Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 172 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR II.   
Premetom zákazky sú rekonštrukčné stavebné práce na budove Úradu priemyselného vlastníctva SR, zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy. Súčasťou plnenia je realizácia výmeny plynovej kotolne, výmena výplňových konštrukcií, zateplenie budovy, zateplenie strechy a interiérové stavebné práce. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Mesto Stará Ľubovňa
Obchodný dom   
Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce v rozsahu podľa projektovejdokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov, za účelom zníženia energetickej náročnosti objektuOD Družba. Projektová dokumentácia pozostáva zo 7 častí 1.Zateplenie obvodového plášťa 2.Zateplenie plochej strechy  3.Výmenu transparentných konštrukcií obvodového plášťa 4.Výmenu termostatických ventilov 5.Výmenu lokálnych nehospodárnych ohrievačov teplej vody 6.Odstránenie vzlínajúcej vlhkosti obvodového plášťa v styku so zeminou, resp. spevnenými plochami 7.Návrh novej bleskozvodnej sústavy objektu  Podrobná špecifikácia celkového predmetu zákazky je uvedená v Časti B.1 Opis predmetu zákazky a Časti B.2 Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky týchto SP.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove Žilinskej univerzity v Žiline   
Predmetom zákazky sú stavebné práce a to konkrétne zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove Žilinskej univerzity v Žiline. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetuzákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
„Zateplenie striech a obvodového plášťa na internáte ŠD 3 UMB Tajovského 51 B. Bystrica“.   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského51 Banská Bystrica.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Obec Olešná
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy, Olešná 493   
Premetom zákazky sú stavebné práce na administratívnej budove Obecného úradu, Olešná 493 v obci Olešná, zameranéna rekonštrukciu budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opisepredmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky jesúčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Spojená škola internátna
Obnova Spojenej školy internátnej   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je komplexná obnova objektu Spojenej školyinternátnej v Starej Ľubovni a zníženie spotreby energie pri prevádzke. Zlepšením tepelnotechnických vlastnostíobvodových konštrukcií objektu s využitím energie z obnoviteľných zdrojov bude dosiahnutá úspora celkovej spotrebyenergie a primárnej energie objektu. Súčasťou obnovy je zateplenie strešného plášťa budovy a k tomu náležiacichklampiarskych prác, meranie a regulácia ústredného kúrenia a ohrevu teplej vody, modernizácia osvetlenia, vetranie arekuperácia, fotovoltaická elektráreň ako aj ďalšie stavebné a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácii arozpočte projektu. Bližšie informácie boli uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Spojená škola internátna
Obnova Odborného učilišťa internátneho   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je komplexná obnova objektu Odbornéhoučilišťa internátneho v Starej Ľubovni a zníženie spotreby energie pri prevádzke. Zlepšením tepelnotechnickýchvlastností obvodových konštrukcií objektu s využitím energie z obnoviteľných zdrojov bude dosiahnutá úspora celkovejspotreby energie a primárnej energie objektu. Súčasťou obnovy je zateplenie strešného plášťa budovy a k tomunáležiacich klampiarskych prác, meranie a regulácia ústredného kúrenia a ohrevu teplej vody, modernizácia osvetlenia,vetranie a rekuperácia, fotovoltaická elektráreň ako aj ďalšie stavebné a dokončovacie práce uvedené v projektovejdokumentácii a rozpočte projektu. Bližšie informácie boli uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Obec Stará Kremnička
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD v obci Stará Kremnička   
NAVRHOVANÉ ÚPRAVY OBJEKTU (zateplenie podlahy budovy, zateplenie stien objektu, zateplenie strechy objektu, výmena otvorových konštrukcií) a, - kompletné zateplenie obvodových stien objektu b, - výmena výplní otvorov c, - realizácia okapového chodníka d, - výmena klampiarskych výrobkov súvisiacich s prácami pri zateplení budovy e, - zateplenie šikmej, valbovej strechy a kompletná rekonštrukcia a zateplenie pultovej strechy f, - injektáž obvodových stien prízemia proti vzlínajúcej vlhkosti  Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrealizovať časť zákazky - NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE iba v prípade, ak muto umožní rozpočet obce Stará Kremnička, ak nie táto časť sa nebude realizovať. Časť zákazky bude upresnená na základe objednávky, ktorú obec zadá víťaznému uchádzačovi. Uchádzač nemôže meniť jednotkové ceny, ktoré predložil v cenovej ponuke na predmet zákazky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Obec Chľaba
2019 Zateplenie obecných budov   
Predmetom zákazky je zateplenie dvoch budov obce s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Ide o spoločnej budovyobecného úradu a kultúrneho domu a o budovu materskej školy. Kultúrny dom a obecný úrad - Objekt je dvojpodlažný, čiastočne podpivničený. Na I.NP sa nachádza Kultúrna sála spríslušenstvom a kotolňa na tuhé palivo. Na II.NP sa nachádzajú kancelárie a príslušenstvo pre Obecný úrad. Podjaviskom je zapustený suterén s miestnosťou pre účinkujúcich. Strecha je plochá. Murivo je z tehál plných pálených. Zastavaná plocha 554 m2, obstavaný priestor 3.463 m3. Zateplené budú všetky obvodové vonkajšie steny a plochá strecha. V jestvujúcej kotolni bude urobená rekonštrukcia pozostávajúca z výmeny jestvujúcich dvoch kotlov na kotol pre tuhé palivo. Materská škola - Objekt je v tvare písmena U, jednopodlažný, nepodpivničený, zastrešený plochou strechou. Zastavanáplocha 509 m2, obstavaný priestor 2.445 m3. Zateplené budú všetky obvodové vonkajšie steny a plochá strecha.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Obec Stará Kremnička
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD v obci Stará Kremnička   
V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté úpravy NAVRHOVANÉ ÚPRAVY OBJEKTU (zateplenie podlahy budovy, zateplenie stien objektu, zateplenie strechy objektu, výmena otvorových konštrukcií) a, - kompletné zateplenie obvodových stien objektu b, - výmena výplní otvorov  c, - realizácia okapového chodníka d, - výmena klampiarskych výrobkov súvisiacich s prácami pri zateplení budovy e, - zateplenie šikmej, valbovej strechy a kompletná rekonštrukcia a zateplenie pultovej strechy f, - injektáž obvodových stien prízemia proti vzlínajúcej vlhkosti  -rekonštrukcia a modernizácia vykurovania (teplovodné vykurovanie 3 ks splitové tepelné čerpadlá, 9 ks lokálne rekuperačné jednotky, 36 ks fotovolataickýchpanelov = osadenie rozvodov, osadenie vykurovacích telies, hydraulické vyváženie, osadenie termostatických ventilov stermoregulačnými hlavicami, automatická regulácia vykurovania s nočným a víkendovým útlmom) -rekonštrukcia a modernizácia prípravy teplej vody (príprava pomocou splitových tepelných čerpadiel) -rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia (kompletná výmena elektroinštalácie a svietidiel, ich doplnenie v súlade s normou STN EN-12 464-1)  NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE  1/4 Prestrešenie vstupu Prístavba obecného úradu Dvojgaráž  Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrealizovať časť zákazky - NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE iba v prípade, ak muto umožní rozpočet obce Stará Kremnička, ak nie táto časť sa nebude realizovať. Časť zákazky bude upresnená na základe objednávky, ktorú obec zadá víťaznému uchádzačovi. Uchádzač nemôžemeniť jednotkové ceny, ktoré predložil v cenovej ponuke na predmet zákazky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Národná zoologická záhrada Bojnice
ADMINISTRATÍVNO – EDUKAČNÝ OBJEKT ZOO Bojnice   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu a vytvoreniaadministratívno edukačného objektu, ktorý bude spĺňať ako funkčné tak i technické požiadavky kladené v súčasnosti naobjekty takéhoto charakteru. V rámci prestavby budú realizované nové monolitické železobetónové konštrukcie stropov,schodiská, výťah, nové deliace konštrukcie priečok, podlahy, podhľady, povrchové úpravy, výplne otvorov. Fasádaobjektu bude v celom rozsahu zateplená v zmysle platných súčasných normových požiadaviek kombináciou kontaktnéhoa odvetraného montovaného zatepľovacieho systému. Strecha objektu bude v oboch úrovniach taktiež v plnom rozsahuzateplená a opatrená strešnou fóliou, strecha 1. np bude v pochôdznom prevedení. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Základná škola Leopoldov
Zateplenie fasády a strechy Základnej školy Leopoldov – SO 102 Novší objekt   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k zatepleniu objektu Základnej školy Leopoldov Zateplenie fasády a strechy Základnej školy Leopoldov SO 102 Novší objekt v rozsahu podľa projektovej dokumentácie
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Odborné učilište internátne
Obnova OUI Valaská   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je komplexná obnova objektu Odborného učilišťa internátneho Valaská a zníženie spotreby energie pri prevádzke. Zlepšením tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií objektu s využitím energie z obnoviteľných zdrojov bude dosiahnutá úspora celkovej spotreby energie a primárnej energie objektu. Bližšie informácie boli uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Komenského ulici 3730/20, umiestnenej na pozemku parc. č. C KN 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1936/5, k. ú. Banská Bystrica, a to tej časti budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2. Predmetom je zateplenie striech riešenej časti a zateplenie obvodových stien riešenej časti budovy. Ďalej sú predmetom aj ďalšie stavebné úpravy tejto časti jestvujúcej budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2, a to zriadenie solárneho systému na ohrev pitnej vody, rekonštrukciu interiérového osvetlenia a súvisiace stavebné úpravy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
MOPED-Slovakia, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s názvom stavby "Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o." vyplývajúce z auditu zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia osvetlenia, rekonštrukcia vykurovacieho systému a iné opatrenia v súlade s energetickým auditom. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie