Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 59 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenský zväz ľadového hokeja
Multifunkčné športové plochy-2   
Ťažiskovým predmetom zákazky je dodanie, nainštalovanie a sprevádzkovanie Multifunkčnej športovej plochy (MŠP) stechnickým zázemím v 20 vybratých obciach v rámci SR (v jednom kraji dodanie MŠP do 2-3 obcí), ktorá sa delí na dvečasti (10xMŠP + 10xMŠP). Osobitnou treťou časťou predmetu zákazky je dodanie rolby - zariadenie na úpravu ľadu kukaždej MŠP. Delením zákazky na tri časti verejný obstarávateľ vytvára širší priestor pre čestnú hospodársku súťaž.Zoznam obcí bude známy najneskôr pri uzatváraní zmluvy. To znamená, že verejný obstarávateľ predmet zákazky delí na tri časti (10xMŠP + 10xMŠP + 20xRolba-zariadenie naúpravu ľadu). Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť alebo iba na ktorékoľvek dve čast alebo na všetkyčasti predmetu zákazky.   Tomuto deleniu predmetu zákazky sú určené v oddeli III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia aj podmienky účasti členené nakaždú časť zvlášť. Uchádzač si sám vypočíta veľkosť obratu, zábezpeky alebo referencií resp. zameranie obratu aleboreferencií, a to podľa časti na ktorú/é časť/i predmetu zákazky predkladá ponuku.   Každá časť sa bude vyhodnocovať osobitne. T.j. na predmet zákazky môžu byť podpísané zmluvy s jedným úspešnýmuchádzačom na všetky tri časti, alebo zmluvy s dvoma úspešnými uchádzačmi na dve časti, alebo tri zmluvy s tromaúspešnými uchádzačmi pre príslušnú časť predmetu zákazky. Na časť 1 (MŠP časť 1. PZ) a na časť 2 (MŠP na časť 2.PZ) sa môže uzatvoriť 1 zmluva a na časť 3. PZ - rolba sa uzatvorí samostatná zmluva.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Zimný štadión-vzduchotechnika II   
V projekte Vzduchotechnika je riešené vetranie rekonštruovaných priestorov objektu SO 01 Zimný štadión tak, aby bolizaistené predpísané hodnoty hygienickej výmeny vzduchu, čistoty a pohody prostredia v riešených miestnostiach. Ide očasť zimného štadióna, šatne, sociálne zariadenia a doplnkové miestnosti,t.j. vnútorné priestory bez možnostiprirodzeného vetrania. Uvažuje sa s núteným vetraním, rekuperáciou pre šatne na 1 n.p. a miestností na 3 n.p, ktoré nemožno vyvetraťprirodzene. Miestnosti na 1 n.p sú vetrané s odťahom malými radiálnymi ventilátormi. Sociálne zariadenia na 2. n.p súvetrané jednoduchým vetraním s odťahom vzduchu a prívod z priľahlých priestorov. Pre rozvod vzduchu sa počíta snízkotlakým systémom.  Rýchlosť vzduchu v zóne pobytu osôb nepresiahne 0,25 m/s. Dávky vzduchu spĺňajú hygienické požiadavky, alebo ichprekračujú. Vetranie bude zabezpečovať nútenú výmenu vzduchu v prevádzkových, prevádzkovo technickýchmiestnostiach a priestoroch hygienického vybavenia.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Klimatizačné zariadenia do objektov VšZP I. etapa   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodávka, montáž a inštalácia klimatizačných jednotiek, ako ajrealizácia ďalších stavebných prác s tým spojených vo vybraných priestoroch prevádzkových budov verejnéhoobstarávateľa v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD). PD je vypracovaná v členení na jednotlivé objekty, výkaz výmer a pôdorysy z nej tvoria prílohu súťažných podkladov.  Verejný obstarávateľ rozdeľuje zákazku na 14 samostatných častí v súlade s § 28 zákona o verejnom obstarávaní,pričom umožňuje predložiť ponuku na jednu časť alebo na niekoľko častí alebo na všetky časti. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Výmena chladiacich jednotiek   
Predmetom zákazky je výmena chladiacich jednotiek a príslušenstva, úprava súvisiacich elektro rozvodov, a vykonávanievšetkých profylaktických servisných prehliadok a kontrol počas trvania 4-ročnej záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice
Aglomerácia Rajecké Teplice - rozšírenie splaškovej kanalizácie   
Predmetom verejnej zákazky je výstavba kanalizačnej siete v aglomerácii Rajecké Teplice, ktorú tvoria obce Konská, Kamenná Poruba, Stránske a mesto Rajecké Teplice.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica   
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Drahovce
Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce   
Predmetom zákazky je vybudovanie stokovej siete v obci Drahovce.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - VidékfejlesztésiSzakközépiskola
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda   
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu, a plynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - VidékfejlesztésiSzakközépiskola
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda   
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu, aplynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Chľaba
Zateplenie obecných budov v Chľabe 2017   
Predmetom zákazky je zateplenie dvoch budov obce s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Ide o spoločnej budovyobecného úradu a kultúrneho domu a o budovu materskej školy. Kultúrny dom a obecný úrad - Objekt je dvojpodlažný,čiastočne podpivničený. Na I.NP sa nachádza Kultúrna sála s príslušenstvom a kotolňa na tuhé palivo. Na II.NP sanachádzajú kancelárie a príslušenstvo pre Obecný úrad. Pod javiskom je zapustený suterén s miestnosťou preúčinkujúcich. Strecha je plochá. Murivo je z tehál plných pálených. Zastavaná plocha 554 m2, obstavaný priestor 3.463m3. Zateplené budú všetky obvodové vonkajšie steny a plochá strecha. V jestvujúcej kotolni bude urobenárekonštrukcia pozostávajúca z výmeny jestvujúcich dvoch kotlov na kotol pre tuhé palivo. Materská škola - Objekt je v tvare písmena U, jednopodlažný, nepodpivničený, zastrešený plochou strechou. Zastavanáplocha 509 m2, obstavaný priestor 2.445 m3. Zateplené budú všetky obvodové vonkajšie steny a plochá strecha.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Vzduchotechnika - Zimný štadión   
V časti projektu Vzduchotechnika je riešené vetranie jednotlivých rekonštruovaných priestorov objektu SO 01 Zimný štadión v Žiari nad Hronom tak, aby boli zaistené predpísané hodnoty hygienickej výmeny vzduchu, čistoty a pohody prostredia v riešených miestnostiach, ktoré to vyžadujú. Tiež za účelom vytvorenia vyhovujúcich mikroklimatických podmienok zamestnancom a návštevníkom zimného štadióna. Jedná sa o časť zimného štadióna, kde sa nachádzajú šatne, sociálne zariadenia a ostatné doplnkové miestnosti, ktoré sú vnútorné priestory bez možnosti prirodzeného vetrania. Uvažuje sa s núteným vetraním s rekuperáciou pre šatne na 1 n.p. a miestností na 3 n.p, ktoré nemožnovyvetrať prirodzene - oknami. Menšie miestnosti na 1 n.p sú vetrané len s odťahom malými radiálnymi ventilátormi. Tiežsociálne zariadenia na 2. n.p sú vetrané len jednoduchým vetraním s odťahom vzduchu a prívod z priľahlých priestorov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Zimný štadión-vzduchotechnika II   
V časti projektu Vzduchotechnika je riešené vetranie jednotlivých rekonštruovaných priestorov objektu SO 01 Zimnýštadión v Žiari nad Hronom tak, aby boli zaistené predpísané hodnoty hygienickej výmeny vzduchu, čistoty a pohodyprostredia v riešených miestnostiach, ktoré to vyžadujú. Tiež za účelom vytvorenia vyhovujúcich mikroklimatickýchpodmienok zamestnancom a návštevníkom zimného štadióna. Jedná sa o časť zimného štadióna, kde sa nachádzajúšatne, sociálne zariadenia a ostatné doplnkové miestnosti, ktoré sú vnútorné priestory bez možnosti prirodzenéhovetrania. Uvažuje sa s núteným vetraním s rekuperáciou pre šatne na 1 n.p. a miestností na 3 n.p, ktoré nemožno vyvetraťprirodzene - oknami. Menšie miestnosti na 1 n.p sú vetrané len s odťahom malými radiálnymi ventilátormi. Tiež sociálnezariadenia na 2. n.p sú vetrané len jednoduchým vetraním s odťahom vzduchu a prívod z priľahlých priestorov. Tietopriestory sa časovo využívajú len minimálne len počas zápasov pre divákov a preto je zvolené toto riešenie. Návrhriešenia vetrania vychádza zo súčasných stavebných dispozícii a požiadavkou kladených na interné mikroklímajednotlivých miestností. Pre rozvod vzduchu sa počíta s nízkotlakým systémom.  Rýchlosť vzduchu v zóne pobytu osôb nepresiahne 0,25 m/s. Hladina hluku v jednotlivých miestnostiach a dovonkajšieho priestoru bude zodpovedať hygienickým požiadavkám. Dávky vzduchu spĺňajú vo všetkých prípadochhygienické požiadavky, alebo ich prekračujú. Vetranie bude zabezpečovať nútenú výmenu vzduchu v prevádzkových,prevádzkovo technických miestnostiach a priestoroch hygienického vybavenia.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - VidékfejlesztésiSzakközépiskola
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda   
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu a plynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda   
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Kalinovo
Rozšírenie verejného vodovodu - Kalinovo   
Predmetom stavby je rozšírenie verejného vodovodu pre existujúcu individuálnu bytovú výstavbu v obci Kalinovo časť Briežky a vybudovanie vodovodných prípojok s vodomernými šachtami pre rodinné domy 36 ks a vybudovanie vodovodnej prípojky k areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva bez vodomernej šachty. Existujúce rodinné domy v ulici majú zabezpečenú vodu z vlastných studní. Zámerom obce je zabezpečiť pitnú vodu aj pre tieto rodinné domy. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie