutia garantovanej energetickej služby (ďalej len GES) podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Výpočtové určenie seizmického ohrozenia lokalít objektov kritickej infraštruktúry EBO a EMO   
Predmetom zákazky je výpočtové určenie seizmického ohrozenia lokalít objektov kritickej infraštruktúry jadrovýchelektrární (JE) Jaslovské Bohunice (EBO) a Mochovce (EMO). Predmet zákazky nadväzuje na úlohu realizovanú v rokoch2013 2016 spoločnosťou VUJE, a. s. na základe zmluvy o technickej asistencii v oblasti jadrovej bezpečnostiKvantifikácia seizmického ohrozenia infraštruktúry v okolí jadrových zariadení (JZ) z hľadiska zabezpečenia logistickejpodpory pre bloky EBO a EMO po seizmickej udalosti. Jedným z riešení tejto úlohy bolo definovanie objektov kritickejinfraštruktúry v okolí EBO a EMO, ktoré by sa použilo ako vstup do úlohy, ktorá je predmetom zákazky. Predmetnáštúdia tvorí prílohu č. 8 týchto súťažných podkladov. Súčasťou dodania predmetu zákazky musí byť aj kvantifikovanieväzieb medzi intenzitou možných následkov uvažovaného zemetrasenia v lokalite EMO/EBO a možných následkov tohoistého zemetrasenia pre objekty kritickej infraštruktúry na vybraných miestach v okolí EBO/EMO. Výsledky vyplývajúce zdodania predmetu zákazky môžu byť podkladom pre určenie seizmickej odolnosti objektov kritickej infraštruktúry v 1/5 záujmových regiónoch a pre optimalizáciu postupov havarijnej odozvy vo vzťahu k zemetraseniam (napr. určenieevakuačných trás, dopravných trás pre poskytnutie podpory pre JE a pod.)   Úloha (predmet zákazky) bude riešená počas dvoch rokov, pričom práce budú prebiehať paralelne pre lokality EMO aEBO (pre lokality elektrární a v ich nižšie špecifikovanom okolí). Práce pre lokalitu EBO aj pre lokalitu EMO budúrozdelené na dve etapy.   Pre okolie EBO sú objekty kritickej infraštruktúry lokalizované v polygóne s rozlohou približne 740 km štvorcových,ohraničenom miestami Lošonec Horná Krupá - Piešťany Hlohovec Borová Lošonec (ďalej len polygón EBO). Polygón EBOzahŕňa aj komunikačné napojenia do objektov EBO, vynímajúc výrazne odľahlý bod rozvodne Bošáca. Pre okolie EMO súbody kritickej infraštruktúry, vrátane ich komunikačného napojenia do objektov EMO, lokalizované v polygóne s rozlohoucca 480 km štvorcových, ktorý je približne ohraničený miestami Beladice- Zlaté Moravce Kozárovce Levice Melek VrábleBeladice (ďalej len polygón EMO).   Prínosom dodania predmetu zákazky má byť prehĺbenie vedomostí a porozumenia verejného obstarávateľa v oblastiseizmického ohrozenia lokalít EBO a EMO, seizmického ohrozenia lokalít objektov kritickej infraštruktúry v okolí EBO aEMO a porozumenie ich previazanosti, vrátane kvantifikovania väzieb medzi dôležitými charakteristikami pre lokalityEBO/EMO a okolitými objektmi kritickej infraštruktúry vo vzťahu k potenciálnej seizmickej aktivite a možným následkomzemetrasení. Uvedený prínos sa odzrkadlí na kvalite súvisiacich rozhodnutí vydávaných verejným obstarávateľom, naprehĺbení schopnosti verejného obstarávateľa spracovať prognózy vývoja seizmických udalostí v lokalitách JE v SR a nazvýšení kvality havarijných scenárov a celkovej havarijnej pripravenosti verejného obstarávateľa vo väzbe na eventuálnyvýskyt zemetrasení s epicentrom v lokalitách JE.   Podrobné vymedzenie predmetu zákazky a ďalšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené v časti C. OPISPREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenská agentúra životného prostredia
Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni   
Predmetom zákazky sú služby - obstaranie systému na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií prepotreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí. Zabezpečiť otvorený prístup k interpretovaným dátam prepotreby tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie