Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 137 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
VUP, a.s.
Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s. (VO2)   
Predmetom zákazky je vypracovanie vybraných testov podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina dimetylolbutánová [CAS 10097-02-6, EC 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia   
Predmetom zákazky sú prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov, a to najmä (i) Geologický prieskum, (ii) hydrogeologický prieskum, (iii) inžiniersko-geologický a geotechnický prieskum. Táto zákazka sa delí na časti Časť 1 Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia, časť č. 1 povodie toku Ľubice Časť 2 Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia, časť č. 2 Oblasť Levočských vrchov 1. etapa Časť 3 Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia, časť č. 3 Oblasť Levočských vrchov 2. etapa. Inžinierskogeologický prieskum a ostatné prieskumné služby musia byť vykonávané v zmysle platnej legislatívy, technických predpisov a platných technických noriem.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenský hydrometeorologický ústav
Emisné dáta z dopravy   
Predmetom zákazky je dodanie priestorovo a časovo alokovaných emisných dát z cestných komunikácií s vysokým rozlíšením pre celé územie Slovenskej republiky v dvoch úrovniach úroveň 1 celé územie SR a úroveň 2 krajské mestá amestá v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava   
Predmetom zákazky ,,Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č.229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v zneníneskorších predpisov, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov podľa zákona zo skoršie vyhotovenýchgeometrických plánov, - vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce vZO)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží (2)   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na podrobnýgeologický prieskum životného prostredia. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie podrobného prieskumupravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných 45 prioritných lokalitách, ktoré na základe predbežnéhohodnotenia rizika predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky.Účelom geologickej úlohy je získanie detailných podkladov o stave zložiek životného prostredia a podkladov pre sanáciutých environmentálnych záťaží, kde bude potvrdené riziko.  Špecifickými cieľmi projektu sú  overenie a potvrdenie prítomnosti vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží,  podrobné preskúmanie vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží, zhodnotenie rizikovosti a analýza možností sanácie vybraných environmentálnych záťaží. Prieskum bude vykonaný v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v zneníneskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskoršíchpredpisov a podľa Smernice MŽP SR č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickominformačnom systéme (GIS). Analýza rizika znečisteného územia bude vypracovaná v súlade s vyhláškou MŽP SR č.51/2008 Z.z. a Smernicou MŽP SR č. 1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (2)   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odbornýgeologický dohľad pri sanácii vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom odborného geologického dohľadu (OGD) jekontrola vykonávania geologických prác na vybraných 5 lokalitách environmentálnych záťaží, na ktorých sa budevykonávať sanácia.  Odborný geologický dohľad bude zabezpečený na nasledujúcich lokalitách  1. KN (012) Komárno - Harčáš (SK/EZ/KN/335)  2. MY(006) Myjava - Skládka galvanických kalov - Holičov vrch (SK/EZ/MY/521)  3. MT (002) Martin Kasárne SNP (SK/EZ/MT/512)  4. MI (1905) Michalovce Mestské kasárne - autopark - SK/EZ/MI/1905  5. PN (010) Piešťany - Kasárne (SK/EZ/PN/677)  Odborný geologický dohľad bude vykonaný v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologickýzákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v zneníneskorších predpisov a podľa Smernice MŽP SR č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov vGeografickom informačnom systéme (GIS).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (2)   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciuvybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží navybraných 5 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním 2019   
Predmetom zákazky je vykonanie obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
LETECKÉ LASEROVÉ SKENOVANIE A LETECKÉ MERAČSKÉ SNÍMKOVANIE (ALS/LMS) A SPRACOVANIE DIGITÁLNEJ GEODATABÁZY   
Predmetom zákazky Letecké laserové skenovanie a letecké meračské snímkovanie (ALS/LMS) a spracovanie digitálnejgeodatabázy realizovanej v rámci projektu ,, INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 je letecké laserové skenovanie (ALS) aletecké meračské snímkovanie (LMS) a spracovanie digitálnej geodatabázy pre územie o rozlohe 758 km2, ktoré sarozprestiera pozdĺž Dunaja a Moravy na slovensko-rakúskom prihraničnom územi v rozsahu prác a dodávok podľazmluvných podmienok. Výsledok predmetu zákazky (digitálna geodatabáza) bude slúžiť ako vstup pre digitálne hydrodynamické 2Dmodelovanie (zostavenie modelu).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Rudné bane, štátny podnik
Sanácia lokalít   
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží,spojených s banskou činnosťou v rozsahu - projekt a realizácia doplnkového prieskumu životného prostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou spredsanačnou analýzou rizika znečisteného územia,  - projekt a realizácia sanácie environmentálnej záťaže, vyhodnotenej záverečnou správou s posanačnou analýzou rizikaa návrhom posanačného monitorovania, - projekt a realizácia monitorovania environmentálnej záťaže na obdobie 2 rokov po skončení sanácie, vyhodnotenejzáverečnou správou z posanačného monitorovania. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 (príloha č. 1 - spoločná časť, príloha č. 1A a č. 1B) súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vyhotovenie geometrických plánov   
Realizácia geodetických prác spočívajúcich vo vypracovaní a odovzdaní geometrických plánov vrátane ich zápisov doevidencie katastra nehnuteľností pre majetko - právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddeleniepozemkov a stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, geodetické práce súvisiace s predrealizačným aporealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Slovenský pozemkový fond
Geodetické práce pre potreby RO SPF   
- vyhotovovanie geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č.229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z. v zneníneskorších predpisov, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov podľa zákona zo skoršie vyhotovenýchgeometrických plánov, - vyhotovovanie geodetických prác pre zriadené záhradkové osady (v RO SPF v ktorých sú potrebné geodetické práce vZO)
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5)   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciuvybraných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.  Špecifickými cieľmi zákazky sú - pre vybrané lokality získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia, - pre vybrané lokality vypracovať predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia a na základe jej výsledkov spresniťprojekt sanácie, - odstrániť príčiny vzniku environmentálnych záťaží,  - obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,  - odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde ahorninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,  - zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie, - vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie, - zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít. Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom našpecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadomna environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných svahových deformácií (1)   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odbornýgeologický dohľad pri sanácii vybraných svahových deformácií na území Slovenska. Cieľom geologickej úlohy jezabezpečenie odborného geologického dohľadu pri sanácii havarijných (aktívnych) zosuvov na vybraných 7 prioritnýchlokalitách, ktoré ohrozujú životy a majetok obyvateľov a životné prostredie.  Odborný geologický dohľad zaisťuje predovšetkým  kontrolu plnenia projektom stanoveného rozsahu sanačných prác,  kontrolu efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu sanácie,  overenie dokladovaných údajov (výsledky technických a laboratórnych prác, terénnych meračských prác,  overenie kvality a kvantity sanačných prác a pod.),  overenie dosiahnutia cieľov sanácie.  Každá zosuvná lokalita bude detailne posúdená a geologické práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifikálokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh porušenia územia, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom nariziká, ktoré lokalita predstavuje pre životy a majetok obyvateľov a životné prostredie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie