Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 628 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Veľký Kýr
Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu v obci Veľký Kýr.   
Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu v obci Veľký Kýr a dezinfekcia smetných nádob v minimálnomrozsahu 2x za rok. Predpokladané množstvo komunálneho odpadu je 800t/rok, obec požaduje zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu každý druhý týždeň, počet smetných nádob je cca 950 s objemom 120l a cca 10 kontajnerov s objemom 800l. Obec taktiež požaduje zabezpečiť na objednanie1. odvoz bio odpadu, ktorý bude uskladnený na jednom zbernom mieste2. zabezpečenie podrvenia stavebného odpadu na zbernom mieste v obci (bez dovozu a odvozu odpadu)3. zabezpečenie odvozu separovaného odpadu . Obec na tento účel bude požadovať od úspešného uchádzača, aby pred podpisom zmluvy uzatvoril zmluvu s OZV, s ktorou bude mať uzatvorenú zmluvu obec.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Sučany
Riešenie odpadového hospodárstva v katastrálnom území obce Sučany.   
Služby v oblasti zberu, prepravy, likvidácie a zhodnocovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v obci Sučany s počtom obyvateľov 4 750 a s cieľom riešiť problematiku zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Rišňovce
Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v obci Rišňovce   
Predmetom zákazky je sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom, ktorý je tvorený zo stavebného a komunálneho odpadu. Celkové odhadované množstvo odpadu je cca 1 302 ton.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Veľký Kýr
Zabezpečenie zvozu komunálneho odpadu v obci Veľký Ký   
Zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu v obci Veľký Kýr a dezinfekcia smetných nádob v minimálnomrozsahu 2x za rok. Predpokladané množstvo komunálneho odpadu je 800t/rok, obec požaduje zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu každý druhý týždeň, počet smetných nádob je cca 950 s objemom 120l a cca 10 kontajnerov s objemom 800l. V mesiacoch júl a august je požadovaná frekvencia odvozu odpadu každý týždeň(každý piatok)Obec taktiež požaduje zabezpečiť na objednanie1. zabezpečenie odvozu separovaného odpadu . Obec na tento účel bude požadovať od úspešného uchádzača, aby pred podpisom zmluvy uzatvoril zmluvu s OZV, s ktorou bude mať uzatvorenú zmluvu obec.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Liptovský Ján
Zber a preprava odpadu a súvisiace služby na území obce Liptovský Ján   
Predmetom zákazky je zber a preprava tuhého komunálneho odpadu (ďalej len TKO) na území obce Liptovský Ján na Skládku TKO Žadovica Liptovský Hrádok v k. ú. Podtureň a s tým súvisiace služby a zber, preprava a zhodnotenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v súlade s platnou legislatívou SR (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), v dohodnutom množstve a dohodnutých cykloch a v súlade s požiadavkami na predmet zákazky podrobne opísanými v týchto súťažných podkladov. V cene za zber a prepravu TKO na skládku TKO Žadovica nebude zahrnutý poplatok za uloženie TKO na skládku.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Pohronský Ruskov
Sanácia ilegálnych skládok odpadu Pohronský Ruskov   
Predmetom projektu je sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Pohronský Ruskov, nachádzajúce sa v okrese Levice v Nitrianskom kraji .LOKALITYSkládka ulica MládežníckaSkládka pri bývalom cukrovareSkládka ulica PetfihoSkládka pri HroneLokality s parcelnými číslami sú uvedené v technickej dokumentácii projektu, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Novoť
Zvoz a uloženie TKO   
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby, ktorej predmetom bude zber a uskladňovanietuhého komunálneho odpadu na certifikovanú skládku odpadov a to na obdobie troch (3) rokov odo dňa účinnostizmluvy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Zvolen
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Zvolen   
Predmetom je poskytnutie služieb v meste Zvolen spojených so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov , drobných stavebných odpadov a ich zhodnotením alebo zneškodnením a s tým súvisiace služby v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Čiastočná ekologická likvidácia munície   
Čiastočná ekologická likvidácia munície URG-86, URG-86-Rd spočíva v ekologickej likvidácií úplného zapaľovača ZK delaborovaného z URG-86 a URG-86-Rd. Vrátenie tela granátu spolu s črepinovou vložkou a trhacou náplňou u URG-86 a tela granátu spolu s črepinovou vložkou a internou hmotou u URG-86-Rd, ktoré budú opatrené záslepkou na zabránenie preniknutiu vlhkosti, späť objednávateľovi.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Obec Borský Svätý Jur
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Borský Svätý Júr“   
a)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z kovových zberných nádob 110 l b)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 120 l,c)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 240 l, d)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 1 100 l, e)dodanie na Obecný úrad 120 l plastové vrecia s označením loga uchádzača pre uloženie komunálneho odpadu v domácnostiach ktorý sa vyprodukuje nad rámec kapacity zbernej nádoby a odvoz a zneškodnenie (zhodnotenie) plných vriec z domácnosti,f)odvoz veľkoobjemového odpadu záujemcom na zneškodnenie (znehodnotenie) z VKK 7 m3 zo zberného dvora a dovoz prázdneho VKK 7 m3 späť, odvoz veľkoobjemového odpadu sa bude uskutočňovať, iba vtom prípade ak verejný obstarávateľ z technických dôvodov nebude môcť uskutočniť vývoz podľa bodu g) g)uloženie vlastným motorovým vozidlom objednávateľa na skládku zhotoviteľa veľkoobjemový odpad za účelom jeho zneškodnenia (zhodnotenia) .a)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z kovových zberných nádob 110 l b)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 120 l,c)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 240 l, d)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 1 100 l, e)dodanie na Obecný úrad 120 l plastové vrecia s označením loga uchádzača pre uloženie komunálneho odpadu v domácnostiach ktorý sa vyprodukuje nad rámec kapacity zbernej nádoby a odvoz a zneškodnenie (zhodnotenie) plných vriec z domácnosti,f)odvoz veľkoobjemového odpadu záujemcom na zneškodnenie (znehodnotenie) z VKK 7 m3 zo zberného dvora a dovoz prázdneho VKK 7 m3 späť, odvoz veľkoobjemového odpadu sa bude uskutočňovať, iba vtom prípade ak verejný obstarávateľ z technických dôvodov nebude môcť uskutočniť vývoz podľa bodu g) g)uloženie vlastným motorovým vozidlom objednávateľa na skládku zhotoviteľa veľkoobjemový odpad za účelom jeho zneškodnenia (zhodnotenia) .Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Upratovanie priestorov Administratívnej budovy a priestorov vodohospodárskych laboratórií v Piešťanoch   
Upratovanie priestorov Administratívnej budovy a priestorov vodohospodárskych laboratórií v Piešťanoch podľa zadania v prílohách v súťažných podkladoch. Celkový rozsah priestorov podlahovej plochy , v ktorých bude plnený predmet zákazky je cca 3 992 m2. Predpokladaná doba dodávania služby je 48 mesiacov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Obec Nový Život
Zber a preprava odpadu na skládku ZOHŽO v Čukárskej Pake   
Zber a preprava odpadu na skládku ZOHŽO v Čukárskej Pake
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Zvolen
Zber,preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Zvolen   
Dodanie služby Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta ZvolenPredmetom zákazky je dodanie služby Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Zvolen Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb v mesta Zvolen spojených so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov , drobných stavebných odpadov a ich zhodnotením alebo zneškodnením a s tým súvisiace služby v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti C Opis predmetu zákazky podľa súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Senica
Komplexné služby pre mesto Senica s charakteristikami sociálneho a zeleného obstarávania (EVO)   
Komplexné služby pre mesto Senica a ich zabezpečenie v rozsahu nižšie uvedenom v bode II.2.4)..POZOR!!! verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že verejné obstarávanie sa realizuje systémom EVO - elektronické verejné obstarávanie a preto odporúča oboznámiť sa s informáciami a povinnosťami uvedenými v časti VI.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letná údržba verejnej zelene   
Predmetom prvej časti obstarávania sú služby, ktoré zahŕňajú komplexný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, ako i priľahlých chodníkov a to pohotovosť, pluhovanie, chemický a inertný posyp, ručné a strojné odpratávanie snehu a ľadu v katastrálnom území Mestskej časti Bratislava Vrakuňa v zimnom období. Predmetom druhej časti obstarávania je poskytnutie služieb súvisiacich s komplexnou údržbou verejnej zelene - trávnikov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie