Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 160 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky (SK/EZ/TS/973)   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov – mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440)   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt Hámričky (SK/EZ/TS/973)   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby pre vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov – areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23)   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odbornýgeologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23)   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby pre vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohyzameranej na sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru (SK/EZ/LV/440)   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby pre vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Rudné bane, štátny podnik
Sanácia lokalít   
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží,spojených s banskou činnosťou v rozsahu - projekt a realizácia doplnkového prieskumu životného prostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou spredsanačnou analýzou rizika znečisteného územia,  - projekt a realizácia sanácie environmentálnej záťaže, vyhodnotenej záverečnou správou s posanačnou analýzou rizikaa návrhom posanačného monitorovania, - projekt a realizácia monitorovania environmentálnej záťaže na obdobie 2 rokov po skončení sanácie, vyhodnotenejzáverečnou správou z posanačného monitorovania. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 (príloha č. 1 - spoločná časť, príloha č. 1A a č. 1B)súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vykonávanie geodetických prác   
Vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, na zriadenie vecného bremena, polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, geodetické prácesúvisiace s vytýčením pozemkov a stavieb, a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov,vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností alebo pre ďalšie konanie orgánov štátnej správy a samosprávy,pre potreby súdnych sporov a iných konaní pre organizačné zložky objednávateľa v súlade so všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi a to všetko na základe samostatných zákaziek.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Asistencia pri vysporiadaní pozemkov   
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných odborných služieb asistencie obciam a dotknutým obyvateľom MRK zaúčelom vysporiadania pozemkov, ktoré boli identifikované na vysporiadanie, na základe výstupov zákazky Identifikáciaskutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Rudné bane, štátny podnik
Sanácia banského diela - Voznická dedičná štôlňa   
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu geologického prostredia a sanáciuenvironmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu  - projekt a realizácia doplnkového inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a prieskumu životnéhoprostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s predsanačnou analýzou rizika znečisteného územia  - projekt a realizácia sanácie, vyhodnotenej záverečnou správou a návrhom posanačného monitorovania  - projekt a realizácia monitorovania environmentálnej záťaže na obdobie 2 rokov po skončení sanácie, vyhodnotenejzáverečnou správou z posanačného monitorovania.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 (príloha č. 1A Opis predmetu zákazky - všeobecnáčasť a č. 1B Opis predmetu zákazky - Rámcový projekt geologickej úlohy).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Rudné bane, štátny podnik
Sanácia banského diela - Nová štôlňa   
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu geologického prostredia a sanáciuenvironmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu - projekt a realizácia doplnkového inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a prieskumu životnéhoprostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s predsanačnou analýzou rizika znečisteného územia - projekt a realizácia sanácie, vyhodnotenej záverečnou správou a návrhom posanačného monitorovania - projekt a realizácia monitorovania environmentálnej záťaže na obdobie 2 rokov po skončení sanácie, vyhodnotenejzáverečnou správou z posanačného monitorovania Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 (príloha č. 1A Opis predmetu zákazky - všeobecnáčasť a č. 1B Opis predmetu zákazky - Rámcový projekt geologickej úlohy).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie geometrických plánov   
III.Q.2019 - Objednávky. Realizácia geodetických prác spočívajúcich vo vypracovaní a odovzdaní geometrických plánovvrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností pre majetko - právne usporiadanie pozemkov a stavieb,rozčlenenie, oddelenie pozemkov a stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, geodetické práce súvisiace spredrealizačným a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
LETECKÉ LASEROVÉ SKENOVANIE A LETECKÉ MERAČSKÉ SNÍMKOVANIE (ALS/LMS) A SPRACOVANIE DIGITÁLNEJ GEODATABÁZY   
Predmetom zákazky Letecké laserové skenovanie a letecké meračské snímkovanie (ALS/LMS) a spracovanie digitálnej geodatabázy realizovanej v rámci projektu ,, INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 je letecké laserové skenovanie (ALS) a letecké meračské snímkovanie (LMS) a spracovanie digitálnej geodatabázy pre územie o rozlohe 758 km2, ktoré sa rozprestiera pozdĺž Dunaja a Moravy na slovensko-rakúskom prihraničnom územi v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok. Výsledok predmetu zákazky (digitálna geodatabáza) bude slúžiť ako vstup pre digitálne hydrodynamické 2D modelovanie (zostavenie modelu).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Digitálny model reliéfu SR   
Digitálny model reliéfu SR 7. opätovne otvorenie súťaže medzi účastníkmi rámcovej dohody. Predmetom zákazky je zber údajov prostredníctvom leteckého laserového skenovania, spracovanie mračna bodov adodanie klasifikovaného mračna bodov za účelom dodania digitálneho modelu reliéfu (ďalej aj DMR) vo forme GRIDu,ktorý vznikne interpoláciou z klasifikovaného mračna bodov vrátane kontroly kvality klasifikovaného mračna bodov aDMR územia s celkovou rozlohou 3 156,2 km2 - časť 1 lokalita s označením 25 s rozlohou 970,20 km2, lokalita zberu údajov druhej kategórie (Ružomberok);  - časť 2 lokalita s označením 27 s rozlohou 1 117,00 km2, lokalita zberu údajov druhej kategórie (Námestovo); - časť 3 lokalita s označením 28 s rozlohou 1 069,00 km2, lokalita zberu údajov druhej kategórie (Tisovec);
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov pre potreby SPF,  - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov zo skoršie vyhotovených geometrických plánov,  - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckychvzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákona č. 503/2003 Z.z. onavrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,  - vyhotovovanie technických podkladov pre konania podľa zákona č. 64/2004 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadenýchzáhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie