Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 48 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Zimný štadión-vzduchotechnika II   
V časti projektu Vzduchotechnika je riešené vetranie jednotlivých rekonštruovaných priestorov objektu SO 01 Zimnýštadión v Žiari nad Hronom tak, aby boli zaistené predpísané hodnoty hygienickej výmeny vzduchu, čistoty a pohodyprostredia v riešených miestnostiach, ktoré to vyžadujú. Tiež za účelom vytvorenia vyhovujúcich mikroklimatickýchpodmienok zamestnancom a návštevníkom zimného štadióna. Jedná sa o časť zimného štadióna, kde sa nachádzajúšatne, sociálne zariadenia a ostatné doplnkové miestnosti, ktoré sú vnútorné priestory bez možnosti prirodzenéhovetrania. Uvažuje sa s núteným vetraním s rekuperáciou pre šatne na 1 n.p. a miestností na 3 n.p, ktoré nemožno vyvetraťprirodzene - oknami. Menšie miestnosti na 1 n.p sú vetrané len s odťahom malými radiálnymi ventilátormi. Tiež sociálnezariadenia na 2. n.p sú vetrané len jednoduchým vetraním s odťahom vzduchu a prívod z priľahlých priestorov. Tietopriestory sa časovo využívajú len minimálne len počas zápasov pre divákov a preto je zvolené toto riešenie. Návrhriešenia vetrania vychádza zo súčasných stavebných dispozícii a požiadavkou kladených na interné mikroklímajednotlivých miestností. Pre rozvod vzduchu sa počíta s nízkotlakým systémom.  Rýchlosť vzduchu v zóne pobytu osôb nepresiahne 0,25 m/s. Hladina hluku v jednotlivých miestnostiach a dovonkajšieho priestoru bude zodpovedať hygienickým požiadavkám. Dávky vzduchu spĺňajú vo všetkých prípadochhygienické požiadavky, alebo ich prekračujú. Vetranie bude zabezpečovať nútenú výmenu vzduchu v prevádzkových,prevádzkovo technických miestnostiach a priestoroch hygienického vybavenia.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - VidékfejlesztésiSzakközépiskola
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda   
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu a plynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda   
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Kalinovo
Rozšírenie verejného vodovodu - Kalinovo   
Predmetom stavby je rozšírenie verejného vodovodu pre existujúcu individuálnu bytovú výstavbu v obci Kalinovo časť Briežky a vybudovanie vodovodných prípojok s vodomernými šachtami pre rodinné domy 36 ks a vybudovanie vodovodnej prípojky k areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva bez vodomernej šachty. Existujúce rodinné domy v ulici majú zabezpečenú vodu z vlastných studní. Zámerom obce je zabezpečiť pitnú vodu aj pre tieto rodinné domy. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Vzduchotechnika - Zimný štadión   
V časti projektu Vzduchotechnika je riešené vetranie jednotlivých rekonštruovaných priestorov objektu SO 01 Zimnýštadión v Žiari nad Hronom tak, aby boli zaistené predpísané hodnoty hygienickej výmeny vzduchu, čistoty a pohodyprostredia v riešených miestnostiach, ktoré to vyžadujú. Tiež za účelom vytvorenia vyhovujúcich mikroklimatickýchpodmienok zamestnancom a návštevníkom zimného štadióna. Jedná sa o časť zimného štadióna, kde sa nachádzajúšatne, sociálne zariadenia a ostatné doplnkové miestnosti, ktoré sú vnútorné priestory bez možnosti prirodzenéhovetrania. Uvažuje sa s núteným vetraním s rekuperáciou pre šatne na 1 n.p. a miestností na 3 n.p, ktoré nemožno vyvetraťprirodzene - oknami. Menšie miestnosti na 1 n.p sú vetrané len s odťahom malými radiálnymi ventilátormi. Tiež sociálnezariadenia na 2. n.p sú vetrané len jednoduchým vetraním s odťahom vzduchu a prívod z priľahlých priestorov. Tietopriestory sa časovo využívajú len minimálne len počas zápasov pre divákov a preto je zvolené toto riešenie. Návrhriešenia vetrania vychádza zo súčasných stavebných dispozícii a požiadavkou kladených na interné mikroklímajednotlivých miestností. Pre rozvod vzduchu sa počíta s nízkotlakým systémom.  Rýchlosť vzduchu v zóne pobytu osôb nepresiahne 0,25 m/s. Hladina hluku v jednotlivých miestnostiach a dovonkajšieho priestoru bude zodpovedať hygienickým požiadavkám. Dávky vzduchu spĺňajú vo všetkých prípadochhygienické požiadavky, alebo ich prekračujú. Vetranie bude zabezpečovať nútenú výmenu vzduchu v prevádzkových,prevádzkovo technických miestnostiach a priestoroch hygienického vybavenia.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Michalová
Vybudovanie vodovodu v obci Michalová   
Predmetom zákazky je vybudovanie vodovodu v obci Michalová, pričom výstavba bude prebiehať hlavne v miestnychkomunikáciách. Na úseku dlhom cca 2250 m dôjde k zásahu do štátnej cesty I/72. V riešenom území je vybudovaná vodovodná sieť, ktorá vykazuje neustále poruchy (pravidelné prerušenia dodávky vodydo spotrebiska). Lokálne a líniové poruchy trvalo odoberajú vodu z vodovodného systému, t.j. spôsobujú neúmernéstraty dodávanej vody a znižujú tlakové pomery v sieti. Potrubie v obci je na hranici technickej a funkčnej životnosti.Oba vodojemy sú vybudované ako jedno komorové, čo komplikuje prevádzkové zásahy ako oprava, čistenie a iné,keďže počas nich dochádza k zásobovaniu obce na priamo z prameňov. Ich celková kapacita je pre obec nedostatočná,podľa prepočtu chýba cca 20 m3.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Michalová
Vybudovanie vodovodu v obci Michalová   
tručný opis Predmetom zákazky je vybudovanie vodovodu v obci Michalová, pričom výstavba bude prebiehať hlavne v miestnychkomunikáciách. Realizácia v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Kalinovo
Rozšírenie verejného vodovodu - Kalinovo   
Predmetom stavby je rozšírenie verejného vodovodu pre existujúcu individuálnu bytovú výstavbu v obci Kalinovo časť Briežky a vybudovanie vodovodných prípojok s vodomernými šachtami pre rodinné domy 36 ks a vybudovanie vodovodnej prípojky k areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva bez vodomernej šachty. Existujúce rodinné domy v ulici majú zabezpečenú vodu z vlastných studní. Zámerom obce je zabezpečiť pitnú vodu aj pre tieto rodinné domy. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Kalinovo
Rozšírenie verejného vodovodu - Kalinovo   
Predmetom stavby je rozšírenie verejného vodovodu pre existujúcu individuálnu bytovú výstavbu v obci Kalinovo časť Briežky a vybudovanie vodovodných prípojok s vodomernými šachtami pre rodinné domy 36 ks a vybudovanie vodovodnej prípojky k areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva bez vodomernej šachty. Existujúce rodinné domy v ulici majú zabezpečenú vodu z vlastných studní. Zámerom obce je zabezpečiť pitnú vodu aj pre tieto rodinné domy. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Spojená škola
Rekonštrukcia kúrenia   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných prác a realizácia stavebných prác, ktorých výsledkom bude rekonštrukcia kúrenia.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice
Aglomerácia Rajecké Teplice - rozšírenie splaškovej kanalizácie   
1/6 Predmetom verejnej zákazky je výstavba kanalizačnej siete v aglomerácii Rajecké Teplice, ktorú tvoria obce Konská,Kamenná Poruba, Stránske a mesto Rajecké Teplice. Bližšie informácie ohľadne predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Pata
PATA - rozšírenie kanalizácie   
Predmetom tejto zákazky je rozšírenie jestvujúcej kanalizačnej siete v obci Pata. Rozšírenie kanalizačnej siete je navrhnuté v zastavanom území obce, ktoré je v súčasnosti bez kanalizácie.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Kalinovo
Rozšírenie verejného vodovodu - Kalinovo   
Predmetom stavby je rozšírenie verejného vodovodu pre existujúcu individuálnu bytovú výstavbu v obci Kalinovo časť Briežky a vybudovanie vodovodných prípojok s vodomernými šachtami pre rodinné domy 36 ks a vybudovanie vodovodnej prípojky k areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva bez vodomernej šachty. Existujúce rodinné domy v ulici majú zabezpečenú vodu z vlastných studní. Zámerom obce je zabezpečiť pitnú vodu aj pre tieto rodinné domy. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Spojená škola
Rekonštrukcia kúrenia   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných prác a realizácia stavebnýchprác, ktorých výsledkom bude rekonštrukcia kúrenia.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Drahovce
Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce   
1/6 Predmetom zákazky je vybudovanie stokovej siete v obci Drahovce.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie