Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 682 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hlavné mesto SR Bratislava
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy   
Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na územíhlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Mesto Prešov
Kadávery 2020   
Predmetom poskytnutia služieb je zber, preprava a likvidácia tiel uhynutých zvierat na verejných priestranstvách amiestnych komunikáciách v meste Prešov podľa prílohy Vymedzenie predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Stupava
„Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu“   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, objemným odpadom adrobným stavebným odpadom na území mesta Stupava v rozsahu zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania aposkytnutie Veľkoobjemového kontajneru v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.   Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvy s uchádzačom, ktorého úlohou bude zabezpečiťzhodnotenie/zneškodnenie odpadu  1.odpad kat.č 200301 - Zmesový komunálny odpad 2.odpad kat.č 200307 - Objemový odpad 3.odpad kat.č. 200308 - Drobný stavebný odpad   Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov (ďalej aj ako SP).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťami prevádzkujúcimiskládku zmesového komunálneho odpadu, teda spoločnosťami prevádzkujúcimi skládku odpadov na odpad, ktorý nie jenebezpečný (podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z.o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti), a to pre držiteľa odpadu odvážaného z mesta Bratislava, ktorýmje OLO a.s., podľa podmienok uvedených v tomto oznámení, súťažných podkladoch a ich prílohách.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Prevádzka skládok
Úrad vlády Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ekover, s.r.o.
Zabezpečenie služby - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním   
Predmetom zákazky je uskladnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu z miest aobcí Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Bystrany, Hincovce, Beharovce, Granč-Petrovce, Žehra, Kolinovce,Slatvina, Vojkovce, Slovinky, Olšavka, Hrišovce, Kluknava, Margecany, Richnava, Kaľava na mieste skládky úspešnéhouchádzača v tomto procese zadávania zákazky na poskytnutie služby. Verejný obstarávateľ zabezpečí odvoz odpaduvlastnými dopravnými prostriedkami.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií na zneškodnenie odpadov , ktoré súpredmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Gabčíkovo
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v Meste Gabčíkovo, v období od 01.01.2020 do 31.12.2021 v zmysle zákonov č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmen a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu - kategória 20 03 01; objemového odpadu - kategória 20 03 07; vyradeného elektrického a elektronického zariadenia kategórie 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 a biologicky rozložiteľného odpadu - kategória 20 02 01, drobného stavebného odpadu - kategória 30 03 08.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Spišská Teplica
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve, pozostávajúcich zo zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu; zberu, prepravy azneškodnenia/zhodnotenia jedlých olejov a tukov; zberu, prepravy a zneškodnenia nebezpečného odpadu, zberu,prepravy a zneškodnenia/zhodnotenia elektroodpadu ako aj vykonávaním triedeného zberu a prepravy komunálnehoodpadu na území obce Spišská Teplica v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v objektoch verejného obstarávateľa, vrátanedodávky čistiacich potrieb, dodávky a doplnenia spotrebného materiálu. Podrobnejšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb   
Predmetom zákazky je výkon pravidelných a nepravidelných upratovacích a čistiacich služieb v priestoroch objektovVšeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., špecifikovaných v prílohe súťažných podkladov, vrátane údržby a starostlivosti oexteriérové plochy prináležiace k týmto objektom (záhradnícke práce).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Mesto Šaľa
Výkon zimnej údržby v meste Šaľa   
Predmetom zákazky je výkon zimnej údržby v meste Šaľa spočívajúca v strojnom aj ručnom odstraňovaní snehu z ulíc,miestnych komunikácií, chodníkov, autobusových zastávok a verejných priestranstiev, posýpanie miestnych komunikáciía chodníkov soľou, pieskom, drvinou alebo iným materiálom (v súlade s príslušnou STN), pričom posypový materiál akoaj jeho skladovanie zabezpečí uchádzač.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Mesto Medzev
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Jedná sa o nasledovné druhy odpadov  - zmesový komunálny odpad, - objemový odpad, - drobný stavebný odpad, - vytriedené zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín (rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky iné ako uvedené v 2001 25, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, žiarivky a inýodpad obsahujúci ortuť), - jedlé oleje a tuky Zber, odvoz a likvidáciu odpadu je potrebné vykonať zo 110 litrových a 1100 litrových nádob na odpady,veľkokapacitných kontajnerov, vrátane vriec na miestach, kde nie je možné umiestniť nádobu, vrátane poskytnutiaurčeného počtu 1100 litrových kontajnerov na komunálny odpad. Frekvencia a čas plnenia predmetu zákazky a jednotlivých položiek predmetu zákazky bude vykonávaný podľadohodnutého harmonogramu určeného na príslušné obdobie plnenia predmetu zákazky/kalendárny rok vývozu zozberných nádob vo vlastníctve verejného obstarávateľa alebo v prenájme od uchádzača, ktorý bude odsúhlasený vzmysle zmluvných podmienok.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Nemocnica Poprad a. s.
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad   
  Uchádzač predloží ponuku len na celý predmet zákazky, pričom musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanúverejným obstarávateľom.  Súvisiace služby s odberom a likvidáciou odpadov zahrnuté v cene budú manipulácia s odpadmi, naloženie, preprava, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov. Požadovaný vývoz odpadovkat.č. 18 01 03 a 18 01 04 je 2x v týždni. Odberateľ bude vykonávať práce a služby spojené so zhodnotením, resp.zneškodnením odpadov v súlade s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve, v dohodnutýchtermínoch. Odberateľ pri odbere určitých druhov odpadu kategórie O vystaví protokol o odbere odpadu. Vývoz NOortopedická ambulancia Kežmarok 1 x za dva týždne.  Dodanie obalov na prepravu NO 180103 (pôvodne 180102 časti tiel), zodpovedajúcim technickým požiadavkám obalovejskupiny II pre tuhé látky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Krajský súd v Košiciach
Upratovacie a čistiace služby 2020 - 2024   
Upratovacie a čistiace služby vykonávané v rokoch 2020 - 2024
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Obec Budča
Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Budča   
Predmetom zákazky je zabezpečiť zber, prepravu komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia vobci Budča. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie