Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 729 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Hlohovec
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ich zimná údržba na území mesta Hlohovec   
Predmetom zákazky je čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ichzimná údržba na území mesta Hlohovec, na obdobie od 1. 4. 2020 do 31.03.2023 v nasledovnom rozsahu  -bežné čistenie -čistenie silne znečistených úsekov  -polievanie, kropenie komunikácií -ručné čistenie spevnených rigolov a odtokového potrubia  -čistenie autobusových zastávok  -čistenie chodníkov, miestnych komunikácií, verejného priestranstva a priľahlej zelene po jarmokoch a predajnýchakciách  -úložné odpadov z čistenia  -posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným materiálom  -pluhovanie a odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva -odvozsnehu z miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva  -technológia zabezpečenia zjazdnosti miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejného priestranstva.Pod zimnou údržbou sa rozumie zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií, priľahlých chodníkov aspevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaisteniepriechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky) v meste Hlohovec vrátane m. č. Šulekovo a zabezpečovanieodstraňovania závad v ich zjazdnosti a schodnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi, Operačným plánom zimnejúdržby mesta Hlohovec a podmienkami dojednanými v zmluve. Pre účel tejto zákazky zimná údržba zahŕňa najmänasledovné činnosti Pluhovanie, odhŕňanie, odstraňovanie a odvoz snehu, odstraňovanie poľadovice, ľadu a námrazy,posyp inertným, chemickým alebo zmiešaným materiálom, uvoľňovanie kanalizačných vpustí pre zabezpečenie odtokuvody z topiaceho sa snehu a ľadu pri odmäku. Základným dokumentom pre poskytovanie služby je Operačný plánzimnej údržby v textovej a grafickej podobe, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. Aktualizovaný Operačný plánzimnej údržby v textovej a grafickej podobe, poskytne verejný obstarávateľ uchádzačovi najneskôr 14 dní pred začatím 1/3 termínu zimnej údržby. Do ceny jednotlivých služieb je nutné zahrnúť zimnú pohotovosť.  Podrobný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Preprava a zhodnotenie odpadov z ES   
Predmetom zákazky je preprava odpadov z expedičných skladov LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej lenES) na miesto ich zhodnotenia a ich zhodnotenie. Odpady sú zatriedené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. vplatnom znení do kategórie ostatných odpadov kódu 020 107 s názvom odpady z lesného hospodárstva. Zákazka sa týka expedičných skladov LESOV SR, ktoré sú začlenené do organizačnej štruktúry nasledovných odštepnýchzávodov (ďalej len OZ ) Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik OZ Šaštín, OZ Smolenice, OZ Prievidza, OZ Trenčín,OZ Považská Bystrica, OZ Žilina, OZ Čadca, OZ Námestovo, OZ Liptovský Hrádok, OZ Revúca, OZ Rožňava, OZ Košice,OZ Prešov, OZ Vranov nad Topľou a Sobrance.  Predpokladaná ročná tvorba za všetky dotknuté OZ je 58 000 prms (priestorový meter sypaný). Nakládka odpadov Bude v réžii LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej LESY SR). LESY SR majú u prevažnejväčšiny ES vytvorené podmienky na vykonanie nakládky. V ostatných prípadoch si ju ostatné OZ zabezpečiadodávateľsky.  Zákazka je rozdelená na 3 časti Časť č. 1 Západ Súťaže sa týkajú expedičných skladov LESOV SR, ktoré sú začlenené do organizačnej štruktúry nasledovnýchodštepných závodov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod (ďalej OZ) Šaštín, OZ Smolenice, OZPrievidza, OZ Trenčín, OZ Považská Bystrica, OZ Žilina, OZ Čadca, OZ Námestovo a OZ Liptovský Hrádok. Ročný predpoklad tvorby odpadov za Časť 1 je 37 700 prms.  1/4  Časť č. 2 Juh Súťaže sa týkajú expedičných skladov LESOV SR, ktoré sú začlenené do organizačnej štruktúry nasledovnýchodštepných závodov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod (ďalej OZ) Revúca a OZ Rožňava.  Ročný predpoklad tvorby odpadov za Časť 2 je 7 800 prms.  Časť č. 3 Východ Súťaže sa týkajú expedičných skladov LESOV SR, ktoré sú začlenené do organizačnej štruktúry nasledovnýchodštepných závodov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod (ďalej OZ) OZ Košice, OZ Prešov, OZVranov nad Topľou a Sobrance.  Ročný predpoklad tvorby odpadov za Časť 3 je 12 500 prms. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa v interiéri a exteriéri administratívnych budov a v ubytovacom zariadení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskejrepubliky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Mesto Moldava nad Bodvou
Odpadové hospodárstvo   
Predmetom zákazky je zabezpečenie nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a s triedeným komunálnymodpadom - zber, preprava, manipulácia, spracovanie (zhodnocovanie/zneškodňovanie) odpadu, prenájom určenýchzberných nádob/kontajnerov, preprava vozidlami spôsobilými efektívne zabezpečovať odpadové hospodárstvo v súlade spríslušnými právnymi predpismi a ďalších súvisiacich činností ako súčasti odpadového hospodárstva mesta Moldava nadBodvou, zabezpečovaného v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,prípadne v spojení s ekvivalentnými právnymi normami platnými v členských krajinách podľa sídla uchádzača (ďalej ajzákon o odpadoch). Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zneškodnenie (likvidácia)“   
Predmetom tejto zákazky je a zneškodnenie (likvidácia) komunálneho odpadu druh odpadu objemný odpad,katalógové číslo 200373 a ostatné činnosti súvisiace s plnením predmetu zákazky na zneškodnenie odpadu, a to pristavenie veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VKK) o objeme minimálne 16m3 do max. 34m3 (menší objem VKKako 16 m3 nebude akceptovaný) a ich prenájom, manipulácia a po naplnení ich preprava do zariadenia nazneškodňovanie odpadov. Technická a cenová špecifikácia a predpokladaný rozsah služieb je uvedený v Prílohe č.1 tejtodohody, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody, pričom cena musí byť konečná, vrátane všetkých poplatkov(vrátane poplatku za uloženie odpadu na skládku). Predpokladané množstvo objemového odpadu 1100 ton za 12 mesiacov  Uvedené množstvo odpadu je len predpokladané. Skutočné odobraté množstvá odpadov budú závisieť od reálnychpotrieb verejného obstarávateľa počas platnosti zmluvy.   Miestom odberu je zberný dvor mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na ul. Majerská (za ČOV). Zberný dvor je oplotený, sobsluhou pracovníkom, ktorý bude usmerňovať ukladanie odpadu do kontajnera. Vstupná brána do zberného dvora je 6m, zberný dvor má možnosti umiestnenia 2 ks VKK.  Víťazný uchádzač predloží platný súhlas podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky na prevádzkovaniezariadenia na zneškodňovanie odpadov najmä nie však výlučne v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (príp.zákon o integrovanom povoľovaní) v znení ich zmien a doplnení a s plnením v súlade s predmetom zákazky (postačuje 1/5 kópia). Víťazný uchádzač predloží platný doklad o registrácii u vecne a miestne príslušného orgánu štátnej správy odpadovéhohospodárstva na nakladanie s odpadom v súlade s plnením predmetu zákazky (postačuje kópia). Víťazný uchádzač musí mať počas trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 81ods.13. zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch, na nakladanie s príslušným druhom odpadu s ktorým nakladá na základetejto zmluvy. Príslušnú zmluvu uchádzač predkladá obstarávateľovi pri uzavretí zmluvy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Kráľová nad Váhom
„Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Kráľová nad Váhom“.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom a prepravou odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber a preprava komunálneho odpadu v období 4 rokov naskládku STKO N-14 Neded, resp. alternatívne na vlastnú skládku odpadov uchádzača. Interval zberu a prepravy jedvojtýždenný. Celkové množstvá sú uvedené v prílohe č.2 - špecifikácia odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Partizánske
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním.   
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadov skládkovaním ukladanie povolených druhov odpadov podľa Prílohy č.1na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydaného súhlasu na prevádzkovanie skládky aplatnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Ukladanie odpadu na skládku sa vykonáva v súlade s ustanoveniami Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene adoplnení niektorých zákonov v platnom znení, ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorýchustanovení zákona o odpadoch a ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalógodpadov v platnom znení. Súčasťou záväzku prevádzkovateľa skládky nie je doprava odpadu držiteľa odpadu. Dopravu odpadu si držiteľ budezabezpečovať sám na vlastné náklady.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Slovenský Grob
ZNEŠKODŇOVANIE KOMUNÁLNYCH ODPADOV – obec Slovenský Grob   
Predmetom verejného obstarávania je zneškodňovanie komunálnych odpadov pre obec Slovenský Grob na  štvorročné obdobie   kat. čísla 200 301 (zmesový komunálny odpad) v množstve cca 1366 t / 20%/ ročne a  kat. čísla 200 307 (objemný odpad) v množstve cca 50 t / 20%/ ročne.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadenia Študentské domovy a jedálne
Upratovacie a čistiace služby v ŠD STU v Bratislave   
Predmetom zákazky sú "Upratovacie a čistiace služby v ŠD STU v Bratislave" v zmysle súťažných podkladov. Predmet zákazky sa delí na časti 1.časť Upratovacie a čistiace služby v ŠD Mladá garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava, 2.časť Upratovacie a čistiace služby v ŠD Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava, 3.časť Upratovacie a čistiace služby v ŠD Dobrovičova, Dobrovičova 14, 811 08 Bratislava, 4.časť Upratovacie a čistiace služby v ŠD Jura Hronca, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava, 5.časť Upratovacie a čistiace služby v ŠD Nikosa Belojanisa, Wilsonova 6, 811 07 Bratislava,  6.časť Upratovacie a čistiace služby v ŠD Akademik, Mýtna 28, 30, 32, 34, 811 07 Bratislava.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Mesto Lučenec
Mesto Lučenec – prevzatie a zneškodnenie odpadov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevzatia a uloženie odpadu na skládke z katastrálnych území Lučenec a Opatovápočas obdobia od 01.07. 2020 do 30.06.2024. Verejný obstarávateľ zabezpečuje zber a prepravu odpadov na územíkatastra Lučenec a Opatová prostredníctvom spoločnosti MEPOS, s. r. o. Od uchádzača sa požaduje len prevzatie odpadu v koncovom zariadení ponúknutého uchádzačom (prekládka a naloženieodpadu), doprava (z koncového zariadenia ponúknutého uchádzačom do miesta uloženia odpadu ponúknutéhouchádzačom) a uloženie odpadu na skládke odpadu ponúknutú uchádzačom.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Štúrovo
Nakladanie s odpadmi v meste Štúrovo   
Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia špecifikovaných druhov komunálneho odpadu pre mesto Štúrovo v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Univerzitná nemocnica Martin
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii -odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach zariadenia(servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení UNM a odber azneškodnenie výstupného odpadu zo spaľovania. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Obec Vlčany
„Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany“.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom a prepravou komunálneho odpadu v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber, preprava a uloženie komunálneho odpaduna skládku STKO N-14 Neded v období od 1.5.2020 do 30.4.2025. Súčasťou poskytovanej služby bude i poskytnutie1200 ks 240 l a 15 ks 1100 l zberných nádob. Celkové množstvá sú uvedené v prílohe č.2 - špecifikácia odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Hlohovec
Zber zmesového komunálneho odpadu od bytových domov na sídliskách prostredníctvom polopodzemných kontajnerov v meste Hlohovec   
Pod zberom zmesového komunálneho odpadu (ďalej len ZKO) od bytových domov na sídliskách prostredníctvompolopodzemných kontajnerov (ďalej PPK) v meste Hlohovec (ďalej len mesto) sa rozumie poskytnutie služby Celoročný zber ZKO prostredníctvom PPK o objeme 5.000 l t. j. zber, manipulácia s kontajnermi, ich výsyp, naloženieZKO do zberového vozidla vybaveného GPS systémom a odvoz ZKO do zneškodňovacieho zariadenia, v intervalochpodľa hlásenia senzorov snímajúcich naplnenosť PPK, vrátane nákladov na správu senzorov a všetkých súvisiacichnákladov. Katalógové číslo*20 03 01 Názov odpadu zmesový komunálny odpad Kategória odpadu O  *podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov  Bližší popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Letná údržba“   
Predmetom zákazky Letná údržba je poskytnutie služieb súvisiacich s komplexnou údržbou verejnej zelene - trávnikov,odstraňovaním buriny z obrubníkov ciest, parkovísk a chodníkov mechanicky a čistením dažďových vpustí v katastrálnomúzemí Vrakuňa.  Charakteristika jednotlivých služieb Letná údržba pre potreby tohto verejného obstarávania   A.Údržba verejnej zelene trávnikov zahŕňa jarné vyhrabávanie lístia po zídení snehu s odvozom zhrabkov a jesenné vyhrabávanie lístia s odvozom zhrabkov.Početnosť 3-krát ročne,  kosenie so zhrabávaním a odvozom zhrabkov, zber papiera a iného odpadu s odvozom. Početnosť 5-krát ročne. Verejný obstarávateľ má v správe alebo vo vlastníctve 202 700 m2 verejnej zelene-trávnikov, kde zabezpečuje kosenietrávnikov.  B.Odstraňovanie buriny z obrubníkov ciest, parkovísk a chodníkov mechanicky zahŕňa Odstraňovanie buriny zobrubníkov ciest, parkovísk a chodníkov mechanicky vrátane odvozu a likvidácie odpadu.  Početnosť 1-krát mesačne, maximálne 9-krát ročne podľa skutočných potrieb verejného obstarávateľa.  C.Čistenie dažďových vpustí zahŕňa  1/5 čistenie drieku vpustu a pretláčaním odsatím a prepláchnutim,  čistenie prípojky vpustu tlakovou hadicou (krt) s následným prepláchnutim,  odstránenie nečistôt povrchu komunikácie,  čistenie dažďových kanalizácií tlakovou hadicou (krt) s následným odsatím materiálu z kanalizácie, čistenie vsakovacích jám, priepustov a odtokových potrubí prepláchnutim a následným odsatím materiálu,  likvidácia vyťaženého materiálu odvozom na skládku ÚČOV,  vyfrézovanie prípojky uličného vpustu (v prípade ak je to uvedené v čiastkovej objednávke),  kamerová skúška stavu prípojky uličného vpustu (v prípade ak je to uvedené v čiastkovej objednávke).  Úspešný uchádzač bude uvedené služby poskytovať za podmienok stanovených v zmluve, pravidelne od pondelka donedele počas celého kalendárneho roka, na základe mesačne konkretizovaných požiadaviek verejného obstarávateľa.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie